Regeling vervallen per 19-12-2018

Beleidsregels pilots kansen voor alle kinderen

Geldend van 20-12-2017 t/m 18-12-2018

Intitulé

Beleidsregels pilots kansen voor alle kinderen

Z-2017/058607

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Amstelveen;

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de Beleidsregels pilots kansen voor alle kinderen.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  belanghebbende: de persoon of diens ouder die in aanmerking wenst te komen voor de regeling vaktraining of regelingen voor de doelgroep 18+;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen;

 • c.

  wet: de Participatiewet;

 • d.

  minimuminkomen: voor de ouder(s) van één of meer ten laste komende kind(eren) tot 18 jaar: een inkomen tot 130% van de geldende (relevante) bijstandsnorm;

 • e.

  bescheiden vermogen: een vermogen van maximaal het in artikel 34, derde lid van de wet genoemde bedragen;

 • f.

  bijstandsnorm: diezelfde norm die op een alleenstaande of gehuwden van toepassing is als bedoeld in artikel 20 eerste lid, artikel 21 of artikel 22 van de wet. Op een alleenstaande ouder is de norm als bedoeld in artikel 20 tweede lid onder b en 21 onder b van de wet van toepassing, verminderd met 10%;

 • g.

  doelgroep 18+: jongeren woonachtig in Amstelveen vanaf 18 tot en met 22 jaar en niet in het bezit van een startkwalificatie;

 • h.

  h. eigen bijdrage: een eventuele bijdrage in de kosten die aan de school verschuldigd is voor extra vaktraining of huiswerkbegeleiding aangeboden door de school van het kind;

 • i.

  startkwalificatie: een erkend diploma, minimaal op MBO-2 of HAVO niveau;

 • j.

  sociaal netwerk: persoon die vanwege persoonlijke relatie nauw betrokken is bij (de ouders van) het kind of jongere uit doelgroep 18+, bijvoorbeeld eerste of tweedegraads familielid, buur of vriend.

Artikel 2. Aanvragen

Het college neemt alleen aanvragen in behandeling wanneer deze zijn ingediend door middel van een door het college beschikbaar gesteld formulier.

Hoofdstuk 2. Regelingen pilots kansen voor alle kinderen

Artikel 3. Regeling vaktraining of huiswerkbegeleiding

 • 1. Het college verstrekt op aanvraag een tegemoetkoming voor kortdurende vaktraining of huiswerkbegeleiding aan ouder(s) met een minimuminkomen, een bescheiden vermogen en met één of meer ten laste komende kinderen op een middelbare school.

 • 2. De hoogte van de tegemoetkoming is maximaal € 300,00 per kind voor 12 maanden en de kosten hebben direct verband met tijdelijke deelname aan training voor een specifiek vak of een vorm van huiswerkbegeleiding met als doel ontwikkeling van het kind op school.

 • 3. De tegemoetkoming kan worden ingezet voor:

  • a.

   de eigen bijdrage voor een vorm van huiswerkbegeleiding of vaktraining aangeboden door de school van het ten laste komende kind;

  • b.

   een bijdrage aan kosten voor huiswerkbegeleiding of vaktraining aan het ten laste komende kind door een persoon uit het sociaal netwerk. Belanghebbende dient doel, vorm en contactpersoon voor de training of begeleiding te verstrekken;

  • c.

   een bijdrage aan kosten voor huiswerkbegeleiding of vaktraining door een particuliere instanties of professional.

 • 4. Betaling vindt plaats op basis van facturering voorafgaand of declaratie na afloop van de training of begeleiding. Artikel 5 is van toepassing.

Artikel 4. Regelingen voor de doelgroep 18+

 • 1. Het college verstrekt regelingen aan de doelgroep 18+:

  • a.

   op voordracht van een medewerker van Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten, een leerplichtambtenaar, een jeugdhulpverlener of een medewerker van het sociaal team wanneer deze regelingen een passende bijdrage leveren aan het behalen van de startkwalificatie; en

  • b.

   is afgestemd op de omstandigheden en mogelijkheden van de doelgroep 18+.

 • 2. De regelingen voor de doelgroep 18+ kunnen ook op voordracht van scholen of andere maatschappelijke organisaties door het college verstrekt worden aan de doelgroep 18+.

 • 3. Onder de regelingen voor de doelgroep 18+ wordt verstaan:

  • a.

   een vergoeding tot een maximum bedrag van € 250,00 per jongere voor 12 maanden voor het deelnemen aan sport of cultuur. De kosten moeten een direct verband houden met sporten bij een vereniging of cultuur in georganiseerd verband; en/of

  • b.

   een tegemoetkoming in schoolkosten van € 150,00 per jongere voor 12 maanden; en/of

  • c.

   een tegemoetkoming in de kosten voor een computer of laptop, printer en toebehoren van maximaal € 300,00 jongere per 48 maanden; en/of

  • d.

   een tegemoetkoming in de internetkosten van € 180,00 per huishouden per 12 maanden; en/of

  • e.

   een tegemoetkoming voor kortdurende vaktraining- of huiswerkbegeleiding per jongere zoals benoemd in artikel 3, tweede, derde lid en vierde lid.

Artikel 5. Administratieve drempel

Nota's met een totale waarde van minder dan € 50,00 worden niet in behandeling genomen.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 6. Onvoorziene situaties

In alle gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien of toepassing daarvan niet overeenkomt met de bedoeling van deze regels, beslist het college.

Artikel 7. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in de beleidsregels, indien strikte toepassing ervan tot onbillijkheden van overwegende aard zou leiden.

Artikel 8. Citeertitel en inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking per 20 december 2017, vervallen per 19 december 2018 en worden aangehaald als "Beleidsregels pilots kansen voor alle kinderen".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 december 2017.
De secretaris,
drs. H.H. Winthorst
De burgemeester,
drs. H.B. Eenhoorn