Beleidsregels noodhuisvesting gemeente Aalsmeer

Geldend van 29-07-2016 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels noodhuisvesting gemeente Aalsmeer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer,

gelezen het advies van 6 juni 2016;

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

besluiten vast te stellen de Beleidsregels noodhuisvesting gemeente Aalsmeer.

1. Inleiding

De gemeente Aalsmeer heeft een volledig gemeubileerde woning in eigendom welke de komende 5 jaar (2016 – 2020) wordt gebruikt voor het verlenen van tijdelijke noodhuisvesting aan haar inwoners voor maximaal een half jaar. De gemeente sluit met de inwoner die tijdelijk in deze woning gaat verblijven een Gebruiksovereenkomst. Een éénmalige verlenging van dit contract, van maximaal een half jaar, is slechts mogelijk indien er sprake is van een dringende noodzaak. Toekenning, afwijzing en verlenging zijn ter beoordeling van het team Urgente Woonzaken, afdeling Sociale Voorzieningen.

2. Toekenning en afwijzing

Plaatsing in de noodhuisvesting is mogelijk, indien er zich een acute noodsituatie met betrekking tot huisvesting voordoet, waarbij op korte termijn zicht is op doorstroom naar vervangende woonruimte.

Voor tijdelijke plaatsing in de noodhuisvesting worden de volgende criteria cumulatief gehanteerd:

 • -

  er moet sprake zijn van een acute noodsituatie met betrekking tot huisvesting;

 • -

  er mag geen sprake zijn van verslavingsproblematiek;

 • -

  er mag geen sprake zijn van psychiatrische aandoeningen;

 • -

  er mag geen sprake zijn van huiselijk geweld;

 • -

  er moet aantoonbaar zicht zijn op een oplossing van de huisvestingsproblematiek en wel op korte termijn (uiterlijk een half jaar).

Een gemotiveerde afwijzing voor verblijf in de noodhuisvesting door het team Urgente Woonzaken geldt niet als een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), aangezien er geen sprake is van een publiekrechtelijke rechtshandeling. Er is daarom geen bezwaar mogelijk bij de gemeente Aalsmeer. Indien belanghebbende het niet eens is met de afwijzing, kan belanghebbende terecht bij de civiele rechter.

3. Hardheidsclausule

In afwijking van artikel 2 kan het college tijdelijke noodhuisvesting verlenen aan ouder(s) met kind(eren) tot 18 jaar. Voorwaarde is dat er sprake moet zijn van een uitzonderlijke en acute crisissituatie, waarbij geen beroep gedaan kan worden op gecontracteerd aanbod of er zwaarwegende motieven zijn om belanghebbende binnen de gemeente te huisvesten.

4. Uitzetting

Voldoet de gebruiker van de noodhuisvesting niet aan de voorwaarden genoemd in de Gebruiksovereenkomst en/of aan de Huisregels (als bijlage gevoegd aan de Gebruiksovereenkomst), dan behoudt de gemeente zich het recht voor de Gebruiksovereenkomst te beëindigen. Vooreerst zal de gemeente trachten de zaak in der minne te schikken. Als blijkt dat dit niet lukt, zullen de nodige juridische stappen worden gezet.

5. Citeertitel en inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 29 juli 2016 en kunnen worden aangehaald als “Beleidsregels noodhuisvesting gemeente Aalsmeer”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 juli 2016.
De plaatsvervangend secretaris,
Drs. T.C.H.M. Kuin
De loco-burgemeester,
A. Verburg