Subsidieregeling incidentele subsidie Cultuur gemeente Boxtel 2018-2020

Geldend van 02-03-2018 t/m heden

Intitulé

SubsidieregelingIncidentele subsidie Cultuur gemeente Boxtel 2018 - 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Boxtel;

gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Boxtel 2017;

besluit vast te stellen de Subsidieregeling incidentele subsidie Cultuur gemeente Boxtel 2018-2020

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze uitvoeringsregeling verstaat onder:

 • -

  Wet: de Algemene wet Bestuursrecht;

 • -

  ASV: deAlgemene subsidieverordening gemeente Boxtel 2017;

 • -

  Instelling:een organisatie met rechtsbevoegdheid, die zich ten doel stelt activiteiten te verrichten voor de inwoners van de gemeente Boxtel;

 • -

  Incidentele subsidie: eenmalige subsidie voor culturele en kunstzinnige activiteiten die een toegevoegde waarde hebben voor het leven, wonen en werken in Boxtel;

 • -

  Amateurkunst: kunst- en cultuuractiviteiten die niet beroepsmatig of semi-beroepsmatig worden uitgeoefend;

 • -

  Activiteit: het collectief uitvoeren van of tot stand brengen van gedachten en gevoelens in een culturele en kunstzinnige productie;

 • -

  Activiteitenplan: een overzicht dat de activiteiten weergeeft waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

 • -

  Projectplan: een plan waarin de subsidieontvanger de bedrijfsvoering en uit te voeren activiteiten voor een vooraf overeengekomen tijdvak vastlegt en dient als basis voor de bepaling voor het budgetniveau;

 • -

  Subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies krachtens een bepaald wettelijk voorschrift (art 4:22 Awb).

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Doelstellingen en subsidiabele activiteiten

 • 1. Doelstelling van de inzet van het incidenteel cultuurbudget is de culturele en kunstzinnige activiteiten stimuleren op het terrein van amateurkunst en cultureel erfgoed gericht op één of meerdere van de volgende specifieke doelen:

  • a.

   stimuleren van participatie: actieve deelname aan culturele en kunstzinnige activiteiten;

  • b.

   stimuleren van presentatie cultureel erfgoed van de gemeente Boxtel dat verder gaat dan openstellen alleen;

  • c.

   stimuleren van publieksbereik: een openbaar en verbindend karakter;

  • d.

   bevorderen van innovatie, nieuwe initiatieven of doorontwikkeling ervan;

  • e.

   bevorderen van brede samenwerkingsverbanden binnen de gemeente Boxtel met concreet resultaat ten behoeve van Boxtel en haar inwoners;

  • f.

   het bevorderen van cultuurparticipatie van jeugd en kwetsbare burgers;

  • g.

   het bevorderen van eigen kracht van de mensen;

  • h.

   het bevorderen van cultureel ondernemerschap;

  • i.

   het bevorderen en stimuleren van kennisvermeerdering, kennisdeling en bewustwording;

  • j.

   het toevoegen van de vernieuwende artistieke waarde aan het bestaande.

 • 2. Projecten als bedoeld in lid 1 van dit artikel op het gebied van amateurkunst zijn ten minste altijd gericht op het stimuleren van participatie als bedoeld in sub a. Naast dit vereiste doel kunnen ook andere doelen als bedoeld in sub b tot en met sub j worden nagestreefd.

 • 3. Projecten als bedoeld in lid 1 van dit artikel op het gebied van cultureel erfgoed zijn ten minste altijd gericht op het stimuleren van presentatie als bedoeld in sub b. Naast dit vereiste doel kunnen ook andere doelen als bedoeld in sub a en sub c tot en met j worden nagestreefd.

 • 4. Het doel bevorderen van innovatie, nieuwe initiatieven of doorontwikkeling daarvan zoals opgenomen in lid 1 sub d van dit artikel, kan betrekking hebben op diverse vormen van innovatie. Op het gebied van cultureel erfgoed kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het digitaliseren van museale collecties. Vereist is in alle gevallen dat wordt aangetoond wat de meerwaarde is van de vernieuwing ten opzichte van de reguliere taak van de organisatie.

