Beleidsregels subsidieverstrekking “Aanpak Verbetering VastgoedWinkelstraten in de binnenstad van Schiedam”.

Geldend van 22-05-2008 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels subsidieverstrekking “Aanpak Verbetering VastgoedWinkelstraten in de binnenstad van Schiedam”.

Beleidsregels subsidieverstrekking “Aanpak Verbetering Vastgoed Winkelstraten in de binnenstad van Schiedam”.

Burgemeester en wethouders van Schiedam;

Overwegende dat het college krachtens artikel 1.3 van de Algemene subsidieverordening Schiedam 2006 bevoegd is tot de verstrekking van subsidies; gezien de nota “Doorpakken op de Binnenstad” en het hieruit voortvloeiende project “Werk aan de Winkel”; dat het gewenst is ter invulling van de beleidsruimte een beleidsregel vast te stellen betreffende de verstrekking en de normering van de hoogte van subsidies om eigenaren en ondernemers te stimuleren te investeren in de gevels en puien van hun panden ter verbetering van de beeldkwaliteit alsmede het vestigings- en verblijfsklimaat in de aangewezen winkelstraten. dat het voorts gewenst is de woon- en winkelfunctie in de winkelstraten te

versterken; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1.3 lid 3 van de Algemene subsidieverordening Schiedam 2006;

BESLUITEN:

I . vast te stellen de BELEIDSREGELS subsidieverstrekking

“Verbetering Vastgoed Winkelstraten in de binnenstad van

Schiedam”

II. te bepalen dat de beleidsregels in werking treedt.

HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING

Artikel 1

Begripsomschrijvingen:

 • a.

  beschermde stads –en dorpsgezichten; Als zodanig op grond van artikel 35 van de Monumentenwet 1988 aangewezen gebieden.

 • b.

  burgemeester en wethouders: het college van burgemeester en wethouders.

 • c.

  casco: de bouwkundige hoofdstructuur van een pand, bestaande uit: dragende onderdelen (funderingen, kelders, gevels, balkdragende muren, kapconstructies en balklagen); vloeren en trappen; binnenafwerkingen (zoals binnenpleisterwerk en gewelven); buitenafwerkingen (schilderwerk, pleisterwerk en voegwerk); schoorstenen, dakkapellen, kozijnen, ramen en deuren; dakbedekkingen, goten en hemelwaterafvoeren; rookkanalen e.d.

 • d.

  Commissie Welstand en Monumenten: het op grond van artikel 12 van de Woningwetaangewezen adviesorgaan van de gemeente.

 • e.

  cultuurhistorische waardevolle elementen: elementen die minimaal 50 jaar oud zijn zoals voordeuren, glas in lood vensters, kozijnen, makelaars, windveren, gevelstenen, stoepen en trappen en andere elementen ter beoordeling aan de commissie Welstand en Monumenten.

 • f.

  eigenaar: onder eigenaar wordt mede verstaan de economisch eigenaar, de vereniging van eigenaren, de opstaller, de erfpachter, de gerechtigde tot een appartementsrecht of degene die lid is van een coöperatie en die op die grond het uitsluitende gebruik heeft van een aan de coöperatie toebehorende woning.

 • g.

  gemeentelijk monument: pand of object dat door het college van burgemeester en wethouders is aangewezen als beschermd monument en uit dien hoofde is opgenomen op de gemeentelijke monumentenlijst.

 • h.

  haalbaarheidsonderzoek: een onderzoek naar de bouwtechnische gebreken van een te renoveren / restaureren pand, dat tevens uitsluitsel geeft over de kosten van de herstelwerkzaamheden die noodzakelijk zijn om het pand in een goede bouwtechnische staat te brengen.

 • i.

  lifestyle branche: ondernemingen gericht op leisure-, ambachtelijk-, creatieve-, recreatieve- en culturele activiteiten die een publiekgericht karakter hebben, unieke producten en/of diensten aanbieden en zich onderscheiden in een kwalitatieve goede uitstraling. Zij richten zich met name op specifieke doelgroepen en dragen bij aan het uitgaans- en verblijfsklimaat.

 • j.

  lifestyle onderneming: ambachtelijk bedrijf, creatieve ondernemer, detailhandel, horeca of zakelijke dienstverlening die producten aanbieden of advies verleent binnen de Lifestyle branche;

 • k.

  ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft.

 • l.

  onderneming: een detailhandelsvestiging, adviesbureau, atelier of ambachtelijk bedrijf.

