Regeling vervallen per 01-01-2019

Verordening op de heffing en de invordering van grafrechten Zorgvlied 2018-1 gemeente Amstelveen

Geldend van 01-01-2018 t/m 31-12-2018

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van grafrechten Zorgvlied 2018-1 gemeente Amstelveen

Z-2017/053334

De raad van de gemeente Amstelveen,

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van grafrechten Zorgvlied 2018-1 gemeente Amstelveen.

Deze regeling vervangt de Verordening grafrechten Zorgvlied 2018, vastgesteld op 8 november 2017.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de algemene begraafplaats Zorgvlied van de gemeente Amstelveen, gelegen in Amsterdam;

 • b.

  crematorium: het crematorium of de crematoria en de daarbij behorende terreinen behorende bij de begraafplaats;

 • c.

  graf: een zandgraf of een keldergraf;

 • d.

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • e.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • f.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meerdere asbussen;

 • g.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • h.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • i.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • j.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • k.

  particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • l.

  particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken;

 • m.

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • n.

  particuliere verstrooiingsplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om daarop as te doen verstrooien;

 • o.

  grafbedekking: gedenkteken of grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooingsplaats.

Artikel 2. Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats, voor het gebruik van het crematorion en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats of het crematorion.

Artikel 3. Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4. Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor: het lichten van een stoffelijk overschot of asbus op rechterlijk gezag.

Artikel 5. Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6. Belastingjaar

 • 1. Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2. Met betrekking tot de rechten genoemd in de tarieventabel waarbij dit afwijkt van het in lid 1 vermelde belastingjaar is dit belastingtijdvak gelijk is aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7. Wijze van heffing

 • 1. De onderhoudsrechten zoals 5.2.1, 5.2.2 en 5.3.1 worden geheven bij wege van aanslag.

 • 2. Andere rechten dan de onderhoudsrechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1. De onderhoudsrechten zoals 5.2.1, 5.2.2 en 5.3.1 in de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt zijn de rechten verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de rechten voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 10,00.

Artikel 9. Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten dan onderhoudsrechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 10. Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 60 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2. In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljetverenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan,

  • -

   minder is dan € 10.000,00 en

  • -

   het om jaarlijks terugkerende onderhoudskosten gaat zoals voor het onderhoud van de begraafplaats en het onderhoud van de grafdekking en/of monumenten op eigen graven waarvoor vergunning is verleend en

  • -

   zolang de verschuldigde bedragen door een automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven in dat geval moeten de aanslagen worden betaald in negen opeenvolgende gelijke, met uitzondering van kleine afrondingsverschillen, maandelijkse termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 11. Kwijtschelding

Bij de invordering van de grafrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de rechten.

Artikel 13. Overgangsrecht

 • 1. De Verordening grafrechten Zorgvlied 2018, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 08 november 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 14. Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

Artikel 15. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening grafrechten Zorgvlied 2018-1".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 13 december 2017.
De griffier,
drs. M.C.C. Philips
De voorzitter,
drs. H.B. Eenhoorn

Tabel 2018 behorende bij de Verordening grafrechten Zorgvlied 2018-1.

B.1

Begraven

Tarief in €

B.1.01

In een algemeen (kelder)graf in 't Lalibellum incl. grafgroen

798,00

B.1.02

In een particulier graf

993,00

B.1.03

In een particulier graf met houten bekisting (bekisting 1 laag hout)

1.284,00

B.1.04

In een algemeen zandgraf (beperkt beschikbaar)

993,00

B.1.05

In een particulier graf met bekisting, Islamitische wijze

1.557,00

B.1.06

In een particulier zandgraf foetus - < 1 jr. op het Kinderhofje

500,00

B.1.07

Graf groen maken

68,00

Bijzondere bepalingen

De begraafrechten voor een eigen graf zijn inclusief een bedrag voor een tijdelijke grafmarkering (gedurende maximaal één jaar) en een laag (plant)aarde.

De begraafrechten voor een algemeen keldergraf ('t Lalibellum) zijn inclusief een bedrag voor een naamsvermelding op één van de herdenkingstreden.

Voor het begraven van een overledene, beneden het jaar of van een doodgeboren kind, inclusief of exclusief bekisting, mits gebruik wordt gemaakt van het Kinderhofje, wordt een recht geheven van

Voor het, voor onbepaalde tijd, plaatsen van beenderen (in beenderkist), in het Ossuarium van 't Lalibellum. Exclusief beenderkist, exclusief zwerfkei wordt een éénmalig recht geheven gelijk aan het begraafrecht algemeen (kelder)graf.

Algemene zandgraven (gelimiteerd aantal)

Voor het van gemeentewege verstrekken van een lessenaartje en het verlenen van een vergunning voor het plaatsen van een gedenkteken en het onderhouden van dit gedenkteken en de begraafplaats, een éénmalig recht geheven gelijk aan het begraafrecht algemeen (kelder)graf.

Afhankelijk van de grafwijk waarin het algemene graf is gelegen wordt een vergunning voor een zwerfkei, dan wel een gedenkteken verstrekt.

