Regeling vervallen per 23-02-2022

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel houdende regels omtrent Mandaat (Mandaatbesluit 2017 Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen en Werkmaatschappij 8KTD)

Geldend van 17-01-2020 t/m 22-02-2022

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel houdende regels omtrent Mandaat (Mandaatbesluit 2017 Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen en Werkmaatschappij 8KTD)

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Mandaatbesluit 2017

Bijlage/overzicht mandaten

Vastgesteld December 2017

Organisatiebreed + DO ‘s T-diel en 8K + Teams Werkmij. 8KTD

Bijlage Mandaatbesluit 2017

In deze bijlage (zie hieronder) staan de gemandateerde bevoegdheden, de wettelijke basis van deze bevoegdheden, de bestuursorganen die deze bevoegdheden van origine hebben en de functionarissen, die de bevoegdheden gemandateerd hebben gekregen.

Verklaring gebruikte aanduidingen

WM8KTD : Werkmaatschappij 8KTD

AB : Algemeen Bestuur WM8KTD

DB : Dagelijks Bestuur WM8KTD

V : Voorzitter WM8KTD

AD : Algemeen Directeur/Secretaris

B&W : College van burgemeester en wethouders

B : Burgemeester

M : Manager van de betreffende afdeling, c.q. het tot die afdeling behorende team

T : Teamopbouwer van het betreffende team WM8KTD, dan wel teamopbouwer/teamleiderAfd. Ruimte en Beheer DO 8K

of Afdeling Beheer DO T-diel

A : Ambtenaar, belast met de uitvoering van de taak binnen de betreffende afdeling c.q het betreffende team

DO : Dragende Organisatie

RB : Rayonbeheerder

CAK : Centraal Administratie Kantoor

Chef politieteams : Chefs van de politieteams in de basispolitiezorg van de politie Fryslân

Hulpofficier : Hulpofficier van justitie

Korpschef : Korpschef van politie Fryslân

Sociale Recherche : Samenwerkingsverband Sociale Recherche onder het DB van de gemeente Leeuwarden

BC : Brandweercommandant

E : Externe partij die namens het bevoegd orgaan de opdracht uitvoert

(toevoeging februari 2019)

 • -

  De (algemeen) directeur heeft algemeen mandaat;

 • -

  M staat voor Manager of Clustermanager;

 • -

  T staat voor Teamleider;

 • -

  Er vindt een organisatieontwikkeling plaats, waardoor er sprake is van wijzigingen in teams/afdelingen en overplaatsing van functies naar de gemeenschappelijke regeling;

 • -

  A staat voor ambtenaar die belast is met de functie. A die werkzaam is voor de gemeenschappelijke regeling, kan zowel voor de gemeente Achtkarspelen als de gemeente Tytsjerksteradiel taken uitvoeren.

Hoofdstuk 1 - Organisatiebreed

ORGANISATIEBREED Achtkarspelen + Tytsjerksteradiel + Werkmaatschappij

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

Algemeen

1.

Mandaat/volmacht

Het doen van aanbestedingen, gunningen en het aangaan van financiële verplichtingen over zaken de gehele organisatie of een afdeling betreffende:

t.b.v. Werken, voor zover het een bedrag betreft van > € 150.000,- en < de geldende drempelwaarde bij Europese aanbestedingen voor decentrale overheidsopdrachten voor werken;

t.b.v.Leveringen en/of diensten voor zover het een bedrag van > € 50.000,- en < de geldende drempelwaarde bij Europese aanbestedingen voor decentrale overheidsopdrachten voor leveringen en/of diensten.

Voor zo ver dit impliceert het sluiten van contracten wordt de vertegenwoordiging buiten rechte (= ondertekening contract namens gemeente) eveneens opgedragen (volmacht) aan gemandateerde.

