Regeling vervallen per 01-01-2019

Verordening op de heffing en invordering van leges 2018

Geldend van 01-01-2018 t/m 31-12-2018

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2018

De raad van de gemeente Den Helder;

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO17.0051 van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 3 oktober 2017;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

artikel 104 b van het Reglement Rijbewijzen;

de Algemene Verordening Ondergrondse Infra;

kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Bestuur en Middelen op 18 oktober 2017;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

VERORDENING op de heffing en invordering van leges 2018

(Legesverordening 2018)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  dag: de periode van 0.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • 2.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • 3.

  maand: het tijdvak dat loopt van de (n-e) dag in een kalendermaand tot en met de (n-1) dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de (ne) dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • 4.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1) dag in het volgende kalenderjaar;

 • 5.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1. Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor :

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart, een reisdocument of een rijbewijs; een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel;

 • 2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart , het reisdocument of het rijbewijs dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • 1.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • 2.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • 3.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

 • 4.

  Stukken in het persoonlijk belang benodigd door personen, die door een verklaring, afgegeven door de burgemeester van hun woon- of verblijfplaats, of op andere wijze van hun onvermogen doen blijken;

 • 5.

  bewijs van in leven zijn, strekkende tot de betaling van pensioen- en spaarfondsenwet of anderszins ten laste van de staat, of enig ander openbaar lichaam in Nederland;

 • 6.

  de aan belanghebbende uit te reiken minuten, afschriften, uittreksels of duplicaten van besluiten, akten en beschikkingen, houdende benoeming, bevordering, ontslag en toekenning van bezoldiging van ambtenaren en leden van colleges of commissies;

 • 7.

  bescheiden, benodigd door ambtenaren tot het bekomen van pensioenen en tot het bekomen van weduwen- en wezenpensioen uit de tot dat doel ingestelde fondsen;

 • 8.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

Artikel 5 Maatstaf van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiking van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending binnen twee maanden na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 8 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 9 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • 1.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • 2.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

 • a.

  onderdeel 1.8 (akten burgerlijke stand );

 • b.

  hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

 • c.

  hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

 • d.

  hoofdstuk 4 onderdeel 4.2.1 (papieren verstrekking uit basisregistratie personen) en 4.7.2 (verklaring omtrent het gedrag);

 • e.

  hoofdstuk 10 (kansspelen); een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van leges.

Artikel 11 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  De 'Verordening leges 2017' van 9 november 2016 laatstelijk gewijzigd op 20 maart 2017 bij raadsbesluit RB17.0003 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 11, vierde lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 • 5.

  Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening leges 2018'.

Tarieventabel behorende bij de Verordening leges 2018 Den Helder

Indeling Tarieventabel

Titel 1Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen en bromfietsrijbewijzen/certificaten

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen op schriftelijke wijze of met behulp van

alternatieve media

Hoofdstuk 5 Kiezersregister

Hoofdstuk 6 Gemeentearchief, uittreksels, afschriften, reproducties en afdrukken

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Kansspelen

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Hoofdstuk 12 Telecommunicatie

Hoofdstuk 13 Verkeer en Vervoer

Hoofdstuk 14 Lijkschouwing

Hoofdstuk 15 Diversen

Titel 2Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijving

Hoofdstuk 2 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 3 Teruggaaf

Hoofdstuk 4 Gereserveerd

Hoofdstuk 5 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 6 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 7 Sloopmelding

Titel 3 Dienstverlening vallende onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Evenementen

Hoofdstuk 3 Seksinrichtingen en escortbedrijven

Hoofdstuk 4 Brandbeveiligingsverordening

Titel 4 Diverse diensten en werkzaamheden door de gemeente Den Helder

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijving

Hoofdstuk 2 Ledigen van privaatputten

Hoofdstuk 3 Bestrijden van ratten en muizen

Hoofdstuk 4 Bestrijden van insecten

Hoofdstuk 5 Rioolaansluitingen ten behoeve van bouwwerken

Hoofdstuk 6 Maken van een inrit / bestrating

Hoofdstuk 7 Ter beschikking stellen materiaal / levering diensten ten behoeve van evenementen

Hoofdstuk 8 Aanbrengen tekst- en verwijsborden

Hoofdstuk 9 Niet met name genoemde werkzaamheden

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

1.1

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk op een andere tijd en wijze dan op grond van artikel 4 van de Wet van 23 april 1879, Stb. 72, voor kosteloze huwelijksvoltrekking is bepaald:

€ 297,05

1.1.1

gedurende de uren, waarop krachtens afzonderlijk raadsbesluit het bureau van de Burgerlijke stand voor het voltrekken van huwelijken voor het publiek is geopend

1.1.2

buiten de uren als genoemd in 1.1.1

€ 345,65

1.1.3

in het geval dat bijzondere omstandigheden het noodzakelijk maken, dat een huwelijk moet worden voltrokken op een ander uur dan onder 1.1.1 bedoeld, kan het college van burgemeester en wethouders, in afwijking van het onder 1.1.2 vermelde, het tarief van € 275,-- van toepassing verklaren.