Algemene keldergravencomplex ('t Lalibellum)

Voor het plaatsen van een naamplaatje in de traptreden van 't Lalibellum, incl. het na de grafrust van 10 jaren cremeren van de stoffelijke resten en verstrooien van de as in 't Lalibellum, een éénmalig recht geheven gelijk aan het begraafrecht algemeen (kelder)graf.

B.2

Grafkosten particuliere graven

B.2.01

Categorie A: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

1.242,00

B.2.02

Categorie B: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

1.242,00

B.2.03

Categorie C: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter

735,00

B.2.04

Categorie D: oppervlakte 2.00 x 0.80 meter

588,00

B.2.05

Categorie E: oppervlakte 1.00 x 0.80 meter (kindergraf)

294,00

B.2.06

Categorie F: oppervlakte 0.50 x 0.40 meter (kindergraf)

74,00

B.2.07

Categorie G: oppervlakte 2.00 x 0.80 meter (kindergraf in Kinderhofje)

588,00

B.2.08

Categorie AH: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter (Historisch gedeelte)

1.242,00

B.2.09

Categorie BH: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter (Historisch gedeelte)

1.242,00

B.2.10

Categorie CH: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter (Historisch gedeelte)

735,00

B.2.11

Categorie K: oppervlakte circa 2.60 x 1.30 meter, waarin een bestaande kelder (excl. kelder en zerk)

1242,00

B.2.12

Categorie M: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter (Moslimgraf, één diep)

734,00

B.2.13

Grafkosten particuliere graven per m2 per jaar

36,75

Bijzondere bepalingen

De graven worden uitgegeven voor maximaal twee overledenen en acht urnen, afhankelijk van de ter plekke geldende grondwaterstand.

Het initiërend termijn waarvan het uitsluitend recht tot begraven wordt aangegaan voor een minimaal 10 jaar of een meervoud van 10 jaar, met een maximum van 10 (100 jaar).

Categorie F: uitsluitend voor premature/onvoldragen kindjes tot 24 weken zwangerschap.

De eigenaar van een graf, die het uitsluitend recht tot begraven heeft verkregen, kan voor het verstrijken van die termijn dat recht telkens opnieuw voor een periode van tien jaren verkrijgen door betaling van vermelde recht.

W toevoeging categorie:

Voor graven waarin vanwege beworteling niet dieper begraven kan worden dan de toplaag krijgen de toevoeging W en geldt;

-Uitsluitend bestemd voor asverstrooiïng en/of urn bijzetting;

-Volgen de monumenteisen van de betreffende wijk;

-tarief exclusief (verplichte) urnkelder.

K toevoeging categorie:

Voor graven waarin/op een kelder is geplaatst krijgen de toevoeging K en geldt;

-Kelders dienen periodiek te worden hersteld waar nodig

-Bovengrondse delen dienen volledig te zijn afgewerkt met

natuursteen.

-Volgen de monumenteisen van de betreffende wijk;

-tarief exclusief (verplichte) kelder

Voor alle M categorie graven geldt:

-Graven bestemd soennieten, voorzien van betonnen bekisting

-Volgen de monumenteisen van de betreffende wijk;

-Worden afgesloten met gepotdekselde afdekplankjes.

B.3

Verlenging graftermijn per jaar

(ter aanvulling van lopend termijn tot 10 jaar grafrust)

Bepaling: C

B.3.01

Categorie A

125,00

B.3.02

Categorie B

125,00

B.3.03

Categorie C

74,00

B.3.04

Categorie D

60,00

B.3.05

Categorie E

29,10

B.3.06

Categorie F voor premature kindjes tot 24 weken

7,30

B.3.07

Categorie G

60,00

B.3.08

Categorie AH

125,00

B.3.09

Categorie BH

125,00

B.3.10

Categorie CH

76,00

B.3.11

Categorie K

124,00

B.3.12

Categorie M

74,00

B.3.13

Vernieuwing grafrecht in 't Lalibellum met 10 jaar

798,00

B.4

Monument/grafbedekking

B.4.01

Afnemen, stellen en/of herplaatsen van bedekkingen n.a.v. een urnbijzetting/begrafenis >1 m2

307,00

B.4.02

(Afkoop toekomstige) verwijderingsbijdrage grafmonument > 1 m2

295,00

B.4.03

Afnemen, stellen en/of herplaatsen van bedekkingen n.a.v. een urnbijzetting/begrafenis < 1 m2

102,00

B.4.04

Afkoop toekomstige verwijderingsbijdrage grafmonument < 1 m2

145,00

B.4.05

Afnemen monument (< 0,5 m2) na afstandsverklaring graf met max. 2 weken opslag op werf Zorgvlied

118,00

B.4.06

Opslag monument na afstandsverklaring graf na termijn 2 weken, per week

80,00

B.4.07

Opslag zerkje na afstandsverklaring graf na termijn 2 weken, per week

80,00

B.4.08

Voor het plaatsen van een natuurstenen paaltje met grafnummer (link vooraan het graf) bij afwezigheid van een grafnummer op een grafmonument of grafbedekking

