Aanwijzingsbesluiten burgemeester en wethouders behorend bij de Algemene plaatselijke verordening gemeente Amstelveen

Geldend van 25-05-2018 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluiten burgemeester en wethouders behorend bij de Algemene plaatselijke verordening gemeente Amstelveen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

gelet op de Algemene plaatselijke verordening gemeente Amstelveen (vastgesteld door de raad op 16 december 2015) en artikel 160 van de Gemeentewet;

besluiten de aanwijzingsbesluiten behorend bij de APV, die de bevoegdheid van de burgemeester en de burgemeester en wethouders betreffen, benoemd in:

 • 1.

  APV Artikel 1:3 lid 2: Indiening aanvraag (bevoegdheid burgemeester en B&W)

 • 2.

  APV Artikel 2:1A lid 1: Messen en steekwapens (bevoegdheid burgemeester)

 • 3.

  APV Artikel 2:10 lid 5: Voorwerpen op of aan de weg (bevoegdheid B&W)

 • 4.

  APV Artikel 2:18 lid 1 en onder a: Rookverbod in bossen en natuurterreinen (bevoegdheid B&W)

 • 5.

  APV Artikel 2:24 lid 2 en onder g: Begripsomschrijving Evenementen (bevoegdheid burgemeester)

 • 6.

  APV Artikel 2:28 lid 4: Exploitatie openbare inrichtingen (bevoegdheid burgemeester)

 • 7.

  APV Artikel 2:29 lid 7 en lid 8: Sluitingstijd (bevoegdheid burgemeester)

 • 8.

  APV Artikel 2:42 lid 4: Plakken en kladden (bevoegdheid B&W)

 • 9.

  APV Artikel 2:48 lid 1: Verboden drankgebruik (bevoegdheid B&W)

 • 10.

  APV Artikel 2:51 lid 2 en onder a en lid 3: Neerzetten van fietsen e.d. (bevoegdheid B&W)

 • 11.

  APV Artikel 2:52: Overlast van fiets of bromfiets op markt en kermisterrein e.d. (bevoegdheid burgemeester en B&W)

 • 12.

  APV Artikel 2:57 lid 1 en onder a en lid 2: Loslopende honden (bevoegdheid B&W)

 • 13.

  APV Artikel 2:58 lid 3: Verontreiniging door honden (bevoegdheid B&W)

 • 14.

  APV Artikel 2:60 lid 1: Houden of voeren van hinderlijke of schadelijke dieren (bevoegdheid B&W)

 • 15.

  APV Artikel 2:65 Bedelarij (bevoegdheid B&W)

 • 16.

  APV Artikel 2:73 lid 1: Gebruik van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling (bevoegdheid B&W)

 • 17.

  APV Artikel 3:9 lid 1 Straatprostitutie (bevoegdheid B&W)

 • 18.

  APV Artikel 3:10 Sekswinkels (bevoegdheid B&W)

 • 19.

  APV Artikel 3:18: Ongeklede openbare recreatie (bevoegdheid B&W)

 • 20.

  APV Artikel 4:2 lid 1, lid 2 en lid 3 Aanwijzing collectieve festiviteiten (bevoegdheid B&W)

 • 21.

  APV Artikel 4:7 lid 1 en lid 2: Ruimte voor Straatvegen en aanbiedplaatsen voor huishoudelijk afval (bevoegdheid B&W)

 • 22.

  APV Artikel 4:13 lid 1 en lid 2: Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen enz. (bevoegdheid B&W)

 • 23.

  APV Artikel 4:16 lid 2: Reclame (bevoegdheid B&W)

 • 24.

  APV Artikel 4:19 lid 1 en lid 2: Aanwijzing kampeerplaatsen (bevoegdheid B&W)

 • 25.

  APV Artikel 5:8 lid 1: Parkeren van grote voertuigen (bevoegdheid B&W)

 • 26.

  APV Artikel 5:13 lid 5: Inzameling van geld of goederen (bevoegdheid B&W)

 • 27.

  APV Artikel 5:15 lid 1: Ventverbod (bevoegdheid B&W)

 • 28.

  APV Artikel 5:25 lid 1 en lid 2: Ligplaats woonschepen en overige vaartuigen (bevoegdheid B&W)

 • 29.

  APV Artikel 5:30A lid 1: Snelheid gemotoriseerde vaartuigen / locaties (bevoegdheid B&W)

 • 30.

  APV Artikel 5.32 lid 2: Crossterreinen (bevoegdheid B&W)

 • 31.

  APV Artikel 5:33 lid 2: Beperking verkeer in natuurgebieden (bevoegdheid B&W)

 • 32.

  APV Artikel 5:36 lid 2: Verboden plaatsen (verstrooiing van as) (bevoegdheid B&W)

 • 33.

