Bijzondere bijstandsbeleid

Geldend van 13-01-2018 t/m heden

Intitulé

Bijzondere bijstandsbeleid 2016

Hoofdstuk 11.

Bijzondere bijstand

Inleiding

Hierna wordt een aantal algemene regels gegeven voor de beoordeling van een aanvraag bijzondere bijstand. Deze onderwerpen gaan over de ingangsdatum, draagkracht, vermogen en voorliggende voorzieningen. Deze regels gelden voor alle kostensoorten, tenzij anders is aangegeven.

Voor het afhandelen van een aanvraag dienen een aantal stappen in een bepaalde volgorde te worden gevolgd. Bij het verstrekken van bijzondere bijstand geldt het individualiseringsprincipe, dit betekent dat er altijd gekeken wordt naar de specifieke situatie van de aanvrager. Er kan altijd gemotiveerd afgeweken worden van deze beleidsregels, indien er een onwenselijke situatie ontstaat. Deze beleidsregels geven echter een duidelijke richtlijn voor de afhandeling van aanvragen voor bijzondere bijstand.

VOORLIGGENDE VOORZIENING

Stappenplan

Is er een voorliggende, toereikende en passende voorziening? Als dat het geval is, dan wordt de aanvraag afgewezen op grond van artikel 15 Participatiewet. Als de voorliggende voorziening niet geheel toereikend is dan dienen de vier vragen van de Centrale Raad van Beroep te worden beantwoord. De vraag of er sprake is van een voorliggende voorziening is de eerste vraag die dient te worden beantwoord voordat wordt toegekomen aan de vraag of er sprake is van bijzondere noodzakelijke kosten. De aanvullende ziektekostenverzekering kan alleen als voorliggende voorziening worden aangemerkt als deze daadwerkelijk is afgesloten. Dat betekent dat er geen afwijzing kan plaatsvinden op grond van artikel 15 wanneer geen aanvullende verzekering is afgesloten. Maar als er wel een aanvullende zorgverzekering is afgesloten dan is dit wel een voorliggende voorziening. Kosten die niet worden vergoed door de basisverzekering hoeven ook niet te worden vergoed via bijzondere bijstand omdat er een bewuste keuze is gemaakt door de wetgever om die kosten niet te vergoeden via de zorgverzekering.

DRAAGKRACHT IN INKOMEN

Al het inkomen boven 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm (exclusief vakantietoeslag) wordt als draagkracht aangemerkt. Wanneer iemand inkomsten heeft inclusief vakantietoeslag wordt bij de draagkrachtberekening ook uitgegaan van de bijstandsnorm inclusief vakantietoeslag.

Bij de draagkrachtberekening wordt de eigen bijdrage kinderopvang op de draagkracht in mindering gebracht. Inkomsten uit een vrijwilligersvergoeding worden niet meegenomen bij het vaststellen van de draagkracht. Ook de vrijlating inkomsten wordt niet meegenomen in de draagkrachtberekening.

Bij wisselende inkomsten wordt de draagkracht vastgesteld aan de hand van het gemiddelde van de inkomsten van de 6 maanden voorafgaand aan de aanvraag.

Als de kosten hoger zijn dan de draagkracht dan komt het meerdere voor bijzondere bijstand in aanmerking. Dus als bijvoorbeeld de draagkracht per maand € 20,- is en de kosten bedragen per maand € 30, dan bestaat er recht op € 10,-- per maand bijzondere bijstand voor periodieke kosten. Als het om incidentele kosten gaat dan wordt de draagkracht per jaar bepaald en als de kosten hoger zijn dan wordt voor het verschil bijzondere bijstand toegekend.

Periodieke bijstand wordt voor maximaal drie jaar toegekend voor bijstandsgerechtigden, pensioengerechtigden, WAO- en Wajongers. Indien de aanvrager buiten deze doelgroepen valt dan wordt de draagkracht jaarlijks vastgesteld.

Op de algemene regel van 120% bestaan enkele uitzonderingen voor bepaalde kostensoorten. Dit wordt per kostensoort aangegeven en betreft bijvoorbeeld:

· Beschermingsbewind (inclusief griffiekosten en opstart-kosten);

· Woonkostentoeslag;

· Bijzondere bijstand voor levensonderhoud;

· Eigen bijdrage kinderopvang.

DRAAGKRACHT IN INKOMEN EN VERBLIJF IN EEN INSTELLING

Voor mensen die verblijven in een instelling (zie Hoofdstuk 8) en een ander inkomen hebben wordt voor de draagkracht uitgegaan van de zak & kleedgeldnorm plus toeslag plus de daadwerkelijke eigen bijdrage voor wonen en leven. Dit inkomen is immers niet beschikbaar voor de bijzondere kosten. De norm zak& kleedgeld plus de eventuele verhoging is maximaal de reguliere bijstandsnorm voor de berekening van de draagkracht. De bijzondere bijstand in deze gevallen voor maximaal een jaar toekennen.

DRAAGKRACHT IN VERMOGEN

Het vermogen als bedoeld in artikel 34 Participatiewet wordt buiten beschouwing gelaten net zoals dat geldt voor algemene bijstand.

Uitzondering hierop is het beschermingsbewind (inclusief griffiekosten en opstartkosten). Hierbij wordt al het vermogen dat meer bedraagt dan de toepasselijke bijstandsnorm van een maand als draagkracht meegenomen.

De vrijlating van de waarde van een auto bedraagt € 5.000,-. Om de waarde te bepalen wordt verwezen naar de website van de ANWB.

Zie verder Hoofdstuk 10 wat onder vermogen valt.

INKOMEN MINDERJARIG KIND

Wordt er voor een minderjarig kind bijzondere bijstand aangevraagd? En heeft dit minderjarig kind inkomsten uit arbeid? Dan wordt geen rekening gehouden met dit inkomen voor het recht of hoogte van de bijzondere bijstand.

INGANGSDATUM

Volgens vaste jurisprudentie van de CRvB vloeit uit artikel 44 lid 1 Participatiewet voort dat in beginsel geen plaats is voor bijstandsverlening voor kosten die zijn gemaakt voor de meldingsdatum. De meldingsdatum is de datum waarop een klant zich bij de gemeente heeft gemeld en heeft aangegeven dat hij bijzondere bijstand wil aanvragen. Er wordt dan een aanvraagformulier toegezonden. Het aanvraagformulier is ook te downloaden via de site van de gemeente en ook diverse instanties hebben lege aanvraagformulieren die klanten kunnen gebruiken. In die situaties is er vaak geen meldingsdatum, maar alleen een datum waarop de aanvraag is ontvangen door de gemeente.

Incidentele kosten

Er kan nog bijstand worden verleend voor incidentele kosten die zijn gemaakt tot zes maanden voor de datum melding.

Periodieke kosten

Voor periodieke kosten geldt niet dat zij met terugwerkende kracht vergoed kunnen worden. De eerste vergoeding vindt plaats vanaf de eerste dag van de maand waarin de aanvraag voor bijzondere bijstand is gedaan.