* Mandaat omvat ook de bevoegdheid tot verlenging en opzegging overeenkomstig bepalingen contract

art. 160 Gemeentewet

art. 171 Gemeentewet

B&W

B

DB

V

AD

M

Mits:

-in overeenstemming met het geldende beleid op het terrein van Inkoop en Aanbesteding;

-passend binnen een goedgekeurd budget

* n.b.: De drempelwaarde bij Europese aanbestedingen voor decentrale overheidsopdrachten voor werken en voor leveringen en/of diensten wordt 2 jaarlijks aangepast.

Deze waarde is in de periode 2016-2017

voor werken € 5.225.000 en voor leveringen

en/of diensten € 209.000

2.

Mandaat/volmacht

Het doen van aanbestedingen, gunningen en het aangaan van financiële verplichtingen over zaken de afdeling betreffende:

t.b.v. Werken, voor zover het een bedrag van € 150.000,- niet te boven gaat;

t,b,v, Leveringen en/of diensten voor zover het een bedrag van € 50.000,- niet te boven gaat .

Voor zo ver dit impliceert het sluiten van contracten wordt de vertegenwoordiging buiten rechte (= ondertekening contract namens gemeente) eveneens opgedragen (volmacht) aan gemandateerde.

* Mandaat omvat ook de bevoegdheid tot verlenging en opzegging overeenkomstig bepalingen contract

art. 160 Gemeentewet

art. 171 Gemeentewet

B&W

B

DB

V

AD

M

T

A

Mits passend binnen goedgekeurd budget.

3.

Machtiging

Vertegenwoordiging van de gemeente/de werk-maatschappij of één der bestuursorganen bij administratieve, beroeps- en gerechtelijke procedures, bij (hoger) beroep, bij de behandeling van (aanvragen voor) voorlopige voorzieningen en bij schorsingsverzoeken.

art. 160, lid 1 sub f Gemeentewet art. 171 Gemeentewet

Raad

B&W

B

AB

DB

V

AD

M

T

A

Geldt uitsluitend voor de vertegenwoordiging. Het besluit tot het instellen van bezwaar of (hoger) beroep door gemeente of Werkmij. is niet gemandateerd.

Na overleg met de betreffende portefeuillehouder.

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

4.

Mandaat

Voeren van correspondentie van informatieve aard, niet zijnde beschikkingen en voor zo ver niet vallend onder de Wet Openbaarheid van Bestuur.

div.

Raad

B&W

B

AB

DB

V

AD

M

T

A

De brieven mogen niet zijn gericht op enig rechtsgevolg, dan wel een beleidsvoornemen weergeven.

5.

Mandaat

Het verrichten van administratieve handelingen inzake de behandeling van aanvragen om vergunningen, ontheffingen, bijstand, subsidies, bijdragen, vergoedingen e.d. alsmede betreffende de uitvoering van de in dat kader genomen besluiten.

div.

Raad

B&W

B

AB

DB

V

AD

M

T

A

Uitgezonderd het nemen van een besluit, als de bevoegdheid daartoe niet is gemandateerd.

6.

Mandaat

De verplichting tot het doorzenden van geschriften of bezwaar- en beroepschriften naar een tot de behandeling bevoegd bestuursorgaan of bevoegde rechter, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de afzender.

Art. 2.3, lid 1

Art. 6:15 lid 1 en 2 Awb

Raad

B&W

B

AB

DB

V

AD

M

T

A

7.

Mandaat

De verplichting geschriften die niet voor hem bestemd zijn en ook niet kunnen worden doorgezonden, terug te zenden aan de afzender.

Art. 2:3 lid 2 Awb

Raad

B&W

B

AB

DB

V

AD

M

T

8.

Mandaat

De bevoegdheid tot het verdagen van de beschikking met een redelijke termijn, indien de beschikking niet binnen acht weken kan worden gegeven.

Art. 4:14 Awb

Raad

B&W

B

AB

DB

V

AD

M

T

A

9.