  APV Artikel 6:2 lid 1 en onder a: Toezichthouders (bevoegdheid burgemeester en B&W)

zoals opgenomen in de bijlage "Aanwijzingsbesluiten Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Amstelveen" vast te stellen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 2 februari 2016.
de secretaris
mr. A.S. Meijer
de burgemeester,
drs. M.M. van ‘t Veld

Bijlage Aanwijzingsbesluiten Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Amstelveen

 • 1.

  APV Artikel 1:3 lid 2: Indiening aanvraag

  Het bevoegd bestuursorgaan kan vergunningen en ontheffingen aanwijzen waarvoor de in artikel 1:3 lid 1 genoemde termijn met acht weken kan worden verlengd.

  Van deze bevoegdheid wordt geen gebruik gemaakt.

 • 2.

  APV Artikel 2:1A lid 1: Messen en steekwapens 

  Niet van toepassing: bevoegdheid burgemeester.

 • 3.

  APV Artikel 2:10 lid 5: Voorwerpen op of aan de weg

  Het bevoegd bestuursorgaan wijst in afwijking van het in het vierde lid van artikel 2:10 APV bepaalde de volgende objecten aan waarvoor geen ontheffing vereist is (onder voorwaarde dat deze niet langer dan zes maanden worden geplaatst en minimaal 4 weken voor de plaatsing melding is gedaan middels een door het bevoegde bestuursorgaan vastgesteld meldingsformulier).

  • I)

   Aangewezen objecten:

   • a)

    Vuilcontainer / zeecontainer;

   • b)

    Bouwsteiger;

   • c)

    Bouwkeet;

   • d)

    Eco-toilet;

   • e)

    Opslag van bouwmaterialen/materieel;

   • f)

    Bovengrondse inzameling van afval en/of kleding;

   • g)

    Plantenbak;

   • h)

    Abri/wachthuisje;

   • i)

    Postbus (Openbaar);

   • j)

    Driehoeksbord, verwijsbord aan lichtmasten;

   • k)

    Verkiezingsbord;

   • l)

    Reclame/aanbiedingsbord bij winkels (uitgezonderd gevelreclame);

   • m)

    En/of soortgelijke voorwerpen of stoffen. 

  • II)

   De volgende voorwaarden zijn van kracht:

   • a)

    Geen plaatsing op gehandicaptenparkeerplaats of parkeerplaats met betaald parkeren;

   • b)

    Vluchtwegen niet blokkeren;

   • c)

    Geen plaatsing op/boven brandkranen;

   • d)

    Zand, aarde, grint etc. kan alleen in zakken worden geplaatst (dus niet los storten);

   • e)

    Doorgang (voor hulpdiensten) dient minimaal 3,50 meter breed te zijn;

   • f)

    Geen belemmering van blindengeleide stroken;

   • g)

    Instructies / aanwijzingen van politie, gemeente, brandweer, ambulancediensten te allen tijde en direct opvolgen;

   • h)

    Preventieve maatregelen tegen schade (aan wegdek) worden genomen. 

  • III)

   Nadere voorwaarden ten aanzien van objecten:

   • a)

    Zodanig geplaatst op het trottoir dat een strook van 1,20 meter vrij blijft voor voetgangers en;

   • b)

    Bij een open puinbak/zak deze tussen zonsondergang en zonsopgang, doch in ieder geval tussen 22.00 uur en 6.00 uur, afgedekt ter voorkoming van het verspreiden van vuil en;

   • c)

    De omgeving rond een puinbak/zak of soortgelijk object schoongehouden wordt en;

   • d)

    Bij plaatsing van steigers boven de weg op het trottoir t.b.v. bouw, sloop- of onderhoudswerkzaamheden voldoende maatregelen zijn getroffen ter voorkoming van verspreiding van vuil en/of t.b.v. de opvang van vallend materiaal/materieel en;

   • e)

    Bij plaatsing van één of meerdere objecten op een parkeerplaats niet meer dan 2 parkeerplaatsen in gebruik genomen worden en;

   • f)

    Bij plaatsing van objecten boven de weg, niet zijnde gevelreclame, de doorrijhoogte minimaal 4,20 meter gemeten vanaf de kruin van de weg bedraagt en;

   • g)

    Na verwijdering van een object of meerdere objecten t.b.v. afval of puin de omgeving schoon wordt achtergelaten.

 • 4.

  APV Artikel 2:18 lid 1 en onder a: Rookverbod in bossen en natuurterreinen

  Het bevoegd bestuursorgaan kan perioden aanwijzen wanneer het verbod geldt.

  Van deze bevoegdheid wordt geen gebruik gemaakt.

 • 5.

  APV Artikel 2:24 lid 2 onder g: Begripsomschrijving Evenementen

  Niet van toepassing: bevoegdheid burgemeester.

 • 6.

  APV Artikel 2:28 lid 4: Exploitatie openbare inrichtingen

  Niet van toepassing: bevoegdheid burgemeester.

 • 7.

  APV Artikel 2:29 lid 7 en lid 8: Sluitingstijd

  Niet van toepassing: bevoegdheid burgemeester.

 • 8.