Uitzondering hierop is de bijstand voor de kosten van het salaris van een bewindvoerder, curator of mentor. Bijstand voor deze kosten kan tot 3 maanden na de beschikking van de rechtbank worden aangevraagd.

Belanghebbende heeft een aantoonplicht en zal bewijsstukken van de gemaakte kosten moeten inleveren. Dit kan bijvoorbeeld door middel van kopieën van nota’s. Bij elke kostensoort zal apart worden aangegeven welke bewijsstukken ingediend moeten worden als dit afwijkt van de algemene regeling.

OVERGANGSRECHT

Deze beleidsregels gaan in op 1 april 2016. Alle aanvragen die na deze datum zijn ingediend zullen met inachtneming van deze beleidsregels worden behandeld. Mensen die een beschikking hebben gekregen die voor deze datum ligt en die een toekenning hebben gehad voor een langere periode die de datum van 1 april 2016 voorbij gaat, krijgen geen nieuw besluit maar blijven vallen onder de oude regeling. De termijn die in de beschikking genoemd zal worden blijven gelden. Als daarna weer een nieuwe aanvraag wordt gedaan dan gelden de nieuwe beleidsregels. Dus beschikkingen die toekenningen bevatten voor langere periode blijven van toepassing.

Aanvragen die zijn ingediend voor 1 april 2016 worden op grond van de oude regels afgehandeld.

Alleen in die situaties waarin de nieuwe beleidsregels in het voordeel van de cliënt uitwerken, maar betrokkene wel onder het overgangsrecht valt, worden deze aanvragen wel in het voordeel van de cliënt afgehandeld.

BEWIJSSTUKKEN

Er is onderscheid te maken tussen cliënten die een bijstands-uitkering ontvangen en cliënten die geen bijstandsuitkering ontvangen.

Voor cliënten met een bijstandsuitkering gelden de volgende regels met betrekking tot de bewijsstukken:

· Bewijs van de kosten waarvoor bijzondere bijstand gevraagd wordt.

Voor cliënten die geen uitkering ontvangen geldt dat zij in ieder geval de volgende bewijsstukken bij de aanvragen dienen te voegen:

· Bankafschriften (van de betaal- en spaarrekening) van drie maanden voorafgaand aan de aanvraag.

· Een opgave van de maandelijkse inkomsten.

· Bewijs van de kosten waarvoor bijzondere bijstand wordt gevraagd. Een offerte of een nota.

Is voor cliënten die geen bijstandsuitkering ontvangen de draagkracht in de betreffende periode al vastgesteld, dan is het aanleveren van een bewijs van de kosten waarvoor bijzondere bijstand wordt aangevraagd in beginsel voldoende.

ALGEMEEN

Babyuitzet

Alle benodigdheden die noodzakelijk zijn voor de komst van een baby. Hieronder vallen niet de inrichting van de babykamer, zoals het bed, matras en commode.

VERGOEDING BIJZONDERE BIJSTAND

Vergoeding via bijzondere bijstand is in beginsel niet mogelijk. De kosten van een babyuitzet behoren tot de incidenteel voorkomende algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan. Deze kunnen worden voldaan uit een inkomen ter hoogte van de toepasselijke uitkering algemene bijstand, door middel van reservering, dan wel gespreide betaling achteraf. In uitzonderingssituatie kan er sprake zijn van bijzondere omstandigheden. Dit is het geval wanneer reserveringsruimte langdurig ontbreekt. In dat geval kan bijzondere bijstand om niet verstrekt worden voor de kosten van kleding en verzorging. Wanneer een alleenstaande (ouder) de vergoeding aanvraagt moet ook worden bekeken of de vader van het kind kan bijdragen in de kosten.

VOORLIGGENDE VOORZIENINGEN

Gemeentelijke Kredietbank

BEWIJSSTUKKEN

Nvt

BIJZONDERHEDEN

Indien er sprake van bijzondere omstandigheden waardoor er toch bijzondere bijstand verleend wordt, dan wordt de hoogte van de bijzondere bijstand bepaald aan de hand van de NIBUD-norm voor het basispakket voor een baby-uitzet, hierop wordt het bedrag van de babykamer in mindering gebracht. Voor de kosten van de babykamer kan bijzondere bijstand in de vorm van een geldlening worden verstrekt.

BELASTINGAANSLAG

Belastingaanslag

Er kan bijstand voor een belastingaanslag worden verleend wanneer:

· Iemand bruto inkomsten heeft die zijn gekort op de uitkering en zijn inkomen door die belastingaanslag in dat jaar onder de bijstandsnorm komt.

· Ten onrechte heffingskortingen heeft ontvangen en deze zijn gekort op de uitkering.

· Bij Bbz wanneer door de om-niet-verklaring achteraf het inkomen boven de toeslagnorm komt waardoor cliënt een terugvordering huur-en/of zorgtoeslag krijgt.

VERGOEDING BIJSTAND

VOORLIGGENDE VOORZIENINGEN

Voor deze belastingaanslag kan bijstand worden verstrekt.

BEWIJSSTUKKEN

N.v.t.

BIJZONDERHEDEN

De belastingaanslag

Het gaat hier om algemene bijstand. Cliënt moet over de periode van de belastingaanslag een uitkering van de gemeente hebben ontvangen.

BEGRAFENIS- EN CREMATIEKOSTEN

Begrafenis en crematiekosten

Alle kosten die verband houden met de begrafenis of crematie van een overledene, voor zover deze kosten noodzakelijk zijn.

VERGOEDING BIJZONDERE BIJSTAND

Bijzondere bijstand voor deze kosten is mogelijk. De kosten van een begrafenis of crematie behoren tot de passiva (schulden) van de nalatenschap en komen voor rekening van de erfgenamen. Deze kunnen ieder voor zich en op persoonlijke titel bijzondere bijstand aanvragen, voor zover hun erfdeel niet toereikend is en het hen aan middelen ontbreekt om hun aandeel in deze kosten te kunnen voldoen

VOORLIGGENDE VOORZIENINGEN

Uitvaart-, levens- of ongevallenverzekering of de nalatenschap van de overledene.

BEWIJSSTUKKEN

Nota's

BIJZONDERHEDEN

Er zijn richtbedragen vastgesteld: € 5.000,- voor een begrafenis en € 3.000,- voor een crematie. Indien de kosten onder de maximale vergoeding vallen dan wordt er een onderzoek naar de nota verricht en alleen dat bedrag toegekend voor de kosten die daadwerkelijk gemaakt zijn. Indien deze richtbedragen worden overschreden dan dient te worden nagegaan in hoeverre de extra kosten reëel zijn.

Bewassingskosten/slijtage

BEWASSINGSKOSTEN/SLIJTAGE

De extra kosten voor het wassen van kleding en beddengoed bij een bepaalde ziekte of handicap. Meegerekend zijn de kosten voor elektriciteit, water, waspoeder en afschrijving en onderhoud van de wasmachine. Slijtagekosten zijn de extra kosten die ontstaan door het extra wassen van de kleding.