Mandaat

De bevoegdheid een formulier vast te stellen voor het indienen van een aanvraag en het verstrekken van gegevens.

art. 4:4 Awb

Raad

B&W

B

AB

DB

V

AD

M

T

10.

Mandaat

Processuele handelingen (indienen van verweerschriften, nadere stukken, etc.) namens verwerend orgaan (bij bezwaarschrift, beroep en hoger beroep), alsmede het opstellen van ambtelijke commentaren t.b.v. bezwaarprocedures.

art. 160 Gemeentewet

art. 8:42 Awb

Verordening Commissie Bezwaarschriften

Raad

B&W

B

AB

DB

V

AD

M

T

A

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

11.

Mandaat

De bevoegdheid tot het verlangen van een schriftelijke machtiging van een gemachtigde.

art. 2:1 Awb

Raad

B&W

B

AB

DB

V

AD

M

T

A

12.

Mandaat

Bestuursrechtelijke handhaving (toepassen of opleggen last onder bestuursdwang/last onder dwangsom).

afd. 5.3 en 5.4 Awb

art. 125 Gemeentewet

Raad

B&W

B

AB

DB

V

AD

M

T

Na raadpleging van de portefeuillehouder.

13.

Mandaat

Beschikkingen dwangsom bij niet tijdig beslissen

Art. 4:18 Awb

B&W

DB

AD

M

T

14.

Mandaat

Beslissen op verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.

art. 5 Wet openbaarheid van bestuur

Raad

B&W

B

AB

DB

V

AD

M

T

Behandeling van verzoeken Wob in principe op basis van onderwerp door vakafdeling/-team; overige door team A&C

15.

Mandaat

Verdaging beslissing op verzoek op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur met ten hoogste vier weken.

art. 6 Wet openbaarheid van bestuur

Raad

B&W

Burgemeester

AB

DB

V

AD

M

T

A

idem

16.

Mandaat

Het kopen van boeken/tijdschriften, het aangaan van abonnementen voor aanschaf van (digitale) vakliteratuur, lidmaatschap databibliotheken,

boeken, tijdschriften enz.

art. 160 Gemeentewet

B&W

DB

AD

M

T

Mits passend binnen goedgekeurd budget

Wet bescherming persoonsgegevens

17.

Mandaat

Het aan een ieder die erom verzoekt de inlichtingen uit het openbaar register, als bedoeld in artikel 28, eerste lid, onder a tot en met e, Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) omtrent de van de aanmelding vrijgestelde gegevensverwerkingen verstrekken.

Art. 30, lid 3, Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

B&W

DB

AD

M

T

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

18.

Machtiging

Indien persoonsgegevens worden verkregen op een andere wijze dan bedoeld in artikel 33 Wbp, deelt de verantwoordelijke de betrokkene de informatie mede, bedoeld in het tweede en derde lid, tenzij deze reeds daarvan op de hoogte is:

op het moment van vastlegging van hem betreffende gegevens, of

wanneer de gegevens bestemd zijn om te worden verstrekt aan een derde, uiterlijk op het moment van de eerste verstrekking.

Art. 34 Wbp

B&W

DB

AD

M

T

19.

Mandaat

De verantwoordelijke deelt de betrokkene schriftelijk binnen vier weken mee of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.

Art. 35 eerste lid Wbp

B&W

DB

AD

M

T

20.

Mandaat

Het op verzoek van betrokkene, aan wie overeenkomstig artikel 35 Wbp kennis is gegeven van hem betreffende persoonsgegevens, al dan niet overgaan tot het verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen van persoonsgegevens, indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Art. 36 Wbp

B&W

DB

AD

M

T

21.

Mandaat

De verantwoordelijke doet aan de verzoeker, bedoeld in artikel 36 Wbp, desgevraagd opgave van degenen aan wie hij de mededeling heeft gedaan.

Art. 38 tweede lid,Wbp

B&W

DB

AD

M

T

22.

