Regeling vervallen per 01-01-2019

Nadere regels subsidie AED’s en buitenkasten (t.b.v. een AED) 2018

Geldend van 16-02-2018 t/m 31-12-2018

Intitulé

Nadere regels subsidie AED’s en buitenkasten (t.b.v. een AED) 2018

Z-2018/004648 D-2018/025146

Burgemeester en wethouders van gemeente Amstelveen,

gelezen het advies van 13 februari 2018;

gelet op de Algemene subsidieverordening Amstelveen 2016;

besluiten vast te stellen de Nadere regels subsidie AED’s en buitenkasten (t.b.v. een AED) 2018.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  algemene subsidieverordening: de Algemene Subsidieverordening Amstelveen 2016;

 • b.

  college: het college van burgermeester en wethouders van de gemeente Amstelveen;

 • c.

  AED: Automatische Externe Defibrillator;

 • d.

  subsidieplafond: het bedrag dat jaarlijks ten hoogste beschikbaar is voor subsidies die op grond van deze nadere regels worden verstrekt.

Artikel 2. Doelgroep

Subsidie op grond van deze nadere regels voor een AED wordt uitsluitend verstrekt aan bewoners en maatschappelijke organisaties in de gemeente Amstelveen.

Subsidie op grond van deze nadere regels voor een buitenkast ten behoeve van een AED wordt aan natuurlijke en rechtspersonen verstrekt.

Artikel 3. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Subsidie wordt verstrekt aan bewoners en maatschappelijke organisaties voor de kosten van een AED, aangeschaft na 1 januari 2018.

 • 2. Subsidie wordt verstrekt aan bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven voor een buitenkast ten behoeve van een AED, aangeschaft na 1 januari 2018.

 • 3. Er wordt geen subsidie verleend voor bijkomende kosten van AED’s en buitenkasten.

Artikel 4. Berekening van de subsidie voor de kosten, subsidieplafond en verde-ling subsidieplafond

 • 1. De subsidie voor een AED bedraagt 40% van de aanschafkosten.

 • 2. De subsidie voor een buitenkast bedraagt 75% van de aanschafkosten.

 • 3. De subsidie voor een buitenkast en/of AED bedraagt maximaal € 1.000,00 per aanvrager.

 • 4. Het subsidieplafond voor het subsidiëren van kosten als bedoeld in artikel 2 en 3 bedraagt in 2018 € 20.000,00.

 • 5. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, totdat het subsidieplafond van 2018 wordt bereikt.

Artikel 5. Aanvraag van de subsidie

 • 1.

  Het college neemt alleen aanvragen in behandeling wanneer deze (1) zijn ingediend middels het door het college beschikbaar gestelde aanvraagformulier, (2) en voorzien zijn van de noodzakelijke bijlagen.

 • 2.

  Onder de noodzakelijk bijlagen als bedoeld in het eerste lid vallen:

  • a.

   offertes en/of rekeningen voor de buitenkast en eventueel AED;

  • b.

   een beschrijving waar u de AED wil plaatsen en een onderbouwing van deze keuze.

 • De subsidie aanvraag wordt ingediend bij:

  Gemeente Amstelveen

  Team openbare Orde en Veiligheid

  Postbus 4

  1180 BA Amstelveen

Artikel 6. (Nadere) verplichtingen aan de subsidie

In de subsidieaanvraag voor een AED verplicht u zich:

 • Een AED aan te schaffen waarvan het merk/model/type is toegelaten op de Nederlandse markt;

 • De AED aan te melden bij HartslagNu;

 • De AED gedurende minimaal 8 jaar dan wel de technische levensduur op de benodigde wijze te controleren en zodanig te onderhouden dat deze is voorzien van goed werkende batterijen en van elektroden waarvan de houdbaarheidsdatum nog niet is overschreden;

 • De AED na eventuele inzet opnieuw inzet gereed te maken.

 • De AED te voorzien van een buitenkast en deze zodanig te plaatsen dat deze 24/7 toegankelijk is voor burgerhulpverleners.

Artikel 7. Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze nadere regels niet voorzien of toepassing daarvan niet overeenkomt met de bedoeling van deze regels, beslist het college.

Artikel 8. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van een belanghebbende afwijken van deze nadere regels, indien strikte toepassing ervan tot onbillijkheden van overwegende aard zouden leiden.

Artikel 9. Inwerkingtreding en einddatum

Deze nadere regels treden in werking op de dag nadat zij gepubliceerd zijn op wettelijk voorgeschreven wijze en is geldig voor subsidieaanvragen tot en met 31 december 2018.

Artikel 10. Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels subsidie AED’s en buitenkasten (t.b.v. een AED) 2018.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 13 februari 2018.
de secretaris,
drs. H.H. Winthorst
de burgermeester,
drs. H.B. Eenhoorn