104,00

B.4.09

Voor het afnemen, stellen en (her-)plaatsen van grafbedekkingen in opdracht van de rechthebbende

615,00

B.4.10

Bestaande grafdekplaat van natuursteen, met restauratieverplichting (alleen in combinatie met een K categorie graf)

545,00

B.4.11

Het leveren en plaatsen van een betonnen grafdekplaat (alleen in combinatie met een K categorie graf)

816,00

B.4.12

Zwerfkei (speciaal) in 't Varenveld (cat. B) excl. Inscriptie

1.072,00

B.4.13

Zwerfkei t.b.v. (urnengraven), strooiplek in Nimrod en Ossuarium in 't Lalibellum

370,00

B.4.14

Inscriptie aanbrengen op afdekplaat (Cat. N), tegel (Cat. R) of kei, incl. plaatsen, incl. leges

377,00

B.4.15

Inscriptie aanbrengen op de zuil van de eeuwige vlam ( 't Lalibellum)

275,00

B.5

Opgraven/herbegraven/ruimen/schudden/samenvoegen

B.5.01

Opgraven van een overledene binnen de wettelijk voorgeschreven grafrusttermijn van 10 jaar

1.403,00

B.5.02

Opgraven van een overledene na de wettelijk voorgeschreven grafrusttermijn van 10 jaar

703,00

B.5.03

Opgraven < 1 jr. binnen wettelijk termijn

703,00

B.5.04

Opgraven < 1 jr. na wettelijk termijn

352,00

B.5.05

Ruimen of samenvoegen van eigen graven, per graflaag

397,00

B.5.06

Voor onbepaalde tijd plaatsen van beenderen (in beenderkist), in het Ossuarium van 't Lalibellum (niet zijnde algemeen verzamel kelder). Excl. beenderkist/excl. Gedenk kei

798,00

B.5.07

Beenderkist t.b.v. herbegraven of cremeren (groot)

416,00

B.5.08

Beenderkist t.b.v. plaatsing in het Ossuarium (klein)

208,00

B.5.09

Beenderkist < 1 jr. t.b.v. cremeren

208,00

B.5.10

Opgraven of verwijderen van een/meerdere asbus(sen) uit een graf/nis

267,00

Bijzondere bepalingen

Overplaatsen

Voor het na de opgraving opnieuw begraven van een stoffelijke overschot wordt naast het vermelde recht, bovendien het begraafrecht geheven.

In dit recht zijn niet begrepen de kosten van aanschaf van een beenderkist en/of leges plaatsen monument.

Overplaatsen en bijzetten van een asbus

Voor het na opgraving elders bijzetten van een asbus of verstrooien van de as (op een eigen graf) wordt naast het vermelde recht bovendien geheven het recht tot bijzetten asbus geheven.

Voor het verstrooien van as van ziekenhuizen van premature/onvoldragen kindjes, in afwezigheid van nabestaanden, in het sterretjesveld, wordt geen recht geheven.

B.6

Onderhoud

B.6.01

Vastrecht per jaar

87,00

B.6.02

Vastrecht restant huidig jaar voor resterende maanden p.m.

7,00

B.6.03

Afkoop Vastrecht per jaar

87,00

B.6.04

Afkoop Vastrecht onderhoud (10 jaar)

870,00

B.6.05

Afkoop Vastrecht onderhoud ‘t Lalibellum

20,00

B.6.06

Onderhoud grafmonument per jaar

74,00

B.6.07

Afkoop Onderhoud grafmonument per jaar

74,00

B.6.08

Afkoop onderhoud grafmonument (10 jaar)

740,00

B.6.09

Verwijderingsbijdrage grafmonument

295,00

B.6.10

Afkoop verwijderingsbijdrage grafmonument

295,00

B.6.11

Vastrecht incl. onderhoud monument (urn) graf per jaar

87,00

B.6.12

Vastrecht incl. onderhoud (urn) monument restant huidig jaar voor resterende maanden p.m.

7,00

B.6.13

Afkoop Vastrecht incl. onderhoud monument (urn) graf per jaar

87,00

B.6.14

Afkoop vastrecht incl. onderhoud (urn)monument (10 jaar)

870,00

B.6.15

Verwijderingsbijdrage (urn)grafmonument

145,00

B.6.16

Afkoop verwijderingsbijdrage (urn)grafmonument

145,00

B.6.17

Eenmalig recht beplantingen bijdrage ecologische grafwijk ‘t Varenveld

335,00

B.6.18

Voor het onderhoud van graven, van de Oorlogsgravenstichting te 's-Gravenhage, per graf per jaar

2,34

B.6.19

Aanvullen van grind grond niet behorende bij jaarlijs onderhoudsschema

99,00

B.6.20

Lakken van de letters ( niet goud), niet behorende bij 5 jaarlijks onderhoud schema

111,00

B.6.21

Reinigen monument, niet behorende bij jaarlijks onderhoudsschema

166,00

B.6.22

Verwijderen van teelaarde en aanbrengen inlegplaten en grind

288,00

B.6.23

Verwijderen van grind en inlegplaten en aanbrengen van teelaarde

195,00

B.6.24

Vervangen van grind/grond

166,00

B.6.25

Beplanting verwijderen, niet behorende bij openen graf

121,00

Bijzondere bepalingen

Voor het onderhoud wordt niet verstaan het herstellen van schade noch het vergulden of verzilveren van letters.