Mandaat

Het door de verantwoordelijke terstond beëindigen van de verwerking, als bedoeld in artikel 8, onder e en f, van de Wbp, a.g.v. het aantekenen van (gerechtvaardigd) verzet door betrokkene i.v.m. zijn persoonlijke omstandigheden.

Art. 40 tweede lid Wbp

B&W

DB

AD

M

Financiën

23.

Machtiging

Aansprakelijkstelling namens de gemeente c.q. de Werkmij. tegen veroorzakers schade of veroorzakers onrechtmatige daad ingevolge art. 6:162 Burgerlijk Wetboek.

art. 160 Gemeentewet

B&W

DB

AD

M

T

A

24.

Machtiging

Staken van vruchteloos gebleken pogingen tot innen van civielrechtelijke vorderingen en voorstellen deze vorderingen als oninbaar op te nemen in de gemeenterekening.

art. 160, 197 Gemeentewet

B&W

DB

AD

M

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

25.

Machtiging

Het treffen van betalingsregelingen met debiteuren.

art. 160 Gemeentewet

B&W

DB

AD

M

T (A&B)

A (A&B)

Tot een bedrag van € 25.000.

26.

Machtiging

Beslissingen inzake aansprakelijkstelling van de gemeente door derden (beperkingen: bepalingen van de betreffende verzekeringsovereenkomst) waarbij de hoogte van de aansprakelijkheidsstelling door derden beneden het bedrag van € 2.500,- blijft.

art. 160 Gemeentewet

B&W

DB

AD

M

T (A&C)

Genoemde bedrag is het bedrag van het eigen risico volgens de toepasselijke WA-verzekering

27.

Mandaat/Volmacht

Het aangaan van verzekeringsovereenkomsten (mandaat voor het nemen van het besluit tot en volmacht voor de ondertekening).

art. 160 Gemeentewet

art. 171 Gemeentewet

B&W

B

DB

V

AD

M

T (A&C)

28.

Volmacht

Het aangaan van geldleningovereenkomsten op grond van een besluit tot het aangaan van een langlopende lening (langer dan 1 jaar)

(mandaat voor het nemen van het besluit tot en volmacht voor de ondertekening).

art. 160 Gemeentewet

art. 171 Gemeentewet

B&W

B

DB

V

AD

M

T (A&B)

A (A&B)

Na overleg met de portefeuillehouder.

29.

Volmacht

Opnemen en uitzetten van kasmiddelen in de vorm van rekening-courant of kasgeldleningen (korter dan 1 jaar)

(mandaat voor het nemen van het besluit tot en volmacht voor de ondertekening).

art. 160 Gemeentewet

art. 171 Gemeentewet

B&W

B

DB

V

AD

M

T (A&B)

A (A&B)

30.

Machtiging

Het uitvoeren van betalingsopdrachten.

art. 212 Gemeentewet

Beheersverordening

B&W

DB

AD

M

T (A&B)

A (A&B)

31.

Machtiging

Het stellen en innen van vorderingen.

art. 212 Gemeentewet

Beheersverordening

B&W

DB

AD

M

T (A&B)

A (A&B)

32.

Machtiging

Het afhandelen van verzoeken om uitstel van betaling op vorderingen.

art. 212 Gemeentewet

Beheersverordening

B&W

DB

AD

M

T (A&C)

Er wordt een register bijgehouden van genomen beslissingen.

33.

Mandaat

Leges heffen en innen.

Diverse wet- en regelgeving

B&W

DB

Heffings/invorderings-ambtenaar

AD

M

T

A

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

Personeel/arbeidsvoorwaarden

* De uitvoering van besluiten op het terrein van personeel/arbeids-voorwaarden in de vorm van schriftelijke beslissingen/brieven vindt in alle gevallen plaats door medewerkers van Team A&B (personeels – en salarisadministratie)

1.

