Nadere regels beschermd wonen en opvang gemeente Alblasserdam 2017

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Intitulé

Nadere regels beschermd wonen en opvang gemeente Alblasserdam 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam;

gelet op de artikelen 2.10 lid 5, 2.12 lid 2 en 2.13 van de Verordening beschermd wonen en opvang van de gemeente Alblasserdam 2015;

b e s l u i t

vast te stellen de:

Nadere regels beschermd wonen en opvang gemeente Alblasserdam 2017

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen
 • 1.

  In deze nadere regels wordt onder ‘verordening’ verstaan: de verordening beschermd wonen en opvang gemeente Alblasserdam.

 • 2.

  Alle begrippen die in deze nadere regels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de wet, het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, de Algemene wet bestuursrecht en de verordening.

Hoofdstuk 2 Verantwoording pgb

Artikel 2.1 Controle en verantwoording PGB
 • 1.

  Iedere cliënt legt verantwoording af over (de besteding van) het persoonsgebonden budget.

 • 2.

  De cliënt voert een deugdelijke administratie in verband met de verantwoording.

 • 3.

  De controle van de door de cliënt aan het college afgelegde verantwoording van het persoonsgebonden budget vindt steekproefsgewijs plaats.

Hoofdstuk 3 Beschermd wonen

Artikel 3.1 Beschermd wonen

Het aanbod beschermd wonen is verdeeld in dertien arrangementen:

 • a.

  BW uitstroomarrangement

 • b.

  1=1 persoon arrangement, extramurale setting, licht

 • c.

  1=1 persoon arrangement, extramurale setting, midden

 • d.

  6 personen extramurale setting, inclusief gedeeld wonen, licht

 • e.

  6 personen extramurale setting, inclusief gedeeld wonen, midden

 • f.

  12 personen extramurale setting, licht

 • g.

  12 personen extramurale setting, midden

 • h.

  12 personen intramurale setting, licht

 • i.

  12 personen intramurale setting, midden

 • j.

  12 personen intramurale setting, zwaar

 • k.

  > 12 personen intramurale setting, licht

 • l.

  > 12 personen intramurale setting, midden

 • m.

  > 12 personen intramurale setting, zwaar

Artikel 3.2 PGB beschermd wonen
 • 1.

  Het persoonsgebonden budget voor beschermd wonen bedraagt per periode van vier weken maximaal:

  a.

  BW persoon uitstroomarrangement:

  € 1.396,53

  b.

  1=1 persoonarrangement, extramurale setting, licht:

  € 1.511,59

  c.

  1=1 persoon arrangement, extramurale setting, midden:

  € 2.037,34

  d.

  6 personen extramurale setting, inclusief gedeeld wonen, licht:

  € 1.511,59

  e.

  6 personen extramurale setting, inclusief gedeeld wonen, midden:

  € 2.037,34

  f.

  12 personen extramurale setting, licht:

  € 1.511,59

  g.

  12 personen extramurale setting, midden:

  € 2.037,34

  h.

  12 personen intramurale setting, licht:

  € 2.513,70

  i.

  12 personen intramurale setting, midden:

  € 3.135,94

  j.

  12 personen intramurale setting, zwaar:

  € 4.115,13

  k.

  > 12 personen intramurale setting, licht:

  € 2.307,48

  l.

  > 12 personen intramurale setting, midden:

  € 2.878,88

  m.

  > 12 personen intramurale setting, zwaar:

  € 3.785,57

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt een persoonsgebonden budget voor beschermd wonen bij het betrekken van beschermd wonen bij een persoon die behoort tot het sociale netwerk van de cliënt per periode van vier weken maximaal:

  a.

  BW persoon uitstroomarrangement:

  € 950,02

  b.

  1=1 persoonarrangement, extramurale setting, licht:

  € 1.028,30

  c.

  1=1 persoon arrangement, extramurale setting, midden:

  € 1.385,95

  d.

  6 personen extramurale setting, inclusief gedeeld wonen, licht:

  € 1.028,30

  e.

  6 personen extramurale setting, inclusief gedeeld wonen, midden:

  € 1.385,95

  f.