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van huwelijks- of partnerschapsboekje met

a.plastic kaft

€ 17,65

b.luxe lederen kaft

€ 32,95

1.3

Het tarief bedraagt voor het op verzoek beschikbaar stellen van een gemeenteambtenaar om als getuige op te treden bij het voltrekken van een huwelijk

€ 41,80

1.4

Het tarief bedraagt voor een verzoek tot eenmalige benoeming van een ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag

€ 59,90

1.5

De bepalingen en tarieven genoemd in Hoofdstuk 1.1 tot en met 1.4 zijn van overeenkomstige toepassing voor het registreren van partnerschappen.

1.6

Voor het annuleren van een huwelijk of geregistreerd partnerschap binnen een maand voordat het huwelijk of geregistreerd partnerschap plaats vindt is een tarief verschuldigd van

€ 59,90

1.7

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaarten

2.1.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

2.1.1

van een nationaal paspoort:

2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 65,30

2.1.3

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 52;00

2.1.4

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 2.1.1 (zakenpaspoort):

2.1.5

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 65,30

2.1.6

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 52,00

2.2.1

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 65,30

2.2.3

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 52,00

2.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 52,00

2.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

2.2.6

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 51,05

2.2.7

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 29,05

2.2.8

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 2.1.1. tot en met 2.2.7 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 47,55

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen en bromfietsrijbewijzen/certificaten

3.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs of bromfietscertificaat geldig legitimatiebewijs kan worden vastgesteld

€ 39,65

3.2

Het tarief als genoemd in onderdeel 3.1. wordt bij spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen, basisregistratie gebouwen en adressen schriftelijk of met behulp van alternatieve media

4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de

onderdelen 4.3 en 4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of

meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie

personen moet worden geraadpleegd

4.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

4.2.1

tot het verstrekken van gegevens:

per verstrekking of per uittreksel uit de basisregistratie personen

€ 8,75

4.3

Voor de toepassing van onderdeel 4.2.1. en 4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen:

4.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen

van een aanvraag:

4.4.1

tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, lid 2, van het

Besluit basisregistratie personen

€ 2,30

4.4.2

tot het verstrekken van een uittreksel of inlichting uit het persoons-

kaarten of gezinskaartenarchief

€ 8,75

4.4.3

tot het verstrekken van een verklaring van erfrecht

€ 8,75

4.4.4

tot het verstrekken van een uittreksel of inlichting omtrent gezinssamenstelling of bewoners adres

€ 8,75

4.4.5

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een verklaring omtrent gedrag voor natuurlijke personen als bedoeld in artikel 1 a onder 3 van de Regeling vergoeding verklaring omtrent het gedrag en gedragsverklaring aanbesteden geldt het tarief zoals opgenomen in de Regeling vergoeding verklaring omtrent het gedrag en gedragsverklaring aanbesteden

4.5

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de basisadministratie personen of ter zake van het verstrekken van bijzondere inlichtingen, alsmede voor een afstammingsonderzoek, voor elk daaraan besteed kwartier

€ 20,25

4.6

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een persoonslijst

€ 8,75

4.7

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

4.7.1

het legaliseren van een handtekening

€ 8,75

4.7.2

het verstrekken van een gemeentelijke verklaring bewijs van in leven zijn

€ 8,75

4.7.3

het verstrekken van een verklaring van nationaliteit van gegoedheid en elke andere, hiervoor niet genoemde verklaring, hieronder niet te rekenen een bij wijze van inlichting uit de gemeentelijke basisregistratie verstrekt uittreksel uit dit register

€ 8,75

4.7.4

het aanvullen, wijzigen, enz. van officiële niet met name genoemde bescheiden

€ 8,75

4.8.1

Het tarief voor maken van een selectie uit de basisregistratie personen

langs geautomatiseerde weg

€ 122,05

4.8.2

Het tarief voor maken van een a-selecte steekproef of selectie uit de basisregistratie personen langs geautomatiseerde weg

€ 118,75

4.9

Indien de producten als genoemd in 4.2.1, 4.4.2 t/m 4.4.4 en 4.6 t/m 4.7.4 digitaal kunnen worden aangevraagd wordt het desbetreffende tarief verlaagd met 50 %

4.10

Gereserveerd

Hoofdstuk 5

Kiezersregister

5.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer, bedoeld in artikel D 4 van de Kieswet (Stb. 1989, 423)

€ 8,75

5.2

Het tarief voor het verstrekken van afschriften van kandidatenlijsten, verklaringen van instemming, ondersteuningsverklaringen en overige bescheiden de kandidaatstelling aangaande, op schriftelijke wijze of met behulp van alternatieve media, per afschrift

€ 0,35

Hoofdstuk 6

Gemeentearchief, uittreksels, afschriften, reproducties en afdrukken

6.1

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen in de in het

gemeentearchief berustende stukken, voor ieder besteed kwartier of

gedeelte daarvan

€ 16,40

6.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling

nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

6.2.1

een afschrift of fotokopie (fysiek of digitaal) van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