Volgens een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 23 mei 2012 (LJN: BW7543) is er ook sprake van meerkosten van bewassing die voortvloeien uit bijzondere omstandigheden wanneer iemand in een verzorgingshuis/verpleeghuis woont en niet in staat is of de was te doen en ook geen beroep kan doen op familieleden. Wanneer het verzorgingstehuis dan kosten in rekening brengt voor het doen van de was moet voor de meerkosten (2 wassen per week, 1 x 90 graden en 1 x 40 graden/Nibud-norm) bijstand worden verleend (mits er geen sprake is van draagkracht).

VERGOEDING BIJZONDERE BIJSTAND

Bijzondere bijstand is mogelijk voor de extra kosten van de was. Ook voor slijtagekosten is bijzondere bijstand mogelijk na een onafhankelijk medisch advies.

VOORLIGGENDE VOORZIENINGEN BEWIJSSTUKKEN

Nvt

BIJZONDERHEDEN

Een onafhankelijk medisch advies van bijvoorbeeld de MO-zaak (m.u.v. verzorgingshuis/verpleeghuis) Nvt

Beschermingsbewind, curatele, mentorschap/wsnp

ALGEMEEN BESCHERMINGSBEWIND

De onderbewindstelling is geregeld in het Burgerlijk Wetboek vanaf artikel 431 van boek 1. Dit is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn hun financiële belangen te behartigen. De betrokkene mag niet meer zelfstandig beslissen over de goederen die onder bewind staan, dat doet de bewindvoerder. Ook beschermt de bewindvoerder het vermogen van betrokkene. Deze onderbewindstelling wordt uitgesproken door de kantonrechter.

Vaak wordt door een bewindvoerder bijzondere bijstand aangevraagd voor deze kosten. In het algemeen geldt de 5%-regel uit artikel 1:447 BW. In de praktijk wordt de 5%-regel door kantonrechters en bewindvoerders als ‘achterhaald’ beschouwd, zodat doorgaans een beloning conform de Aanbevelingen verschuldigd is. De Aanbevelingen komen echter nadrukkelijk niet in plaats van de 5%-regel. Daarvoor zou immers een wetswijziging nodig zijn. De tarieven van de Aanbevelingen gelden alleen maar indien de kantonrechter een beschikking heeft afgegeven waaruit zulks blijkt. Het is echter niet vereist dat de kantonrechter voor elk bewind het salaris afwijkend vaststelt. Ook een goedkeuring van de door de bewindvoerder gehanteerde tarieven ten aanzien van alle cliënten van een bewindvoerder moet worden beschouwd als de kosten anders vaststellen als bedoeld in artikel 1:447 lid 1 BW.

VERGOEDING BIJZONDERE BIJSTAND

Er kan bijzondere bijstand worden verleend voor onderbewindstelling indien de tarieven zijn goedgekeurd door de kantonrechter. Dit kan door dit te benoemen in de uitspraak van de onderbewindstelling of door een machtiging of goedkeuring achteraf.

VOORLIGGENDE VOORZIENINGEN

Nvt

BEWIJSSTUKKEN

· Nota’s van de bewindvoerder.

· Bij afwijkende tarieven dient er een goedkeuring te kunnen worden overgelegd van de kantonrechter over de tarieven. Dit kan zowel in de beschikking waarin de onderbewindstelling wordt ingeroepen als in een afzonderlijke goedkeuring.

· Beschikking van de kantonrechter.

BIJZONDERHEDEN

Er wordt bij de vermogenstoets een vermogen van één maand de van toepassing zijnde norm vrijgelaten. De norm is zonder vakantietoeslag. Tevens wordt 100% van het inkomen boven de bijstandsnorm als draagkracht aangemerkt.

Wanneer bij de aanvraag van een professionele bewindvoerder nog geen machtiging aanwezig is voor het in rekening brengen van de kosten van de bewindvoering kan de bijstand al wel worden toegekend, omdat in de praktijk de machtiging eigenlijk altijd wordt afgegeven. De bijstand wordt dan echter pas uitbetaald na overlegging van de machtiging.

Deze draagkrachtregels zijn ook van toepassing op de griffiekosten die moeten worden betaald bij het aanvragen van de onderbewindstelling.

CURATOR ALGEMEEN

De curatele heeft veel overeenkomsten met de bewindvoering, maar de curator heeft een breder takenpakket dan de bewindvoerder. Zo kan de curatele zich ook uitstrekken over immateriële belangen van de curandus. Een meerderjarige kan door de Rechtbank onder curatele worden gesteld, indien hij wegens een geestelijke stoornis, al dan niet met tussenpozen, niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen behoorlijk waar te nemen. Tevens is curatele mogelijk in geval van verkwisting en in het geval van drankmisbruik dat leidt tot het niet behoorlijk waarnemen van zijn belangen, het herhaaldelijk in het openbaar aanstoot geven of het in gevaar brengen van de eigen veiligheid of de veiligheid van anderen.

VERGOEDING BIJZONDERE BIJSTAND

Hiervoor geldt hetzelfde als bij de onderbewindstelling. De 5%-regel wordt ook hier toegepast en bij afwijkende tarieven kan bijzondere bijstand worden toegekend indien dit is vastgelegd door de kantonrechter. De noodzaak staat in beginsel vast indien de rechter de ondercuratelestelling heeft uitgesproken.

VOORLIGGENDE VOORZIENINGEN

Nvt

BEWIJSSTUKKEN

· Nota’s van de curator.

· Bij afwijkende tarieven dient er een goedkeuring te kunnen worden overgelegd van de kantonrechter over de tarieven. Dit kan zowel in de beschikking waarin de curatele wordt ingeroepen als in een afzonderlijke goedkeuring.

· Beschikking van de kantonrechter.

BIJZONDERHEDEN

Er wordt bij de vermogenstoets een vermogen van één maand de van toepassing zijnde norm vrijgelaten. De norm is zonder vakantietoeslag.

Tevens wordt 100% van het inkomen boven de bijstandsnorm als draagkracht aangemerkt.

ALGEMEEN WSNP BEWINDVOERDER

Als iemand in de WSNP is toegelaten dan wordt er een bewindvoerder benoemd door de rechtbank (faillissementsrechter). Deze bewindvoerder houdt toezicht op de naleving door de schuldenaar van diens verplichtingen die uit de schuldsanering voortvloeien. Daarnaast heeft hij tot taak het beheer en de vereffening van de boedel. Dit is geregeld in artikel 316 lid 1 van de Faillissementswet. Deze bewindvoerder zorgt er dus niet voor dat de schuldenaar leerbaar gemaakt wordt om in de toekomst zelf verantwoordelijk te kunnen zijn voor zijn vermogen. De bewindvoerder wordt als eerste voldaan uit de boedel van betrokkene. Voor zover het salaris uit de boedel kan worden betaald is in deze kosten voorzien en is er om die reden in beginsel geen aanleiding om bijzondere bijstand te verlenen voor deze kosten.