Mandaat/Machtiging

De taken m.b.t. het aanstellen van (tijdelijk) gemeentepersoneel, het verlengen van een tijdelijke aanstelling, alsmede het omzetten van een tijdelijke aanstelling in een vaste aanstelling voor medewerkers in de DO ’s en/of WM 8KTD

art. 2:1 e.v. Arbeidsvoorwaardenregeling

B&W

DB

AD

M

T

Manager betreffende afdeling DO, dan wel manager betreffende teams Werkmij

2.

Mandaat/Machtiging

De taken m.b.t. het aanstellen van personeel op basis van een arbeidsovereenkomst voor de DO ’s en/of WM 8KTD

Art. 2:5 e.v. Arbeidsvoorwaardenregeling

B&W

DB

B

V

AD

M

T

Manager betreffende afdeling DO, dan wel manager betreffende teams Werkmij

Voor zover hier sprake is van het sluiten van contracten, wordt de vertegenwoordigingsbevoegdheid buiten rechte (van de burgemeester of voorzitter van het DB 8KTD) eveneens opgedragen aan gemandateerde (= het ondertekenen van het contract).

3.

Mandaat/machtiging

Het verlenen van ontslag aan tijdelijk en vast personeel van de DO ’s en/of WM 8KTD op de ontslaggronden

-op verzoek

-het bereiken van de AOW-gerechtige leeftijd

-reorganisatie

-volledige arbeidsongeschiktheid

-gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

-onbekwaamheid of ongeschiktheid

-overige ontslaggronden

-pre-vut

-FPU

-Uit een tijdelijke aanstelling of tijdelijke urenuitbreiding

-Als disciplinaire straf

-Schorsen van een medewerker

hoofdstuk 8 Arbeidsvoorwaardenregeling

a.art. 8:1

b.art. 8:2

c.art. 8:3

d.art. 8:4

e.art 8:5

f.art. 8:6

g.art. 8:7

h.art. 8:8

i: art. 8:9

j.art. 8:10

k.art. 8:11

l.art. 8:12

m.art. 8:13

n.art. 8:15:1 e.v.

B&W

DB

AD

M T

Manager betreffende afdeling DO, dan wel manager betreffende teams Werkmij

Het verlenen van ontslag op basis van arbeids- ongeschiktheid geschiedt op grond van een uitspraak het UWV.

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

4.

Mandaat/machtiging

De uitvoerende taken m.b.t. formele procedures gerelateerd aan de rechtpositie van medewerkers van de DO’s en/of WM8KTD.

CAR-UWO

Bepalingen Arbeidsvoorwaarden-regeling

B&W

DB

AD

M

T

A

Manager betreffende afdeling DO, dan wel manager betreffende teams Werkmij

5.

Mandaat

Het ingevolge de Arbeidsvoorwaardenregeling toekennen van een vergoeding/toelage aan medewerkers van de DO’s en/of WM8KTD wegens:

a.waarneming;

b.overwerk;

c.onregelmatige dienst;

d.verschuiving van arbeidsduur

e.inconveniënten

f.persoonlijke toelage

Arbeidsvoorwaardenregeling:

a.art. 3:1:2

b.art. 3:2

c.art. 3:3

d.art. 3:4

e.Bezoldigingsverordening Tytsjerksteradiel / Bezoldigingsverordening Achtkarspelen.

f.art. 3:7:8

B&W

DB

AD

M

T

Manager betreffende afdeling DO, dan wel manager betreffende teams Werkmij

6.

Mandaat

Het aanbrengen van wijzigingen in de inschaling van medewerkers van de DO”s en/of WM8KTD als gevolg van functiewaardering

art. 3:1 e.v. Arbeidsvoorwaardenregeling

B&W

DB

AD

M

T

Manager betreffende afdeling DO, dan wel manager betreffende teams Werkmij

7.