Het onderhoud eindigt tien jaar nadat de laatste begraving in het graf heeft plaatsgevonden.

Voor het onderhoud van nieuw uitgegeven graven na 1 maart van het lopende jaar, wordt het recht berekend over de resterende maanden van het lopende jaar.

Onder het van gemeentewege onderhouden van de begraafplaats wordt verstaan:

Onderhoud algemeen groen, kosten afvoer blad, onderhoud bomen, nieuwe aanplant plantsoen, onderhoud paden, servicepunten en banken.

Het recht is tevens inclusief het onderhoud van de op de eigen graven aangebrachte beplantingen (exclusief rozen).

Voor de afkoop voor het onderhouden van de begraafplaats kan een afkoopsom worden gestort voor een periode gelijk aan de jaarlijkse onderhoudsrechten.

De afkoop zal ingaan met ingang van 1 januari van het nieuwe jaar.

Uitsluitend om te voldoen aan de volledig resterende termijn kan de afkoop voor het onderhouden van de begraafplaats voor een kortere periode anders dan tien jaar worden toegestaan (zolang het graf verlengd is). Hiertoe wordt per jaar het vastrecht geheven.

Onder het onderhouden wordt niet verstaan schade-herstel, herstellen en vernieuwen van de grafbedekkingen, monumenten en graven noch het vergulden of verzilveren van letters en/of kettingen. Wel het (indien nodig) periodiek (5 jr.) ophogen, stellen van monumenten en zwarten van letters.

Het voortdurend onderhoud (vastrecht) van voor onbepaalde tijd uitgegeven eigen graven, alsmede het voortdurend onderhoud van grafbedekkingen en monumenten op deze graven geldt een afkoopsom (40 x vastrecht + 40 x recht onderhoud monument).

Voor de afkoop van onderhoud van de urnengraven kan een afkoopsom worden gestort voor een periode gelijk aan de jaarlijkse onderhoudsrechten. De afkoop zal ingaan met ingang van 1 januari van het nieuwe jaar.

Beplanting 't Varenveld. Eenmalige bijdrage voor grafbeplanting indien het graf gelegen is in 't Varenveld. Voor urnengraven gelegen in 't Varenveld geldt de helft van het gestelde tarief.

B.7

Graffunderen (verplicht) en kelders

B.7.01

Categorie A: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter, zonder inlegplaten

294,00

B.7.02

Categorie A: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter, met inlegplaten

469,00

B.7.03

Categorie B: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter, zonder inlegplaten

294,00

B.7.04

Categorie B: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter, met inlegplaten

469,00

B.7.05

Categorie C: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter, zonder inlegplaten

227,00

B.7.06

Categorie C: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter, met inlegplaten

377,00

B.7.07

Categorie D: oppervlakte 2.00 x 0.80 meter, zonder inlegplaten

227,00

B.7.08

Categorie D: oppervlakte 2.00 x 0.80 meter, met inlegplaten

377,00

B.7.09

Categorie E: oppervlakte 1.00 x 0.80 meter (kindergraf), zonder inlegplaten

115,00

B.7.10

Categorie F: oppervlakte 0.50 x 0.40 meter (kindergraf), zonder inlegplaten

115,00

B.7.11

Categorie G: oppervlakte 2.00 x 0.80 meter (kindergraf in Kinderhofje), zonder inlegplaten

227,00

B.7.14

Categorie G: oppervlakte 2.00 x 0.80 meter (kindergraf in Kinderhofje), met inlegplaten

377,00

B.7.15

Categorie AH: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter (Historisch gedeelte), zonder inlegplaten

294,00

B.7.16

Categorie AH: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter (Historisch gedeelte), met inlegplaten

469,00

B.7.17

Categorie BH: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter (Historisch gedeelte), zonder inlegplaten

294,00

B.7.18

Categorie BH: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter (Historisch gedeelte), met inlegplaten

469,00

B.7.19

Categorie CH: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter (Historisch gedeelte), zonder inlegplaten

227,00

B.7.20

Categorie CH: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter (Historisch gedeelte), met inlegplaten

377,00

B.7.21

Categorie M: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter (Moslimgraf, één diep), met betonnen bekisting zonder inlegplaten

527,00

B.7.22

Funderen zonder inlegplaten Categorie P: 0.90 x 0.80 meter

110,00

B.7.23

Inlegplaten beton

25,00

B.7.24

Urnenkelder beton 0.50 x 0.50 meter

488,00

B.7.25

Urnenkelder kunststof 0.45 x 0.45 meter

182,00

B.7.26

Funderen met inlegplaten ( 7 stuks) Categorie A/B

175,00

B.7.27

Funderen met inlegplanten ( 5 stuks) Categorie C/G

125,00

B.7.28

Het leveren en plaatsen van een boven- of ondergrondse kelder, per laag, excl. Bovengrondse verplichte bekleding in natuursteen

2.560,00

B.7.29

Bestaande grafkelder (met restauratieverplichting) per laag (in combinatie met een K categorie graf)

1.105,00

Bijzondere bepalingen:

Opdrachten tot levering, plaatsing en/of herstellen van boven- of/of ondergrondse kelders dienen via Zorgvlied geplaatst te worden.