 • m.

  onderhoudsplan: een, door burgemeester en wethouders goedgekeurde, omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van het onderhoud en de termijnen waarbinnen het onderhoud zal worden uitgevoerd, teneinde het kwaliteitsniveau dat met de uitvoering van een restauratie/renovatie wordt bereikt te handhaven.

 • n.

  plan: de omschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd.

 • o.

  pui: ondergevel van een pand, die mogelijk een winkelfunctie kent en waarbinnen zich de winkelentree, etalages en bij voorkeur een opgang naar de boven gelegen woning(en) bevinden.

 • p.

  reclame: handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die vanaf de weg of vanaf een andere voor het publiek toegankelijke plaats zichtbaar is.

 • q.

  renovatie: herstellen en zo nodig gedeeltelijk vernieuwen van een gebouw waardoor het weer bruikbaar is naar de geldende maatstaven.

 • r.

  restauratie: het treffen van voorzieningen tot het opheffen van (bouwtechnische) gebreken – waarbij sprake is van meer dan normaal onderhoud – die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van de cultuurhistorische waarde van een pand.

 • s.

  rolluik: oprolbaar vensterluik van smalle strippen.

 • t.

  rijksmonument: pand dat als zodanig is aangewezen en uit dien hoofde is opgenomen in het Monumentenregister zoals bedoeld in artikel 6 van de Monumentenwet 1988;

 • u.

  subsidiabele kosten: de door burgemeester en wethouders goedgekeurde kosten die voor subsidie in aanmerking komen;

 • v.

  verlenen of verstrekken van subsidie: het besluit van burgemeester en wethouders dat een aanspraak op subsidie verschaft;

 • w.

  vaststellen van de subsidie: het besluit van burgemeester en wethouders waarbij het bedrag van de subsidie wordt vastgesteld en burgemeester en wethouders zich verplichten tot betaling.

HOOFDSTUK 2 ALGEMENE BEPALINGEN

Algemeen

Artikel 2 beperking gebied

 • a. Winkelgebied: Gebied zoals aangegeven op kaart 1 “Aanwijzing panden actieve en passieve aanpak “Werk aan de Winkel”.(bijlage 1)

 • b. Lifestyle gebied:

  • 1.

   Hoogstraat (even nummers 114 tot 200; oneven nummers 99 tot 171), Korte Dam en Dam

  • 2.

   Hoogstraat tussen afrol Lange Achterweg en Stedelijk Museum), , Appelmarkt , Grote Markt, Boterstraat, Ooievaarssteeg, Spinhuispad, alsmede voor de hoekpanden van genoemde straten.

Artikel 3 subsidieplafond

Het subsidieplafond voor de subsidies bedraagt in totaal € 1.000.000,-.

Artikel 4 de aanvraag

 • 1. Bij de aanvraag wordt gebruik gemaakt van door Burgemeester en wethouders daartoe vastgestelde formulieren.

 • 2. Alle aanvragen om subsidie op grond van deze verordening worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

Artikel 5 voorwaarden

Burgemeester en wethouders verlenen subsidie onder voorwaarden dat :

 • 1.

  De werkzaamheden waarvoor subsidie wordt gevraagd plaatsvinden in een gebied als bedoeld in artikel 2.

 • 2.

  Nog geen aanvang is gemaakt met het werk waarvoor een subsidie wordt aangevraagd, of indien een begin is gemaakt met de werkzaamheden met schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders.

 • 3.

  Voor dezelfde werkzaamheden en kosten niet op andere wijze subsidie wordt verleend.

 • 4.

  Bij vaststelling van de subsidie het perceel daadwerkelijk wordt gebruikt overeenkomstig de bestemming.

Artikel 6 de aanvrager

De subsidies kunnen worden aangevraagd door:

 • a.

  rechtspersonen naar burgerlijk recht, die al dan niet het oogmerk hebben tot het maken van winst, die eigenaar zijn van een pand in het in artikel 2 genoemde gebied;

 • b.

  natuurlijke personen of een groep van natuurlijke personen, die eigenaar zijn van een pand in het in artikel 2 genoemde gebied;

 • c.

  ondernemers gevestigd in een pand in het in artikel 2 genoemde gebied.

Het vaststellen van subsidie

Artikel 7 gereedmelding

 • 1. Binnen drie jaren na het verlenen van de subsidie, moet de subsidieaanvrager de werkzaamheden gereed hebben en dit melden bij burgemeester en wethouders.

