Regeling vervallen per 27-02-2018

Aanwijzingsbesluit burgemeester verruimde openingstijden openbare inrichtingen

Geldend van 27-07-2016 t/m 26-02-2018

Intitulé

Aanwijzingsbesluit burgemeester verruimde openingstijden openbare inrichtingen

De burgemeester van de gemeente Amstelveen

Constaterende dat met de gemeenteraad van Amstelveen in haar vergadering van 15 juni 2016 is afgesproken een pilot met verruimde openingstijden voor bepaalde openbare inrichtingen mogelijk te maken.

Overwegende dat:

 • 1.

  Artikel 2:29 lid 7 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2016 (hierna: APV) de burgemeester de mogelijkheid geeft om voor bepaalde categorieën van openbare inrichtingen andere sluitingstijden te laten gelden;

 • 2.

  Artikel 2:29 lid 8 van de APV de burgemeester de mogelijkheid geeft om in bepaalde gebieden andere sluitingstijden te laten gelden. 

Besluit dat

Gelet op artikel 2:29 lid 7 en lid 8 van APV:

 • 1.

  via een pilot verruiming openingstijden de volgende categorieën van openbare inrichtingen aan te wijzen waarvoor andere openingstijden gelden:

  • a.

   openbare inrichtingen die in het bestemmingsplan zijn bestemd met horecacategorie 4 en waarbij uit de bedrijfsvoering blijkt dat er sprake is van de uitoefening van een nachtclub, discotheek of partycentrum;

  • b.

   openbare inrichtingen die gelegen zijn in gebied Uilenstede volgens de kaart behorend bij dit besluit en die in het bestemmingsplan zijn bestemd met horecacategorie 3 en waarbij uit de bedrijfsvoering blijkt dat er sprake is een cafébedrijf.

 • 2.

  deelname aan de pilot verruiming van de openingstijden voor de duur van een jaar is, ingaande 28 juli 2016;

 • 3.

  de verruimde openingstijden inhouden dat:

  • -

   in de nacht van donderdag op vrijdag, vrijdag op zaterdag, zaterdag op zondag en in de nacht voorafgaand aan een reguliere feestdag de openbare inrichting geopend mag zijn tot 05.00 uur;

  • -

   er geen bezoekers mogen worden toegelaten in de openbare inrichting:

   • -

    na 02.00 uur in de nacht van donderdag op vrijdag

   • -

    na 03.00 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag, zaterdag op zondag en in de nacht voorafgaand aan een reguliere feestdag;

  • -

   de terrastijden als genoemd in artikel 2:29 lid 3 APV ongewijzigd blijven.

aan deze pilot de volgende voorwaarden te verbinden:

I. Algemeen

Artikel 1.

Om in aanmerking te komen voor deelname moet de exploitant:

 • 1.1

  in de afgelopen 365 dagen geen bestuurlijke maatregel (anders dan een waarschuwing) opgelegd hebben gekregen op grond van de Handhavingsstrategie Drank en Horeca Amstelveen 2014 (aangepast in 2016) of met betrekking tot muziekgeluid op grond van de Wet Milieubeheer;

 • 1.2

  portiers inzetten die voldoen aan de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus;

 • 1.3

  zorgen dat omwonenden de exploitant of de leidinggevende altijd kunnen bereiken (telefoonnummer bekend) en dat de exploitant of leidinggevende onmiddellijk en adequaat reageert op klachten;

 • 1.4

  het personeel instrueren om overlast te voorkomen en om bezoekers aan te spreken op gedrag, zowel binnen als in de directe omgeving van het horecabedrijf;

 • 1.5

  zorgen dat het personeel tijdens werktijd geen alcoholhoudende drank consumeert.

II. Deelname

Artikel 2.

Exploitanten die mee willen doen aan de pilot informeren de burgemeester hierover schriftelijk;

Artikel 3.

Voor deelname aan de pilot wordt de exploitatievergunning aangepast maar worden geen leges berekend;

Artikel 4.

Voor deelname verstrekt de exploitant een veiligheidsplan waarin staat beschreven welke maatregelen door de exploitant worden genomen om overlast te voorkomen en de openbare orde in en rondom de openbare inrichting te waarborgen. Na advies van politie en goedkeuring door de gemeente zal de exploitatievergunning worden aangepast en het veiligheidsplan onderdeel uitmaken van de exploitatievergunning. Het veiligheidsplan bevat minimaal de volgende gegevens:

 • 4.1

  (indien van toepassing) informatie over de in te zetten portiers;

 • 4.2

  informatie over hoe de exploitant zorgt dat omwonenden de exploitant of leidinggevende altijd kunnen bereiken en hoe de exploitant omgaat met klachten;

 • 4.3

  informatie welke instructies de exploitant geeft aan het personeel aangaande het voorkomen van overlast in/om de openbare inrichting en het aanspreken van bezoekers op gedrag.

