Regeling vervallen per 01-01-2018

Verordening op de heffing en de invordering van grafrechten Zorgvlied 2018 gemeente Amstelveen

Geldend van 01-01-2018 t/m 31-12-2017

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van grafrechten Zorgvlied 2018 gemeente Amstelveen

Z-2017/046826

De raad van de gemeente Amstelveen,

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van grafrechten Zorgvlied 2018 gemeente Amstelveen.

Deze regeling vervangt de Verordening grafrechten Zorgvlied 2017 van 9 november 2016.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de algemene begraafplaats Zorgvlied van de gemeente Amstelveen, gelegen in Amsterdam;

 • b.

  crematorium: het crematorium of de crematoria en de daarbij behorende terreinen behorende bij de begraafplaats;

 • c.

  graf: een zandgraf of een keldergraf;

 • d.

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • e.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • f.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meerdere asbussen;

 • g.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • h.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • i.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • j.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • k.

  particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • l.

  particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken;

 • m.

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • n.

  particuliere verstrooiingsplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om daarop as te doen verstrooien;

 • o.

  grafbedekking: gedenkteken of grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooingsplaats.

Artikel 2. Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats, voor het gebruik van het crematorion en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats of het crematorion.

Artikel 3. Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4. Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor: het lichten van een stoffelijk overschot of asbus op rechterlijk gezag.

Artikel 5. Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6. Belastingjaar

 • 1. Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2. Met betrekking tot de rechten genoemd in de tarieventabel waarbij dit afwijkt van het in lid 1 vermelde belastingjaar is dit belastingtijdvak gelijk is aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7. Wijze van heffing

 • 1. De onderhoudsrechten zoals 5.2.1, 5.2.2 en 5.3.1 worden geheven bij wege van aanslag.

 • 2. Andere rechten dan de onderhoudsrechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1. De onderhoudsrechten zoals 5.2.1, 5.2.2 en 5.3.1 in de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt zijn de rechten verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de rechten voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan €10,00.

Artikel 9. Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten dan onderhoudsrechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 10. Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 60 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2. In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljetverenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan,

  • -

   minder is dan €10.000,00 en

  • -

   het om jaarlijks terugkerende onderhoudskosten gaat zoals voor het onderhoud van de begraafplaats en het onderhoud van de grafdekking en/of monumenten op eigen graven waarvoor vergunning is verleend en

  • -

   zolang de verschuldigde bedragen door een automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven in dat geval moeten de aanslagen worden betaald in negen opeenvolgende gelijke, met uitzondering van kleine afrondingsverschillen, maandelijkse termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 11. Kwijtschelding

Bij de invordering van de grafrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de rechten.

Artikel 13. Overgangsrecht

De Verordening grafrechten Zorgvlied 2017, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 9 november 2016, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 14. Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

Artikel 15. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening grafrechten Zorgvlied 2018".

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 november 2017.

De griffier,

drs. M.C.C. Philips

De voorzitter,

drs. H.B. Eenhoorn

Tabel 2018 behorende bij de Verordening grafrechten Zorgvlied 2018

Indeling

0.

Begraafrechten

Begraven

Bijzetten van een asbus

0.3

Plaatsen van een grafnummer op een grafmonument of -bedekking

1.

Uitgifte van eigen graven

Begraven in een eigen graf

Bijzetten van een asbus in een urnengraf

Uitvaarten van Gemeentewege

2.

Opgraven, overplaatsen, samenvoegen en ruimen

Stellen, (her)plaatsen en verwijderen van funderingen/bedekkingen

Opgraven

Opgraven van een asbus

Overplaatsen

Overplaatsen en bijzetten van een asbus

Ruimen of samenvoegen van stoffelijke resten

Stellen, (her)plaatsen en verwijderen van funderingen/bedekkingen

3.

Vergunningen

4.

Overige dienstverleningen

5.

Onderhoud van graven

Algemene graven

Eigen graven

Urnengraven

Grafbeplanting

Graven oorlogsgravenstichting

6.

Administratieve zaken

Codering

Omschrijving

Tarief €

0.

Begraafrechten

0.1.

Begraven:

Voor het begraven van een overledene of samenvoegen, ruimen, overplaatsen van stoffelijke resten:

in een eigen graf

993,00

in een eigen graf met houten bekisting (bekisting 1 laag hout)

1.284,00

in een eigen graf met houten bekisting, Islamitische wijze

1.557,00

in een algemeen zandgraf (gelimiteerd aantal)

993,00

in een algemeen zandgraf < 1 jr. op het Kinderhofje

500,00

in een algemeen keldergraf ('t Lalibellum)

993,00

Bijzondere bepalingen bij 0.1.

0.1.1.

