Verordening van de raad van de gemeente Sint-Michielsgestel houdende regels inzake de stimuleringslening

Geldend van 01-02-2018 t/m heden

Intitulé

Verordening van de raad van de gemeente Sint-Michielsgestel houdende regels inzake de stimuleringslening (Stimuleringslening voor levensloopbestendig en duurzaam wonen gemeente Sint-Michielsgestel 2018)

De raad van de gemeente Sint-Michielsgestel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 november 2017;

overwegende dat burgemeester en wethouders vanuit het programma “Volwaardig meedoen” willen dat de blijvers- en duurzaamheidslening in één stimuleringslening bijeen worden gebracht zodat vanuit een brede integrale aanpak mensen worden gestimuleerd om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen en tevens kansen worden gecreëerd voor een duurzame woningvoorraad in de gemeente Sint-Michielsgestel;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening van de raad van de gemeente Sint-Michielsgestel houdende regels inzake de stimuleringslening (Stimuleringslening voor levensloopbestendig en duurzaam wonen gemeente Sint-Michielsgestel 2018)

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  aanvrager: een eigenaar-bewoner die een aanvraag doet voor een lening. Bij twee of meer eigenaren-bewoners gelden zij gezamenlijk als aanvrager;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Sint-Michielsgestel;

 • c.

  eigenaar-bewoner: meerderjarige natuurlijke persoon die particulier eigenaar is van een woning en die deze bewoont;

 • d.

  lening: de Stimuleringslening die, na toewijzing door het college, door SVn wordt verstrekt aan een aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van maatregelen;

 • e.

  maatregelen: levensloopbestendig- en/of duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 4 respectievelijk artikel 5;

 • f.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM vergunningnummer 12013647;

 • g.

  werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen, eventueel vermeerderd met de bijkomende kosten voor het verkrijgen van de lening, en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van deze maatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren, verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten;

 • h.

  woning: een bestaande woning of bestaand appartement in de gemeente Sint-Michielsgestel, geschikt en bestemd voor bewoning en gebouwd voor de vaststelling van deze verordening.

Artikel 2 Beleidsdoelen

Het college wenst de aanvrager een lening toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de maatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan de levensloopbestendigheid en/of duurzaamheid van de woning, zodat mensen de mogelijkheid krijgen om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen en er tevens kansen worden gecreëerd voor een duurzame woningvoorraad in de gemeente Sint-Michielsgestel.

Artikel 3 Toepassingsbereik

 • 1. De lening is uitsluitend bedoeld voor een eigenaar-bewoner die zijn woning wil verduurzamen en/of levensloopbestendig wil maken.

 • 2. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op:

  • a.

   een woning inclusief bijgebouw(en);

  • b.

   ruimten die voor bewoning bestemd zijn of ruimten die daar direct aan grenzen in de gemeente Sint-Michielsgestel.

 • 3. Per woning of woonruimte kan een aanvraag voor een lening worden ingediend met een minimum van € 2.500,- en een maximum van € 35.000,- (inclusief BTW).

 • 4. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op twee typen leningen:

  • a.

   een lening die consumptief wordt verstrekt. De lening kan consumptief worden verstrekt indien het aan te vragen leningsbedrag minimaal € 2.500,- en maximaal € 10.000,- (inclusief BTW) is en als één van de aanvragers jonger is dan 76 jaar;

  • b.

   een lening die hypothecair wordt verstrekt. De lening wordt hypothecair verstrekt indien het aan te vragen leningsbedrag minimaal € 2.500,- en maximaal € 35.000,- (inclusief BTW) is.

Artikel 4 Levensloopbestendigheidsmaatregelen

 • 1. Voor de lening komen in aanmerking de werkelijke kosten van de maatregelen, waardoor men langer zelfstandig kan blijven wonen.

 • 2. De maatregelen zijn er op gericht om de levensloopbestendigheid van de woning of een woonruimte te verbeteren. Het gaat dan om het aanbrengen van (technische) aanpassingen, waaronder:

  • a.

   aanpassingen gericht op het verbeteren van de toegankelijkheid;

  • b.

   aanpassingen gericht op het verbeteren van de veiligheid;

  • c.

   aanpassingen gericht op het verbeteren van de bewegingsruimte;

  • d.

   aanpassingen gericht op het verbeteren van de communicatie, waaronder aanpassingen die moeten worden gedaan met betrekking tot het glasvezelnetwerk zodat de nodige domotica kan worden gerealiseerd.