 • 5. Een aanvrager die voor een subsidie in aanmerking wil komen, moet aantonen dat de activiteit bijdraagt aan de doelstelling van deze regeling.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan:

 • a.

  Boxtelse instellingen en in Boxtel wonende natuurlijke personen die amateurkunst tot doel hebben;

 • b.

  natuurlijke personen en instellingen van buiten Boxtel, voor culturele en kunstzinnige activiteiten, die aantoonbaar gericht zijn op de inwoners van Boxtel en het een kunstvorm betreft die de gemeente Boxtel niet kent.

Artikel 5. Algemene subsidievoorwaarden

 • 1. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   de activiteit heeft betrekking op amateurkunst en/of cultureel erfgoed. Activiteiten op het terrein van de professionele en semi-professionele kunsten zijn uitgesloten van subsidiëring op grond van deze regeling;

  • b.

   de activiteit heeft betrekking op een doelgroep of herkomst van deelnemers die voor een substantieel deel uit Boxtel komt/komen;

  • c.

   de activiteit is publiek toegankelijk;

  • d.

   de activiteit is aanvullend op het bestaande aanbod in de gemeente Boxtel en indien relevant op andere Boxtelse programma’s en subsidieregelingen;

  • e.

   de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd staat in een redelijke verhouding tot de begroting en de gevraagde subsidie (bijvoorbeeld te relateren aan het aantal actieve deelnemers aan amateurkunst en /of erfgoedpresentaties);

  • f.

   aanvragers tonen aan dat zij beschikken over voldoende organisatiekracht en inhoudelijke kwaliteit om de activiteit goed uit te kunnen voeren;

  • g.

   aanvragers tonen in het projectplan overtuigend aan dat het project lokaal niveau georganiseerd is. Dit kan door middel van een beschrijving van herkomst en inzet van samenwerkingspartners en/of van de actieve deelnemers;

  • h.

   aanvragers tonen in het projectplan aan hoe de samenwerking is vormgegeven, met wie wordt samengewerkt en tot welk resultaten dit leidt om de genoemde doelen te realiseren;

  • i.

   aanvragers nemen in het projectplan een onderdeel op dat gaat over de in te zetten communicatie (media) en de verwachte publieksaantallen;

  • j.

   aanvragers nemen indien relevant voorafgaand contact op met Boxtel Beleef en Omroep Dommelland in verband met het gebruik van media en de functie van de UITagenda;

  • k.

   de activiteit kan zonder subsidie niet gerealiseerd worden hetzij uit eigen middelen hetzij uit middelen van derden hetzij uit een combinatie daarvan;

  • l.

   als er sprake is van het ontwikkelen van een website wordt overtuigend aangetoond dat een zelfstandige website noodzakelijk is, hoe de informatie op deze website voor de toekomst up to date wordt gehouden en beheerd wordt, en belangrijk is voor de gemeente Boxtel;

  • m.

   uit de aanvraag blijkt duidelijk dat de mogelijkheden voor het verwerven van inkomsten naast de subsidie bij de gemeente optimaal zijn benut;

  • n.

   de aanvrager kan voor de uitvoering van eenzelfde activiteit dan wel eenzelfde groep van activiteiten slechts op grond van één subsidietitel in aanmerking komen voor subsidie;

  • o.

   de aanvrager heeft over het betrokken jaar voor eenzelfde of andere activiteit nog geen subsidie gehad op basis van deze regeling;

  • p.

   projecten/activiteiten komen maximaal drie keer voor een subsidie in aanmerking tijdens de looptijd van deze regeling. Indien dezelfde aanvrager voor eenzelfde soort project een tweede of derde keer subsidie aanvraagt, is een vereiste dat er ontwikkeling van het project zichtbaar is.

 • 2. Er wordt geen subsidie verstrekt:

  • a.

   voor het in standhouden van een organisatie;

  • b.

   voor activiteiten die gericht zijn op de ontwikkeling van het individu;

  • c.

   voor commerciële activiteiten;

  • d.

   voor activiteiten die gericht zijn op het inzamelen van middelen voor goede doelen of jubilea.

Artikel 6. Subsidiabele kosten

De kosten voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van deze regeling komen voor een subsidie in aanmerking.

