Regeling vervallen per 16-03-2023

Verordening rechtspositie burgemeester gemeente Valkenburg aan de Geul

Geldend van 16-12-2008 t/m 15-03-2023

Intitulé

Verordening rechtspositie burgemeester gemeente Valkenburg aan de Geul

Verordening rechtspositie burgemeester gemeente

Valkenburg aan de Geul.

Hoofdstuk I

In deze verordening wordt verstaan onder

a.Rechtspositiebesluit burgemeesters: Koninklijk Besluit van 15 juni 1994, Stb. 262

Hoofdstuk II

Artikel 1

Cursus, congres, seminar of symposium

1 De kosten van deelname van de burgemeester aan cursussen, congressen, seminars en symposia die in het gemeentelijk belang door of namens de gemeente wordt aangeboden of verzorgd komen voor rekening van de gemeente.

2De burgemeester die wil deelnemen aan een cursus, congres, seminar, of symposium dat niet door of namens de gemeente wordt aangeboden of verzorgd, dient daartoe een gemotiveerde aanvraag in. De aanvraag gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie. De kosten komen voor rekening van de gemeente als deelname van algemeen belang is in verband met de uitoefening van het ambt van burgemeester.

Artikel 2

1.Op aanvraag wordt de burgemeester voor de uitoefening van zijn ambt een mobiele

telefoon/black berry in bruikleen ter beschikking gesteld die uitsluitend bestemd is voor

zakelijk gebruik. De mobiele telefoon/black berry wordt onbelast verstrekt als deze voor

meer dan 10% zakelijk wordt gebruikt.

 • 2.

  De burgemeester ondertekent daartoe een bruikleenovereenkomst met de gemeente.

 • 3.

  Het college stelt het model van de bruikleenovereenkomst vast.

 • 4.

  Voor zover de in bruikleen beschikbaar gestelde mobiele telefoon/black berry voor privé

doeleinden is gebruikt, vindt maandelijks verrekening van de gesprekskosten plaats.

Hoofdstuk III

De procedure van declaratie.

Artikel 4

Betaling van kosten

Betaling van kosten op grond van deze verordening vindt plaats door

 • a.

  betaling uit eigen middelen (zie artikel 5); of

 • b.

  rechtstreeks toezending van de factuur aan de gemeente (zie artikel 6); of

 • c.

  een gemeentelijke creditcard (zie artikel 7).

Artikel 5

De declaratie van vooruitbetaalde kosten

1.Voor de vergoeding van de kosten, bedoeld in artikel 3 en bedoeld in artikel 32 van het Rechtspositiebesluit burgemeesters 1994 wordt gebruik gemaakt van een declaratieformulier waarvan het model door het college is vastgesteld, indien deze kosten uit eigen middelen vooruit zijn betaald.

2 Het declaratieformulier wordt volledig ingevuld en ondertekend. De burgemeester dient het declaratieformulier binnen 2 maanden bij de gemeentesecretaris of een door hem aangewezen ambtenaar in, onder bijvoeging van de originele bewijsstukken.

Artikel 6

Rechtstreekse facturering bij de gemeente

 • 1.

  De vergoeding van kosten, bedoeld in artikel 32 van het Rechtspositiebesluit burgemeesters 1994 kan plaatsvinden door rechtstreekse toezending van de door de burgemeester voor akkoord ondertekende factuur aan de gemeente.

 • 2.

  Verantwoording van deze wijze van vergoeding vindt plaats door het begeleidingsformulier, waarvan het model door het college is vastgesteld, volledig in te vullen en te ondertekenen.

3 De burgemeester dient het begeleidingsformulier en de factuur binnen 2 maanden in bij de gemeentesecretaris of de door hem aangewezen ambtenaar.

Artikel 7

Gebruik creditcard

 • 1.

  De vergoeding van kosten kan plaatsvinden door gebruikmaking van de gemeentelijke creditcard.

 • 2.

  Een gemeentelijke creditcard wordt de burgemeester in de hoedanigheid van voorzitter van de raad en van het college van burgemeester en wethouders op aanvraag in bruikleen ter beschikking gesteld voor vergoeding of tegemoetkoming van de kosten die ten laste van de gemeente in aanmerking komen. Aan de verstrekking van de creditcard kunnen voorwaarden worden verbonden.

 • 3.

  De gemeentesecretaris draagt zorg voor de aanvraag, verstrekking en intrekking van de gemeentelijke creditcard.

 • 4.

  Verantwoording van deze wijze van vergoeding vindt plaats door het begeleidingsformulier, waarvan het model door het college is vastgesteld, volledig in te vullen en te ondertekenen.

 • 5.

  Het begeleidingsformulier en de factuur worden binnen 2 maanden ingediend bij de gemeentesecretaris of de door hem aangewezen ambtenaar.

 • 6.

  Bij beëindiging van het ambt van burgemeester wordt de creditcard onverwijld ingeleverd.

 • 7.

  Verlies of diefstal van de creditcard wordt direct gemeld bij de betreffende creditcard-maatschappij en zo spoedig mogelijk ook bij de gemeente. Het eigen risico bij verlies en diefstal komt, mits is voldaan aan de daarvoor geldende regels, voor rekening van de gemeente.

 • 8.

  Met de creditcard worden geen kasopnamen gedaan.

Hoofdstuk IV

Citeertitel en inwerkingtreding

Artikel 8

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop deze

verordening is vastgesteld

Artikel 9

Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rechtspositie burgemeester gemeente

Valkenburg aan de Geul.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van Valkenburg aan de Geul

Van 15 december 2008.

De raad voornoemd,

w.g.w.g.

A.M. Hoeberigs, drs. M.J.A. Eurlings,

griffier voorzitter