 • 2. De gereedmelding gaat onder meer vergezeld van een gespecificeerd overzicht van de kosten waarin de verrichte werkzaamheden op dezelfde wijze zijn gerangschikt als in de begroting, alsmede van de op de werkzaamheden betrekking hebbende originele rekeningen en betalingsbewijzen. Burgemeester en wethouders kunnen verlangen dat de gereedmelding vergezeld gaat van een accountantsverklaring omtrent de juistheid van alle gegevens.

 • 3. De gereedmelding is tevens een aanvraag om vaststelling van de kosten en bepaling van de hoogte van de subsidie.

Artikel 8 deelbetaling op onderdeel

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen op verzoek van de aanvrager van een subsidie, een voorschot betaalbaar stellen ter hoogte van maximaal 50% van de verleende subsidie.

 • 2. Voor een voorschot moeten originele nota’s worden overlegd onder vermelding van het adres, factuurnummer, factuurdatum en een specificatie van de werkzaamheden.

Overige bepalingen

Artikel 9 intrekken en wijzingen beschikking

Naast de gronden genoemd in de Algemene subsidieverordening Schiedam 2006, kunnen burgemeester en wethouders de beschikking tot subsidieverlening intrekken en wijzigen indien het pand waarvoor subsidie wordt verleend, wordt vervreemd voordat burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de gereedmelding.

HOOFDSTUK 3 SUBSIDIE VOOR INTEGRALE AANPAK VAN DE VOORGEVEL ALSMEDE AANPAK VAN RECLAMES, ROLLUIKEN EN LUIFELS

Grondslag en werkingssfeer

Artikel 10 belang subsidie

Het belang van de subsidie is het bevorderen van investeringen in winkelpanden en woningen in het in artikel 2 eerste lid genoemde gebied. Doel van de subsidies is achterstallig onderhoud aan panden te bestrijden en gevels en puien op te knappen op een wijze die recht doet aan het historische karakter van de binnenstad welke als beschermd stadsgezicht is aangemerkt.

Artikel 11 subsidie

Burgemeester en wethouders kunnen subsidie zoals bedoeld in artikel 10 verlenen in de kosten van:

 • 1.

  Het verwijderen van een gesloten rolluik en het aanbrengen van een doorzichtig rolluik conform de richtlijnen als vastgesteld in de Nota A&W.

 • 2.

  Integrale aanpak van de voorgevel inclusief schilderen en indien gewenst vervangen of aanpassen van de bestaande pui conform de richtlijnen als vastgesteld in de Nota A&W.

 • 3.

  Het verwijderen van reclame en het vervangen van reclame door een reclame conform de richtlijnen als vastgesteld in de Nota A&W.

 • 4.

  Het verwijderen van een luifel.

 • 5.

  Het maken van een beeldkwaliteitsplan door een architect.

Het aanvragen van subsidie

Artikel 12 aanvullende gegevens

 • 1. Een aanvraag voor het weghalen van een gesloten rolluik en het aanbrengen van een rolluik conform de richtlijnen als vastgesteld in de Nota A&W. gaat naast de gegevens op grond van artikel 2 van de Algemene Subsidieverordening vergezeld van:

  • a.

   een foto van de bestaande toestand en een tekening/foto waarop het aan te brengen rolluik staat aangegeven;

  • b.

   een begroting van de werkzaamheden;

  • c.

   een situatietekening.

 • 2. Een aanvraag voor een integrale aanpak van de voorgevel conform de richtlijnen als vastgesteld in de Nota A&W gaat naast de gegevens op grond van artikel 2 vergezeld van:

  • a.

   tekeningen van zowel de bestaande toestand als de te realiseren toestand, dwarsdoorsneden, de gevels met de belendingen en een situatietekening;

  • b.

   een gedetailleerde werkomschrijving inclusief kleur –en materiaalkeuze of bestek.

 • 3. Een aanvraag voor het verwijderen en het terugbrengen van een reclame conform de richtlijnen als vastgesteld in de Nota A&W gaat naast de gegevens op grond van artikel 2 van de Algemene Subsidieverordening Schiedam 2006 vergezeld van:

  • a.

   een tekening foto waarop de aan te brengen reclame staat aangegeven;

  • b.

   een begroting van de werkzaamheden;

  • c.

   een situatietekening.

 • 4. Een aanvraag voor het verwijderen van een luifel gaat naast de gegevens op grond van artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Schiedam 2006 vergezeld van:

  • a.

   een voorstel voor aanpassing van de gevel (tekening aanzicht en een dwarsdoorsnede 1:50) na het verwijderen van de luifel;

  • b.

   een begroting van de werkzaamheden;

  • c.

   een situatietekening.