  APV Artikel 2:42 lid 4: Plakken en kladden

  Het bevoegd bestuursorgaan wijst de volgende locaties aan als “vrije plakplaats”.

  • I)

   Winkelcentrum Groenhof, zuidzijde

  • II)

   Winkelcentrum Kostverloren, zuidzijde

  • III)

   Winkelcentrum Westwijk, oostzijde

  • IV)

   Winkelcentrum Middenhoven, oostzijde

  • V)

   Voorplein zwembad Meerkamp

  • VI)

   Kruising Meander en Thomas Cookstraat

  • VII)

   Buitenplein

  • VIII)

   Hoek Handelsweg / Gerard Doulaan

  • IX)

   Uilenstede, voor het cultureel centrum Griffioen

  • X)

   Uilenstede tegenover huisnummer 2

  • XI)

   Rembrandtweg op het plein nabij huisnummer 689

  • XII)

   Hoek Den Bloeyende Wijngaerdt en De Evenaar

  Het bevoegd bestuursorgaan wijst de volgende locaties aan voor het aanbrengen van drie-hoeksborden voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen, geëxploiteerd namens de gemeente Amstelveen.

  • I)

   Asserring t.h.v. Cia van Boortlaan.

  • II)

   Asserring t.h.v. Westwijkplein.

  • III)

   Westwijkplein.

  • IV)

   Martha Hoeve.

  • V)

   Kruising Asserring met Noorddammerweg.

  • VI)

   Kruising Bovenkerkerweg met Zagerij.

  • VII)

   Kruising Bovenkerkerweg met Spinnerij.

  • VIII)

   Rondom winkelcentrum Middenhoven.

  • IX)

   Grote Beer nabij nr. 198-A.

  • X)

   Rondom winkelcentrum Waardhuizen.

  • XI)

   Tussen kruising Gondel met Turfschip en Beneluxbaan.

  • XII)

   Kruising Beneluxbaan met Poortwachter.

  • XIII)

   Zetterij t.h.v. politiebureau.

  • XIV)

   Kruising Maalderij met Zetterij.

  • XV)

   Maalderij tussen Binderij en Weverij.

  • XVI)

   Kruising van der Hooplaan met van der Leeklaan

  • XVII)

   Kruising Noordammerlaan, Bovenkerkerweg, Handweg en Sportlaan.

  • XVIII)

   Burgermeester Rijnderslaan t.h.v. doorsteek naar Stadshart.

  • XIX)

   Kruising Sportlaan met Maarten Lutherweg.

  • XX)

   Sportlaan t.h.v. flat de Theems.

  • XXI)

   Rondom winkelcentrum Groenhof.

  • XXII)

   Groenelaan t.h.v. voetpad richting Donau.

  • XXIII)

   Kruising Laan van de Helende Meesters met Groenelaan.

  • XXIV)

   Kruising burgermeester Rijnderslaan, Groenelaan en keerpuntweg.

  • XXV)

   Handweg t.h.v. perceel nr. 101a.

  • XXVI)

   Kruising Handweg met Keizer Karelweg.

  • XXVII)

   Kruising Amsterdamseweg met prinses Beatrixlaan.

  • XXVIII)

   Laan Nieuwer-Amstel t.h.v. Zetveld.

  • XXIX)

   Laan Nieuwer-Amstel t.h.v. Raadhuis.

  • XXX)

   Kruising Dorpsstaat met Bouwensland.

  • XXXI)

   Kruising Lindenlaan met Haagebeuklaan.

  • XXXII)

   Keizer Karelweg tussen Ouderkerkerlaan en rijksweg A-9.

  • XXXIII)

   Amsterdamseweg t.h.v. KLM kantoor.

  • XXXIV)

   Kruising Keizel Karelweg, Thorbeckelaan en Sandbergplein.

  • XXXV)

   Meander achter Cultuur Strip.

  • XXXXI)

   Meander t.h.v. Buitenplein.

  • XXXVII)

   Handelsplein.

  • XXXVIII)

   Handelsweg achter Binnenhof.

  • XXXIX)

   Handelsweg achter Buitenplein.

  • XL)

   Kruising Handelsplein met Stadstuinen.

  • XLI)

   Kruising Mr. G. van Prinsterlaan met Rembrandtweg.

  • XLII)

   Kruising Karel Doormanweg met van Heuven Goedhartlaan.

  • XLIII)

   Oranjebaan tussen Beneluxbaan en Camera Obscuralaan.

  • XLIV)

   Kruising Graaf Aelbrechtlaan met Keizer Karelweg.

  • XLV)

   Kruising Lindenlaan met Benderslaan.

  • XLVI)

   Lindenlaan nabij nr. 113-140.

  • XLVII)

   Kruising Bella Donna met Keizer Karelweg.

  • XLIII)

   Kruising Amsterdamseweg, Amstelveenseweg en Keizer Karelweg.

  • XLIX)

   Rembrandtweg tussen Laan Walcheren en Laan Rozenburg.

