Regeling vervallen per 01-01-2019

Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2018 gemeente Amstelveen

Geldend van 01-01-2018 t/m 31-12-2018

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2018 gemeente Amstelveen

Z-2017/046826

De raad van de gemeente Amstelveen,

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2018 gemeente Amstelveen.

Deze regeling vervangt de Verordening reinigingsrechten 2017, vastgesteld op 9 november 2016.

Artikel 1. Inleidende bepaling

Krachtens deze verordening worden reinigingsrechten geheven.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam 'reinigingsrechten' worden rechten geheven zowel voor het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten als voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen, werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn.

Artikel 3. Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder bedrijfsafval: afvalstoffen, met uitzondering van autowrakken, afkomstig van bedrijven en instellingen, welke door aard, omvang of hoeveelheid zowel periodiek als niet periodiek worden ingezameld.

Artikel 4. Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 5. Maatstaf van heffing en belastingtarief

De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven zoals opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 6. Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7. Wijze van heffing

De belasting bedoeld in de tarieventabel wordt geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8. Vrijstelling

De belasting wordt niet geheven:

 • a.

  van een gemeentelijk orgaan, indien en voor zover de uitvoering van de aan dit orgaan opgedragen publiekrechtelijke taak dat met zich brengt;

 • b.

  indien en voor zover ter zake daarvan al uit hoofde van een privaatrechtelijke overeenkomst de ontstane niet-huishoudelijke afvalstoffen, worden afgevoerd en verwerkt en deze overeenkomst overeenkomt met de te verwachten hoeveelheid afval.

Artikel 9. Ontstaan van de belastingschuld

De rechten bedoeld in de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 10. Termijnen van betaling en invordering

 • 1. De belasting bedoeld in de tarieventabel moet worden betaald ingeval de kennisgeving, zoals bedoeld in artikel 7:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen één maand na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

 • 3. Bij de invordering van de reinigingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de reinigingsheffingen.

Artikel 12. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening reinigingsrechten 2017" van 9 november 2016 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening reinigingsrechten Amstelveen 2018".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 november 2017.
De griffier,
drs. M.C.C. Philips
De voorzitter,
drs. H.B. Eenhoorn

Tabel 2018 behorende bij de Verordening op de heffing en de invordering van Reinigingsrechten 2018 gemeente Amstelveen.

Hoofdstuk1.2Incidentele dienstverlening

Volgnr.

Omschrijving

Tarief in €

1.a

Voor het ledigen van beer- en zinkputten, voor elke ketelinhoud van 3.000 liter of gedeelte daarvan

173,92

1.b

Voor het ledigen van slibvang- en vetvangputten, voor elke ketelinhoud van 3.000 liter of gedeelte daarvan

173,92

2.

Het openen en weer dichtmaken van beer-, zink-, slibvang- en vetvangputten is niet begrepen in de dienstverleningen, als omschreven onder de volgnummers 1a en 1b

3.

De onder volgnummers 1a en 1b genoemde tarieven worden verhoogd wegens wachttijd, zulks per kwartier of gedeelte daarvan met indien ten gevolge van het ongeopend zijn van de beer-, zink-, slibvang- en vetvangputten de werkzaamheden niet tijdig kunnen aanvangen

22,03

4.

Voor het aanvoeren van materiaal ten behoeve van het ledigen van een beer-, zink-, slibvang- of vetvangput, welk ledigen bij onderzoek niet nodig blijkt te zijn

42,39

5.

Vervallen

6.

Voor het ophalen van afvalstoffen, welke niet van huishoudens afkomstig zijn (met uitzondering van puin), die zich aan de openbare weg bevinden:

per m³ of gedeelte daarvan

57,42

7.

Voor het ophalen van afvalstoffen, anders dan bedoeld bij de volgnummers 1a, 1b, en 6, en voor het verstrekken van andere diensten, voor:

-een vrachtauto, met chauffeur, per uur of gedeelte daarvan

100,87

-een vrachtauto, uitgerust met een kraan, met chauffeur, per uur of gedeelte daarvan

100,87

-een kolkenzuiger, met chauffeur, per uur of gedeelte daarvan

104,37

-werkkrachten, voor zover niet in het voorgaande genoemd, per persoon per uur of gedeelte daarvan

46,38

8.a.

Vervallen

8.b.

Vervallen

9.

Voor het bij het afvalbrengstation aanleveren van verbouwingsafval van niet particulieren per 1 m³ of een gedeelte daarvan wordt afgerond op gehele m³ bedraagt

42,93

Behoort bij raadsbesluit van 8 november 2017.

De griffier van de gemeente Amstelveen

drs. M.C.C. Philips