Graven dienen voorzien te zijn van een grafvullende raamfundering met sponningen en 4 schroefhulzen.

Voor het aanbrengen van split, grind en steenslag dient het graf te voorzien zijn van betonnen inlegblaadjes.

Voor categorie E /F (kindergraf) zijn geen inlegplaten vereist.

C.1

Cremeren in het Crematorion

Tarief in €

C.1.01

Cremeren t/m 18.00 uur excl. Basistarief asbehandeling, excl. Ophalen

798,00

C.1.02

Voor het invoeren in de oven, in aanwezigheid van nabestaanden wordt een toeslag geheven van

100,00

C.1.03

Cremeren in aansluiting op een plechtigheid na 18.00 uur wordt het recht bedoeld in C.1.01 verhoogd met

300,00

C.1.05

Cremeren van een foetus / kindje < 1 jr.

495,00

C.1.06

Cremeren met aanvoer- op contract basis - vanaf 18.00 – 09.00 uur zonder belangstellenden, zonder gebruik publieksfaciliteiten en met een verlof tot cremeren tot 48 uur na aanvoer.

495,00

C.1.07

Cremeren vanuit Gemeentewege – op contractbasis- met facturatie aan betreffende gemeente.

Tijdstip uitvaartplechtigheid wordt door Zorgvlied bepaald

495,00

C.1.08

Cremeren van stoffelijke resten uit een graf op Zorgvlied excl. Kist zonder familie

495,00

C.1.09

Transport overledene vanuit regio Amsterdam naar Crematorion, zonder familie

160,00

C.1.10

Invoer kistplaat

75,00

C.2

Asbestemming

Tarief in €

C.2.01

Basistarief asbehandeling (excl. Afleveren)

94,00

C.2.02

As afgeven as ( op afspraak)

61,00

C.2.03

As splitsen/verdelen ( over twee kokers/bussen incl. kokers)

61,00

C.2.04

Vullen sier urn of sieraad e.d.

94,00

C.2.05

As afgeven incl. Ecologisch afbreekbare urn

80,00

C.3

Gebruik algemene binnennis

C.3.01

Gebruik algemene nis (termijn, max. 6 maanden)

91,00

C.4

Verstrooiingen

C.4.01

Verstrooiing in/op particulier (urnen)graf zonder familie

330,00

C.4.02

Verstrooiing op 1m2 in grafwijk Nimrod,

excl. Keitje, 10 jaar incl. begeleiding excl. Inscriptie zonder familie

500,00

C.4.03

Verstrooiing van as in algemeen asmonument met familie

61,00

C.4.04

Verstrooiing Lalibellum met familie/zonder familie (incl. inscriptie)

798,00

C.4.05

Verstrooiing strooiveld zonder familie

330,00

C.4.06

Verstrooiing op zee zonder familie (zonder bericht)

61,00

C.4.07

Verstrooiing op zee zonder familie (met bericht)

91,00

C.4.08

Verstrooiing op zee met familie excl. Transport familie naar haven p.p.

116,00

C.4.09

30 min. Begeleiding bij Asbestemming

61,00

Bijzondere bepalingen:

Gebruik van de algemene ( buitennis) is gedurende de eerste 31 dagen na de crematie verplicht en kosteloos.

Het gebruik van de algemene buitennis kan niet worden verlengd.

Het gebruik van de algemene binnennis is gedurende de eerste termijn van max. 5 maand kosteloos.

Het gebruik van de algemene binnennis kan met max. een termijn van 6 maand worden verlengd tegen betaling tarief.

Verstrooiing van as in algemeen asmonument op Zorgvlied in afwezigheid van nabestaanden is kosteloos

C.5

Urn bijzetten

Tarief €

C.5.01

Bijzetten van een asbus in een urnengraf/kelder, zonder familie

330,00

C.5.02

Bijzetten van een urn in de Algemene Nis van 't Lalibellum voor een periode van 10 jaar excl. Tegel

798,00

C.5.03

Voor onbepaalde tijd plaatsen van urn in 't Lalibellum, vanuit een ander graf naar 't Lalibellum, incl. naamsvermelding op de zuil van de eeuwige vlam

798,00

C.6

Termijnen urnengraf/nis/plek per 10 jaar

C.6.01

Categorie N: Nis in columbarium incl. tekstplaat, excl. Gravering

1.055,00

C.6.02

Categorie O: oppervlakte 0.60 x 0.60 meter voor het ondergronds plaatsen van een oplosbare urn, zwerfkei verplicht

132,00

C.6.03

Categorie P: oppervlakte 0.80 x 0.90 meter

excl. Urnkelder.