1.. tot en met 10 pagina’s, per pagina

2.vanaf 11 pagina’s, per pagina,

€ 0,30

€ 0,20

6.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 9,35

6.2.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van informatie door middel van een afschrift, reproductie, gedrukt stuk of fotokopie op schriftelijke wijze of alternatieve media:

1.tot en met 6 pagina’s A 4 formaat in zwart-wit

2.vanaf 7 pagina’s, A 4 formaat per pagina in zwart-wit

3.A 4 formaat per pagina in kleur

4.A 3 formaat per pagina in zwart-wit

5.A 3 formaat per pagina in kleur

gratis

€ 0,30

€ 0,35

€ 0,45

€ 0,50

6.2.4

Het tarief bedraagt voor een beschikking op aanvraag op schriftelijke wijze of met behulp van alternatief media voor zover daarvoor niet in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 9,45

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

7.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken op schriftelijke wijze of met behulp van alternatieve media:

7.1.1

een afschrift van de concernbegroting of ontwerp-concernbegroting

€ 16,90

7.1.2

een afschrift van het concernjaarverslag

€ 16,90

7.2

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken bij abonnement van de agenda, bijlagen en notulen van de raadsvergaderingen, per jaar:

7.2.1

in het geval de betreffende stukken door de abonnee ter gemeentesecretarie worden afgehaald

€ 49,45

7.2.2

in het geval de betreffende stukken bij de abonnee worden thuisbezorgd

€ 98,85

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

8.1

Het tarief bedraagt ter zake van het verlenen van inzage van de bij het gemeentebestuur berustende kadastrale stukken:

8.1.1

indien daarbij bijstand van een ambtenaar is verkregen, per kwartier of een gedeelte daarvan

€ 16,40

8.1.2

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, per adres of object

€ 8,75

8.2a

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een digitale of analoge kaart van een gedeelte van de grootschalige basiskaart van de gemeente Den Helder bedraagt:

a.voor de gebiedsklasse 1 en 2 per ha

€ 142,85

b.voor de gebiedsklasse 3 en 4 per ha

€ 76,65

c.voor de gebiedsklasse 5 en 6 per ha

€ 16,90

Onder de gebiedsklassen 1 en 2 wordt verstaan de zeer dicht bebouwde stedelijke gebieden;

Onder de gebiedsklassen 3 en 4 wordt verstaan de bebouwde stedelijke gebieden en gebieden met lintbebouwing;

Onder de gebiedsklassen 5 en 6 wordt verstaan gebieden met niet of nauwelijks gebouwde objecten en landbouwgebieden.

8.2b

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een digitale of analoge kaart van de gemeente met een beperktere inhoud dan de inhoud van de grootschalige basiskaart bedraagt per daaraan besteed uur € 60,50

met een minimum van

en een maximum van

€ 66,40

€ 270,05

8.2c

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het uitvoeren van landmeetkundige werkzaamheden bedraagt per daaraan besteed uur € 126,10

met een minimum van

en een maximum van

€ 131,75

€ 518,50

8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring als bedoeld in artikel 56 f van de Pachtwet

€ 3,45

8.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het raadplegen van een object uit de kadastrale informatie, inclusief een uitdraai op A4-formaat:

8.4.1

per kadastrale inzage

€ 10,80

8.4.2

per hypothecaire inzage

€ 10,80

8.4.3

per kadastrale kaart

€ 10,80

Hoofdstuk 9

Overige dienstverlening

9.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het op schriftelijke wijze of met behulp van alternatieve media verstrekken van:

9.1.1

een exemplaar van de Algemene plaatselijke verordening

€ 10,15

9.1.2

een exemplaar van de gebundelde belastingverordeningen

€ 8,40

9.1.3

een exemplaar van andere dan met name in deze verordening genoemde gemeenteverordeningen per twee bladzijden

€ 0,35

9.1.4

andere dan hiervoor genoemde gedrukte stukken of fotokopieën van stukken

op A4 formaat per pagina

€ 0,35

op A3 formaat per pagina (geen zelfbediening)

€ 2,15

op A2 formaat per pagina (geen zelfbediening)

€ 3,20

op A1 formaat per pagina (geen zelfbediening)

€ 4,85

9.1.5

op A0 formaat per pagina (geen zelfbediening)

€ 4,85

9.1.6

rapporten, nota's of andere verzamelingen c.q. publicaties van stukken per rapport, nota of andere publicatie bevattende een aantal gedrukte bladzijden

1.tot en met 10 bladzijden

€ 4,30

2.van 11 tot en met 50 bladzijden

€ 5,95

3.van 51 tot en met 100 bladzijden

€ 9,90

te vermeerderen voor elke 100 bladzijden of een gedeelte

daarvan met

€ 6,50

alsmede in geval van bestemmingsplankaarten per kaart

€ 3,20

9.2

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek vervaardigen van daarvoor in aanmerking komende stukken, op andere wijze dan in 9.3.5 genoemd, per bladzijde -ongeacht de grootte- of gedeelte daarvan.