Mandaat

Toekennen bijzondere beloning wegens bijzondere prestaties van medewerkers van de DO’s en/of WM8KTD

art. 15:1:28 Arbeidsvoorwaardenregeling

B&W

DB

AD

M

T

Voor medewerkers van de DO’s vindt toekenning plaats obv advies verantwoordelijke directeur DO.

Manager betreffende afdeling DO, dan wel manager betreffende teams Werkmij

8.

Mandaat

Het betalen van uitkeringslasten aan het UWV als gevolg van een door het UWV toegekende WW-uitkering/wachtgelduitkering na ontslag van medewerkers van de DO’s en/of WM8KTD.

art. 10 en art. 10a Arbeidsvoorwaardenregeling

B&W

DB

T

A

Toelichting: Een ontslagen medewerker kan WW aanvragen bij UWV. Deze instantie bepaalt of betrokkene wel/geen recht heeft en keert evt. de uitkering uit.

Daarna brengt het UWV de uitkeringslasten bij de gemeente/de Werkmij. in rekening omdat de overheid Eigen Risicodrager is.

9.

Mandaat

Het betalen van uitkeringslasten aan het UWV als gevolg van een door het UWV toegekende WW-uitkering na ontslag uit een tijdelijke betrekking aan medewerkers van de DO’s en/of WM8KTD.

art. 11:1 e.v. Arbeidsvoorwaardenregeling

B&W

DB

T

A

Toelichting: Een ontslagen medewerker kan WW aanvragen bij UWV. Deze instantie bepaalt of betrokkene wel/geen recht heeft en keert evt. de uitkering uit.

Daarna brengt het UWV de uitkeringslasten bij de gemeente/de Werkmij. in rekening omdat de overheid Eigen Risicodrager is.

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

10.

Mandaat

Besluit tot verhaal van schade op medewerkers van de DO’s en/of WM 8KTD, ontstaan door of te wijten aan zijn schuld of nalatigheid.

art. 15:1:12 Arbeidsvoorwaardenregeling

B&W

DB

AD

M

T

Manager betreffende afdeling DO, dan wel manager betreffende teams Werkmij

11.

Mandaat

Het toekennen van een vergoeding voor schade aan kleding, uitrusting en motorrijtuigen aan medewerkers van de DO’s en/of WM8KTD.

art. 15:1:23 Arbeidsvoorwaardenregeling

B&W

DB

AD

M

T

Manager betreffende afdeling DO, dan wel manager betreffende teams Werkmij tot max. € 5.000,--

Mandaat T tot max. € 2.500,00

12.

Mandaat

Het opleggen van de plicht tot aanvaarden van een andere betrekking inzake medewerkers van de DO ’s en/of WM 8KTD.

Art. 15:1:10 Arbeidsvoorwaardenregeling

B&W

DB

AD

M

Manager betreffende afdeling DO, dan wel manager betreffende teams Werkmij

13.

Mandaat

Besluit tot het opleggen van de plicht tot verrichten van andere werkzaamheden door medewerkers van de DO’s en/of WM 8KTD.

Art. 15:1:11 Arbeidsvoorwaardenregeling

B&W

DB

AD

M

Manager betreffende afdeling DO, dan wel manager betreffende teams Werkmij

14.

Mandaat

Besluit tot het opleggen aan medewerkers van de DO’s en/of WM 8KTD van een verbod tot het betreden van een arbeidsterrein.

Art. 15:1:19 Arbeidsvoorwaardenregeling

B&W

DB

AD

M

Manager betreffende afdeling DO, dan wel manager betreffende teams Werkmij

15.

Mandaat

Besluiten op grond van de FPU gemeenten ten aanzien van medewerkers van de DO ’s en/of WM 8KTD

Hoofdstuk 5a Arbeidsvoorwaardenregeling

B&W

DB

AD

M

T

Manager betreffende afdeling DO, dan wel manager betreffende teams Werkmij

Met uitzondering van artikel 5a:7 (lokaal beleid)

16.