Het kan echter voorkomen dat de rechtbank het salaris van de bewindvoerder hoger heeft vastgesteld dan het bedrag dat uit de boedel kan worden betaald. In dat geval mag de bewindvoerder het gedeelte van zijn salaris dat niet uit de boedel kan worden betaald niet bij belanghebbende in rekening brengen. Om die reden bestaat er in beginsel dan ook geen aanleiding om bijzondere bijstand te verlenen voor de kosten van het salaris van de bewindvoerder, voorzover dat niet uit de boedel kan worden betaald.

VERGOEDING BIJZONDERE BIJSTAND

Er wordt geen bijzondere bijstand verleend voor de kosten van de bewindvoerder in het kader van de WSNP.

VOORLIGGENDE VOORZIENING

Als de bewindvoering geschied in het kader van de WSNP, dan geldt het Besluit subsidie bewindvoerder schuldsanering als een voorliggende voorziening.

BIJZONDERHEDEN

Er wordt uitgegaan van 100% draagkracht.

DIEETKOSTEN

Dieetkosten

Het gaat om de meerkosten die ontstaan door het volgen van een medisch noodzakelijk dieet. Er dient sprake te zijn van meerkosten ten opzichte van normale voeding. Het feit dat een dieet door een diëtiste is opgesteld maakt nog niet dat een dieet medisch noodzakelijk is.

VERGOEDING BIJZONDERE BIJSTAND

Bijzondere bijstand kan worden verstrekt voor de meerkosten.

VOORLIGGENDE VOORZIENINGEN

Als het gaat om dieetpreparaten is de zorgverzekering een voorliggende voorziening.

BEWIJSSTUKKEN

Verklaring van een arts.

BIJZONDERHEDEN

Extra kosten voor het dieet kunnen vergoed worden na een verklaring van een arts of een onafhankelijk medisch advies, zoals bijvoorbeeld de MO-zaak. Alleen de meerkosten komen voor vergoeding in aanmerking. Bij een diabetes/zoutarm/vetarm dieet is er geen sprake van meerkosten. Dit is een dieet dat iedereen geacht wordt te volgen om gezond te blijven. De hoogte van de bijzondere bijstand wordt bepaald aan de hand van de richtprijzen voor de meerkosten van dieetvoeding die opgenomen zijn in de NIBUD prijzengids.

DUURZAME GEBRUIKSGOEDEREN

Duurzame gebruiksgoederen

De algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan dienen in beginsel te worden bestreden uit de eigen middelen (bijstandsuitkering en het aanwezige vermogen). Dit geldt ook voor de noodzakelijke duurzame gebruiksgoederen, zoals wasmachine, meubels, inrichtingskosten. Men wordt geacht hiervoor te sparen of een lening af te sluiten.

VERGOEDING BIJZONDERE BIJSTAND

Bijstand voor duurzame gebruiksgoederen wordt in de vorm van een lening verstrekt.

Verzoeken om een geldlening kennen de volgende toetsstenen:

· behoren de kosten van het duurzame gebruiksgoed tot de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan;

· is de aanschaf van het goed noodzakelijk;

· past de hoogte van de geldlening bij het benodigde bedrag;

· de voorzienbaarheid van de uitgave en daarmee samenhangend de reserveringsmogelijkheden (bijvoorbeeld: wanneer iemand een wasmachine heeft van 10 jaar oud is het voorzienbaar dat deze moet worden vervangen);

· het betoonde besef van verantwoordelijkheid voor de eigen bestaansvoorziening;

· bestaat er een recht op de langdurigheidstoeslag.

Het feit dat iemand schulden heeft is geen bijzondere omstandigheid waardoor alsnog bijstand kan worden verleend voor duurzame gebruiksgoederen.

Voor iemand die in de WSNP zit geldt dat de vergoeding om niet wordt verstrekt omdat iemand die in de WSNP zit geen nieuwe schulden mag maken, maar dan wordt slechts de helft van het normbedrag verstrekt.

VOORLIGGENDE VOORZIENINGEN

Bijstandsaanvragen voor bovengenoemde kosten dan wel aanvragen om geldleningen dienen in beginsel te worden doorverwezen naar GKB of een commerciële bank. Indien vooraf duidelijk is dat de GKB geen lening zal verstrekken hoeft geen verwijzing plaats te vinden. Bijstand in de vorm van een renteloze geldlening voor noodzakelijke duurzame gebruiksgoederen is mogelijk ingeval de GKB niet in een lening kan voorzien. Dit moet blijken uit een brief van de GKB, waarin de reden van de afwijzing staat vermeld.

BEWIJSSTUKKEN

Nota’s

Er wordt uitgegaan van 100% draagkracht

Het aflossingsbedrag wordt vastgesteld op 10% van de toepasselijke bijstandsnorm. Wel moet rekening worden gehouden met de beslagvrije voet.

Normenlijst woninginrichting (het betreft maximale bedragen)

Leefsituatie

100%

75%

50%

25%

Alleenstaande kamerbewoner

€1.000,-

€750,-

€500,-

€250,-

Alleenstaande zelfstandig wonend

€3.648,-

€2.726,-

€1.824,-

€912,-

Gezin 2 personen

€4.270,-

€3.203,-

€2.135,-

€1.068,-

Gezien 3 personen

€4.742,-

€3.557,-

€2.371,-

€1.186,-

Gezin 4 personen

€5.349,-

€4.012,-

€2.675,-

€1.338,-

Gezin 5 personen

€5.821,-

€4.366,-

€2.911,-

€1.456,-

Gezin 6 personen

€6.380,-

€4.785,-

€3.190,-

€1.595,-

Vanaf 7e persoon extra p.p.

€500,-

€375,-

€250,-

€125,-

De percentages zijn als volgt verdeeld. Indien een nieuwe woning moet worden betrokken en men heeft niet de beschikking over eigen inboedel, wordt uitgegaan van 100%, dit zal veelal het geval zijn bij vluchtelingen. De 50% en 75% wordt gebruikt in geval van beëindiging van de samenwoning. Uitgangspunt is dat de boedel wordt verdeeld en dat men over een deel van de boedel kan beschikken indien men een andere woning moet betrekken.

De 75% norm geldt indien de afhankelijke partij in een andere woning moet gaan wonen.

De 50% norm wordt gebruikt indien de afhankelijke partij in de huidige woning blijft (en de helft van het meubilair opnieuw moet worden aangeschaft).

De 25% norm wordt gebruikt wanneer alleen een vergoeding voor stoffering noodzakelijk is (vloerbedekking/gordijnen). De bijstand voor stoffering wordt om niet verstrekt.

Alle bovengenoemde bedragen zijn maximum bedragen. Indien hiervan wordt afgeweken, dient dit gemotiveerd te worden aangegeven.