De begraafrechten voor een eigen graf zijn inclusief een bedrag voor een tijdelijke grafmarkering (gedurende maximaal één jaar) en een laag (plant)aarde

De begraafrechten voor een algemeen keldergraf ('t Lalibellum) zijn inclusief een bedrag voor een naamsvermelding op één van de herdenkingstreden. Zie ook 5.1.3.

0.1.2.

Voor het begraven van een overledene, beneden het jaar of van een doodgeboren kind, inclusief of exclusief bekisting, mits gebruik wordt gemaakt van het Kinderhofje, wordt een recht geheven van

500,00

0.1.3.

Voor het, voor onbepaalde tijd, plaatsen van beenderen (in beenderkist),

in het Ossuarium van 't Lalibellum

Exclusief beenderkist (zie 4.2.), exclusief Gedenkkei (zie 2.6.6.5.)

982,00

0.2.

Bijzetten van een asbus

Voor het bijzetten van een asbus in een urnengraf, voor het bijzetten van een asbus in de urnenkelder in een eigen graf dan wel het verstrooien van de as op een eigen graf (zie ook 4.5. en 4.6)

330,00

Begraafrecht urn < 1 jr.

330,00

Een asbus dient in alle eigen graven, in een speciaal hiervoor aangebrachte urnenkelder te worden bijgezet. (zie 2.6.5.)

Voor het, voor onbepaalde tijd, plaatsen van een urn in de Algemene Nis

van 't Lalibellum, exclusief Gedenkkei (zie 2.6.6.5.)

982,00

Voor het, voor onbepaalde tijd, plaatsen van as in 't Lalibellum, vanuit een ander graf naar 't Lalibellum, inclusief naamsvermelding op de zuil van de eeuwige vlam

982,00

Bijzondere bepalingen bij 0.2.

0.2.1.

Voor het bijzetten van een asbus op ma t/m vr na 15.00 uur en op zaterdag, worden de rechten als omschreven bij 0.2. verhoogd met 125% tot de volgende tarieven:

Begraafrecht urn (toeslag)

743,00

Begraafrecht urn < 1 jr. (toeslag)

743,00

Voor het plaatsen van een urn in de Algemene Nis van 't Lalibellum

2.210,00

Voor het plaatsen van as, vanuit een ander graf, in 't Lalibellum

743,00

0.3.

Plaatsen van een grafnummer op een grafmonument of -bedekking:

Bij afwezigheid van een grafnummer op een grafmonument of grafbedekking, wordt voor het van gemeentewege plaatsen van een natuurstenen paaltje met grafnummer, links vooraan in het graf, een recht geheven van

107,00

1.

Uitgifte eigen graven

1.1.

Begraven in een eigen graf

Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht om voor de tijd van tien jaren in een eigen graf te doen begraven, wordt per 1 m2 oppervlakte een recht geheven van

368,00

(1e termijn kan ook voor twintig jaren worden verkregen)

Bijzondere bepalingen bij 1.1.

1.1.1.

De indeling in categorieën als bedoeld bij 1.1. is als volgt:

categorie A: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

1.242,00

categorie B: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter (zie ook 5.4.6)

1.242,00

categorie C: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter

735,00

categorie D: oppervlakte 2.00 x 0.80 meter

588,00

categorie E: oppervlakte 1.00 x 0.80 meter (kindergraf)

294,00

categorie F: oppervlakte 0.50 x 0.40 meter (kindergraf)

74,00

categorie G: oppervlakte 2.00 x 0.80 meter

(kindergraf in kinderhofje, één diep)

588,00

categorie HA: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter (Historisch gedeelte)

1.242,00

categorie HB: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter (Historisch gedeelte)

1.242,00

categorie H: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter (Historisch gedeelte)

735,00

Voor alle H categorie graven geldt:

-Alle type zerken toegestaan

-Minimale oppervlakte grafbedekking = 70%

-Maximale hoogte = 2.00 meter

-Te gebruiken materiaal = natuursteen

-Bewerking van materiaal = gezoet

categorie K: oppervlakte circa 2.60 x 1.30 meter,

waarin een bestaande kelder (exclusief kelder en exclusief zerk)

zie punt 2.6.6.1. en 2.6.6.2. en 2.6.6.3.

1.242,00

categorie M: opp. 2.00 x 1.00 meter

(Moslimgraf, één diep) excl. onderhoudstoeslag, zie punt 5.1.4.

734,00

1.1.2.

De graven worden uitgegeven voor maximaal drie overledenen en maximaal acht urnen, afhankelijk van de ter plekke geldende grondwaterstand

1.1.3.

Categorie F: uitsluitend voor premature/onvoldragen kindjes tot 24 weken zwangerschap

1.1.4.