Artikel 7. Niet-subsidiabele kosten

 • 1. In afwijking van artikel 6 komen de kosten voor onderstaande activiteiten in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   activiteiten die betrekking hebben op de eigen, reguliere activiteiten en exploitatie(s) van een organisatie en/of activiteiten die al op een andere wijze worden gesubsidieerd;

  • b.

   activiteiten die plaatsvinden in het kader van regulier onderwijs en opleiding, inclusief wetenschappelijk onderzoek;

  • c.

   activiteiten die betrekking hebben op het programmeren van Podium Boxtel. Hiervoor is een ander budget beschikbaar;

  • d.

   activiteiten op het terrein van Cultuuronderwijs. Hiervoor is de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) beschikbaar;

  • e.

   cursusaanbod, bijv. het aanbod van muziek- en theaterscholen, zzp-ers;

  • f.

   activiteiten die plaatsvinden in het kader van jubileum, tenzij deze door een bijzonder karakter een aanvulling vormen op het bestaande culturele aanbod;

  • g.

   publicaties, boeken, cd’s en dvd’s en presentaties hiervan;

  • h.

   aanschaf van roerende goederen;

  • i.

   projecten die onderdeel uitmaken van het curriculum van een (kunst)opleiding;

  • j.

   projectmanagementkosten voor culturele en kunstzinnige projecten voor activiteiten op het terrein van amateurkunst en cultureel erfgoed.

 • 2. In uitzonderlijke gevallen kan het college afwijken van de in het vorige lid bepaalde niet-subsidiabele kosten.

Artikel 8. Maximale subsidiehoogte

 • 1. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 5.000,-.

 • 2. De subsidie voor een terugkerende activiteit gedurende de looptijd van deze regeling bedraagt:

  66% van de subsidie als bedoeld in het eerste en tweede lid voor de tweede activiteit;

  33% van de subsidie als bedoeld in het eerste en tweede lid voor de derde activiteit;

  0% van de subsidie als bedoeld in het eerste en tweede lid voor de vierde activiteit.

 • 3. In uitzonderlijke gevallen kan het college afwijken van de in lid 1 bepaalde maximale subsidiehoogte.

Artikel 9. Looptijd

De looptijd van deze regeling is drie jaren te weten: 2018 – 2020.

Artikel 10. Subsidieplafond

Het subsidieplafond van deze subsidieregeling Incidentele subsidie Cultuur gemeente Boxtel 2018 – 2020 bedraagt € 45.000,- per kalenderjaar.

Artikel 11. Beoordeling

 • 1. Volledige aanvragen worden per ronde beoordeeld en afgehandeld.

 • 2. Er zijn 4 beoordelingsronden vastgesteld te weten 1 februari, 1 mei, 1 september en 1 november.

 • 3. Het aantal ronden kan minder zijn dan 4 in geval van geen aanvragen of het bereiken van het subsidieplafond van het betreffende kalenderjaar.

 • 4. Het ingevolge het subsidieplafond in het kalenderjaar maximaal beschikbare bedrag wordt in vier delen beschikbaar gesteld voor subsidie en de hoogte kan variëren per beoordelingsronde.

 • 5. Aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst van complete aanvragen.

 • 6. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de nog ontbrekende gegevens zijn ontvangen.

 • 7. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat wordt ontvangen, worden de aanvragen die ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 12. Aanvragen

 • 1. Aanvragen dienen uiterlijk 8 weken voor de ingangsdatum van het betreffende tijdvak schriftelijk ingediend te worden.

 • 2. Aanvragen die na die datum ingediend worden, worden automatisch meegenomen naar het volgende tijdvak. (art. 11 lid 2).

Artikel 13. Verplichtingen aan de subsidieontvanger

 • 1. Het project wordt uitgevoerd overeenkomstig de beschikking tot subsidieverlening en het ingediend projectplan.

 • 2. Het college kan in de beschikking nadere verplichtingen opleggen ten aanzien van:

  • a.

   de tarieven en bijdragen van deelnemers/bezoekers aan de gesubsidieerde activiteiten;

  • b.

   het verkrijgen van andere inkomsten anders dan de gemeentelijke subsidie.

 • 3. Het college kan de subsidieontvanger in de beschikking andere verplichtingen opleggen die betrekking kunnen hebben op de wijze waarop de middelen, waarmee de gesubsidieerde activiteit wordt verricht, worden ingezet.