Personen die in de WSNP zijn opgenomen hebben in principe recht op maximaal 50 % van bovengenoemde bedragen. Alleen voor de kosten van de stoffering blijft de vergoeding 100% van de genoemde bedragen, te verstrekken als bijstand om niet. In overleg met het team schuldhulp kan er in sommige gevallen bijstand in de vorm van een geldlening worden verleend. Dit kan b.v. als de Rechter-commissaris hiervoor toestemming geeft.

N.B. bij kamerbewoning kan normaal gesproken gebruik worden gemaakt van gezamenlijke voorzieningen zoals wasmachine en keuken. Heeft een kamerbewoner daadwerkelijk witgoed nodig (verifiëren) dan kan een hoger bedrag worden verstrekt. Tot maximaal € 500,- extra.

ALGEMEEN

Eigen bijdrage Wmo/WLZ

Het gaat om de eigen bijdrage die het CAK oplegt voor voorzieningen die zijn verstrekt op basis van de WMO en/of de WLZ.

VERGOEDING BIJZONDERE BIJSTAND

De minimale eigen bijdrage komt voor vergoeding in aanmerking.

VOORLIGGENDE VOORZIENINGEN

Indien er gebruik gemaakt wordt van de Collectieve Zorgverzekering voor Minima dan is dit een voorliggende voorziening

BEWIJSSTUKKEN

Nota bij aanvraag

BIJZONDERHEDEN

N.v.t.

Energiekosten

ALGEMEEN

De kosten van extra energieverbruik behoren, indien de medische noodzaak is aangetoond, tot de bijzondere noodzakelijke kosten van het bestaan. Een hogere temperatuur dan de normtemperatuur is slechts bij een zeer beperkt aantal (zeldzame) ziektebeelden noodzakelijk. Bij veel voorkomende gezondheidsproblemen als hartaandoeningen, CARA, vaat- en gewrichtsproblemen bestaat geen medische noodzaak voor een verhoogde temperatuur in enige ruimte.

Bij (zeldzame) temperatuurregulatiestoornissen (stoornis in de functie van bepaalde centra in de hersenen) of stofwisselingsstoornissen kunnen extra stookkosten soms wel geïndiceerd zijn. Ook personen die zichzelf niet kunnen voortbewegen c.q. geen spieractiviteit hebben kunnen een hogere omgevingstemperatuur nodig hebben (bijv. bij MS, ALS, paralyses e.d).

VERGOEDING BIJZONDERE BIJSTAND

De MO-zaak geeft het extra verbruik aan de hand van de Nibud-normen. Aan de hand van dit meerverbruik en de prijs voor een m3 gas (te verkrijgen bij de energieleverancier) kunnen de meerkosten worden bepaald. De bijstand wordt voor de duur van één jaar vastgesteld. Bij elk heronderzoek dient de hoogte van het bedrag opnieuw te worden bepaald. Het MO-advies geeft de duur van de noodzaak aan en de termijn waarop eventueel de noodzaak opnieuw dient te worden vastgesteld.

VOORLIGGENDE VOORZIENINGEN

Nvt

BEWIJSSTUKKEN

Advies van de MO-zaak

BIJZONDERHEDEN

Geen

KINDEROPVANG

Kinderopvang

Het gaat om de kosten van kinderopvang wanneer er sprake is van een studerenden en werkenden met een laag inkomen.

STUDERENDEN/WERKENDEN

Alleenstaande ouders die studeren of een laag inkomen hebben kunnen in aanmerking komen voor bijstand voor de eigen bijdrage kinderopvang.

VOORLIGGENDE VOORZIENINGEN

Wet kinderopvang/ Belastingdienst

BEWIJSSTUKKEN

Nota bij aanvraag

BIJZONDERHEDEN

Bij de berekening van de draagkracht wordt al het inkomen boven de bijstandsnorm als draagkracht aangemerkt.

Bij de berekening van de vergoeding wordt uitgegaan van de maximum tarieven die de Belastingdienst vergoed.

Het kind wordt geplaatst in een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderopvang via een gastouderbureau. De ouder is vrij in de keuze van de vorm van de kinderopvang en van de locatie. De enige voorwaarde is dat de exploitant is opgenomen in het landelijk register kinderopvang.

Kinderopvang en Peuterspeelzaal kunnen niet tegelijkertijd worden vergoed.

KOSTEN VERHUIZING

Kosten verhuizing

Het gaat om de kosten van een medisch of sociaal noodzakelijke verhuizing die onvoorzienbaar was. Het gaat om de kosten van de verhuizing en niet om inrichtingskosten. Als het gaan om inrichtingskosten dan verwijzen we naar het beleid omtrent duurzame gebruiksgoederen. Wanneer iemand verhuisd naar een woning beneden de huurtoeslaggrens kan bijstand voor de verhuiskosten worden toegekend.

VERGOEDING BIJZONDERE BIJSTAND

Bijzondere bijstand voor de kosten van een verhuizing is mogelijk. De bijzondere bijstand wordt om niet verstrekt. Er dient sprake te zijn van een plotselinge noodzaak. Uitgegaan wordt van de goedkoopste oplossing.

VOORLIGGENDE VOORZIENINGEN

De verhuiskostenvergoeding op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

BEWIJSSTUKKEN

Nota’s van de verhuizing

BIJZONDERHEDEN

Nvt

KRAAMHULP

Kraamhulp

Het gaat hierbij om de eigen bijdrage voor de kraamhulp.

VERGOEDING BIJZONDERE BIJSTAND

Vergoeding via bijzondere bijstand is mogelijk.

VOORLIGGENDE VOORZIENINGEN

Nvt

BEWIJSSTUKKEN

Nota’s

BIJZONDERHEDEN

Nvt

LEGES VOOR AANVRAAG/VERLENGING

Leges voor aanvraag/verlenging verblijfsvergunning

Het gaat hierbij om de legeskosten van (de verlenging van) een verblijfsvergunning.

VERGOEDING BIJZONDERE BIJSTAND

De legeskosten van (verlenging van) een verblijfsvergunning behoren tot de incidenteel voorkomende algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan die niet in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Voor deze kosten wordt men geacht te reserveren of een lening af te sluiten. Wanneer men niet in staat is geweest te reserveren voor deze kosten dan wel geen lening kan afsluiten, kan bijstand worden verstrekt (CRvB 24-01-2006, nr. 04/6902NABW).

De kosten van (verlenging van) een verblijfsvergunning voor erkende vluchtelingen, statenlozen, B-9 situaties en op medische gronden (en hun kinderen) behoren wel tot de uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke kosten van het bestaan waarvoor bijstand kan worden verleend. De bijstand kan worden verleend onder aftrek van de kosten van een identiteitskaart.

De kosten die gemaakt worden voor een vergunning tot verblijf bij de partner voor iemand die geen recht heeft op bijstand behoren ook niet tot de noodzakelijke kosten van bestaan van de partner.