De eigenaar van een graf, die het uitsluitend recht tot begraven voor de tijd van tien of twintig jaren heeft verkregen, kan voor het verstrijken van die termijn dat recht telkens opnieuw voor een periode van tien jaren verkrijgen door betaling van het bij 1.1. vermelde recht

1.1.5.

Uitsluitend om te voldoen aan de wettelijke grafrusttermijn kan verlenging van het uitsluitend recht tot begraven voor een kortere periode dan tien jaar worden toegestaan. Hierbij wordt in de onderscheidende categorieën per jaar 1/10 gedeelte geheven van het bij 1.1. vermelde recht

categorie A (per jaar)

125,00

categorie B (per jaar)

125,00

categorie C (per jaar)

74,00

categorie D (per jaar)

60,00

categorie E (per jaar)

29,10

categorie F (per jaar)

7,30

categorie G (per jaar)

60,00

categorie HA (per jaar)

125,00

categorie HB (per jaar)

125,00

categorie H (per jaar)

76,00

categorie K (per jaar)

124,00

categorie M (per jaar)

74,00

1.2.

Bijzetten van een asbus in een urngraf

Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot het bijzetten van een asbus in urngraven voor de tijd van tien jaren

(1e termijn kan ook voor twintig jaren worden verkregen)

categorie N (zie ook 2.6.8.)

1.055,00

categorie O (zie ook 2.6.6.5.)

132,00

categorie P (zie ook 5.4.6.)

266,00

categorie Q (zie ook 2.6.6.5.)

416,00

categorie R (zie ook 2.6.8.)

1.055,00

categorie S

368,00

categorie TH/TV

759,00

categorie U (niet voorradig)

735,00

categorie WA

1.242,00

categorie WB

1.242,00

categorie W

735,00

Bijzondere bepalingen bij 1.2.

1.2.1.

De indeling in categorieën als bedoeld in 1.2. is gebaseerd op:

categorie N: nis in columbarium, inclusief tekstplaat, excl. gravering (2.6.8.)

categorie O: oppervlakte 0.60 x 0.60 meter

voor het ondergronds plaatsen van een oplosbare urn. Gedenkkei verplicht, zie 2.6.6.5 en 2.6.8.

categorie P: oppervlakte 0.80 x 0.90 meter, exclusief urnkelder

categorie Q: oppervlakte 0.80 x 0.90 meter, inclusief kunststof urnkelder, Gedenkkei verplicht, zie 2.6.6.5. en 2.6.8, gelegen in Nimrod

categorie R: Chinese urn op tegel, oppervlakte 0.80 x 0.90 meter

Inclusief urn, inclusief tegel, exclusief graveren (2.6.8.)Gelegen naast Lotusvijver

categorie S: oppervlakte 1.00 x 1.00 meter,voor het bovengronds plaatsen van een urnexclusief zuil, exclusief sierurn (Tarieven op aanvraag)

categorie TH/TV: oppervlakte 0.80 x 0.90 meterinclusief betonnen urnkelder, exclusief dekselzerkje (zwart Impala)

categorie U: oppervlakte 2.00 x 1.00 meterexclusief (verplicht) betonnen urnkelder (2.6.5.), exclusief dekselzerk(zwart Impala, tarief op aanvraag)

categorie WA: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

categorie WB: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

categorie W: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter

Voor alle W categorie graven geldt:

-Graven waarin vanwege beworteling niet dieper begraven kan worden dan de toplaag

-Volgen de monumenteisen van de betreffende wijk

-Volgen de onderhoudskosten m.b.t. urnengraven

-Exclusief (verplichte) urnkelder, zie 2.6.5. en 2.6.5.1.

1.2.2.

De graven worden uitgegeven voor maximaal vier asbussen per m2

1.2.3.

De eigenaar van een urnengraf, die het uitsluitend recht tot bijzetten van urnen voor de tijd van tien of twintig jaren heeft verkregen, kan voor het verstrijken van die termijn dat recht telkens opnieuw voor een periode van tien jaren verkrijgen door betaling van het bij 1.2. vermelde recht

1.2.4.

Uitsluitend om te voldoen aan de wettelijke grafrusttermijn kan verlenging van het uitsluitend recht tot het bijzetten van urnen voor een kortere periode van tien jaar worden toegestaan. Hierbij wordt in de onderscheidene categorieën per jaar 1/10 gedeelte geheven van het bij 1.2. vermelde recht

categorie N

106,00

categorie O

13,55

categorie P

26,00

categorie Q

41,50

categorie R

106,00

categorie S

37,00

categorie TH/TV

74,00

categorie U

74,00

categorie WA

125,00

categorie WB

125,00

categorie W

74,00

1.3.

