Beleidsregel stimulering amateurkunst 2018

Geldend van 01-10-2018 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel stimulering amateurkunst 2018

Z-2017/060524

Burgemeester en wethouders van gemeente Amstelveen,

gelezen het advies van 11 december 2017;

gelet op de Algemene subsidieverordening Amstelveen;

besluiten vast te stellen de Beleidsregel stimulering amateurkunst 2018.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de vigerende Algemene subsidieverordening gemeente Amstelveen;

 • b.

  Amateurkunstvereniging: vereniging die in amateurkunstverband activiteiten uitvoert op het gebied van muziek, dans, zang, toneel en beeldende kunst gericht op enigerlei vorm van presentatie van de voorstelling aan het publiek;

 • c.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen;

 • d.

  Professionele leiding: dirigenten, regisseurs, repetitoren en choreografen met een afgeronde vakopleiding.

Artikel 2. Algemene bepalingen

 • 1. Subsidie op grond van deze beleidsregel wordt verstrekt aan Amstelveense amateurkunstverenigingen.

 • 2. De activiteiten vinden hoofdzakelijk plaats in de gemeente Amstelveen en zijn gericht op de inwoners van de gemeente Amstelveen en dragen bij aan het “Op de kaart zetten van Amstelveen”.

 • 3. Voor zo ver in deze beleidsregel niet anders is bepaald, zijn de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening van toepassing.

Artikel 3. Projectsubsidie

 • 1. Een projectsubsidie kan aangevraagd worden door zowel jaarlijks gesubsidieerde amateurkunstverenigingen als niet jaarlijks gesubsidieerde amateurkunstverenigingen.

 • 2. Reguliere activiteiten (die reeds jaarlijks gesubsidieerd worden) komen niet in aanmerking voor een projectsubsidie , tenzij de activiteit in nieuwe projectvorm ter beoordeling van het college aansluit bij meerdere criteria genoemd in artikel 5 onder punt 1d.

Artikel 4. Basisvoorwaarden jaarlijkse subsidie

 • 1. Om in aanmerking te komen voor jaarlijkse subsidie dient voldaan te worden aan onderstaande basisvoorwaarden:

  • a.

   De vereniging is in de gemeente Amstelveen gevestigd en heeft hier haar oefenlocatie;

  • b.

   De vereniging verzorgt minimaal 1 keer per jaar een openbaar toegankelijk optreden binnen de gemeente Amstelveen en voert het overgrote deel van haar activiteiten uit in de gemeente Amstelveen;

  • c.

   De vereniging beschikt over het minimaal leden behorend bij de categorie waar uw vereniging onderdeel van uitmaakt: Minimaal aantal leden per categorie: Koren: 20 Orkest: 30 Toneelvereniging: 20 Operette: 30 Drumband: 20 Harmonie: 30 Dansvereniging: 20 Vereniging Beeldende Kunst: 20

  • d.

   Meer dan 30% van de actieve leden is woonachtig in de gemeente Amstelveen;

  • e.

   Indien de vereniging jaarlijks subsidie ontvangt en onder de ledennorm of het percentage leden woonachtig in gemeente Amstelveen valt, wordt nog gedurende een jaar subsidie verleend. Indien in het daarop volgend jaar wederom niet aan één of meerdere voorwaarden wordt voldaan, heeft de vereniging geen recht meer op jaarlijkse subsidie;

  • f.

   De activiteiten en de voorbereiding daarvan gebeuren onder professionele leiding;

  • g.

   De vereniging is financieel gezond. De leden betalen contributie aan de vereniging en voor activiteiten wordt entree geheven dan wel middelen van derden aangewend;

  • h.

   De activiteiten van de vereniging sluiten aan bij het cultuurbeleid. De activiteiten zijn in artistiek opzicht van waarde, geven blijk van maatschappelijke waarde en cultureel ondernemerschap;

 • 2. De vereniging voldoet minimaal drie aansluitende jaren aan bovenstaande criteria om in aanmerking te komen voor jaarlijkse subsidie.