 • 4. Wijzigingen inhoudelijk en/of financieel gedurende de looptijd van de projectuitvoering, die het detailniveau overstijgen, worden schriftelijk en onverwijld voorgelegd aan het college.

 • 5. In of op alle communicatie-uitingen rondom het project waarvoor subsidie is verleend, maakt de ontvanger van deze subsidie kenbaar dat het project mede tot stand is gekomen dankzij de financiële steun van de gemeente Boxtel.

Artikel 14. Hardheidsclausule

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel kan in bijzondere gevallen afwijken van hetgeen bij of krachtens deze uitvoeringsregeling is bepaald, indien strikte toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 15. Inwerkingtreding

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag waarop deze op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt.

 • 2. De subsidieregeling incidentele subsidie Kunst en Cultuur 18 mei 2010 wordt ingetrokken.

 • 3. De subsidieregeling incidentele subsidie Musea 2013 – 2017 wordt ingetrokken.

Artikel 16. Overgangsregeling

Op aanvragen ingediend voor 1 januari 2017 blijven de bepaling van de subsidieregeling incidentele subsidies Kunst en Cultuur 2010 van toepassing.

Artikel 17. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als ‘Subsidieregeling Incidentele subsidie Cultuur gemeente Boxtel 2018-2020’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van het college van de gemeente Boxtel op 6 februari 2018.
Burgemeester en wethouders van Boxtel,
de gemeentesecretaris,
H. van Berkel
de burgemeester,
M. Buijs

Toelichting ‘Subsidieregeling Incidentele subsidie Cultuur gemeente Boxtel 2018 – 2020'

In september 2017 heeft de raad de Cultuurnota ‘Bo uwen aan betekenis’ , Onderweg naar een toekomstbestendige culturele en kunstzinnige infrastructuur gemeente Boxtel 2017 – 2020 (sept. 2017) vastgesteld, waarin ruimte is gevraagd voor:

 • -

  meebewegen met de eisen van deze tijd;

 • -

  beter aansluiten bij de Boxtelse behoeften en

 • -

  ruimte bieden aan vernieuwing.

We willen het culturele klimaat in de gemeente Boxtel versterken, flexibel kunnen inspelen op vernieuwingen en een impuls geven aan een dynamisch cultureel veld. Als meewerkend Boxtel denken wij in mogelijkheden en kansen. We zien de kaders minder scherp en geven ruimte door zaken op een verantwoorde manier los te laten. Zo proberen we het culturele klimaat naar een hoger niveau te tillen en door te trekken binnen de hele breedte van het culturele veld van Boxtel, zonder de vastgestelde beleidskaders Subsidies 2017 uit het oog te verliezen. We willen het kunst- en cultuurbeleid van de gemeente Boxtel versterken door het stimuleren van bredere samenwerkingsvormen, nieuwe verbindingen en een gezamenlijke aanpak om de culturele infrastructuur te versterken. Dit kan leiden tot een nieuwe duurzame culturele dynamiek in onze gemeente. Om bovenstaande te stimuleren, is de Subsidieregeling Incidentele subsidie Cultuur gemeente Boxtel 2018 – 2020 vormgegeven.

Doel van deze subsidieregeling is:

Het stimuleren van participatie aan culturele en kunstzinnige activiteiten op het terrein van amateurkunst en cultureel erfgoed.

Artikelgewijze toelichting

Algemeen

Deze subsidieregeling sluit direct aan op de nieuwe Algemene subsidieverordening (ASV) gemeente Boxtel 2017.

Het betreft de incidentele subsidie Cultuur voor culturele en kunstzinnige activiteiten die niet in beroepsmatig verband worden uitgevoerd.

De algemene subsidieverordening regelt niet waarvoor subsidie aangevraagd kan worden of de hoogte van de subsidie. Specifieke afspraken over de criteria om in aanmerking te komen voor een subsidie en de verdeelregels voor het incidentele Cultuurbudget zijn vastgelegd in deze subsidieregeling.