VOORLIGGENDE VOORZIENINGEN

Nvt

BEWIJSSTUKKEN

Nota’s

BIJZONDERHEDEN

Nvt

MAALTIJDVOORZIENING

Maaltijdvoorziening

Het gaat hierbij om de meerkosten van het laten verzorgen en bezorgen van de maaltijd ten opzichte van het bereiden van de eigen maaltijd.

VERGOEDING BIJZONDERE BIJSTAND

Vergoeding via bijzondere bijstand is mogelijk voor de meerkosten. Er dient een indicatie te zijn van een WMO-consulent of de MO-zaak.

VOORLIGGENDE VOORZIENINGEN

Nvt

BEWIJSSTUKKEN

Nota bij aanvraag

BIJZONDERHEDEN

Voor de kosten van de maaltijdvoorziening wordt uitgegaan van een maximum bedrag van € 5,50. Hierop worden de kosten per zelfbereide warme maaltijd volgens het NIBUD in mindering gebracht. De bijstand wordt aan de hand van een gemiddeld berekend bedrag per maand betaald. (bedrag x aantal maaltijden per week x 52 : 12)

OVERBRUGGINGSTOESLAG

Overbruggingstoeslag

Voor belanghebbenden die eerst afhankelijk zijn geweest van zak- en kleedgeld, zoals bijvoorbeeld statushouders, zijn gewend om het geld te krijgen in de maand waarvoor het bedoeld is. (Dit is in de gemeente Emmen niet zo. Ook zak- en kleedgeldnorm wordt achteraf uitbetaald). De uitkering wordt altijd achteraf verstrekt en daarom is er een maand te overbruggen om te kunnen voorzien in levensonderhoud. Indien deze toeslag niet wordt verstrekt ontstaan betalingsachterstanden.

Vergoeding bijzondere bijstand

De hoogte van de bijzondere bijstand bedraagt de van toepassing zijnde bijstandsnorm van 1 maand zonder vakantietoeslag. De bijstand wordt om niet verleend.

VOORLIGGENDE VOORZIENINGEN

N.v.t.

BEWIJSSTUKKEN

N.v.t.

PERSONENALARMERING

Personenalarmering

Het gaat hierbij om de abonnementskosten voor het personenalarm. Het personenalarmeringskastje wordt vergoed via de zorgverzekeringswet.

VERGOEDING BIJZONDERE BIJSTAND

Indien de noodzaak is vastgesteld door de zorgverzekering kan er een vergoeding worden verstrekt voor de abonnementskosten.

VOORLIGGENDE VOORZIENINGEN

De Zorgverzekeringswet.

BEWIJSSTUKKEN

Nota bij aanvraag

BIJZONDERHEDEN

Nvt

PEUTERSPEELZAAL

Peuterspeelzaal

Het gaat om de kosten van de eigen bijdrage voor de peuterspeelzaal

VERGOEDING BIJZONDERE BIJSTAND

Bijzondere bijstand voor deze kosten is mogelijk voor maximaal 2 dagdelen per week.

VOORLIGGENDE VOORZIENINGEN

Geen.

BEWIJSSTUKKEN

Nota bij aanvraag

BIJZONDERHEDEN

Kinderopvang en Peuterspeelzaal kunnen niet tegelijkertijd worden vergoed.

PROTHESE BH/ -BADPAK

Prothese BH/ -badpak

Kleding hoort tot de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan waar in beginsel geen bijzondere bijstand voor wordt vergoed. In sommige gevallen bestaat er een noodzaak voor een prothese BH of een prothese badpak.

VERGOEDING BIJZONDERE BIJSTAND

De meerkosten worden vergoed onder aftrek van de normale kosten voor een BH of badpak. Voor deze kosten wordt verwezen naar de NIBUD-normen.

VOORLIGGENDE VOORZIENINGEN

Nvt.

BEWIJSSTUKKEN

Nota

BIJZONDERHEDEN

Er kan per jaar maximaal twee keer een vergoeding worden verstrekt voor een prothese BH en voor een badpak 1 keer per 5 jaar. De NIBUD-normen verschillen per maat. Niet hoeft te worden gevraagd om welke maat prothese-BH het gaat. De kosten voor de grootste maat worden vergoed.

RECHTSHULP EN GRIFFIERECHTEN

Rechtshulp en griffierechten

De eigen bijdrage voor de rechtshulp en de griffierechten.

VERGOEDING BIJZONDERE BIJSTAND

Vergoeding via bijzondere bijstand is mogelijk mits er sprake is van een toevoeging van de Raad voor de Rechtsbijstand en een diagnosedocument van het juridisch loket. Als er geen toevoeging is dan moet de noodzaak worden onderzocht.

VOORLIGGENDE VOORZIENINGEN

De Wet griffierechten in burgerlijke zaken (Wgbz) als het gaat om de mogelijkheid van in-debet-stelling.

Sinds 1 juli 2011 is het mogelijk voor alle zaken korting te krijgen op de eigen bijdrage rechtsbijstand wanneer iemand, voordat hij naar een advocaat of mediator gaat, zich eerst meldt bij het Juridisch loket.

Wanneer zij niet kunnen helpen kunnen zij doorverwijzen naar een advocaat of mediator met een diagnosedocument. Wanneer iemand niet eerst bij het juridisch loket langsgaat en daarom geen korting heeft gekregen op de eigen bijdrage rechtsbijstand wordt wel rekening gehouden met deze korting.

N.B. Wanneer iemand binnen 6 maanden opnieuw een toewijzing nodig heeft is de eigen bijdrage lager.

Wanneer de belanghebbende de proceskosten en griffierechten vergoed krijgt na de uitspraak van de rechtbank moet de verstrekte bijstand voor deze kosten worden terugbetaald.

BEWIJSSTUKKEN

Nota advocaat/mediator

De toevoeging en het diagnosedocument van het Juridisch Loket.

BIJZONDERHEDEN

Een diagnosedocument is niet nodig bij:

· Een strafzaak

· Een asielzaak

· Bestuurlijke sanctie

Geen korting bij:

· Lichte advies toevoeging

· Mediation toevoeging

Reden hiervoor is dat er al een lagere eigen bijdrage wordt gevraagd

In bijzondere omstandigheden heeft men geen diagnosedocument nodig om de korting te krijgen:

· Als men op korte termijn wordt gedagvaard en er geen tijd meer is om contact op te nemen met het Juridisch Loket (gaat niet op als men de dagvaarding te lang heeft laten liggen)

· Bij beperkte mobiliteit, Bijvoorbeeld als men door ernstige redenen aan het bed is gekluisterd

REISKOSTEN

Reiskosten

Er kunnen reiskosten bestaan voor rechtbankbezoek, school voor kinderen, ziekenhuisbezoeken en bijvoorbeeld bezoek aan familieleden. Reiskosten behoren in beginsel tot de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan.