Uitvaarten van Gemeentewege

1.3.1.1

Basispakket - Begrafenis van Gemeentewege

2.595,00

Doen van aangifte

Overbrengen vanuit de regio naar Zorgvlied

Verzorgen en kisten

Levering eenvoudige kist

Opbaring in Chalet

½ uur afscheid nemen voorafgaand aan begrafenis

½ uur plechtigheid (max 20 personen)

Begeleiden van de plechtigheid

4 dragers

Begeleiding grafgang

Algemeen keldergraf in 't Lalibellum (10 jr), inclusief onderhoud

½ uur condoleren met koffie en koekje

Tijdstip uitvaartplechtigheid door Zorgvlied bepaald

1.3.1.2

Basispakket - Begrafenis

2.595,00

Regelgesprek van een half uur op kantoor Zorgvlied

Contante betaling bij regelgesprek

Overbrengen vanuit de regio naar Zorgvlied

Verzorgen en kisten

Levering eenvoudige kist

Opbaring in Chalet

½ uur afscheid nemen voorafgaand aan begrafenis

½ uur plechtigheid (max 20 personen)

4 dragers

Begeleiding grafgang

Algemeen keldergraf in 't Lalibellum (10 jr), inclusief onderhoud

½ uur condoleren met koffie en koekje

Tijdstip uitvaartplechtigheid door Zorgvlied bepaald

1.3.2.1

Basispakket - Crematie van Gemeentewege

2.595,00

Verzorgen van aangifte

Overbrengen vanuit de regio naar Zorgvlied

Verzorgen en kisten

Levering eenvoudige kist

Opbaring in Chalet

½ uur afscheid nemen voorafgaand aan crematie

½ uur plechtigheid (max 20 personen)

Begeleiden van de plechtigheid

4 dragers

Begeleiding grafgang

Crematie in het crematorion

Verstrooiing van de as, zonder belangstellenden, in een van de asverstooingsmonumenten op Zorgvlied

½ uur condoleren met koffie en koekje

Tijdstip uitvaartplechtigheid door Zorgvlied bepaald

1.3.2.1

Basispakket - Crematie

2.595,00

Regelgesprek van een half uur op kantoor Zorgvlied

Contante betaling bij regelgesprek

Overbrengen vanuit de regio naar Zorgvlied

Verzorgen en kisten

Levering eenvoudige kist

Opbaring in Chalet

½ uur afscheid nemen voorafgaand aan crematie

½ uur plechtigheid (max 20 personen)

4 dragers

Begeleiding grafgang

Crematie in het crematorion

Verstrooiing van de as, zonder belangstellenden, in een van de asverstooingsmonumenten op Zorgvlied

½ uur condoleren met koffie en koekje

Tijdstip uitvaartplechtigheid door Zorgvlied bepaald

2.

Opgraven, overplaatsen, samenvoegen en ruimen

Stellen, (her)plaatsen en verwijderen van funderingen/bedekkingen

2.1.

Opgraven

Voor het opgraven van een overledene binnen de wettelijk voorgeschreven grafrusttermijn van tien jaar(zie ook 0.1. + 2.5.1. + 2.6.1.)

1.403,00

Voor het opgraven van een overledene na de wettelijk voorgeschreven grafrusttermijn van tien jaar (zie ook 0.1. + 2.5.1. + 2.6.1.)

703,00

2.1.1.

opgraven < 1 jr. binnen wettelijke termijn

703,00

opgraven < 1 jr. na wettelijke termijn

352,00

2.2.

Opgraven van een asbus

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus inclusief urnendoos

267,00

2.3.

Overplaatsen

Voor het na de opgraving opnieuw begraven van een stoffelijk overschot wordt naast het bij 2.1. en 2.6. vermelde recht, bovendien het begraafrecht geheven als omschreven bij 0.1.

In dit recht zijn niet begrepen de kosten van aanschaf van een beenderkist en/of leges plaatsen monument

2.4.

Overplaatsen en bijzetten van een asbus

Voor het na opgraving elders bijzetten van een asbus of verstrooien van de as (op een eigen graf) wordt naast het bij 2.2. en 2.6. vermelde recht bovendien geheven het recht, als omschreven bij 0.2.

Bijzondere bepaling bij 2.4.

Voor het verstrooien van as van ziekenhuizen van premature/onvoldragen kindjes, in afwezigheid van nabestaanden, in het sterretjesveld, wordt geen recht geheven

2.5.

Ruimen of samenvoegen van stoffelijke resten

Voor het ruimen of samenvoegen van eigen graven wordt een recht geheven per graflaag van

397,00

2.5.1.

Voor het doen cremeren, vanuit een graf, van stoffelijke resten na tenminste 10 jaar grafrust. Exclusief transport en exclusief kist. (zie ook 4.4.)

820,00

2.6.

Stellen, (her)plaatsen en verwijderen van funderingen/bedekkingen

2.6.1.