  • L)

   Kruising Beerebijt met van Heuvel Goedhartlaan.

  • LI)

   Rondom winkelcentrum Kostverlorenhof.

  • LII)

   Eleander Rooseveltlaan nabij nr. 1.

  • LIII)

   Beneluxbaan t.h.v. tankstation Esso.

  • LIV)

   Kruising Uilenstede met Laan van Kronenburg.

  • LV)

   Kruising Uilenstede met Prof. J.H. Bavincklaan.

  Het bevoegd bestuursorgaan wijst de volgende locaties aan op nutsdistributiegebouwen voor het exploiteren van in totaal 134 frames voor meningsuitingen en bekendmakingen onder contractueel beheer van de eigenaar.

  • I)

   Beneluxbaan, bij ESSO tankstation (12)

  • II)

   Keizer Karelweg, nabij de Soerlaan (1)

  • III)

   Buitenplein (9)

  • IV)

   Meander, ter hoogte van huisnr. 1 (15)

  • V)

   Gerard Doulaan, tegenover politiebureau (5)

  • VI)

   Handelsweg, bij Japans restaurant (10)

  • VII)

   Carmenlaan (7)

  • VIII)

   Montblanc, bij flat Jungfrau (9)

  • IX)

   Alphen Rondweg (7)

  • X)

   Winkelcentrum Groenhof, naast ABN Amro (8)

  • XI)

   Dr. Willem Dreesweg (6)

  • XII)

   Poortwachter (7)

  • XIII)

   Zetterij ter hoogte van huisnr. 6 (6)

  • XIV)

   Binderij, naast visboer (11)

  • XV)

   Bouwerij, tegenover Quick Fit (6)

  • XVI)

   Uilenstede, nabij Sportcentrum (15)

 • 9.

  APV Artikel 2:48 lid 1: Verboden drankgebruik

  Het bevoegd bestuursorgaan wijst de volgende gebieden aan waar het is verboden alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes e.d. met alcoholhoudende drank bij zich te hebben:

  • I)

   (Heem)parken;

  • II)

   Alle voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichtejeugd/kinderspeelplaatsen, speelvijvers, speelweiden/velden, sportvelden en zandbakken;

  • III)

   (School)pleinen;

  • IV)

   Het Stadshart, het gebied gelegen tussen Keizer Karelweg en Van Heuven Goedhartlaan;

  • V)

   Overige winkelcentra;

  • VI)

   Gebied rond Amsterdamseweg (tussen Graaf Florislaan en Kalfjeslaan) en Kalfjeslaan.

  Toelichting:

  Voor het overzicht van de onder IV, V en VI bedoelde gebieden is per betreffend gebied een plattegrond als bijlage toegevoegd.

 • 10.

  APV Artikel 2:51 lid 2 en onder a en lid 3: Neerzetten van fietsen e.d.

  Lid 2 en onder a:

  Het bevoegd bestuursorgaan wijst de volgende gebieden aan waar fietsen en bromfietsen niet langer dan veertien achtereen volgende dagen mogen worden geparkeerd:

  • Sneltramhalte Uilenstede

  • Sneltramhalte Kronenburg

  • Sneltramhalte Zonnestein

  • Sneltramhalte Onderuit

  • Sneltramhalte Oranjebaan

  • Sneltramhalte Amstelveen Centrum

  • Sneltramhalte Ouderkerkerlaan

  • Sneltramhalte Sportlaan

  • Sneltramhalte Marne

  • Sneltramhalte Gondel

  • Sneltramhalte Meent

  • Sneltramhalte Brink

  • Sneltramhalte Poortwachter

  • Sneltramhalte Spinnerij

  • Sneltramhalte Sacharovlaan

  • Sneltramhalte Westwijk

  • Busstation Stadshart en Stadsplein

  • Het Amsterdamse Bos, grondgebied Amstelveen

  De gebieden bij de sneltramhaltes, het Busstation Stadshart en het Stadsplein zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende tekeningen. Het verbod geldt voor de op de tekening met blauwe stippellijn begrensde gebieden. Dat is ruimer dan de huidige stallingsplaatsen, die in rode kleur zijn aangegeven. Hierdoor hoeft het aanwijzingsbesluit niet telkens te worden gewijzigd als er fietsenrekken worden bijgeplaatst.

  Toelichting

  Het aanwijzingsbesluit richt zich op het verwijderen van zogenaamde weesfietsen. Dit zijn fietsen die door de laatste gebruiker zijn achtergelaten en niet meer worden opgehaald. Daarbij gaat het om fietsen die niet vallen onder de beschrijving onder b van het betreffende artikellid (fiets- en bromfietswrakken). Het is gewenst dat deze fietsen en bromfietsen na enige tijd (veertien achtereenvolgende dagen) op drukke locaties moeten kunnen worden verwijderd. Zij nemen onnodig stallingsruimte in gebruik. Vooral op plekken waar een grote vraag is naar stallingsruimte leidt dat tot overlast als (vrijwel) alle fietsenrekken in gebruik zijn. Dit zijn de plekken bij de sneltramhaltes, het busstation in het Stadhart en het Stadsplein. Het verwijderen van weesfietsen verhoogt de kans op de beschikbaarheid van vrije stallingsplekken en bevordert het meervoudig gebruik daarvan.