Artikel 5. Inhoudelijke beoordeling

 • 1. Onderstaande inhoudelijke beoordelingscriteria gelden zowel voor projectsubsidies als jaarlijkse subsidies:

  • a.

   De activiteiten dragen bij aan het vergroten van actieve en passieve cultuurdeelname en zijn derhalve voor iedereen toegankelijk.

  • b.

   De vereniging treedt naar buiten met de activiteit en promoot de activiteit.

  • c.

   De activiteit dient in artistiek inhoudelijk opzicht kwalitatief een goed product te omvatten.

  • d.

   Activiteiten die onder één van onderstaande criteria vallen genieten de voorkeur:

   • activiteiten gericht op het vergroten van cultuurdeelname van jongeren;

   • activiteiten die vernieuwend zijn, bijvoorbeeld door samenwerking met een organisatie uit een andere sector, een nieuw product of het aanboren van een nieuw publiek;

   • activiteit waar samenwerking met een plaatselijke professionele (culturele) instelling of (amateurkunst) verenigingen onderling deel van uitmaakt;

   • activiteiten van bijzondere kwaliteit of die een bijzondere uitstraling hebben voor de gemeente Amstelveen.

 • 2. Verenigingen die jaarlijks subsidie ontvangen dienen te voldoen aan minimaal 1 van de criteria genoemd in lid 1d.

Artikel 6. Financiële voorwaarden

 • 1. Verenigingen zorgen naast subsidie-inkomsten zelf voor inkomsten bijvoorbeeld middels sponsors, fondsen, contributie etc. Deze overige inkomsten leveren een substantiële bijdrage aan de exploitatie van de activiteit.

 • 2. Bij jaarlijkse subsidie wordt het subsidiebedrag vastgesteld aan de hand van het bijbehorende berekeningsschema. Bij projectsubsidies vormt de aangeleverde begroting de basis.

 • 3. De subsidie wordt maximaal vastgesteld op het exploitatietekort.

Artikel 7. Indieningstermijn

 • 1. Een aanvraag voor een jaarlijkse subsidie, wordt uiterlijk 1 oktober voor het begin van het betrokken jaar ingediend.

 • 2. Voor jaarlijkse subsidies dienen de aanvraag –en verantwoordingsformulieren gebruikt te worden.

 • 3. Aanvragen voor projectsubsidies dienen uiterlijk 13 weken voorafgaand aan de activiteit te worden aangevraagd.

Artikel 8. Subsidieplafond

 • 1. Door de raad wordt in de begroting jaarlijks een subsidieplafond vastgesteld.

 • 2. Aanvragen voor jaarlijkse subsidies hebben voorrang op projectsubsidies.

 • 3. Aanvragen voor projectsubsidies worden in volgorde van ontvangst op basis van de in deze beleidsregel gestelde criteria behandeld.

Artikel 9. Citeertitel en inwerktreding

 • 1. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als: Beleidsregel stimulering amateurkunst 2018.

 • 2. Deze beleidsregel treedt in werking op 1 oktober 2018 en vervangt de Beleidsregel stimulering amateurkunst 2012 die daarmee komt te vervallen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 december 2017.
de secretaris,
drs. H.H. Winthorst
de burgemeester,
drs. H.B. Eenhoorn

Nota van toelichting op Beleidsregel stimulering amateurkunst 2018

Amateurkunst heeft een grote kracht en waarde voor de beoefenaars en de samenleving. Het college erkent het belang van het amateurkunstveld. In de cultuuragenda 2016-2020 is het blijven faciliteren van amateurkunstverenigingen dan ook tot speerpunt benoemd.

Net als voorgaande jaren bestaat met enkele amateurkunstverenigingen een jaarlijkse subsidierelatie en bestaat de mogelijkheid om een projectsubsidie aan te vragen. De jaarlijkse aanvragen en projectaanvragen worden getoetst aan de criteria gesteld in deze beleidsregel.