VERGOEDING BIJZONDERE BIJSTAND

Rechtbankbezoeken

Er is bijzondere bijstand mogelijk voor reiskosten naar de rechtbank. Rechtbankbezoeken zijn geen regelmatig terugkerende bezoeken en kunnen daarom bijzondere

Detentie

Voor het bezoek van partner en kinderen die in detentie verblijven kan bijstand worden verstrekt voor de reiskosten. Er wordt uitgegaan van maximaal 1 bezoek per twee weken. Bij meerderjarige kinderen wordt de noodzaak en de frequentie individueel vastgesteld. De bijstand wordt uitbetaald na overlegging bewijsstukken.

Reiskosten voor schoolgaande kinderen

Kinderen die nog geen 18 jaar zijn en die na het voortgezet onderwijs een vervolgopleiding volgen die niet in de eigen gemeente kan worden gevolgd hebben geen recht op een OV-studentenkaart. De WTOS is een voorliggende voorziening maar niet in alle gevallen toereikend om aan te spreken voor reiskosten. Daarom kan hier wel bijzondere bijstand worden verstrekt voor de daadwerkelijk gemaakte kosten.

Reiskosten voor kinderen jonger dan 18 jaar kunnen worden vergoed op voorwaarde dat:

· er gekozen is voor de dichtstbijzijnde locatie

· er uit ’s-Rijks kas bekostigd onderwijs wordt gevolgd.

De kosten worden vergoed tot de eerste dag van het kwartaal nadat het kind 18 jaar is geworden.

Reiskosten omgangsregeling minderjarige kinderen in pleeggezin of gezinsvervangend tehuis

Er kan bijstand worden verstrekt voor reiskosten voor het bezoek aan minderjarige kinderen die in een pleeggezin of gezinsvervangend tehuis wonen. Daarbij wordt uitgegaan van de door Jeugdzorg vastgestelde bezoekfrequentie. De reiskosten worden vergoed na indiening van een periodiek overzicht/verklaring van Jeugdzorg met de bezoekdata aan het kind/de kinderen.

Ziekenhuisbezoeken

Er kan bijstand worden verstrekt voor reiskosten wanneer partner en/of kinderen in het ziekenhuis zijn opgenomen. Daarbij wordt uitgegaan van maximaal 1 bezoek per dag.

Bezoeken specialist

De zorgverzekeringswet is een voorliggende voorziening voor reiskosten naar bijvoorbeeld een specialist. Wanneer deze kosten niet worden vergoed door de zorgverzekering kan hier ook geen bijstand voor worden verleend.

BEWIJSSTUKKEN

Bewijs dat het bezoek heeft plaatsgevonden of gaat plaatsvinden. Er kan tot een jaar nadat de kosten zijn gemaakt een bewijs worden gevraagd van de gemaakte kosten. Dit gebeurt steekproefsgewijs.

BIJZONDERHEDEN

Er wordt uitgegaan van de goedkoopst mogelijke oplossing.

Iemand mag wel met de eigen auto reizen, maar wanneer het openbaar vervoer goedkoper is wordt een bedrag ter hoogte van de kosten openbaar vervoer vergoed.

De vergoeding bedraagt de brandstofkostenvergoeding (volgens de site van de ANWB) voor het geval dat iemand per auto heeft gereisd.

Er wordt alleen bijstand voor reiskosten verstrekt wanneer iemand meer dan 10 kilometer (enkele reis) moet reizen.

ALGEMEEN

Tandartskosten

Het gaat hier om alle soorten tandartskosten.

Vergoeding bijzondere bijstand

Voorliggende voorzieningen

Gelet op de jurisprudentie van de CRvB geldt dat de Zorgverzekeringswet voor tandartskosten als een toereikende passende voorliggende voorziening en kan voor deze kosten geen bijzondere bijstand worden verstrekt behalve wanneer hier zeer dringende redenen voor zijn. Dringende redenen moeten blijken uit een advies van het adviesorgaan om de noodzaak te bepalen.

Op deze regel is een aantal uitzonderingen. Voor de volgende kosten wordt wel bijzondere bijstand verleend:

- consulten;

- vullingen;

- eigen bijdrage kunstgebit.

- trekken van tanden en kiezen;

Bewijsstukken

N.v.t.

Bijzonderheden

N.v.t.

TOESLAG JONGEREN VAN 18 TOT 21 JAAR

Toeslag jongeren van 18 tot 21 jaar

Deze vorm van bijzondere bijstand is geregeld in de wet namelijk in artikel 12 van de Participatiewet. Daarin worden de voorwaarden gegeven van de mogelijkheid voor bijzondere bijstand voor deze doelgroep.

VOORLIGGENDE VOORZIENINGEN

Nvt

BEWIJSSTUKKEN

Nvt

BIJZONDERHEDEN

Alvorens tot aanvullende bijstandsverlening over te gaan, dient eerst te worden nagegaan of de hogere bestaanskosten noodzakelijk zijn. Aangezien er in een thuiswonende situatie geen sprake kan zijn van hogere algemene bestaanskosten dan die waarin de basisnorm voorziet (zie hierboven), komt deze toets neer op het beantwoorden van de vraag of het zelfstandig wonen van de jongere noodzakelijk is.

Zelfstandige huisvesting is in ieder geval noodzakelijk als aan één van de voorwaarden wordt voldaan:

· De ouders van de belanghebbende zijn overleden of wonen in het buitenland (uitzondering: ouders die in een grensdorp in Duitsland wonen);

· de belanghebbende is buiten het gezinsverband van zijn ouder(s) geplaatst;

· de onderlinge relatie is dusdanig verstoord dat niet verwacht mag worden dat de jongere bij zijn ouders blijft/gaat wonen. Dit kan worden onderbouwd met een indicatiestelling vergelijkbaar met een indicatie tot uithuisplaatsing van maatschappelijk werk of GGZ;

· de belanghebbende heeft de zorg over een of meer kinderen.

Op grond van bijzondere omstandigheden kan van bovenstaande worden afgeweken.

De hoogte van de bijzondere bijstand wordt vastgesteld aan de hand van de bijstandsnorm van een 21 jarige in een vergelijkbare situatie. Voor de alleenstaande jongere tot 21 jaar betekent dit dat de algemene bijstandsnorm via de bijzondere bijstandsverlening maximaal wordt aangevuld tot de landelijke bijstandsnorm als bedoeld in artikel 21 PW.

VOORWAARDEN

Er wordt voor de bijstand wordt toegekend eerst contact opgenomen met de ouders.

Schulden

BUREAU SCHULDHULP

Bureau Schuldhulp verleent bijstand voor schulden.

Lijst met kosten waar in ieder geval geen bijzondere bijstand voor wordt verleend

GEEN BIJZONDERE BIJSTAND

· Alternatieve geneeswijzen

· Bril en lenzen

· (eigen bijdrage) gehoorapparaten en batterijen

· Medicijnkosten

· Orthopedische schoenen/extra stevige schoenen

· Psychotherapie

· Pedicure

· Fysiotherapie

· Medische fitness/therapiezwemmen

· Rechtsbijstand in het kader van gezinshereniging

· Reiskosten bezoek specialist

· Eigen bijdrage ziekenvervoer

· Wettelijk eigen risico

· Steunzolen

· Kosten salaris WSNP-bewindvoerder

· Tolken/Vertalen van documenten

Voor (para) medische kosten is de zorgverzekeringswet of de WLZ een toereikende en passende voorliggende voorziening. Wanneer deze bepaalde kosten niet vergoeden omdat zij niet noodzakelijk zijn kan voor deze kosten geen bijstand worden verstrekt.