 • 3. Het college kan de in het tweede lid vermelde lijst van maatregelen wijzigen, inkorten en/of uitbreiden.

Artikel 5 Duurzaamheidsmaatregelen

 • 1. Voor de lening komen in aanmerking de werkelijke kosten van de volgende maatregelen, aan te brengen in of aan de woning of een woonruimte:

  • a.

   energiebesparende maatregelen, zoals:

   • -

    spouwmuurisolatie: het (na-) isoleren van bestaande spouwmuren in de thermische schil met isolatiemateriaal met een minimale Rd-waarde van 1,1 [m2K/W];

   • -

    gevelisolatie: het isoleren van de bestaande binnen- en buitengevel met isolatiemateriaal met een minimale Rd-waarde van 3,5 [m2K/W];

   • -

    dakisolatie: het isoleren van het bestaande dak in de thermische schil of van de bestaande zolder- of vlieringvloer, indien de zolder of vliering onverwarmd is met isolatiemateriaal met een minimale Rd-waarde van 3,5 [m2K/W];

   • -

    vloer- of bodemisolatie: het isoleren van de bestaande vloer of de bestaande bodem in de thermische schil met isolatiemateriaal met een minimale Rd-waarde van 3,5 [m2K/W];

   • -

    hoogrendementsglas: het vervangen van glas in de thermische schil door HR++ glas (glas met een maximale U-waarde van 1,2 [W/m2K]) of triple-glas (glas met een maximale U-waarde van 0,8 [W/m2K]);

  • b.

   aanvullende energiebesparende maatregelen, zoals:

   • -

    het vervangen van een deur in de gevel door een isolerende deur met een maximale U-waarde van 2,0 [W/m2K];

   • -

    bij het voor de eerste keer toepassen van triple-glas: het vervangen van een kozijn door een isolerend kozijn met een maximale U-waarde van 1,5 [W/m2K];

   • -

    het voor de eerste keer aanleggen van een systeem voor CO2-gestuurde ventilatie;

   • -

    het voor de eerste keer aanleggen van een systeem voor balansventilatie met warmteterugwinning, met een rendement van ten minste 90%;

   • -

    het voor de eerste keer aanleggen van een verticaal systeem om douchewater voor te verwarmen met afvalwater (douchepijp warmteterugwinning), met een rendement van ten minste 45%;

   • -

    het voor de eerste keer aanleggen van een systeem om douchewater voor te verwarmen met afvalwater (douchegoot of douchebak warmteterugwinning), met een rendement van ten minste 45%;

   • -

    het waterzijdig inregelen van het verwarmingssysteem;

  • c.

   duurzaamheidsmaatregelen, zoals:

   • -

    een fotovoltaïsche (PV) installatie voor de opwekking van elektriciteit;

   • -

    een zonneboiler voor de tapwatervoorziening van een woning;

   • -

    een groen dak (dakbedekking bestaande uit levende vegetatielaag);

   • -

    een micro-WKK systeem (kleinschalige Warmte Kracht Koppeling), ook wel genaamd HRe-systeem: een verwarmingsketel, die gelijktijdig ook elektriciteit opwekt;

   • -

    een warmtepompboiler;

   • -

    een warmtepomp (grondwater of lucht/water) ten behoeve van de warmwatervoorziening en/of verwarming van een woning;

   • -

    een biomassaketel die voldoet aan de norm NEN-EN 303-5;

   • -

    een pelletkachel die voldoet aan de norm EN 1478;

  • d.

   asbestverwijdering, uitgevoerd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf, inclusief het onderzoek dat daarvoor noodzakelijk is.

 • 2. Het college kan de lijst met maatregelen opgenomen in het eerste lid wijzigen, inkorten en/of uitbreiden.

Artikel 6 Kenmerken Stimuleringslening

 • 1. De hoofdsom van de door het college toegewezen lening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • 2. In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de lening niet minder dan € 2.500,- en niet meer dan € 35.000,- (inclusief BTW).

 • 3. De looptijd van de lening bedraagt in het geval van een consumptieve lening maximaal 15 jaar en bij een hypothecaire lening maximaal 30 jaar.

 • 4. Het rentepercentage wordt door het college vastgesteld op het moment van toewijzen van de lening.

 • 5. Afsluitkosten voor een hypothecaire lening bedragen € 850,- (prijspeil 2017) en worden voor het volgende jaar op 1 oktober door SVn vastgesteld.