  In de praktijk wordt ook in het Amsterdamse Bos herhaaldelijk overlast ondervonden van langdurig gestalde (brom)fietsen.

  Borden attenderen de gebruikers er op dat fietsen maximaal veertien achtereenvolgende dagen mogen worden gestald.

  Lid 3:

  Het bevoegd bestuursorgaan wijst de volgende gebieden aan waarin in het belang van de veiligheid en ter voorkoming van hinder fietsen of bromfietsen uitsluitend in een daarvoor bestemde voorziening mogen worden geparkeerd;

  • I)

   Pleinen, waaronder het Stadsplein;

  • II)

   Schoolpleinen en wel binnen het gebied binnen een straal van 75 meter gemeten vanuit het middelpunt van de betreffende school/scholengemeenschap;

  • III)

   Winkelcentra.

  • IV)

   Amsterdamse Bos

  Toelichting:

  In de praktijk wordt op de aangewezen plaatsen herhaaldelijk overlast ondervonden van personen die hun (brom)fiets stallen buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen.

 • 11.

  APV Artikel 2:52: Overlast van fiets of bromfiets op markt en kermisterrein e.d.

  Het bevoegd bestuursorgaan wijst de volgende wegen en terreinen aan waar het is verboden zich met een fiets of bromfiets te bevinden als daar een markt, kermis, uitvoering, bijeenkomst of plechtigheid wordt gehouden welke publiek trekt.

  • I)

   het Stadsplein, de Rembrandtweg (ten zuiden van de Pieter Lastmanweg) en het Nieuw Loopveld en wel op elke vrijdag van de maand van 7.00 tot 20.00 uur ten behoeve van de weekmarkt.

 • 12.

  APV Artikel 2:57 lid 1 en onder a en lid 2: Loslopende honden

  Lid 1 en onder a:

  Het bevoegd bestuursorgaan wijst de volgende plaatsen aan waar het de eigenaar, houder van een hond is verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen:

  • I)

   De Zonneweide (naaktrecreatieterrein) gelegen in het Amsterdamse Bos gedurende de periode van 1 mei tot 1 oktober;

  • II)

   Het Vogeleiland / Heemtuin gelegen in het Amsterdamse Bos;

  • III)

   De kinderbaden in het Amsterdamse Bos gedurende de periode van 1 mei tot 1 oktober;

  • IV)

   De speeleilanden in de Grote Vijver in het Amsterdamse Bos;

  • V)

   Het Dachau monument in het Amsterdamse Bos;

  • VI)

   Het doolhof (nabij de geitenboerderij) in het Amsterdamse Bos;

  • VII)

   De gebieden voor begrazing door Schotse Hooglanders in het Amsterdamse Bos;

  • VIII)

   De oeverlanden bij de Amstelveense Poel in het Amsterdamse Bos;

  • IX)

   Alle voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte (kinder)speelplaatsen, (kinder)speelvijvers, (kinder)speelweiden/velden, sportvelden, zandbakken;

  • X)

   (School)pleinen en speelplaatsen bij kinderdagverblijven;

  • XI)

   De op de bij dit besluit behorende kaart van het natuur- en recreatiegebied Middelpolder met een rode kleur gearceerde gedeelten.

  Lid 2:

  Het bevoegd bestuursorgaan wijst de volgende wegen aan waar het de eigenaar, houder van een hond is toegestaan die hond te laten verblijven of te laten lopen, zonder dat die hond is aangelijnd:

  • I)

   De op de hondenkaart met groen aangeduide locaties binnen de bebouwde kom;

  • II)

   De wegen buiten de bebouwde kom, met uitzondering van:

   • a)

    autowegen;

   • b)

    voorrangswegen;

   • c)

    de Middenweg van de Bovenkerkerpolder;

   • d)

    de fietspaden gelegen tussen resp. De Zon, Pallas, Gondel en Galjoen, en de Nesserlaan;

  • III)

   Het Amsterdamse Bos, met uitzondering van de volgende gebieden:

   • a)

    de onder lid 1 en onder a aangewezen verbodsgebieden;

   • b)

    Sportpark Amsterdamse Bos;

   • c)

    Entree Kleine Poel (voetpad tussen Noorddammerlaan en Kleine Noorddijk);

   • d)

    Voetpad tussen geitenboerderij (Nieuwe Meerlaan 4) en doolhof.

  • IV)

   De op de bij dit besluit behorende kaart van het natuur- en recreatiegebied Middelpolder met groen gearceerde gedeelte.

 • 13.

  APV Artikel 2:58 lid 3: Verontreiniging door honden

  Het bevoegd bestuursorgaan kan gebieden aanwijzen waar uitwerpselen van een hond niet verwijderd behoeven te worden.