266,00

C.6.04

Categorie Q: oppervlakte 0.80 x 0.90 meter incl. kunststof urnkelder, zwerfkei verplicht, gelegen in Nimrod

416,00

C.6.05

Categorie R: oppervlakte 0.80 x 0.90 meter Chinese urn op tegel, bij Lotusvijver, incl. urn, incl. tegel, excl. Graveren

1.055,00

C.6.06

Categorie S: oppervlakte 1.00 x 1.00 meter bovengronds plaatsen van een urn, excl. Zuil, excl. Sierurn

368,00

C.6.07

Categorie TH/TV: oppervlakte 0.80 x 0.90 meter incl. betonnen urnkelder, excl. Dekselzerkje (zwart Impala)

759,00

C.6.08

Categorie U: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter excl. (verplicht) betonnen urnkelder, excl. Dekselzerkje (zwart Impala)

735,00

C.6.09

Categorie AW: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

1.242,00

C.6.10

Categorie BW: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

1.242,00

C.6.11

Categorie CW: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter

735,00

Bijzondere bepaling

De graven worden uitgegeven voor maximaal vier asbussen per m2.

C.7

Verlenging termijn urnengraf/nis/plek per jaar

C.7.01

Verlenging termijn Categorie N per jaar

106,00

C.7.02

Verlenging termijn Categorie O per jaar

13,55

C.7.03

Verlenging termijn Categorie P per jaar

26,00

C.7.04

Verlenging termijn Categorie Q per jaar

41,50

C.7.05

Verlenging termijn Categorie R per jaar

106,00

C.7.06

Verlenging termijn Categorie S per jaar

37,00

C.7.07

Verlenging termijn Categorie TH/TV per jaar

74,00

C.7.08

Verlenging termijn Categorie U per jaar

74,00

C.7.09

Verlenging termijn Categorie AW per jaar

125,00

C.7.10

Verlenging termijn Categorie BW per jaar

125,00

C.7.11

Verlenging termijn Categorie CW per jaar

74,00

Bijzondere bepalingen

De eigenaar van een urnengraf, die het uitsluitend recht tot bijzetten van urnen heeft verkregen, kan voor het verstrijken van die termijn dat recht telkens opnieuw voor een periode van tien jaren verkrijgen door betaling van het vermelde recht.

Uitsluitend om te voldoen aan de wettelijke grafrusttermijn kan verlenging van het uitsluitend recht tot het bijzetten van urnen voor een kortere periode van tien jaar worden toegestaan. Hierbij wordt in de onderscheidene categorieën per 1/10 gedeelte geheven van vermelde recht.

F.1

Gebruik Aula en Condoleance paviljoen

Bijzondere bepalingen

Overige Dienstverlening

Voor het ¼ uur voor aanvang ontvangen van genodigden en belangstellenden, gebruik maken van ruimten, begeleiding door één medewerker en assistentie bij geluid, met gebruik van de aanwezige accessoires en attributen op de wijze als van gemeentewege aangeboden, voor plechtigheden die aanvangen tussen 09.00 en 15.00 uur met een max. grafgang van ½ uur.

F.1.01

30 min. Begeleiding bij ontvangst en 30 min. (graf/crematie)gang

122,00

F.1.02

Elk volgende 30 min. begeleiding of gedeelte daarvan

61,00

F.1.03

30 min. Grafgang en 30 min. Condoleance paviljoen

364,00

F.1.04

30 min. Aula, 30 min. Grafgang en 30 min. Condoleance Paviljoen voor 10.00 uur

391,00

F.1.05

30 min. Aula, 30 min. Grafgang, zonder gebruik van Condoleance Paviljoen

391,00

F.1.06

45 min. Aula, 30 min. Grafgang, zonder gebruik Condoleance Paviljoen

556,00

F.1.07

30 min. Aula, 30 min. Grafgang en 30 min. Condoleance Paviljoen

516,00

F.1.08

45 min. Aula, 30 min. Grafgang en 30 min. Condoleance Paviljoen

681,00

F.1.09

Elk volgende 30 min. Gebruik Aula of gedeelte daarvan

332,00

F.1.10

30 min. Condoleance Paviljoen

251,00

F.1.11

Elk volgende 30 min. Gebruik Condoleance paviljoen of gedeelte daarvan

251,00

F.1.12

Extra bediening catering per persoon per 30 min. Of gedeelte daarvan

61,00

F.1.13

Extra assistentie Aula per 30 min. Of gedeelte daarvan

61,00

F.1.14

Extra assistentie rijden electrowagen per 30 min. Of gedeelte daarvan

61,00

F.1.15

Ad hoc inhuur van (extra) personeel ( geldende tarief verhoogd met 100%).

