Nadere regels voor de graven en de asbezorging op de algemene begraafplaatsen te Diever, Dwingeloo, Havelte, Uffelte, Vledder, Wapserveen en Zorgvlied

Geldend van 21-07-2010 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsbesluit graven en asbezorging

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld;

gelet op de Beheersverordening begraafplaatsen in de gemeente Westerveld 2010;

besluiten:

vast te stellen de volgende:

NADERE REGELS VOOR DE GRAVEN EN DE ASBEZORGING OP DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN TE DIEVER, DWINGELOO, HAVELTE, UFFELTE, VLEDDER, WAPSERVEEN EN ZORGVLIED

Artikel 1

Begripsomschrijvingen

Deze nadere regels verstaan onder:

 • a.

  eigen graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder timen;

 • b.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder de gelegenheid wordt geboden tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • c.

  eigen urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • d.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder de gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • e.

  eigen urnennis: een nis in een urneninttur, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • f.

  algemene urnennis: een nis bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • g.

  algemene verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • h.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • i.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene.

 • j.

  enkel graf: een enkel graf is een graf, welke wordt uitgegeven voor de tijd van twintig jaar, bestemd voor het begraven van ten hoogste 1 lijk en/of het plaatsen van maximaal 2 asbussen

met of zonder urnen.

 • k.

  dubbel graf: een dubbel graf is een graf, welke wordt uitgegeven voor de tijd van twintig jaar, bestemd voor het begraven van ten hoogste 2 lijken en/of het plaatsen van maximaal 4 asbussen met of zonder urnen.

  • 1.

   graf in twee lagen: een graf in twee lagen, is een graf, welke wordt uitgegeven voor de tijd van twintig jaar, bestemd voor het begraven van ten hoogste 2 lijken en/of het plaatsen van maximaal 4 asbussen met of zonder urnen. Dit houdt in dat nadat de eerste persoon begraven is de tweede persoon in een later stadium wordt bijgezet boven de eerste persoon

Artikel 2

Uitgifte der graven

 • 1.

  Een enkel graf is een graf, welke wordt uitgegeven voor de tijd van twintig jaar, bestemd voor het begraven van ten hoogste 1 lijk en/of het plaatsen van maximaal 2 asbussen met of zonder urnen.

 • 2.

  Een dubbel graf is een graf, welke wordt uitgegeven voor de tijd van twintig jaar, bestemd voor het begraven van ten hoogste 2 lijken en/of het plaatsen van maximaal 4 asbussen met of zonder urnen.

 • 3.

  Een graf in twee lagen, is een graf, welke wordt uitgegeven voor de tijd van twintig jaar, bestemd voor het begraven van ten hoogste 2 lijken en/of het plaatsen van maximaal 4 asbussen met of zonder urnen.

 • 4.

  De algemene graven, algemene urnengraven en algemene urnennissen worden slechts voor directe begraving en in volgorde van ligging uitgegeven.

 • 5.

  Op de algemene begraafplaats van Dwingeloo worden uitsluitend nieuwe dubbele graven uitgegeven ten behoeve van begraven in twee lagen. Dit houdt in dat nadat de eerste persoon begraven is de tweede persoon in een later stadium wordt bijgezet boven de eerste persoon.

 • 6.

  Op de algemene begraafplaats van Diever, Vledder, Wapserveen en Zorgvlied bestaat er de mogelijkheid om zowel graven uit te geven ten behoeve van begraven in twee lagen en begraven in één laag. Dit houdt in dat een dubbel graf kan bestaan uit twee naast elkaar liggende graven of één graf in twee lagen.

 • 7.

  Op de algemene begraafplaats van Havelte en Uffelte worden geen graven in twee lagen uitgegeven.

Artikel 3

De bezorging van as

 • 1.

  De algemene urnengraven zijn urnengraven, welke zijn uitgegeven voor de tijd van twintig jaar, bestemd voor het daarin bijzetten van ten hoogste 2 asbussen, niet of zonder urnen;

 • 2.

  De algemene urnennissen zijn umennissen, welke zijn uitgegeven voor de tijd van twintig jaar, bestemd voor de bijzetting van ten hoogste 2 asbussen met of zonder urnen.

 • 3.

  De algemene urnengraven en algemene urnennissen worden slechts voor directe asbezorging en in volgorde van ligging uitgegeven.

 • 4.

  Het bijzetten van de asbus geschiedt in overleg met de rechthebbende.

Artikel 4 Slotbepaling

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking met ingang van de eerste dag na de dag van bekendmaking in de regiokrant Da's Mooi.

 • 2.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: "Uitvoeringsbesluit graven en asbezorging".