  Van deze bevoegdheid wordt geen gebruik gemaakt.

 • 14.

  APV Artikel 2:60 lid 1: Houden of voeren van hinderlijke of schadelijke dieren

  Het bevoegd bestuursorgaan wijst ter voorkoming of opheffing van overlast of van schade aan de openbare gezondheid de volgende plaatsen van de gemeente aan:

  • I)

   waar het de eigenaar, houder en/of verzorger van (een) hond(en), is verboden meer dan 5 honden tegelijkertijd aanwezig te hebben:

   • a)

    Het Amstelveense gedeelte van het Amsterdamse Bos;

   • b)

    De groenstrook in de Wolken;

   • c)

    De groenstrook bij de Kringloop.

  • II)

   waar het voeren van dieren in de openbare ruimte is verboden:

   • a)

    Winkelcentrum Groenhof zoals afgebakend met het cijfer

   • b)

    Winkelcentrum Westwijk zoals afgebakend met het cijfer

 • 15.

  APV Artikel 2:65: Bedelarij

  Het bevoegd bestuursorgaan wijst de volgende wegen of gedeelte en inrichtingen aan, waarop, waaraan of waarin het verboden is te bedelen.

  • I)

   Het Stadshart, het gebied gelegen tussen Keizer Karelweg en Van Heuven Goedhartlaan (met inbegrip van busstation en eindhalte metro);

  • II)

   Winkelcentrum Groenhof;

  • III)

   Winkelcentrum Westwijk;

  • IV)

   Winkelcentrum Kostverlorenhof;

  • V)

   Winkelcentrum Bankras;

  • VI)

   Winkelcentrum Middenhoven;

  • VII)

   Winkelcentrum Waardhuizen;

  • VIII)

   Alle metrohaltes binnen de grens Amstelveen.

  Toelichting: Er is een plattegrond van de winkelcentra als bijlage toegevoegd.

 • 16.

  APV Artikel 2:73 lid 1: Gebruik van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling

  Het bevoegd bestuursorgaan wijst in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast de volgende plaatsen aan waar het is verboden vuurwerk te bezigen:

  • I)

   (Heem)parken;

  • II)

   (In de nabijheid van) inrichtingen, waarin dieren worden opgevangen en verzorgd (Kinderboerderijen, maneges, dierenasielen e.d.);

  • III)

   (In de nabijheid van) inrichtingen, waarin mensen worden opgevangen en verzorgd (bejaardenhuizen, verzorgingstehuizen, verpleegtehuizen, ziekenhuizen, e.d.);

  • IV)

   Schoolpleinen.

 • 17.

  APV Artikel 3:9 lid 1: Straatprostitutie

  Het bevoegd bestuursorgaan kan wegen of gebieden aanwijzen en tijden bepalen waarbij iemand zich beschikbaar mag stellen tot het verrichten van seksuele handelingen tegen vergoeding.

  Van deze bevoegdheid wordt geen gebruik gemaakt.

 • 18.

  APV Artikel 3:10: Sekswinkels

  Het bevoegd bestuursorgaan kan in het belang van openbare orde of de woon- en leefomgeving sekswinkels verbieden.

  Van deze bevoegdheid wordt geen gebruik gemaakt.

 • 19.

  APV Artikel 3:18: Ongeklede openbare recreatie

  Het bevoegd bestuursorgaan wijst gelet op het bepaalde in artikel 430a van het Wetboek van Strafrecht de volgende voor ongeklede openbare recreatie geschikte plaatsen aan:

  • I)

   de Zonneweide (naaktrecreatieterrein) gelegen in het Amsterdamse Bos gedurende de periode van 1 april tot 30 september.

 • 20.

  APV Artikel 4:2 lid 1, lid 2 en lid 3: Aanwijzing collectieve festiviteiten

  Lid 1 en lid 2:

  Het bevoegd bestuursorgaan wijst per kalenderjaar de volgende collectieve festiviteiten gedurende de volgende daarbij genoemde dagen aan waarop de genoemde voorschriften van het Besluit niet gelden:

  • I)

   Koningsdag (27 april);

  • II)

   Bevrijdingsdag (5 mei).

  Lid 3:

  Het bevoegd bestuursorgaan maakt geen gebruik van de bevoegdheid om in de aanwijzing te bepalen dat deze slechts geldt voor één of meer gebieden van de gemeente.

 • 21.

  APV Artikel 4:7 lid 1 en lid 2: Ruimte voor Straatvegen en aanbiedplaatsen voor huishoudelijk afval

  Lid 1:

  Het bevoegd bestuursorgaan kan ten behoeve van de werkzaamheden van de gemeentelijke reiniging weggedeelte(n) aanwijzen, waar het is verboden een voertuig te parkeren of enig ander voorwerp te laten staan op een daarbij aangeduide tijdsperiode.

  Van deze bevoegdheid wordt geen gebruik gemaakt.