Voor het stellen en/of herplaatsen van bedekkingen naar aanleiding van een begrafenis, samenvoeging, ruiming, overplaatsing van stoffelijke resten (machinale graafwerkzaamheden), of urnbijzetting wordt een recht geheven

voor eigen graven (>1 m2) van

307,00

voor urngraven (<=1 m2) van

102,00

2.6.2.1.

Voor het plaatsen/vernieuwen van een fundatieraam (zonder inlegplaten)

categorie A, B en H

294,00

categorie A, HA en WA (fundatieraam inclusief bewateringssysteem, exclusief bewaterings abonnement, zie ook 5.2.3.)

401,00

categorie C, D, G, M, U en W

227,00

categorie E, F, O, P, Q, S, TH en TV

110,00

inlegplaat

21,80

2.6.2.2.

Voor het plaatsen/vernieuwen van een fundatieraam (met inlegplaten)

categorie A, B en H

430,00

categorie C, D, E, G, M, U en W

340,00

2.6.3.

Sanctie voor het afnemen en elders opslaan van bedekkingen en/of onderdelen, waarvoor geen vergunning is verleend, wordt een additioneel recht geheven

373,00

2.6.4.

Voor het afnemen, stellen en (her-)plaatsen van grafbedekkingen in opdracht van de rechthebbende, een tarief van

615,00

2.6.5.

Voor het plaatsen van een betonnen urnkelder in een urnengraf. Afmeting urnkelder 0.50 x 0.50 meter (inwendig 0.40 x 0.40 meter, maximaal 4 urnen)

416,00

2.6.5.1.

Voor het plaatsen van een kunststof urnkelder in een familie- of W cat. graf. Afmeting urnkelder 0.45 x 0.45 meter (inwendig 0.40 x 0.40 meter, maximaal 4 urnen)

154,00

2.6.6.

Het leveren en plaatsen van een boven- of ondergrondse kelder, per laag, exclusief bovengrondse verplichte bekleding in natuursteen

2.560,00

2.6.6.1.

Bestaande grafkelder (met restauratieverplichting) per laag (alleen in combinatie met een K categorie graf, zie 1.1.1.)

1.105,00

2.6.6.2.

Bestaande grafdekplaat van natuursteen, met restauratieverplichting (alleen in combinatie met een K categorie graf, zie 1.1.1.)

545,00

2.6.6.3.

Het leveren en plaatsen van een betonnen grafdekplaat (alleen in combinatie met een K categorie graf, zie 1.1.1.)

816,00

2.6.6.4.

Gedenkkei in 't Varenveld (cat. B). Inscriptie niet mogelijk

1.072,00

2.6.6.5.

Gedenkkei t.b.v. (urnen)graven en Ossuarium in 't Lalibellum, exclusief inscriptie (zie 2.6.8.)

370,00

2.6.7.

Verwijderingsbijdrage m.b.t. vernietigen van een monument (> 0,5 m2) na afstandverklaring graf, inclusief afhalen.

(n.v.t. indien het monument door Zorgvlied wordt hergebruikt)

384,00

Afhalen monument (> 0,5 m2) na afstandverklaring graf, t.b.v. opslag

154,00

Opslag monument na afstandverklaring graf, per twee weken (of gedeelte)

301,00

Opslag zerkje na afstandverklaring graf, per twee weken (of gedeelte)

84,00

2.6.8.

Inscriptie op afdekplaat (cat. N), tegel (cat. R) of Gedenkkei, inclusief plaatsen, inclusief de leges voor het afgeven van de vergunning

377,00

Bijzondere bepaling bij 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. en 2.6.

Eventuele schade, welke ten gevolge van vorengenoemde werkzaamheden is ontstaan, komt voor rekening van de aanvrager

3.

Vergunningen

3.1.

Voor het afgeven van een vergunning voor

3.1.1.

Het plaatsen van een gedenkteken, bedekking of markering op een eigen graf of urnengraf of het bijplaatsen van een additionele inscriptie of het wijzigen van de oorspronkelijke bedekking of het toevoegen/bijplaatsen van een extra element

72,00

3.1.2.

Het bouwen van een grafkelder in of op een graf dan wel het bouwen van een bovengronds graf, met inachtneming van de desbetreffende bepalingen van de beheersverordening

386,00

3.1.3.

Het plaatsen van een eigen bankje op het eigen graf gedurende een periode van 10 jaar

386,00

4.

Overige dienstverlening

4.1.

Voor het 1/4 uur voor aanvang ontvangen van genodigden en belangstellenden, gebruik maken van de ruimten, begeleiding door één medewerker en assistentie bij geluid, met gebruik van de aanwezige accessoires en attributen op de wijze als van gemeentewege aangeboden, voor plechtigheden die aanvangen tussen 9.00 en 15.00 uur met een max. grafgang van een ½ uur

Bijzondere bepaling bij 4.1.

