Verordening betreffende het verlenen van financiele bijdragen uit het gemeentelijk sociaal-cultureel fonds 2006

Geldend van 01-01-2006 t/m heden

Verordening betreffende het verlenen van financiële bijdragen uit het gemeentelijk sociaal-cultureel fonds 2006

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul d.d.

07.11.2005

gehoord de commissie Inwonerszaken;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende "Verordening betreffende het verlenen van financiële bijdragen uit het gemeentelijk sociaal-cultureel fonds 2006".

Artikel 1.

Deze verordening verstaat onder

zelfstandig huishouden: huishoudens, bestaande uit een of meerdere personen die zelfstandig in hun bestaan kunnen voorzien en waarvan het (gezamelijk) maand-inkomen niet meer bedraagt dan 105 % van de geldende bijstandsnorm sèc of het wettelijk minimumloon. Hiertoe worden tevens gerekend bejaarden verblijvende in verzorgingstehuizen, die een besteedbaar inkomen hebben, dat gelijk is aan de geldende bijstandsnorm of het wettelijk minimumloon. Bij devaststelling van het inkomen wordt geen rekening gehouden met een eventuele incentivepremie/beloningspremie ingevolge de "verordening premie-en vrijlatingsbeleid ter bevordering van de zelfstandige bestaansvoorziening gewest Maastricht en MergeIland". Tevens wordt geen rekening gehouden met de vrijlatingen, welke in laatstvermelde verordening zijn aangegeven.

ingezetene: hij/zij, die is opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente Valkenburg aan de Geul en in deze gemeente langer dan een jaar ook daadwerkelijk verblijf houdt.

vereniging: een groepering, gekenmerkt door samenwerking tussen de leden volgens bepaalde regels ter bevordering van een gemeenschappelijk belang.

Artikel 2.

 • 1. Op 12 december 2005 heeft de raad bij besluit het bestaande sociaal-cultureel fonds gewijzigd.

 • 2. Het fonds wordt beheerd door burgemeester en wethouders. De afdeling Sociale Zaken is belast met de uitvoering van het fonds.

Artikel 3.

 • 1.

  Het fonds heeft ten doel aan ingezetenen, die een zelfstandig huishouden voeren en in een financiële noodsituatie verkeren, zo mogelijk, een bijdrage te verstrekken, om hen in staat te stellen aan het maatschappelijk leven deel te nemen. Een bijdrage wordt slechts verstrekt voor zover die niet langs een andere weg kan worden verkregen.

 • 2.

  In het fonds zijn de volgende kostensoorten opgenomen:

  • a.

   jaarcontributie sport/culturele vereniging, zoals bedoeld in artikel 1, (voor ieder gezinslid kan de contributie van één vereniging in aanmerking worden genomen);

  • b.

   jaarabonnement openbare bibliotheek;

  • c.

   de kosten van de peuterspeelzaal;

  • d.

   eenmalige ouderbijdrage voor buitenschoolse activiteiten basisschool;

  • e.

   kindervakantiewerk;

  • f.

   abonnement theater;

  • g.

   abonnement bij een van de openbare zwembaden in Valkenburg aan de Geul.

 • 3.

  De maximale tegemoetkomingen bedragen:

  • a.

   € 91,-- voor een alleenstaande;

  • b.

   €125,-- voor een echtpaar zonder kinderen of een onvolledig gezin met 1 kind;

  • c.

   €159,-- voor een echtpaar met 1 kind of een onvolledig gezin met 2 kinderen;

  • d.

   €193,-- voor een echtpaar met 2 kinderen of onvolledig gezin met 3 kinderen;

  • e.

   € 227,-- voor een echtpaar met 3 kinderen of meer of onvolledig gezin met 4

kinderen of meer.

3a.Aan de huishoudens, die aan de voorwaarden, zoals genoemd in artikel 1 van deze

3a. verordening voldoen, wordt naast de tegemoetkoming als bedoeld in artikel 2 en

artikel 3 van deze verordening, naar keuze een vergoeding verstrekt van maximaal €150,-- voor de abonnementskosten van een Dagblad, of van de Centrale Antenne Installatie, of van de telefoon.

4.Op schriftelijk verzoek kan uit het fonds voor de in het voorstel genoemde kostensoorten een keer per jaar een bijdrage verstrekt worden.

De aanvragen over enig jaar kunnen worden ingediend tot 1 maart van het daarop volgende jaar.

 • 5.

  Het verzoek om een bijdrage dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders en te worden ingeleverd op de afdeling Sociale Zaken ter secretarie van de gemeente Valkenburg aan de Geul. Hierbij dient gebruik te worden gemaakt van een door burgemeester en wethouders vastgesteld formulier.

 • 6.

  De noodzaak tot het verlenen van een uitkering wordt strikt individueel beoordeeld.

 • 7.

  Aanvrager is gehouden alle informatie te verstrekken welke door of vanwege het College van burgemeester en wethouders relevant wordt geacht voor de behandeling casu quo beoordeling van een verzoek.

 • 8.

  Indien aanvrager geen gegevens en/of bewijsstukken kan overleggen, zal toch op voorhand een beslissing genomen worden.

In het geval aanvrager ook in het voorgaande jaar een beroep op het fonds heeft gedaan, zal voor de beslissing op de aanvraag van deze gegevens gebruik gemaakt worden.

Controle zal in de opgemelde situaties steeds achteraf plaatsvinden; hiertoe zullen in de toekenningsbeschikking een aantal voorwaarden worden opgenomen.

Artikel 4.

Van het recht op een uitkering ingevolge deze verordening worden uitgesloten:

 • a.

  studenten, die een studie volgen, waarvoor studiefinanciering op basis van de Wet Studiefinciering 18 + mogelijk is;

 • b.

  dienstplichtige militairen;

 • c.

  vreemdelingen zonder rechtsgeldige verblijfstitel.

Artikel 5.

De verordening betreffende het verlenen van financiële bijdragen uit het gemeentelijk sociaal-cultureel fonds, zoals vastgesteld bij besluit van 1 november 2005 wordt hierbij ingetrokken.

Artikel 6.

Deze verordening welke zal worden aangehaald als "verordening betreffende het verlenen van financiële bijdragen uit het gemeentelijk sociaal-cultureel fonds 2006", treedt in werking op 1 januari 2006. .

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 12 december 2005,

De griffier, de voorzitter,

A.Hoeberigs drs. C.