  Lid 2:

  Het bevoegde bestuursorgaan heeft door het aanbrengen van merktekens weggedeelten aangewezen als aanbiedplaats.

 • 22.

  APV Artikel 4:13 lid 1 en lid 2: Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen enz.

  Lid 1:

  Het bevoegd bestuursorgaan kan in de openlucht, buiten de weg gelegen plaatsen aanwijzen waar het in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast dan wel voorkoming van schade aan de openbare gezondheid, is verboden een of meer van de volgende daarbij nader aangeduide, voorzieningen, voorwerpen of stoffen op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben.

  Per situatie zal beoordeeld worden of er aanleiding is gebruik te maken van deze aanwijzingsbevoegdheid op individuele basis.

  Lid 2:

  Het bevoegd bestuursorgaan kan nadere regels stellen bij de aanwijzing van het bepaalde in lid 1. Ook deze nadere regels zullen per situatie worden beoordeeld.

 • 23.

  APV Artikel 4:16 lid 2: Reclame

  Het bevoegd bestuursorgaan wijst alle categorieën reclame- uitingen aan, waarop het verbod van artikel 4:16, lid 1 niet van toepassing is, die geen betrekking hebben op ontsiering en stankoverlast. Deze categorieën reclame- uitingen zijn onder andere:

  • I)

   flyers en samples (producten die om niet als reclame worden verspreid) en;

  • II)

   het te koop aanbieden van voertuigen.

 • 24.

  APV Artikel 4:19 lid 1 en lid 2: Aanwijzing kampeerplaatsen

  Lid 1:

  Het bevoegd bestuursorgaan kan plaatsen aanwijzen, waarbij het is toegestaan om de weg als slaapplaats te gebruiken

  Van deze bevoegdheid wordt geen gebruik gemaakt.

  Lid 2:

  Het bevoegd bestuursorgaan kan nadere regels stellen aan het bepaalde van lid 1 ter bescherming van de in 4:18 lid 4 onder a en b van deze APV genoemde belangen.

 • 25.

  APV Artikel 5:8 lid 1: Parkeren van grote voertuigen

  Het bevoegd bestuursorgaan wijst de volgende plaatsen aan, waar het op maandag tot en met vrijdag van 20.00 uur tot 07.00 uur en op zaterdag en zondag binnen de bebouwde kom is toegestaan een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte van meer dan 6 meter of een hoogte van 2,4 meter heeft te parkeren.

  • I)

   De parkeerstrook langs de noordelijke rijbaan van het gedeelte van de Saskia van Uylen-burgweg tussen de Prof. J.H. Bavincklaan en de Laan van Kronenburg;

  • II)

   Het Bedrijventerrein Legmeer, met uitzondering van de Zagerij en het gedeelte van de Spinnerij tussen de Bovenkerkerweg en de Bouwerij en de P&R-voorziening aan de Spinnerij.

  Toelichting:

  Een nieuw aanwijzingsbesluit is nodig omdat het in te trekken besluit de verkeerde perioden vermeldt, te weten de perioden waarop het verbod voor het parkeren van grote voertuigen niet geldt. Met dit besluit wordt deze omissie hersteld. 

  De Prof. E.M. Meijerslaan vervalt als locatie omdat de parkeerhaven te smal is voor het parkeren van grote voertuigen. Het nabijgelegen gedeelte van de Saskia van Uylenburgweg tussen de Prof. J.H. Bavincklaan en Laan van Kronenburg is wel geschikt, mits het parkeren wordt beperkt tot de parkeerhaven aan de noordkant langs de vijver. Door dit gedeelte aan te wijzen blijft er in Amstelveen-Noord een locatie voor het parkeren van grote voertuigen beschikbaar. In Amstelveen-Zuid is het bedrijventerrein Legmeer aangewezen. Dit blijft zo.

 • 26.

  APV Artikel 5:13 lid 5: Inzameling van geld of goederen

  Het bevoegd bestuursorgaan kan instellingen en categorieën van goederen aanwijzen waarvoor het verbod niet geldt.

  Van deze bevoegdheid wordt geen gebruik gemaakt.

 • 27.

  APV Artikel 5:15 lid 1 en lid 2: Ventverbod

  Het bevoegd bestuursorgaan wijst de volgende openbare plaatsen en momenten aan waarbij en wanneer venten verboden is.

  • I)

   Het Stadshart, het gebied gelegen tussen Keizer Karelweg en Van Heuven Goedhartlaan (met inbegrip van busstation en eindhalte metro);

  • II)

   Winkelcentrum Groenhof;

  • III)

   Winkelcentrum Westwijk;

  • IV)

   Winkelcentrum Kostverlorenhof;

  • V)

   Winkelcentrum Bankras;

  • VI)

   Winkelcentrum Middenhoven;

  • VII)

   Winkelcentrum Waardhuizen;

  • VIII)

   Alle metrohaltes binnen de grens Amstelveen.