A1

Zonder gebruik van Aula en zonder gebruik van Condoleanceruimte, voor een ½ uur begeleiding. Ontvangst vanaf een 1/4 uur voor aanvang

128,00

A2

Voor elk volgend ½ uur begeleiding of gedeelte daarvan

61,00

A3

Voor gebruik van ½ uur Aula zonder gebruik van de Condoleanceruimte

338,00

A4

Voor gebruik van ½ uur Condoleanceruimte zonder gebruik van de Aula

253,00

A5

Voor gebruik van ½ uur Aula en een ½ uur Condoleanceruimte

470,00

A6

Voor elk volgend ½ uur gebruik Aula of gedeelte daarvan

332,00

A7

Voor elk volgend ½ uur gebruik Condoleanceruimte of gedeelte daarvan

251,00

A8

Voor gebruik van Aula t.b.v. een crematie elders (per ½ uur)

279,00

A9

Orgelspel vanuit repertoire Zorgvlied (per ½ uur, bij plechtigheid in Aula)

61,00

A10

Oefenen organist n.a.v. onbekend muziekstuk (bij plechtigheid in Aula)

162,00

A11

Video opname op DVD of USB (bij plechtigheid in Aula)

97,00

B1

Voor (extra) assistentie bij ontvangsten en/of plechtigheden per ½ uur per persoon

61,00

B2

Dragers (6x) t.b.v. dragen van de overledene (per ½ uur)

Op aanvraag

B3

4 Dragers, begeleiding met rijdende baar naar 't Lalibellum / Crematorion. Aanwezig zijn op het tijdstip dat de deuren van het chalet open gaan en de kist naar het Lalibellum rijden

260,00

C

Gebruik van Chalet is alleen toegestaan in combinatie met de uitvaart op Zorgvlied

C1

Gebruik van Chalet t.b.v. opbaring, inclusief 1x ½ uur rouwbezoek

354,00

C2

Gebruik van Chalet t.b.v. rouwbezoek (per ½ uur)

61,00

C3

Gebruik van Chalet t.b.v. opbaring vanaf de dag vóór de uitvaart

177,00

C4

Gebruik van Chalet t.b.v. ½ uur afscheid nemen vóór de uitvaart

125,00

C5

Gebruik van Chalet t.b.v. plechtigheid (per ½ uur) max. 20 pers.

177,00

C6

Gebruik van Chalet t.b.v. condoleren na uitvaart (per ½ uur) max. 20 pers.

125,00

4.1.2.

Het gebruik van de aula is inclusief bediening van de geluidsapparatuur en een geluidsopname

4.2.

Voor het beschikbaar stellen van een beenderkist, t.b.v. herbegraven of cremeren, wordt een recht geheven van

416,00

Voor het beschikbaar stellen van een beenderkist, t.b.v. plaatsing in het Ossuarium, wordt een recht geheven van

208,00

4.3.

Voor het groen maken van een graf wordt een recht geheven van

68,00

4.4.

Voor het transporteren (exclusief kist) naar crematoria binnen de regio Amsterdam van stoffelijke resten vanuit een graf ten behoeve van een crematie (zie ook 2.5.1.)

423,00

4.5.

Voor het verstrooien van as in een Algemeen asmonument (zie ook 0.2.)

Exclusief begeleiding (zie 4.1 B1.)

4.6.

Voor het verstrooien van as op een Algemeen strooiveld. (zie ook 0.2.)

Exclusief begeleiding (zie 4.1 B1.)

5.

Onderhouden van graven:

Eenmalige rechten

5.1.

Algemene zandgraven (gelimiteerd aantal)

5.1.1.

Voor het van gemeentewege verstrekken van een lessenaartje en het verlenen van een vergunning voor het plaatsen van een gedenkteken en het onderhouden van dit gedenkteken en de begraafplaats, een éénmalig recht van

546,00

Algemene keldergravencomplex ('t Lalibellum)

5.1.3.

Voor het van gemeentewege plaatsen van een naamplaatje in de traptreden van 't Lalibellum, incl. het na de grafrust van 10 jaren cremeren van de stoffelijke resten en verstrooien van de as in 't Lalibellum, dan wel het ruimen en opnieuw bijzetten van de stoffelijke resten in 't Lalibellum, een éénmalig recht van

546,00

Afhankelijk van de grafwijk waarin het algemene graf is gelegen wordt een vergunning voor een herdenkkei, dan wel een gedenkteken verstrekt

5.1.4.

Onderhoudstoeslag vanwege Islamitische begraafwijze (inzakken grond op later tijdstip), 50% van het termijntarief. Eénmalig een recht van

735,00

Bijzondere bepaling bij 5.1.1.

5.1.1.1.