Dit is alleen anders wanneer er zeer dringende redenen zijn, te weten een acute noodsituatie die op geen andere wijze kan worden opgelost dan door het verstrekken van bijstand.

Voor de kosten van de WSNP bewindvoerder is het Besluit subsidie bewindvoerder schuldsanering een voorliggende voorziening.

Hoofdstuk 1. Minimaregelingen, Individuele inkomenstoeslag en Individuele studietoeslag

Minimaregelingen

Collectieve zorgverzekering

COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING GEMEENTE EMMEN

Er bestaat recht op de collectieve zorgverzekering wanneer men op de dag van de aanvraag minimaal één jaar een inkomen heeft van maximaal 120% van de bijstandsnorm.

OMSCHRIJVING WEBWINKEL

Webwinkel ‘Meedoen in Borger-Odoorn’

De webwinkel heeft als doel het vergroten van de maatschappelijke participatie van minima. Men mag zelf kiezen aan welke producten in de webwinkel het budget wordt besteed. Aanbieders kunnen adverteren op de website. Aanbieders kunnen diverse lokale ondernemers of bijvoorbeeld scholen en sportclubs.

De webwinkel bestaat uit twee voorzieningen. Een voorziening voor de jeugd en een voorziening voor volwassenen. Bij elke voorziening hoort een bepaald budget.

De doelgroep heeft in de webwinkel de vrijheid waaraan ze dit budget besteden. Dit kan dus bijvoorbeeld besteed worden aan een computer/laptop, de ouderbijdrage, de dierentuin, een fiets, kleding, een muziekinstrument en de contributie van de voetbalvereniging. Het budget is heel het kalenderjaar te besteden. Is het budget voor 31 december van dat jaar niet opgemaakt, dan vervalt het bedrag. Eén maand van tevoren wordt een herinneringsmail gestuurd. Vanaf 1 mei kunnen alle klanten gebruik maken van de webwinkel.

HOOGTE BUDGET WEBWINKEL

Voor kinderen die naar de basisschool gaan is de jaarlijkse bijdrage € 350,- en voor jongeren die naar het voortgezet onderwijs gaan € 500,-.

Ook ouders van mbo’ers tot 18 jaar kunnen budget ter hoogte van € 500,- ter besteding in de webwinkel krijgen.

Volwassen hebben recht op een budget ter hoogte van € 250,-per jaar per gezinslid van 18 jaar en ouder.

VOORWAARDEN

· Men heeft op de aanvraagdatum een inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm.

· Het vermogen als bedoeld in artikel 34 Participatiewet wordt buiten beschouwing gelaten net zoals dat geldt voor algemene bijstand.

De vrijlating van de waarde van een auto bedraagt € 5.000,-.

· Het budget moet worden besteed in de webwinkel.

Bijzonderheden

Cliënten kunnen via www.berekenuwrechtplus.nl berekenen of ze mogelijk voldoen aan de criteria om in aanmerking te komen. Via deze link kunnen zij ook een aanvraag indienen. Hiervoor hebben zij wel een DigiD nodig. Mensen die geen e-mailadres of DigiD hebben kunnen via een baliemodule op bereken uw recht een aanvraag indienen. De aanvrager kan dan met behulp van zijn burgerservicenummer geholpen worden.

De Sociale Wijkteams van de gemeente Borger-Odoorn kunnen lichte ondersteuning bieden aan cliënten voor het indienen van een aanvraag. Indien uitgebreide ondersteuning gewenst is dan kan een beroep worden gedaan op de Welzijnsgroep Andes.

De aanvragen van cliënten, die een bijstandsuitkering van de gemeente Borger-Odoorn ontvangen, worden afgehandeld door de gemeente Emmen.

De aanvragen van cliënten, die geen bijstandsuitkering van de gemeente Borger-Odoorn ontvangen, worden afgehandeld door de gemeente Borger-Odoorn zelf, te weten de administratie sociale teams.

VERVALLEN REGELINGEN

De huidige witgoedregeling, waarbij minima om de vijf jaar

500,- kunnen krijgen voor witgoed, komt te vervallen vanaf de definitieve inwerkingtreding van de webwinkel. Tot die tijd kunnen cliënten nog gewoon in aanmerking komen voor deze regeling.

Ook de extra bijstand 65+ voor cliënten die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt komt te vervallen na de inwerkingtreding van de webwinkel.

Dit geldt eveneens voor de computervergoeding en het internetabonnement.

OVERGANGSSITUATIE

Mensen die in de eerste drie maanden van dit jaar minimavoorziening(en) toegekend hebben gekregen, kunnen vanaf 1 mei 2016 ook budget ter besteding in de webwinkel aanvragen. Het toegekende bedrag wordt niet van het budget afgetrokken. Dit budget is geldig tot en met 31 december 2016.

INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG

Individuele inkomenstoeslag

Een persoon met een langdurig laag inkomen als bedoeld in artikel 36, eerste lid van de Participatiewet heeft recht op de Individuele Inkomenstoeslag als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 100% van de voor de aanvrager geldende bijstandsnorm.

Zie verder verordening Individuele inkomenstoeslag Gemeente Borger-Odoorn 2015. Klik hier voor de verordening.

VOORWAARDEN

Als een klant zicht heeft op inkomensverbetering is er geen recht op Individuele Inkomenstoeslag. Er moet individueel worden bekeken of iemand geen zicht heeft op inkomensverbetering. Hierbij neem je in ieder geval in aanmerking:

- De krachten en bekwaamheden van de aanvrager

o In hoeverre is de aanvrager lichamelijk, geestelijk of sociaal in staat om betaald werk te verrichten

- De inspanningen die de klant verricht om tot inkomensverbetering te komen

WIE KOMEN IN IEDER GEVAL NIET IN AANMERKING

o Burgers die een opleiding volgen en op de peildatum een opleiding volgen als bedoeld in de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten, dan wel een studie volgen als genoemd in de Wet Studiefinanciering.

o Een andere groep die geen recht op deze toeslag heeft, is de groep die bewust kiest voor een deeltijdbaan, maar wel het potentieel heeft om inkomensverbetering te realiseren.

INDIVIDUELE STUDIETOESLAG

Individuele studietoeslag

Zie verordening Individuele studietoeslag Gemeente Borger-Odoorn 2015. Klik hier voor de verordening.

ALGEMENE VOORWAARDEN MINIMAREGELINGEN

Voor alle regelingen geldt bovendien dat:

- iemand Nederlander of met een Nederlander gelijkgesteld moet zijn

- het vermogen lager is dan het vrij te laten vermogen zoals vermeld in artikel 34 van de Participatiewet