€ 2,40

Hoofdstuk 10

Kansspelen

10.1

Het tarief bedraagt ter zake voor het afgeven van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30 b van de Wet op de kansspelen (Stb. 1964, 483) voor een periode van 12 maanden voor 1, 2 of meerdere speelautomaten, geldt het maximale tarief zoals dat is opgenomen in het Speelautomatenbesluit 2000

10.1.1

Vervallen

10.1.2

Vervallen

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet

11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

11.1.1

tot het verlenen van een vergunning tot omzetting van een zelfstandige woonruimte in een onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onder c van de Huisvestingswet

€ 270,00

Hoofdstuk 12

Telecommunicatie

12.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding tot het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden:

12.1.1

Indien het betreft tracés vanaf 25 tot 250 m¹

€ 206,25

12.1.2

Indien het betreft tracés vanaf 250 tot 1000 m¹

€ 291,56

12.1.3

indien het betreft tracés vanaf 1000 tot 2500 m¹

€ 419,56

12.1.4

indien het betreft tracés vanaf 2500 m¹

Op basis van een begroting

12.1.5

Indien een begroting als bedoeld in 1.12.1.4 is uitgebracht, wordt een aanvraag pas in behandeling genomen nadat de uitgebrachte begroting is geaccordeerd.

-

12.2

Indien het betreft het in behandeling nemen van een graafmelding tot 25 m¹:

€ 46,10

12.3

Indien het betreft dat er met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente en de netbeheerder of de gemeente, andere beheerders van openbare gronden en de netbeheerder, wordt het in 1.12.1 genoemde bedrag per overleg verhoogd met:

€ 224,00

12.4

Als met betrekking tot een aanvraag onderzoek naar de status van de kabel en/of leiding plaatsvindt, wordt het in 1.12.1 genoemde bedrag verhoogd met de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de netbeheerder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

-

12.5

Indien een begroting als bedoeld in 1.12.4 is uitgebracht, wordt een aanvraag pas in behandeling genomen nadat de uitgebrachte begroting is geaccordeerd.

-

Daarnaast zullen de beheerskosten, degeneratievergoedingen en onderhoudskosten volgens de vigerende VNG-regeling worden doorbelast aan de aanbieders.

Hoofdstuk 13

Verkeer en vervoer

13.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van het verbod aangeduid met bord model C 1 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, per jaar

€ 10,80

13.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen in het bijzonder in het belang van de aanvrager omtrent aanrijdingen en andere ongevallen, vermiste motorrijtuigen en rijwielen, alsmede ten aanzien van gepleegde vernielingen van ruiten en dergelijke

€ 7,55

13.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor begeleiding van een transport door de politie, zowel ter beveiliging van waardevolle zendingen als voor de veiligheid van het verkeer, per manuur of gedeelte daarvan

€ 35,60

13.4

Het tarief bedraagt ter zake van het na aanzegging niet afhalen van een door de politie in bewaring genomen voertuig aan staangeld per half etmaal of gedeelte daarvan

€ 7,55

13.5

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

13.5.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459) voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

€ 43,90

13.5.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing van inrijverboden voor strandslagen of het verstrekken van een vergunning voor het gebruik maken van een weg in afwijking van het verkeersbesluit:

Éénmalig

€ 15,20

Anders (maximaal 5 jaar)

€ 60,70

Voor ontheffingen van inrijverboden ten behoeve van hulpdiensten zijn geen leges verschuldigd

Verlenging van een tijdelijke vergunning of ontheffing

€ 60,70

13.5.3

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb.459) anders dan bedoeld in onderdeel 13.5.1 en 13.5.2

€ 24,20

13.5.4

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement (Stb. 1994, 450)

€ 43,90

13.5.5

tot het verkrijgen van een invalidenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (Stb. 1990, 460)

€ 28,00

Hoofdstuk 14

Lijkschouwing

14.1

Het tarief bedraagt voor de lijkschouwing of verzegeling van een lijkkist

overeenkomstig artikel 2 van het Crematiebesluit buiten de gevallen van

overlijden wegens ongeval of misdrijf door een door de gemeente

aangewezen lijkschouwer

€ 35,60

14.2

Het onder 14.1 genoemde bedrag wordt verhoogd met 100% wanneer de werkzaamheden ingevolge het daartoe strekkende verzoek moeten worden verricht op:

a.zaterdag tussen 00.00 en 08.00 uur of tussen 13.00 en 24.00 uur;

b.zondag;

c.de nieuwjaarsdag, de christelijke tweede Paas- en Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de Hemelvaartsdag, Goede Vrijdag en Koninginnedag;

d.een andere dag dan onder a en c omschreven, tussen 00.00 en 08.00 uur of tussen 20.00 en 24.00 uur.