  12 personen extramurale setting, licht:

  € 1.028,30

  g.

  12 personen extramurale setting, midden:

  € 1.385,95

  h.

  12 personen intramurale setting, licht:

  € 1.710,00

  i.

  12 personen intramurale setting, midden:

  € 2.133,30

  j.

  12 personen intramurale setting, zwaar:

  € 2.799,41

  k.

  > 12 personen intramurale setting, licht:

  € 1.569,72

  l.

  > 12 personen intramurale setting, midden:

  € 1.958,43

  m.

  > 12 personen intramurale setting, zwaar:

  € 2.575,22

Artikel 3.3 Dagbesteding
 • 1.

  Het aanbod dagbesteding bestaat uit drie categorieën:

  • a.

   Belevingsgerichte dagbesteding

  • b.

   Arbeidsmatige dagbesteding

  • c.

   Ontwikkelgerichte dagbesteding

 • 2.

  De indicatie voor dagbesteding wordt uitgedrukt in klassen volgens de volgende systematiek:

  • -

   klasse 1: 1 tot en met 2 dagdelen per week

  • -

   klasse 2: 3 tot en met 4 dagdelen per week

  • -

   klasse 3: 5 tot en met 6 dagdelen per week

  • -

   klasse 4: 7 tot en met 8 dagdelen per week

  • -

   klasse 5: 9 tot en met 10 dagdelen per week.

Artikel 3.4 Persoonsgebonden budget dagbesteding
 • 1.

  Het persoonsgebonden budget voor dagbesteding bedraagt per periode van vier weken maximaal:

   

  Belevingsgerichte dagbesteding

  Arbeidsmatige dagbesteding

  Ontwikkelgerichte dagbesteding

  Klasse 1

  173,89

  186,73

  205,40

  Klasse 2

  347,77

  373,45

  410,79

  Klasse 3

  521,67

  560,17

  616,19

  Klasse 4

  695,55

  746,90

  821,58

  Klasse 5

  869,44

  933,63

  1026,98

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt een persoonsgebonden budget voor dagbesteding bij het betrekken van dagbesteding bij een persoon die behoort tot het sociale netwerk per periode van vier weken maximaal:

   

  Belevingsgerichte dagbesteding

  Arbeidsmatige dagbesteding

  Ontwikkelgerichte dagbesteding

  Klasse 1

  118,29

  127,03

  139,73

  Klasse 2

  236,58

  254,05

  279,45

  Klasse 3

  354,88

  381,07

  419,18

  Klasse 4

  473,17

  508,10

  558,90

  Klasse 5

  591,46

  635,12

  698,63

Hoofdstuk 4 Opvang

Artikel 4.1 Persoonsgebonden budget opv
 • 1.

  Het persoonsgebonden budget voor opvang bedraagt per jaar maximaal € 35.971,09.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt een persoonsgebonden budget voor opvang bij het betrekken van opvang bij een persoon die behoort tot het sociale netwerk per jaar maximaal € 24.470,13.

Hoofdstuk 5 Bijdrage in de kosten

Artikel 5.1 Kostprijs maatwerkvoorzieningen

De kostprijs, ten behoeve van de bepaling van de hoogte van de bijdrage, wordt gesteld op € 0,00 voor:

 • a.

  Begeleiding beschermd wonen en opvang voor overbruggingszorg.

 • b.

  Individuele begeleiding, die in het kader van beschermd wonen wordt geboden.

 • c.

  Dagbesteding, die in het kader van beschermd wonen wordt geboden.

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Artikel 6.1 Overgangsrecht

Het besluit beschermd wonen en opvang gemeente Alblasserdam 2016 wordt ingetrokken met de inwerkingtreding van deze nadere regels, met dien verstande dat zij van toepassing blijft ten aanzien van een op grond daarvan genomen besluit totdat het college, onder intrekking van dit besluit, een nieuw besluit op grond van deze nadere regels heeft genomen.

Artikel 6.2 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking met ingang van 1 januari 2016.

Artikel 6.3 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als “Nadere regels beschermd wonen en opvang gemeente Alblasserdam 2017.