  • IX)

   In de maanden mei tot en met augustus het gebied rond de nieuwe Meerlaan vanaf de rotonde op de kruising Bosrandweg tot aan de A9 zoals aangegeven op de bij deze aanwijzing behorende kaart.

  Toelichting:

  Tijdens de zomermaanden vinden diverse evenementen plaats op het evenemententerrein Land van Bosse. Gebleken is dat deze evenementen lachgasverkopers aantrekken. De verkoop van lachgas gaat vaak gepaard met openbare orde verstoringen in de vorm van overlast. De verkopers stellen zich brutaal op, het vermoeden bestaat dat ze tevens andere (illegale) waren verkopen en de gebruikers van het lachgas laten veel rommel achter (m.n. patronen). Met het aanwijzen van het genoemde gebied als gebied waar in de maanden mei tot en met augustus en ventverbod geldt kan de politie optreden tegen dergelijke excessen.

 • 28.

  APV Artikel 5:25 lid 1 en lid 2: Ligplaats woonschepen en overige vaartuigen

  Lid 1:

  Het bevoegd bestuursorgaan wijst gedeelten van openbaar water aan, waar het is verboden met een vaartuig een ligplaats in te nemen of te hebben dan wel een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen:

  • I)

   Amstelzijde gelegen ter hoogte van en tussen de nummers 39 en 59.

  Lid 2:

  Het bevoegd bestuursorgaan stelt nadere regels vast voor het innemen, hebben of beschikbaar stellen van een ligplaats met dan wel voor een vaartuig op de krachtens de in artikel 5.25 lid 1, aangewezen gedeelten van openbaar water:

  • I)

   Voor alle vaartuigen geldt een maximale ligduur van 24 uur.

  • II)

   Een aanwezig vaartuig mag tussen 12.00 uur en 22.00 uur niet hoger zijn dan 150 centimeter gemeten vanaf de waterlijn;

  Toelichting:

  Deze aanwijzing geeft uitwerking aan het in stand houden van het aanzien van het monumentaal beschermd dorpsgezicht en aantrekkelijkheid van de aanwezige terrassen.

 • 29.

  APV Artikel 5:30A lid 1: Snelheid gemotoriseerde vaartuigen / locaties

  Het bevoegd bestuursorgaan wijst de volgende gedeelten van openbaar water aan, waar het is verboden met een gemotoriseerd vaartuig te varen met een snelheid van meer dan zes kilometer per uur:

  • I)

   De Amstelveense Poel;

  • II)

   De Landscheidingsvaart;

  • III)

   De Hoornsloot voor zover gelegen in de gemeente Amstelveen;

  • IV)

   De wateren gelegen achter de Katerstraat en tussen de Talmastraat en de Da Costastraat en uitkomend op de Landscheidingsvaart;

  • V)

   Het openbaar water dat is gelegen in het Amsterdamse Bos voor zover gelegen in de gemeente Amstelveen.

  Toelichting:

  Het is niet wenselijk dat op deze locaties met hogere snelheid wordt gevaren i.v.m. de natuurwaarden en de recreatieve waarde van deze wateren voor zwemmers en andere vormen van lokale watersport als zeilen door de Scouting.

 • 30.

  APV Artikel 5.32 lid 2: Crossterreinen

  Het bevoegd bestuursorgaan kan terreinen aanwijzen, waar het gestelde verbod onder voorwaarden niet van toepassing is.

  Van deze bevoegdheid wordt geen gebruik gemaakt.

 • 31.

  APV Artikel 5:33 lid 2: Beperking verkeer in natuurgebieden

  Het bevoegd bestuursorgaan kan terreinen aanwijzen, waar het gestelde verbod onder voorwaarden niet van toepassing is.

  Van deze bevoegdheid wordt geen gebruik gemaakt.

 • 32.

  APV Artikel 5:36 lid 2: Verboden plaatsen (verstrooiing van as)

  Het bevoegd bestuursorgaan kan een bepaalde termijn vaststellen gedurende welke het is verboden dat op andere plaatsen dan genoemd in artikel 5:36, asverstrooiing plaatsvindt.

  Van deze bevoegdheid wordt geen gebruik gemaakt.

 • 33.

  APV Artikel 6.2 lid 1 en onder a: Toezichthouders

  Het bevoegd bestuursorgaan wijst de volgende personen aan die met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Algemene plaatselijke Verordening Amstelveen zijn belast:

  • I)

   De met het toezicht en handhaving belaste medewerkers van de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH);

Overzichtskaart verbodsgrenzen

Verbodsgrens Randwijck

Verbodsgrens Randwijck 2

Verbodsgrens Patrimonium

Verbodsgrens Kostverloren

Verbodsgrens Stadshart

Verbodsgrens Bankras

Verbodsgrens Groenelaan

Verbodsgrens Westwijk

Verbodsgrens Middenhoven

Verbodsgrens Waardhuizen

Hondenkaart Amstelveen

Losloopgebied park De Ruyschlaan

Hondenkaart Middelpolder

APV Artikel 2:51