Hoofdstuk 15

Diversen

15.1

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van elke andere, in deze verordening niet genoemde beschikking, houdende vergunning, ontheffing of toestemming, vereist ingevolge enig wettelijk voorschrift of enige verordening, voor zover niet uitdrukkelijk de heffing van leges is verboden

€ 46,25

15.2

het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het houden van veiling, voor een dag

€ 21,55

Titel 2Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

1.1.1

bouwkosten:

[de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk OF het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen], of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

1.1.2

aanlegkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken (UAV) en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012;stcrt.2012,1567),voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

1.1.3

Duurzaam energie opwekkingsproject: een project dat zich volledig richt op het opwekken van duurzame energie (zoals bijvoorbeeld een zonnepark);

1.1.4

1.2

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Omgevingsvergunning

2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 3 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.2

Bouwactiviteiten

2.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief

2,07%

van de bouwkosten met een minimum van:

en met een maximumtarief van

€ 123,40

€ 317.064,65

2.2.1.1

Voor het in behandeling nemen van een principeverzoek in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project, dat niet past binnen het vastgestelde bestemmingsplan, in het kader van artikel 2.12 eerste lid onder a2 en a3 Wabo vergunbaar is

€ 123,40

2.2.1.2

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor een binnen 1 jaar na verzenddatum van dit principeverzoek op basis van een principe verzoek uitgewerkt bouwplan in behandeling wordt genomen, wordt de daarvoor geheven leges met de op grond van onder 2.2.1.1 in rekening gebrachte leges verrekend.

2.3

Aanlegactiviteiten

2.3.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 123,40

2.4

Planologisch strijdig gebruik

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.2 en 2.3:

2.4.1

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken:

€ 256,80

2.4.2

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken:

€ 256,80

2.4.3

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, exclusief de ruimtelijke onderbouwing

€ 3.925,,35

2.4.4

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo van het exploitatieplan is afgeweken:

€ 256,80

2.4.5

indien met toepassing van artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo voor een bepaalde termijn van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken

€ 256,80

2.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens provinciale verordening gegeven regels is afgeweken:

€ 256,80

2.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens algemene maatregel van bestuur gegeven regels is afgeweken:

€ 256,80

2.4.8

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo van een voorbereidingsbesluit is afgeweken:

€ 256,80

2.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

2.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief voor een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte

tot 1.000 m²

€ 696,05

van 1.000 m² en meer

€ 696,05

verhoogd met € 0,08 per m² met een maximum van

€ 1049,65

2.5.2

Indien een aanvraag om vergunning als bedoeld in onderdeel 2.5.1 betrekking heeft op het tijdelijk gebruik van een bouwwerk (gebruiksduur maximaal 6 weken), bedraagt het tarief voor een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte

tot 1.000 m²

€ 349,95

van 1.000 m² en meer

€ 349,95

verhoogd met € 0,08 per m² met een maximum van

€ 1049,65

2. 6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

2. 6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal- of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2,2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of artikel 10 lid 2 onder b van de gemeentelijke erfgoedverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument:

€ 285,90

2.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een beschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 285,90

2.6.3

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoed verordening of artikel 10 lid 2 onder a van de gemeentelijke erfgoed verordening bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.6.3.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een provinciaal of gemeentelijk monument

€ 145,80

2.6.3.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een provinciaal of gemeentelijk monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 145,80

2.6.4

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een krachtens verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 145,80

2.6.5

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit die behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, bedoeld in artikel 2.1 eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 145,80

2.6.6

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een project waarbij in, op of aan een onroerende zaak een alarminstallatie aanwezig is/wordt geplaatst die een voor de omgeving opvallend geluid of lichtsignaal kan produceren, bedoeld in artikel 2.2 eerste lid, onder f, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 145,80

2.6.7

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op of aan een onroerende zaak handelsreclame te maken of te voeren met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, bedoeld in artikel 2.2 eerste lid, onder h, van de Wabo, bedraagt het tarief (exclusief CRK-advieskosten):

€ 145,80

2.6.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een project waarin een eigenaar, beperkt zakelijk gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaat of gedoogd dat op of aan die onroerende zaak handelsreclame wordt gemaakt of gevoerd met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, bedoeld in artikel 2.2 eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief (exclusief CRK-advieskosten):

€ 145,80

2.6.9

Natura 2000-activiteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 145,80

2.6.10

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 145,80

2.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

2.7.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 209,30

2.8

Aanleggen of veranderen weg

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of het provinciaal wegenreglement of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 74,30

2.9

Uitweg/inrit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 74,30

2.9.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het in, op of aan een onroerende zaak hebben van een alarminstallatie die een voor de omgeving opvallend geluid of lichtsignaal kan produceren, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder f, van de Wabo in samenhang met artikel 2.5.6 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 74,30

2.10

Kappen

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met de provinciale bomenverordening of artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 39,95

2.11

Opslag van roerende zaken

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder j of k, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 2.1.5.1 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

€ 72,15

2.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

€ 72,15

2.12

Andere activiteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

2.12.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 72,15

2.12.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 72,15

2.12.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning;

2.12.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 72,15

2.12.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 72,15

2.12.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning;

2.12.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.12.2.3

Indien de aanvrager de aanvraag binnen vijf werkdagen nadat de in onderdeel 2.12.2.2 bedoelde begroting is bekendgemaakt, ten aanzien van die activiteit schriftelijk intrekt, is ten aanzien van die activiteit geen leges verschuldigd.

