Regeling vervallen per 22-02-2022

Nadere regels voor verkiezingsborden gemeente Woensdrecht

Geldend van 31-01-2018 t/m 21-02-2022

Intitulé

Nadere regels voor verkiezingsborden gemeente Woensdrecht

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht, in vergadering bijeen op 23 januari 2018;

gelet op artikel 2:10, lid 3 onder f en lid 5 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Woensdrecht;

overwegende dat het aanbeveling verdient om in het kader van de verkeersveiligheid en een eerlijke verdeling van de beschikbare openbare ruimte regels te stellen met betrekking tot het aanbrengen van verkiezingsborden;

besluit:

de volgende Nadere regels voor verkiezingsborden gemeente Woensdrecht vast te stellen:

Artikel 1 Aanwijzing nadere categorie APV

Op basis van artikel 2:10, lid 3 onder f wordt als nadere categorie van voorwerpen aangewezen: verkiezingsborden.

Artikel 2 Begripsomschrijving

Onder verkiezingsbord wordt verstaan: een los voorwerp geplaatst op een openbare plaats, dat een onmiskenbare relatie heeft met de verkiezingen die in hetzelfde kalenderjaar gaan plaatsvinden.

Artikel 3 Sandwichborden en/of driehoeksborden

Sandwich- en/of driehoeksborden mogen geplaatst worden in de periode vanaf de dag na de kandidaatstelling tot maximaal één week na de verkiezingsdag.

Artikel 4 Enkel aan lantaarnpalen

Sandwich en/of driehoeksborden morgen enkel bevestigd worden aan lantaarnpalen.

Artikel 5 Aantal per politieke partij

Iedere partij mag per straat 1/aantal deelnemende partijen van het aantal lantaarnpalen gebruiken voor het aanbrengen van borden, afgerond naar beneden.

Artikel 6 Afmeting

Een verkiezingsbord mag geen grotere oppervlakte hebben dan 1,5 m2 gemeten aan de buitenkant van het bord.

Artikel 7 Afstanden

  • 1. Het aanbrengen van verkiezingsborden mag niet geschieden binnen een afstand van vijf meter vanaf een kruising van wegen.

  • 2. Er dient minimaal een vrije ruimte in de breedte richting het trottoir over te blijven van 1,50 meter nadat het voorwerp is aangebracht.

  • 3. Indien de beperking uit het tweede lid zou betekenen dat in een straat geen verkiezingsborden geplaatst kunnen worden, is het tweede lid niet van toepassing op de smalste zijde van de weg.

Artikel 8 Afstand ten behoeve van hulpdiensten

Er is altijd een vrije en onbelemmerde doorgang in een recht doorgaande lijn van minimaal 4 meter breed aanwezig ten behoeve van hulpdiensten.

Artikel 9 Citeertitel

De regels worden aangehaald als ‘Nadere regels voor verkiezingsborden gemeente Woensdrecht’.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op de dag na die waarop ze zijn bekend gemaakt.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 januari 2018,
burgemeester en wethouders van Woensdrecht,
de secretaris de burgemeester