Artikel 13 voorwaarden

De subsidie wordt verleend onder de voorwaarden dat:

 • 1.

  Binnen een bij de verlening van de subsidie door burgemeester en wethouders te bepalen termijn met de werkzaamheden wordt begonnen en dit schriftelijk wordt gemeld aan burgemeester en wethouders.

 • 2.

  De werkzaamheden zijn voltooid vóór een bij de verlening te bepalen tijdstip.

 • 3.

  Niet wordt afgeweken van het goedgekeurde plan, behalve voor zover voorafgaande toestemming van burgemeester en wethouders is verkregen.

 • 4.

  Niet wordt gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 3 van het Vestigingsbesluit bedrijven.

 • 5.

  In een periode van vijftien jaar voorafgaand aan de aanvraag voor dezelfde werkzaamheden aan het casco geen subsidie is verleend.

 • 6.

  Het pand aanschrijvingsvrij is dan wel geen voornemen tot of een handhavingsbesluit op het pand rust.

 • 7.

  Voor de werkzaamheden vergunningen zijn vereist en deze vergunningen zijn verleend.

 • 8.

  Bij werkzaamheden waarvoor geen bouwvergunning noodzakelijk is, de Commissie Welstand en Monumenten een positief advies heeft uitgebracht over de voorgenomen werkzaamheden.

Artikel 14 hoogte subsidie

De subsidie bedraagt:

Voor het aanbrengen van een doorzichtig rolluik aan de binnenzijde van de gevel: 100% van de kosten van het verwijderen van een dicht rolluik , tot een maximum subsidie van € 500,=; 50% van de kosten van het aanbrengen van een doorzichtig rolluik, tot een maximum subsidie van € 2500,=.

Voor de Integrale aanpak van de voorgevel inclusief schilderen en indien gewenst vervangen of aanpassen van de bestaande pui conform de richtlijnen als vastgesteld in de Nota A&W: 50% van de kosten tot een maximum subsidie van €12.500,-.

Voor het maken van een kwaliteitsplan door een architect: 100% van de kosten voor het maken van een ontwerp, kosten constructeur e.d. met een maximale bijdrage van €5.000,- per pand.

Voor het verwijderen van een luifel aan de gevel: 100% van de kosten van het weghalen van een overhangende luifel tot een maximum subsidie van €500,=.

Voor het aanbrengen van reclame en verlichting conform de richtlijnen als vastgesteld in de Nota A&W: 100% van de kosten van het weghalen van de aanwezige reclame, tot een maximum subsidie van € 500,=; 50% van de kosten van het aanbrengen van passende reclame-uitingen conform de richtlijnen als vastgesteld in de Nota A&W tot een maximum subsidie van €750,-.

HOOFDSTUK 4 WERKZAAMHEDEN AAN OF TERUG BRENGEN VAN CULTUURHISTORISCHE WAARDEVOLLE ELEMENTEN

Grondslag en werkingssfeer

Artikel 15 belang subsidie

Het belang van de subsidie is het stimuleren van kleine restauratiewerkzaamheden, het normaal onderhoud te bovengaand. Hoofddoel is de instandhouding van cultuurhistorisch waardevolle elementen. Indien gewenst kunnen verdwenen ornamenten en onderdelen worden gereconstrueerd.

Artikel 16 subsidie

Burgemeester en wethouders kunnen subsidie verlenen ter tegemoetkoming in de door hen goedgekeurde kosten voor de onderwerpen als bedoeld in artikel 15.

Het aanvragen van subsidie

Artikel 17 aanvullende gegevens

Een aanvraag om subsidie gaat naast de gegevens op grond van artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Schiedam 2006 vergezeld van een omschrijving van de werkzaamheden, een tekening van de uit te voeren werkzaamheden, een situatietekening, een kort onderzoek naar de historie (foto’s e.d.) alsmede een begroting van de kosten.

Het verlenen van subsidie

Artikel 18 voorwaarden

De subsidie wordt verleend onder de voorwaarden dat:

 • 1.

  Binnen een bij de verlening van de subsidie door burgemeester en wethouders te bepalen termijn met de werkzaamheden wordt begonnen en dit schriftelijk wordt gemeld aan burgemeester en wethouders.

 • 2.

  De werkzaamheden zijn voltooid vóór een bij de verlening te bepalen tijdstip.

 • 3.

  Niet wordt afgeweken van het goedgekeurde plan, behalve voor zover voorafgaande toestemming van burgemeester en wethouders is verkregen.

 • 4.