2.13

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.13.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.13.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

2.14

Advies

2.14.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.14.2

Indien de aanvrager de aanvraag binnen vijf werkdagen nadat de in onderdeel 2.14.1 bedoelde begroting is bekendgemaakt, ten aanzien van die activiteit schriftelijk intrekt, is ten aanzien van die activiteit geen leges verschuldigd.

2.14.3

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk wordt het bedrag genoemd in 2.2.1. t/m 2.2.1.2. verhoogd met een bedrag zijnde het tarief dat door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit voor de advisering omtrent de redelijke eisen van welstand inzake de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning in rekening brengt. De kosten die door deze commissie aan de gemeente worden berekend, worden doorberekend aan de aanvrager.

(Artikel 2.14.1 en 2.14.2 zijn niet van toepassing op de advieskosten van de CRK)

2.15

Verklaring van geen bedenkingen

2.15.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

2.15.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven, tenzij onderdeel 2.4.3. van toepassing is:

€ 291,60

2.15.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven, tenzij onderdeel 2.4.3. van toepassing is:

€ 291,60

2.16.

Overschrijving vergunning op naam

2.16.1

Het tarief voor het overschrijven van een vergunning op een andere naam bedraagt:

€ 123,40

2.17

Papieren exemplaar

Indien in geval bij een ingediende aanvraag voor omgevingsvergunning welke digitaal is afgehandeld en verzonden bij of na verlening van de vergunning, op verzoek van de aanvrager of gemachtigde verstrekking van een papieren exemplaar van de vergunning en bijbehorende stukken plaatsvindt, wordt het tarief verhoogd met:

€ 151,80

2.18

Duurzaam energie opwekkingsproject

Indien de aanvraag waarvan op grond van deze titel van de tarieventabel van de legesverordening leges worden geheven uitsluitend betrekking heeft op een duurzaam energie opwekkingsproject van minimaal 15 kWp (kiloWattpiek), worden de op grond van artikel 2.2.1 (activiteit bouw) verschuldigde leges boven het legesbedrag van € 125.000 (voor activiteit bouwen) verminderd met het vaste bedrag van:

€ 25.300

Hoofdstuk 3 Teruggaaf

3.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voorbouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.2, 2.3, 2.6 en 2.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt (met uitzondering van reeds gemaakte advieskosten)

3.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan.

75 %

Van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

3.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken na het in behandeling nemen ervan, maar voor het besluit op de aanvraag

60 %

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

3.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking (deel van) verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.2, 2.3, 2.6 en 2.7, geheel of gedeeltelijk intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges (gerelateerd aan het deel van de vergunning welke wordt ingetrokken), mits het verzoek tot intrekking is ingediend binnen 1 jaar na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

50 %

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges (waarbij de restitutie niet verder strekt dan het minimum te betalen bedrag aan leges voor het in behandeling nemen van die betreffende vergunning):

3.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.2, 2.3, 2.6 en 2.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges (met uitzondering van de eventueel gemaakte advieskosten):

50 %

3.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

Een bedrag minder dan € 121,95 wordt niet teruggegeven.

3.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.14 en 2.15 wordt geen teruggaaf verleend.

3.6

Teruggaaf gecertificeerde Bouwbesluittoets

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de activiteit bouwen waarbij sprake is van een (wettelijk toegestane) gecertificeerde Bouwbesluittoets, bestaat aanspraak op vermindering van de leges als bedoeld in artikel 2.2.1. De vermindering bedraagt (waarbij er altijd een minimumbedrag aan leges vanuit artikel 2.2.1 van € 121,95 in rekening wordt gebracht):

20%

3.7

Teruggaaf niet gerealiseerde vergunning duurzaam energie opwekkingsproject

Als een verleende omgevingsvergunning voor een duurzaam energie opwekkingsproject (zoals genoemd in artikel 2.18) binnen 2 jaar na verlening van deze vergunning op verzoek van de vergunninghouder wordt ingetrokken vanwege het niet realiseren/uitvoeren van het project, bestaat er aanspraak op een vermindering van die bij de vergunning verschuldigde leges op grond van artikel 2.2.1 (activiteit bouw) tot aan het vaste (minimaal te betalen) bedrag van:

€ 10.120

Hoofdstuk 4 Gereserveerd

4.1

Gereserveerd

Hoofdstuk 5 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning in de zin van Par. 2.6 Wabo als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project, het bedrag overeenkomstig het in hoofdstuk 2 berekende bedrag voor de desbetreffende activiteit.

5.2

Voor de bepaling van de bouwkosten als bedoeld in onderdeel 2.2, wordt in gevallen als bedoeld in onderdeel 5.1 het verschil tussen de oorspronkelijke bouwkosten en de nieuwe bouwkosten gehanteerd.

Hoofdstuk 6 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening, of een beheers verordening, als bedoeld in artikel 3.38, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 5.962,40

6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een wijzigingsplan, als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a. van de Wet Ruimtelijke ordening, of een uitwerkingsplan, als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder b. van de Wet ruimtelijke ordening

€ 4.969,50

6.3

Als een aanvrager zijn aanvraag , als bedoeld in de onderdelen 6.1. en 6.2, intrekt.

Terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, of de aanvraag wordt geweigerd, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

De teruggaaf bedraagt (met uitzondering van reeds gemaakte advieskosten)

50%

Titel 3 Dienstverlening vallende onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1

Drank en horeca

1.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling

nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een

vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid, van

de Drank- en Horecawet

€ 522,80

1.2

ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet voor het verstrekken van zwak-alcoholische drank bij een gelegenheid van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf (12) dagen

€ 29,15

1.3.1

ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag om een vergunning voor sociaal-culturele instellingen

als bedoeld in de artikelen 3 en 4 van de Drank- en Horecawet

€ 131,75

1.3.2

ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 9

van de Drank- en horecaverordening Den Helder

€ 291,65

1.4.1

ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 45,10

1.4.2

ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot een wijziging, doorhaling of bijschrijving van een leidinggevende en/of vennoot

€ 131,15

1.4.3

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een vergunning artikel 3 eerste lid Drank- en Horecawet in het kader van het toevoegen van een terras

€ 45,15

1.5

ter zake van het afgeven van elk afschrift van een in het Algemeen uitvoeringsbesluit drank- en horecawet of in deze paragraaf genoemde beschikking de helft van het voor de oorspronkelijke beschikking verschuldigde bedrag met een maximum van

€ 11,90

1.6

voor het verlenen van een ontheffing van het verbod, bedoeld in artikel 2.29 van de Algemene Plaatselijke Verordening Den Helder, voor elke dag, waarvoor de ontheffing geldt:

€ 66,50

indien de ontheffing wordt verleend voor langere tijd :

€ 435,35

1.7

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning ingevolge artikel 2.28 van de APV Den Helder

€ 329,40

1.8

ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een exploitatievergunning (o.a. terras)

€ 45,10

1.9

ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot een wijziging, doorhaling of bijschrijving van een leidinggevende en/of vennoot

€ 131,15

Hoofdstuk 2

Evenementen

2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een (op basis van een regionaal vastgestelde risicoscan te bepalen) reguliere aanvraag tot het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke verordening

€ 74,00

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een (op basis van een regionaal vastgestelde risicoscan te bepalen) aandachts- en/of risico-evenement als bedoeld in artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke verordening

€ 269,60

Hoofdstuk 3

Seksinrichtingen en escortbedrijven

3.1

Het tarief bedraagt ter zake voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 577,85

3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het ingevolge artikel 3.6 lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening verkrijgen van een ontheffing sluitingstijden voor de periode van een jaar:

€ 577,85

3.3

ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een sexinrichtingvergunning

€ 45,10

3.4

ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot een wijziging, doorhaling of bijschrijving van een leidinggevende en/of vennoot

€ 170,55

Hoofdstuk 4

Brandbeveiligingsverordening

4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening met een gebruiksoppervlakte

tot 1.000 m²

€ 669,70

van 1.000 m² en meer

€ 669,70

verhoogd met € 0,15 per m² met een maximum van

€ 2.019,80

4.2

Indien een aanvraag om een vergunning als bedoeld in onderdeel 4.1

betrekking heeft op het tijdelijk gebruik van een inrichting (gebruiksduur

maximaal 6 weken) bedraagt het tarief voor een inrichting met een gebruiksoppervlakte

tot 1.000 m²

€ 334,85

van 1.000 m² en meer

€ 334,85

verhoogd met € 0,08 per m² met een maximum van

€ 1.010,00

Titel 4 Diverse diensten en werkzaamheden door de gemeente Den Helder

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijving

 • 1.1

  Op basis van deze titel worden bedragen in rekening gebracht voor diensten en werkzaamheden die door de gemeente Den Helder uitgevoerd worden als omschreven in de hoofdstukken 2 t/m 9 van titel 4 van deze verordening en zijn de hierbij vermelde bedragen van toepassing.

 • 1.2

  De bedragen worden in rekening gebracht naar de maatstaven en tarieven opgenomen in deze verordening. Voor andere diensten en werkzaamheden, die niet zijn genoemd in deze titel, is een door de afdelingsmanager Stadsbeheer vooraf te bepalen bedrag, gebaseerd op de werkelijke kosten, verschuldigd.

 • 1.3

  De vergoedingen zoals deze zijn vermeld worden in rekening gebracht bij degene op wiens aanvraag, dan wel ten behoeve van wie, de dienst of de werkzaamheden worden verricht en zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Een zodanig verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij de afdelingsmanager Stadsbeheer. Formulieren daartoe zijn daar verkrijgbaar.

 • 1.4

  Indien het verschuldigde bedrag niet voor of op de gestelde vervaldag is voldaan, wordt betrokkene een herinnering verstrekt met het verzoek het verschuldigde bedrag binnen 10 dagen te voldoen. Wordt aan deze herinnering niet voldaan, dan worden geen verdere diensten of werkzaamheden ten behoeve van betrokken debiteur verricht voordat het verschuldigde met de kosten is voldaan. De afdelingsmanager is bevoegd bij niet-betaling de nodige invorderingsmaatregelen te nemen waarvan alle kosten bij betrokken debiteur in rekening zullen worden gebracht.