III. Handhavingsstrategie intrekken deelname pilot

Artikel 5.

De burgemeester kan het besluit tot deelname aan de pilot intrekken en daarmee terugbrengen naar de reguliere openingstijden, als genoemd in artikel 2:29 lid 1 APV, indien een van de volgende omstandigheden aan de orde is:

 • 5.1

  exploitant houdt zich niet aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 1 van dit besluit. Eerst volgt een waarschuwing, uitsluiting van deelname aan de pilot volgt na een tweede overtreding;

 • 5.2

  exploitant krijgt een bestuurlijke maatregel, anders dan een waarschuwing, opgelegd op grond van de Handhavingsstrategie Drank en Horeca Amstelveen 2014, of de Wet Milieubeheer wat betreft muziekgeluid;

 • 5.3

  er sprake is van een excessituatie of de burgemeester heeft overige redenen, gelegen in de bescherming van het woon- en leefklimaat in de omgeving van de openbare inrichting, de openbare orde of veiligheid, om deelname aan de pilot in te trekken.

IV. Evaluatie

Artikel 6.

Na afloop van de proef zal er een evaluatie worden uitgevoerd waarna besloten wordt of de verruiming van de openingstijden structureel wordt.

Toelichting

Achtergrond en juridische basis voor een pilot

Bij de behandeling van de horecanota en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) in de raadsvergadering van 16 december 2015 is door de raadsfracties D66 en GroenLinks gevraagd naar de mogelijkheden voor ruimere openingstijden voor de Amstelveense horeca, specifiek in de wijk Uilenstede.

Deze vraag heeft een vervolg gekregen in een informele sessie tussen de burgemeester en raadsleden op 17 februari 2016 maar toen met als insteek ruimere openingstijden voor horeca in geheel Amstelveen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een bespreeknotitie over een te houden pilot verruiming openingstijden horeca die behandeld is in de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen van 2 juni 2016.

Tijdens deze behandeling zijn de uitgangspunten voor het houden van de pilot bepaald en is afgesproken dat de inhoud van de pilot in een raadsvoorstel wordt verwerkt. Dit uiteindelijke raadsvoorstel is in de raadsvergadering van 15 juni 2016 aangenomen.

Op grond van artikel 2:29 lid 1 van de APV geldt voor de horeca in Amstelveen dat zij gesloten is op maandag tot en met vrijdag tussen 02.00 uur en 07.00 uur, en op zaterdag, zondag en reguliere feestdagen tussen 03.00 uur en 07.00 uur. In de leden 7 en 8 wordt de burgemeester de mogelijkheid geboden om van de sluitingstijden af te wijken, door categorieën respectievelijk gebieden aan te wijzen, waar andere tijden gelden.

Het veiligheidsplan

In het veiligheidsplan geeft de exploitant aan welke maatregelen deze neemt om overlast te voorkomen en de openbare orde en veiligheid en goed gedrag in en rondom een openbare inrichting te waarborgen. De horeca heeft te maken met veiligheidsrisico's. Excessief alcohol- en drugsgebruik, vechtpartijen en overlast door bezoekers komen helaas voor in en rondom horecagelegenheden. Elk horecabedrijf heeft een eigen bedrijfsvoering en daar hoort ook een individueel afgestemd veiligheidsplan bij. Zo kan het type bedrijf, de ligging, de oppervlakte en/of de bezoekers die het bedrijf trekt, verschillende maatregelen met zich meebrengen

De gemeente vraagt advies aan de politie. Hoewel het invullen van het veiligheidsplan de verantwoordelijkheid is van de exploitant, kunnen sommige maatregelen verplicht worden gesteld. Dit kan bijvoorbeeld als in het verleden incidenten hebben plaatsgevonden of als de wijze van bedrijfsvoering dit vereist. Als het veiligheidsplan is goedgekeurd, wordt het onderdeel van de exploitatievergunning.

Als de exploitant zich niet aan het eigen veiligheidsplan houdt, kan de gemeente maatregelen nemen zoals de exploitant uit te sluiten van verdere deelname aan de pilot.

afbeelding binnen de regeling