Voor het onderhoud bij 5.1.1. wordt niet verstaan het herstellen van schade noch het vergulden of verzilveren van letters

5.1.1.2.

Het onderhoud, als bedoeld bij 5.1.1., eindigt tien jaar nadat de laatste begraving in het graf heeft plaatsgevonden

Jaarlijkse rechten

5.2.

Eigen graven

Jaarlijkse rechten eigen graven:

5.2.1.

Voor het van gemeentewege onderhouden van de begraafplaats, een recht per kalenderjaar van

87,00

Voor het onderhoud van nieuw uitgegeven graven na 1 maart van het lopende jaar, wordt het recht berekend over de resterende maanden van het lopende jaar

Bijzondere bepaling bij 5.2.1.

5.2.1.1.

Onder het van gemeentewege onderhouden van de begraafplaats wordt verstaan:

Onderhoud algemeen groen, kosten afvoer blad, onderhoud bomen, nieuwe aanplant plantsoen, onderhoud paden, servicepunten en banken

Het recht is tevens inclusief het onderhoud van de op de eigen graven aangebrachte beplantingen. (exclusief rozen)

5.2.1.2.

Voor de afkoop voor het van gemeentewege onderhouden van de begraafplaats kan een afkoopsom worden gestort voor een periode van tien resp. twintig jaar, gelijk aan tien resp. twintig maal de jaarlijkse onderhoudsrechten

De afkoop zal ingaan met ingang van 1 januari van het nieuwe jaar

Uitsluitend om te voldoen aan de volledig resterende termijn kan de afkoop voor het van gemeentewege onderhouden van de begraafplaats voor een kortere periode anders dan tien jaar of twintig jaar worden toegestaan (zolang het graf verlengd is). Hiertoe wordt per jaar het vastrecht geheven conform 5.2.1.

5.2.2.

A.Voor het van gemeentewege verplicht laten onderhouden van de grafbedekkingen en/of monumenten op de eigen graven, waarvoor vergunning is verleend

74,00

B.Voor extra onderhoudsverrichtingen of het assisteren bij beplanten van graven of zetten van monumenten, per ½ uur (of gedeelte daarvan) per persoon

61,00

Bijzondere bepalingen bij 5.2.2.

5.2.2.1.

Onder het onderhouden bij 5.2.2. wordt niet verstaan schade-herstel, herstellen en vernieuwen van de grafbedekkingen, monumenten en graven noch het vergulden of verzilveren van letters en/of kettingen. Wel het (indien nodig) periodiek (5 jr.) ophogen, stellen van monumenten en zwarten van letters

5.2.2.2.

Het voortdurend onderhoud (vastrecht) van voor onbepaalde tijd uitgegeven eigen graven, alsmede het voortdurend onderhoud van grafbedekkingen en monumenten op deze graven kan voor rekening van de gemeente worden genomen tegen het storten van een afkoopsom (40 x het recht volgens 5.2.1 + 40 x het recht volgens 5.2.2 A)

6.389,00

5.2.3.

Additioneel onderhoud aan graven

Voor het, in opdracht van de rechthebbende, extra uitvoeren van onderhoud aan het graf buiten het periodieke 5 jaarlijkse onderhoud, wordt per genoemd onderdeel een tarief gehanteerd van:

-Aanvullen van grind / grond

99,00

-Lakken van de letters

111,00

-Reinigen monument

166,00

Voor het, in opdracht van de rechthebbende, uitvoeren van onderhoud aan het graf wordt per genoemd onderdeel een tarief gehanteerd van:

-Verwijderen van teelaarde en het aanbrengen van inlegplaten en grind

288,00

-Verwijderen van grind en inlegplaten en het aanbrengen van teelaarde

195,00

-Vervangen van grind / grond

166,00

-Beplanting verwijderen

121,00

-Rozen snoeien

61,00

-Bewateringsabonnement (alleen in combinatie met fundatieraam met bewateringssysteem cat A, HA, WA, zie 2.6.2.1.) per jaar

82,00

5.3.

Urnengraven en Kindergraven

Urnengraven:

5.3.1.

Voor het van gemeentewege onderhouden van urnengraven en kindergraven

<=1 m2 (incl. het algemeen onderhoud van de begraafplaats, vastrecht) een recht per kalenderjaar van

87,00

Voor het onderhoud van nieuw uitgegeven graven na 1 maart van het lopende jaar, wordt het recht berekend over de resterende maanden van het lopende jaar

Bijzondere bepaling bij 5.3.1.

5.3.1.1.

Voor de afkoop voor het van gemeentewege onderhouden van de urnengraven kan een afkoopsom worden gestort voor een periode van tien resp. twintig jaar, gelijk aan tien resp. twintig maal de jaarlijkse onderhoudsrechten. De afkoop zal ingaan met ingang van 1 januari van het nieuwe jaar

Onderhoud bij afkoop urnengraven tot 31 december van het lopend jaar

42,50

5.3.1.2.