Hoofdstuk 2

Ledigen van privaatputten

2.1

Het tarief bedraagt voor het ledigen van privaatputten met een

maximale inhoud van 3 m3

Per lediging, incl. de kosten van de verplichte registratie ondergrondse

infrastructuur (WION)

€ 144,40

2.2

Voor iedere m3 meer

€ 41,05

2.3

Indien de aanvrager niet heeft zorggedragen dat bij aankomst van het

voertuig de put geopend en bereikbaar is, is naast de hiervoor genoemde

Tarieven een tarief verschuldigd van

€ 26,95

2.4

Voor iedere keer dat vertraging wordt ondervonden of tevergeefs wordt gereden. Een en ander ter beoordeling van de afdelingsmanager Stadsbeheer.

Wanneer de gebruiker van een privaatput voor het betreffende perceel niet is opgenomen in de verontreinigingsheffing van het waterschap is tevens verschuldigd het uit dien hoofde aan de gemeente in rekening te brengen heffingsbedrag.

Hoofdstuk 3

Bestrijden van ratten en muizen

3.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek bestrijden van ratten en muizen,

Per actie

€ 112,30

3.2

Dit bedrag wordt niet in rekening gebracht indien de ratten- en/of

muizenplaag een epidemisch karakter draagt.

Hoofdstuk 4

Bestrijden van insecten

4.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek bestrijden van insecten e.d. (ontsmettingen)

Per bestrijdingsactie, c.q. ontsmetting

€ 148,50

4.2

Dit bedrag wordt niet in rekening gebracht indien de insectenplaag een epidemisch karakter draagt.

De bedragen in dit artikel zijn vastgesteld inclusief omzetbelasting (BTW).

Hoofdstuk 5

Rioolaansluitingen ten behoeve van bouwwerken

5.1

Het tarief bedraagt voor het maken van een rioolaansluiting ten behoeve van bouwwerken in de bestaande wijken

€ 598,45

5.2

in de nieuwbouw in uitbreidingsplannen

€ 533,60

5.3

in die straten waar de gemeente het straatriool vernieuwt

€ 337,00

5.4

Indien de rioolaansluiting dient plaats te vinden met een grotere lengte

dan 7 meter geldt voor iedere meter méér een bedrag van

€ 61,55

en bij een grotere diameter dan 160 mm worden de werkelijke gemaakte kosten

op basis van een in te dienen begroting in rekening gebracht.

Hoofdstuk 6

Maken van een inrit / bestrating

6.1

Het tarief bedraagt voor het maken van een inrit,

tot een breedte van 4 meter

€ 687,00

6.2

Tot een breedte van 4 meter, gelijktijdig met de aanleg van een definitieve

bestrating of herbestrating, dan wel een verbreding van een bestaande inrit

met een maximale verbreding van twee meter

€ 407,25

Hoofdstuk 7

Ter beschikking stellen materiaal / levering diensten ten behoeve van evenementen

7.1

Het tarief bedraagt voor het ter beschikking stellen van:

a.een evenementhek per dag

€ 1,25

b.een verkeers- of afsluithek per dag

€ 1,80

c.een vlaggenmast per dag

€ 1,80

d.een vlag per dag

€ 1,25

e.een verkeersbord per dag

€ 1,25

7.2

Het tarief bedraagt voor het vervoer van de onder letter a tot en met e bedoelde goederen, voor een half uur of een gedeelte van een half uur

€ 24,05

7.3

Het tarief bedraagt voor het tijdelijk aansluiten van een keet- of toiletwagen op het gemeentelijk riool via een ter plaatse aanwezige put

€ 78,90

7.4

Voor het anderszins tijdelijk aansluiten van een keet- of toiletwagen op het gemeentelijk riool

€ 548,40

7.5

De bedragen in dit artikel zijn vastgesteld inclusief omzetbelasting (BTW).

Hoofdstuk 8

Aanbrengen tekst- en verwijsborden

8.1

Het tarief bedraagt

a.voor het aanbrengen van een tekstbord op het grote verwijsbord van het industrieterrein "Westoever"

€ 171,25

b.voor het aanbrengen van verwijsbordjes op het industrieterrein "Westoever"

€ 41,95

c.voor het hebben van een tekstbord, als onder a bedoeld, per jaar

€ 34,65

d.voor het hebben van verwijsbordjes, (ongeacht het aantal) als onder lid b bedoeld, per jaar

€ 18,45

8.2

De bedragen in dit artikel zijn vastgesteld inclusief omzetbelasting (BTW).

Hoofdstuk 9

Niet met name genoemde werkzaamheden

9.1

Voor niet met name genoemde diensten en werkzaamheden is een door de Afdelingsmanager Stadsbeheer vooraf te bepalen bedrag, gebaseerd op de werkelijke kosten verschuldigd waarbij voor een medewerker per uur een tarief van toepassing is van:

€ 46,45

9.2

voor de inzet van grote tractie, per uur

€ 41,05

9.3

voor de inzet van kleine tractie, per uur

€ 23,15