 • 6. Kosten van de notaris (indien van toepassing) zijn afhankelijk van de keuze van de notaris.

 • 7. De rente staat gedurende de gehele looptijd vast.

 • 8. De lening moet worden afgelost in overeenstemming met de productspecificaties zoals bedoeld in artikel 12, tweede lid.

 • 9. Van de lening wordt in het geval van een consumptieve lening een onderhandse akte opgemaakt en in het geval van een hypothecaire lening wordt een hypothecaire akte opgemaakt.

 • 10. Betaling geschiedt maandelijks via automatische incasso.

 • 11. Vervroegde aflossing is altijd toegestaan vanaf een bedrag van € 250,-.

 • 12. Indien er hypotheek is gevestigd, dient de lening altijd bij verkoop te worden afgelost.

Artikel 7 Budget

 • 1. De raad van de gemeente Sint-Michielsgestel stelt het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van de leningen.

 • 2. Leningen worden alleen toegekend voor zover het vastgestelde budget hiervoor toereikend is.

Artikel 8 Bevoegd college

Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een lening toe te kennen.

Artikel 9 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1. Een aanvraag voor een lening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een daarvoor door het college beschikbaar gesteld aanvraagformulier en bevat een opgave van:

  • a.

   de te treffen maatregelen;

  • b.

   een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen, bijvoorbeeld via offertes;

  • c.

   een planning van de uitvoering van de werkzaamheden;

  • d.

   alle overige voor de beoordeling noodzakelijke gegevens, die blijken uit het aanvraagformulier.

 • 2. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 3. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren. De beslistermijn als bedoeld in het zesde lid wordt daarbij opgeschort. Een opschorting eindigt bij completering dan wel het ongebruikt laten verstrijken van de hersteltermijn.

 • 4. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, kan het college besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen.

 • 5. Het college handelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 6. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mede aan de aanvrager. In het geval van een opschorting als bedoeld in het derde lid wordt de termijn van acht weken met de duur van de opschorting verlengd.

 • 7. Uit een termijnoverschrijding kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 10 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit in, indien:

 • a.

  het budget als bedoeld in artikel 7, eerste lid, niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • b.

  er niet is voldaan aan de in deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

 • c.

  de werkelijke kosten naar het oordeel van het college niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • d.

  de lening is toegekend op grond van onjuiste gegevens;

 • e.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-- (inclusief BTW);

 • f.

  SVn een negatieve krediettoets uitbrengt;

 • g.

  de aanvraag is ingediend ná het treffen van de maatregelen;

 • h.

  de maatregelen niet binnen één jaar na verstrekking van de lening zijn uitgevoerd.

Artikel 11 Krediettoets, verstrekken en beheer lening

 • 1. De toewijzing door het college betreft een reservering voor een lening onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 2. Bij een positieve krediettoets brengt SVn een offerte uit.

 • 3. SVn verstrekt en beheert een toegewezen lening.

 • 4. De lening wordt door middel van een bouwkrediet beschikbaar gesteld.

 • 5. Betaling van rente en aflossing start na het passeren van de hypotheekakte of het ondertekenen van de onderhandse akte.

 • 6. De aanvrager dient facturen van de aannemer of installateur die het project uitvoeren, samen met het SVn declaratieformulier, in bij het college.

 • 7. Na akkoord van het college zorgt SVn voor de betaling van de facturen.

Artikel 12 Voorwaarden SVn

 • 1. Op deze verordening is de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Sint-Michielsgestel en Svn van toepassing.

 • 2. Op leningen zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, ‘Productspecificaties (Gemeentelijke) Stimuleringslening’, ‘Procedures Stimuleringslening’, ‘Uitvoeringsregels (Gemeentelijke) Stimuleringslening’, ‘Productspecificaties Bouwkrediet’ en ‘Toelichting op een Stimuleringslening’, zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Sint-Michielsgestel en SVn dan wel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst inzake de lening.

Artikel 13 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 14 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar hetoordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van hetbepaalde in deze verordening.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt de dag na bekendmaking in werking.

Artikel 16 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Stimuleringslening voor levensloopbestendig en duurzaam wonen gemeente Sint-Michielsgestel 2018”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Sint-Michielsgestel in zijn openbare vergadering van 18 januari 2018.
De raad voornoemd,
de griffier,
N.A. Hoogerbrug - van de Ven
de voorzitter,
mr. J.C.M. Pommer