Onder het onderhouden bij 5.3.1. wordt niet verstaan schade-herstel, herstellen en vernieuwen van de graven noch het vergulden of verzilveren van letters. Wel het periodiek (5 jr.) ophogen, stellen van monumenten en zwarten van letters

5.4.

Grafbeplanting

5.4.1.

1.Randbeplanting per m2

35,20

categorie A: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

178,00

categorie B: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

178,00

categorie C: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter

130,00

categorie D: oppervlakte 2.00 x 0.80 meter

117,00

categorie E: oppervlakte 1.00 x 0.80 meter

89,00

categorie G: oppervlakte 2.00 x 0.80 meter

117,00

categorie HA: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

179,00

categorie HB: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

179,00

categorie H: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter

130,00

categorie WA: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

179,00

categorie WB: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

179,00

categorie W: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter

130,00

5.4.2.

2.Randbeplanting + Binnenbeplanting per m2

79,00

categorie A: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

323,00

categorie B: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

323,00

categorie C: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter

216,00

categorie D: oppervlakte 2.00 x 0.80 meter

185,00

categorie E: oppervlakte 1.00 x 0.80 meter

123,00

categorie G: oppervlakte 2.00 x 0.80 meter

185,00

categorie HA: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

323,00

categorie HB: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

323,00

categorie H: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter

216,00

categorie WA: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

323,00

categorie WB: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

323,00

categorie W: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter

216,00

5.4.3.

3.Vaste beplanting (ook arrangementen) per m2

71,00

categorie A: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

300,00

categorie B: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

300,00

categorie C: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter

202,00

categorie D: oppervlakte 2.00 x 0.80 meter

174,00

categorie E: oppervlakte 1.00 x 0.80 meter

118,00

categorie G: oppervlakte 2.00 x 0.80 meter

174,00

categorie HA: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

300,00

categorie HB: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

300,00

categorie H: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter

202,00

categorie WA: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

300,00

categorie WB: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

300,00

categorie W: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter

202,00

5.4.4.

4.Seizoensbeplanting (Zomer - Winter) per m2

(bij vooruitbetaling van een 5-jarig abonnement betaald u 4x het tarief)

33,00

categorie A: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

169,00

categorie B: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

169,00

categorie C: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter

125,00

categorie D: oppervlakte 2.00 x 0.80 meter

111,00

categorie E: oppervlakte 1.00 x 0.80 meter

87,00

categorie G: oppervlakte 2.00 x 0.80 meter

111,00

categorie HA: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

169,00

categorie HB: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

169,00

categorie H: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter

125,00

categorie WA: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

169,00

categorie WB: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

169,00

categorie W: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter

125,00

5.4.5.

Wintergroen maken van het graf

64,00

5.4.6.

Beplanting 't Varenveld. Eenmalige bijdrage voor grafbeplanting indien het graf gelegen is in 't Varenveld, cat. B. Voor urnengraven gelegen in 't Varenveld, cat. P, geldt de helft van het gestelde tarief

579,00

5.5.

Graven oorlogsgravenstichting:

In afwijking van het hiervoor bepaalde bij 5.1., bedraagt het recht voor het van gemeentewege onderhouden en verzorgen van voorwerpen en/of beplantingen op of bij graven, op 1 januari van enig jaar staande ten name van de Oorlogs-gravenstichting te 's-Gravenhage, per graf per jaar

2,40

6.

Administratieve zaken

6.1.

Uitloopsanctie

Bij onaangekondigde uitloop van gebruik aula, grafgang/graflegging of condoleanceruimte, kan een sanctie worden geheven voor elk half uur of gedeelte daarvan, indien deze plechtigheid gevolgd wordt door een andere plechtigheid

519,00

7.

Cremeren

7.1.

Voor het cremeren van een lijk van een persoon, tot 17:00, wordt geheven

820,00

7.2.

Voor het cremeren van een lijk na 17:00 aansluitend op de plechtigheid wordt het recht bedoeld in 7.1 verhoogd met

312,00

7.3.

Voor het cremeren van een lijk in opdracht van de gemeente Aalsmeer en bij aanvoer, tussen 18.00 - 9.00 uur, zonder gebruik overige faciliteiten Zorgvlied wordt geheven

509,00

7.4.

Voor het cremeren van een lijk vanuit gemeente wege, wordt geheven

509,00

7.5.

Afhalen asbus

94,00

7.6.

Vullen van as-sieraden e.d.

94,00

Behorende bij raadsbesluit van 8 november 2017.

De griffier van de gemeente Amstelveen,

drs. M.C.C. Philips