122,00

F.1.16

30 min. DVD/USB testen in Aula of gedeelte daarvan

122,00

F.1.17

Programmeren en testen van CD/DVD/USB op dag uitvaart door laat aanleveren ( korter dan 24 uur voorafgaande aan plechtigheid )

122,00

F.2

Audio/visueel/orgel (aula)

F.2.01

Videopname op DVD (bij plechtigheid in Aula)

97,00

F.2.02

Orgelspel vanuit repertoire Zorgvlied (per 30 min., bij plechtigheid in Aula)

91,00

F.2.03

Oefenen organist n.a.v. onbekend muziekstuk (bij plechtigheid in Aula)

162,00

F.2.04

Extra assistentie m.b.t. afspelen laptop in Aula

61,00

F.3

Gebruik Chalet (kleine aula)

F.3.01

Opbaring incl. 1x 30 min. Rouwbezoek

354,00

F.3.02

Rouwbezoek (per 30 min.)

61,00

F.3.03

Opbaring vanaf de dag vóór de uitvaart

177,00

F.3.04

30 min. Afscheid nemen vóór de uitvaart, zonder opbaring vooraf

125,00

F.3.05

Plechtigheid (per 30 min.) max. 20 pers.

177,00

F.3.06

Plechtigheid (per 45 min.) max. 20 pers.

266,00

F.3.07

Condoleren (per 30 min.) max. 20 pers. Incl. selfservice koffie/thee

125,00

F.3.08

Plechtigheid (per 30 min.) max. 20 pers. Voor 10.00 uur

61,00

F.4

Sancties

F.4.01

Sancties voor uitloop van gebruik aula, grafgang/graflegging, crematorion of condoleanceruimte, terwijl uitdrukkelijk is aangegeven door het personeel van Zorgvlied dat dit - vanwege een opvolgende plechtigheid - niet is toegestaan. Deze sanctie wordt geheven boven op het tarief van 30 minuten.

500,00

F.4.02

Sanctie voor het afnemen en elders opslaan van bedekkingen en/of onderdelen, waarvoor geen vergunning is verleend, wordt een additioneel recht geheven

373,00

F.5

Pakketten

F.5.01

Basispakket begraven van Gemeentewege (W.Lijkb.)

2.348,00

F.5.02

Servicepakket (Basis) begraven excl. Graf

2.762,00

F.5.03

Basispakket cremeren van Gemeentewege ( W.Lijkb.)

2.296,00

F.5.04

Servicepakket (Basis) cremeren incl. verstrooiing zonder familie

2.780,00

Bijzondere bepalingen

Basispakket – Begrafenis van Gemeentewege

Is van toepassing bij facturaties rechtstreeks aan de betreffende gemeente en houdt in:

Doen van aangifte

Overbrengen vanuit de regio naar Zorgvlied

Verzorgen van kisten

Levering eenvoudige kist

Opbaring in Chalet

½ uur afscheid nemen voorafgaand aan begrafenis

½ uur plechtigheid (max 20 personen)

Begeleiden van de plechtigheid

4 dragers

Begeleiding grafgang

Algemeen keldergraf in 't Lalibellum (10 jr.), incl. onderhoud

½ uur condoleren met koffie en koekje

Tijdstip uitvaartplechtigheid door Zorgvlied bepaald

Service pakket - Begrafenis

Is van toepassing op particulieren en houdt in:

Regelgesprek van een half uur op kantoor Zorgvlied

Contante betaling bij regelgesprek

Overbrengen vanuit de regio naar Zorgvlied

Verzorgen en kisten

Levering eenvoudige kist

Opbaring in Chalet

½ uur afscheid nemen voorafgaand aan begrafenis

½ uur plechtigheid (max 20 personen)

4 dragers

Begeleiding grafgang

Algemeen keldergraf in 't Lalibellum (10 jr.), incl. onderhoud

½ uur condoleren met koffie en koekje

Tijdstip uitvaartplechtigheid door Zorgvlied bepaald

Basispakket – Crematie van Gemeentewege

Is van toepassing bij facturatie rechtstreeks aan de betreffende gemeente en houdt in:

Verzorgen van aangifte

Overbrengen vanuit de regio naar Zorgvlied

Verzorgen en kisten

Levering eenvoudige kist

Opbaring in Chalet

½ uur afscheid nemen voorafgaand aan crematie

½ uur plechtigheid (max 20 personen)

Begeleiden van de plechtigheid

4 dragers

Begeleiding grafgang

Crematie in het Crematorion

Verstrooiing van de as, zonder belangstellenden, in een van de algemene asverstooingsmonumenten van Zorgvlied

½ uur condoleren met koffie en koekje

Tijdstip uitvaartplechtigheid door Zorgvlied bepaald

Servicepakket – Crematie

Is van toepassing op particulieren en houdt in:

Regelgesprek van een half uur op kantoor Zorgvlied

Contante betaling bij regelgesprek

Overbrengen vanuit de regio naar Zorgvlied

Verzorgen en kisten

Levering eenvoudige kist

Opbaring in Chalet

½ uur afscheid nemen voorafgaand aan crematie

½ uur plechtigheid (max 20 personen)

4 dragers

Begeleiding grafgang

Crematie in het Crematorion

Verstrooiing van de as, zonder belangstellenden, in een van de algemene asverstooingsmonumenten op Zorgvlied

½ uur condoleren met koffie en koekje

Tijdstip uitvaartplechtigheid door Zorgvlied bepaald

F.6

Dragers

F.6.01

Drager per 30 min.