Artikel 2 Toepassingsbereik

In dit artikel wordt duidelijk gemaakt dat voor de te subsidiëren culturele en kunstzinnige activiteiten aangesloten wordt bij het beleid van de Cultuurnota ‘Bouwen met betekenis’, door uit te drukken dat de activiteiten gericht moeten zijn op het stimuleren van participatie aan culturele en kunstzinnige activiteiten op het terrein van amateurkunst en cultureel erfgoed.

Het aantal activiteiten waarvoor ingevolge deze regeling recht bestaat op subsidie is beschreven met een verwijzing naar artikel 3 Doelstellingen en subsidiabele activiteiten.

Artikel 3 Doelstellingen en Subsidiabele activiteiten

Artikel 3 maakt duidelijk dat we met de inzet van het incidenteel Cultuurbudget activiteiten stimuleren op het gebied van amateurkunst en cultureel erfgoed die tenminste gericht zijn op het stimuleren van participatie: actieve deelname aan culturele en kunstzinnige activiteiten en/of het presenteren van cultureel erfgoed dat verder gaat dan alleen openstellen. De overige specifieke doelen zijn weergegeven onder lid 1 b t/m j.

Het mag dus niet gaan om beroepsmatige of semi-beroepsmatige activiteiten. Het moet gaan om activiteiten die in de vrije tijd worden ontplooid. Evenmin mag het gaan om activiteiten die weliswaar in de vrije tijd worden ontplooid maar met het doel daar een beroepsmatige activiteit van te maken.

Cultureel erfgoed hiermee m.n. doelend op de Boxtelse musea kunnen voor subsidie in aanmerking voor activiteiten anders dan de activiteiten die zij al verrichten. Er wordt hiermee gedoeld op brede samenwerkingsprojecten waarvoor activiteiten gerealiseerd worden. Een voorbeeld hiervan is het samenwerkingsproject Alzheimer van stg. Vekemans in 2017. Het project heeft een sterke relatie met de hoofdcollectie van het musea.

Artikel 4 Doelgroepen

In afwijking van de Algemene Subsidieverordening (ASV) kunnen naast privaatrechtelijk organisaties (bijv. stichtingen en verenigingen) ook natuurlijke personen (een iemand) subsidie aanvragen voor kunstzinnige en culturele activiteiten amateurkunst. De activiteiten moeten gericht zijn op de Boxtelaren.

Niet per se hoeft een organisatie of natuurlijk persoon uit Boxtel te komen om voor subsidie in aanmerking te komen. De activiteit dient te voldoen aan de voorwaarden zoals weergegeven in deze subsidieregeling.

Er is gekozen om de doelgroep uit te breiden met natuurlijke personen i.t.t. de Algemene Subsidieverordening (ASV). Het doel is om hiermee mogelijkheden en ruimte te bieden aan en de drempel te verlagen voor jonge Boxtelaren en nieuwe aanvragers met inspirerende en innovatieve ideeën en talenten. Een obstakel is hiermee weggenomen: jonge en (niet-jonge) nieuwe initiatiefnemers, creativelingen hoeven niet weggestuurd te worden met de boodschap eerst te zorgen voor een privaatrechtelijk organisatie alvorens voor subsidie in aanmerking te kunnen komen.

Artikel 5 Algemene Subsidievoorwaarden

Het aantal voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen, is beschreven in dit artikel.

Het artikel bevat een opsomming van voorwaarden waaraan de activiteit moet voldoen om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen. In dit artikel wordt duidelijk dat de inzet van subsidie voor het in stand houden van organisaties niet wordt gesubsidieerd. Commerciële activiteiten en activiteiten voor het inzamelen van geld voor goede doelen of jubilea worden niet gesubsidieerd.

Ook komt tot uitdrukking in dit artikel dat alleen culturele en kunstzinnige activiteiten die in collectief verband worden uitgeoefend voor subsidie in aanmerking. Culturele en kunstzinnige activiteiten gericht op de ontwikkeling van het individu komen niet voor subsidie in aanmerking, ook al wordt die in groepsverband uitgeoefend.

Artikel 6 Subsidiabele kosten

De hoogte van het subsidiebedrag wordt gewoonlijk berekend op basis van de begroting van de kosten die nodig zijn voor het uitvoeren van de activiteit. Niet alle kosten komen zomaar in aanmerking voor subsidie. De hoofdregel is dat het gaat om de kosten die redelijkerwijs wordt gemaakt om de activiteit uit te voeren en dat de kosten rechtstreeks verbonden zijn met deze activiteit.