  In een periode van vijftien jaar voorafgaand aan de aanvraag voor dezelfde werkzaamheden geen subsidie is verleend.

 • 5.

  Voor de werkzaamheden niet op andere wijze subsidie wordt verleend.

 • 6.

  Voor de werkzaamheden vergunningen zijn vereist en deze vergunningen zijn of kunnen worden verleend.

 • 7.

  Het pand aanschrijvingsvrij is dan wel geen voornemen tot of een handhavingsbesluit op het pand rust.

 • 8.

  Bij werkzaamheden waarvoor geen bouwvergunning noodzakelijk is, de Commissie Welstand en Monumenten een positief advies heeft uitgebracht over de voorgenomen werkzaamheden.

Artikel 19 hoogte subsidie

De subsidie bedraagt:

Voor het terugplaatsen en / of restaureren van authentieke gevelelementen per perceel: 50% van de kosten tot een maximum van € 3.750,=.

Voor het enkel schilderen van de gevel in door de Commissie Welstand en Monumenten goedgekeurde kleuren : 30% van de kosten met een maximum van € 600,=.

HOOFDSTUK 5 WONEN BOVEN WINKELS EN IN BEDRIJFSRUIMTEN

Voor de aanvraag, de verlening en de vaststelling van subsidies op grond van dit hoofdstuk is de Verordening verbetering particuliere woningvoorraad en monumenten 2004 van toepassing.

HOOFSTUK 6 LIFESTYLE SUBSIDIES

Grondslag en werkingssfeer

Artikel 20 belang subsidie

De subsidie heeft als doelstelling de revitalisering van de binnenstad door het bevorderen van het vestigen van ondernemingen passend binnen het Lifestyle thema door middel van financiële ondersteuning gericht op versterking van het aanbod, het opheffen van leegstand en verbeteren van de uitstraling van de binnenstad.

Artikel 21 de subsidie

Burgemeester en wethouders kunnen subsidie verlenen ter tegemoetkoming in de kosten van:

 • a.

  Verplaatsing-, herinrichtings- en verbouwactiviteiten van het interieur ten behoeve van een in het Lifestyle gebied nieuw te vestigen Lifestyle onderneming;

 • b.

  Herinrichtings- en verbouwactiviteiten van het interieur ten behoeve van een gevestigde Lifestyle onderneming.

Het aanvragen van de subsidie

Artikel 22 gegevens

Een aanvraag om subsidie als bedoeld in artikel 21 gaat naast de gegevens op grond van artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Schiedam 2006 vergezeld van;

 • a.

  een omschrijving van de werkzaamheden;

 • b.

  een uitgesplitste begroting van de kosten;

 • c.

  ondernemingsplan.

Het verlenen van de subsidie

Artikel 23 voorwaarden

De subsidie wordt verleend onder voorwaarden dat :

 • 1.

  In de te subsidiëren bedrijfsruimte een onderneming gevestigd wordt die past binnen de gewenste ruimtelijk economische structuur.

 • 2.

  Het bedrijf over de vereiste vergunningen beschikt.

 • 3.

  Binnen een bij de verlening van de subsidie door burgemeester en wethouders te bepalen termijn met de werkzaamheden wordt begonnen en dit schriftelijk wordt gemeld aan burgemeester en wethouders.

 • 4.

  Niet wordt afgeweken van het goedgekeurde plan, behalve voor zover voorafgaande toestemming van burgemeester en wethouders is verkregen.

 • 5.

  Dat aan dezelfde ondernemer of eigenaar binnen 5 jaar niet voor werkzaamheden in hetzelfde pand subsidie op basis van dit hoofdstuk is verleend.

 • 6.

  Voor de werkzaamheden vergunningen zijn vereist en deze vergunningen zijn of kunnen worden verleend.

 • 7.

  Bij werkzaamheden waarvoor geen bouwvergunning noodzakelijk is de gemeentelijke welstands/monumentencommissie een positief advies hebben uitgebracht over de voorgenomen werkzaamheden.

Artikel 24 hoogte subsidie

De subsidie zoals bedoeld in artikel 21 onder a en b bedraagt 30% van de totale kosten met een maximum van € 23.000,-.

HOOFDSTUK 7 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 24 intrekken

De subsidieregeling stimulering lifestyle wordt ingetrokken.

Artikel 25 inwerkingtreding

Deze regeling werkt terug/ treedt in werking op.

Artikel 26 citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als “Beleidsregels subsidieverstrekking “Aanpak Verbetering Vastgoed winkelstraten in de binnenstad van Schiedam”.