62,00

F.6.02

4 dragers per 1,5 uur voor rijdende baar

260,00

F.6.03

4 dragers per extra kwartier (uitloop)

41,00

F.6.04

6 dragers per 1,5 uur

370,00

F.6.05

6 dragers per extra kwartier (uitloop)

62,00

F.6.06

Drager per extra kwartier (uitloop)

10,30

G.1

Grafbeplanting - Randbeplanting

G.1.01

Categorie A: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

195,00

G.1.02

Categorie B: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

195,00

G.1.03

Categorie C: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter

150,00

G.1.04

Categorie D: oppervlakte 2.00 x 0.80 meter

150,00

G.1.05

Categorie E: oppervlakte 1.00 x 0.80 meter

90,00

G.1.06

Categorie G: oppervlakte 2.00 x 0.80 meter

150,00

G.1.07

Categorie AH: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

195,00

G.1.08

Categorie BH: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

195,00

G.1.09

Categorie CH: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter

150,00

G.1.10

Categorie AW: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

195,00

G.1.11

Categorie BW: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

195,00

G.1.12

Categorie CW: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter

150,00

G.2

Grafbeplanting - Randbeplanting + vaste Binnenbeplanting

G.2.01

Categorie A: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

295,00

G.2.02

Categorie B: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

295,00

G.2.03

Categorie C: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter

240,00

G.2.04

Categorie D: oppervlakte 2.00 x 0.80 meter

240,00

G.2.05

Categorie E: oppervlakte 1.00 x 0.80 meter

180,00

G.2.06

Categorie G: oppervlakte 2.00 x 0.80 meter

240,00

G.2.07

Categorie AH: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

295,00

G.2.08

Categorie BH: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

295,00

G.2.09

Categorie CH: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter

240.00

G.2.10

Categorie AW: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

295,00

G.2.11

Categorie BW: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

295,00

G.2.12

Categorie CW: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter

240,00

G.3

Grafbeplanting - vaste beplanting / arrangementen

G.3.01

Categorie A: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

345,00

G.3.02

Categorie B: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

345,00

G.3.03

Categorie C: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter

275,00

G.3.04

Categorie D: oppervlakte 2.00 x 0.80 meter

275,00

G.3.05

Categorie E: oppervlakte 1.00 x 0.80 meter

195,00

G.3.06

Categorie G: oppervlakte 2.00 x 0.80 meter

275,00

G.3.07

Categorie AH: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

345,00

G.3.08

Categorie BH: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

345,00

G.3.09

Categorie CH: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter

275,00

G.3.10

Categorie AW: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

345,00

G.3.11

Categorie BW: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

345,00

G.3.12

Categorie CW: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter

275,00

G.4

Grafbeplanting - seizoenbeplanting ( zomer en winter)

G.4.01

Categorie A: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

175,00

G.4.02

Categorie B: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

175,00

G.4.03

Categorie C: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter

150,00

G.4.04

Categorie D: oppervlakte 2.00 x 0.80 meter

150,00

G.4.05

Categorie E: oppervlakte 1.00 x 0.80 meter

90,00

G.4.06

Categorie G: oppervlakte 2.00 x 0.80 meter

150,00

G.4.07

Categorie AH: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

175,00

G.4.08

Categorie BH: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

175,00

G.4.09

Categorie CH: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter

150,00

G.4.10

Categorie AW: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

175,00

G.4.11

Categorie BW: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

175,00

G.4.12

Categorie CW: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter

150,00

G.4.13

Wintergroen maken van graf

64,00

Bijzondere bepaling

Bij vooruitbetaling van een 5-jarig abonnement betaalt u 4x het tarief. Tarief inclusief groen opsteken t.g.v. Allerzielen en Kerst.

L.1

Leges

L.1.01

Voor het mogen plaatsen van een gedenkteken, bedekking of markering op een eigen graf of urnengraf of het bijplaatsen van een additionele inscriptie of het wijzigen van de oorspronkelijke bedekking of het toevoegen/bijplaatsen van een extra element

72,00

L.1.02

Voor het laten omzetten naar een K categorie van een graf en het mogen inrichten tot keldergraf met een kelder en/of het laten plaatsen van een bovengronds graf, met inachtneming van de desbetreffende bepalingen van de beheersverordening

386,00

L.1.03

Voor het mogen plaatsen van een eigen bankje op het eigen particuliere graf gedurende een periode van 10 jaar

386,00

L.1.04

Extra grafakte

61,00

L.1.05

Overschrijving graf

61,00

L.1.06

Ontheffing voertuig

17,50

Behorende bij raadsbesluit van 13 december 2017.

De griffier van de gemeente Amstelveen,

drs. M.C.C. Philips