Artikel 7 Niet-subsidiabele kosten

De niet-subsidiabele kosten zijn in dit artikel beschreven.

Artikel 8 Maximale subsidiehoogte

In dit artikel is de hoogte van de subsidie vastgelegd. Gesubsidieerd wordt maximaal 75% van de subsidiabele kosten (zie hiervoor art. 6 en art. 7) van een culturele en/of kunstzinnige activiteit tot een maximum van € 5.000,-. Uitgangspunt is dat de subsidieaanvrager zich inzet om op andere manieren dan de gemeentelijke subsidie geld bij elkaar krijgt. Daarbij kan gedacht worden aan bijv. het gebruikmaken van het subsidieloket Boxtel, sponsoring, crowdfunding etc. Het subsidiebedrag is nooit meer dan € 5.000,- . Dit om te voorkomen dat het budget opgaat aan één activiteit.

Stimulering en bevordering van vernieuwende activiteiten maximaal 3

Dit artikel regelt dat er ruimte is voor dezelfde terugkerende activiteiten gedurende drie jaren. Op deze manier wordt aan innovatieve culturele en kunstzinnige activiteiten de ruimte geboden voor groei en ontwikkeling, en uitgroeien naar een nieuwe sterke Boxtelse culturele en kunstzinnige activiteit. Dit artikel regelt ook dat aan terugkerende activiteiten maximaal 3 keer subsidie wordt verstrekt. Indien voor een terugkerende activiteit subsidie wordt aangevraagd, wordt de subsidie ieder jaar 33% in mindering gebracht op het verleende subsidiebedrag van het jaar daarvoor. Dit is om de eigen kracht van de subsidieaanvrager te stimuleren en het bevorderen van cultureel ondernemerschap. Daarnaast is het incidenteel Cultuurbudget niet bedoeld voor structurele activiteiten.

Artikel 9 Looptijd van deze regeling

De looptijd van deze regeling is conform de looptijd van de Cultuurnota Boxtel (sept. 2017) te weten: 2018 – 2020.

Artikel 10 Subsidieplafond

In dit artikel is de hoogte van het subsidieplafond vastgesteld. Het subsidieplafond is een instrument waarmee het bestuursorgaan de uitgaven op grond van de subsidieregeling binnen de vastgestelde begroting kan houden. Het subsidieplafond biedt uitkomst als er sprake is van een potentieel zeer ruime kring van subsidieontvangers. Aanvragen die binnenkomen nadat het subsidieplafond is bereikt, komen niet in aanmerking voor subsidie.

Artikel 11 Beoordelingen

Volledig ingediende aanvragen worden per ronde beoordeeld en afgehandeld, zoals in dit artikel is geregeld.

Artikel 12 Aanvragen

Aanvragers die in aanmerking willen komen voor een subsidie dienen schriftelijk hun aanvragen in bij:

College van burgemeester en wethouder van gemeente Boxtel

t.a.v. Team Maatschappelijke en Economische ontwikkeling

Kunst en Cultuur

Postbus 10.000

5280 DA BOXTEL

of per mail naar: gemeente@boxtel.nl

In de aanvraag is duidelijk vermeld:

 • -

  de Subsidieregeling Incidentele subsidie Cultuur gemeente Boxtel 2018 – 2020;

 • -

  naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;

 • -

  bankrekeningnummer;

 • -

  projectplan, duidelijke omschrijving van het project en/of activiteit (zie artikel 5);

 • -

  sluitende begroting (voorzien van toelichting op de begrotingskosten en subsidiabele activiteiten);

 • -

  dekkingsplan.

Artikel 13 Verplichtingen aan de subsidieontvanger

Het college kan voorwaarden verbinden aan de subsidie.

Artikel 14 Hardheidsclausule

Het college heeft de mogelijkheid om af te wijken van bovenstaande subsidieregeling.

Artikel 15 tot en 17 Inwerkingtreding, overgangsregeling en citeertitel

Voor de hier opgenomen overgangs- en slotbepalingen is gebruik gemaakt van de daarvoor gebruikelijke formuleringen.