Mandaat

Het vaststellen van de functiewaardering van medewerkers van de DO’s en/of WM8KTD.

a.voorlopig vaststellen van de geselecteerde normbeschrijving en/of lokale functiebeschrijving

b.de functiebeschrijvingen aan het college B&W / DB WM8KTD voorleggen als algemeen verbindend voorschrift

c.het opstellen en ondertekenen van de voorgenomen indelingsbesluiten

d.het opstellen en ondertekenen van de definitieve indelingsbesluiten

e.het selecteren, wijzigen of opstellen van (nieuwe) functiebeschrijvingen.

Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering HR21

B&W

DB

AD

M

Manager betreffende afdeling DO, dan wel manager betreffende teams Werkmij

Overeenkomstig de systematiek in de functiewaarderingsregeling.

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

17.

Volmacht

Aangaan en ondertekenen stage-overeenkomst voor stagiaires t.b.v de DO ’s en/of WM8KTD.

art. 160 Gemeentewet

art. 171 Gemeentewet

B&W

DB

B

V

AD

M

T

De vertegenwoordigingsbevoegdheid buiten rechte (van de burgemeester of voorzitter van het DB 8KTD) wordt eveneens opgedragen aan gemandateerde (= het ondertekenen van de overeenkomst).

18.

Mandaat

Het verlenen van verlof wegens vakantie

Arbeidsvoorwaardenregeling

art. 6:1 e.v.

B&W

DB

AD

M

T

Manager betreffende afdeling DO, dan wel manager betreffende teams Werkmij

T.a.v. de (plv.) directeur blijft het college bevoegd.

19.

Mandaat

Het verlenen van verlof aan medewerkers van de DO’s en de WM8KT wegens:

a.Calamiteiten- en ander kort verzuim;

b.Langdurig zorgverlof;

c.Huwelijk of geregistreerd partnerschap van de ambtenaar;

d.Vakbondsverlof;

e.Kortdurend zorgverlof;

f.Ouderschapsverlof;

g.Zwangerschaps- bevallingsverlof;

h.Adoptie- en pleegzorgverlof.

Arbeidsvoorwaardenregeling:

Art. 6:4 t/m 6.8

B&W

DB

AD

M

T

Manager betreffende afdeling DO, dan wel manager betreffende teams Werkmij

-AD of M is bevoegd bij verlenen van verlof aan T;

-AD is bevoegd bij verlenen van verlof aan M;

-T.a.v. de (plv.) directeur blijft het college bevoegd.

20.

Mandaat/machtiging

Nemen besluit op bezwaarschrift waarvan het commissie advies (van de Ambtenarenkamer van de commissie bezwaarschriften en klachten 8KTD) luidt: (kennelijk) ongegrond of (kennelijk) niet-ontvankelijk. Dit betreft (oud)medewerkers van de DO ’s en/of WM8KTD.

Awb

B&W

DB

AD

M

Manager betreffende afdeling DO, dan wel manager betreffende teams Werkmij

Beslissing op bezwaar kan niet door de M in mandaat worden afgedaan als deze ook het primaire besluit in mandaat heeft genomen.

21.

Mandaat/machtiging

Aanwijzen van medewerkers van de DO ’s en/of WM 8KTD als puzzelkandidaten bij arbeidsongeschiktheid, reorganisatie of ongeschiktheid/onbekwaamheid.

Artikel 3:1 e.v. Arbeidsvoorwaardenregeling

Hoofdstuk 7 Arbeidsvoorwaardenregeling

Hoofdstuk 10:d Arbeidsvoorwaardenregeling

B&W

DB

AD

M

Manager betreffende afdeling DO, dan wel manager betreffende teams Werkmij

22.

Mandaat/machtiging

Besluiten en andere handelingen inzake aanspraken bij ongeschiktheid wegens ziekte of gebrek tav medewerkers van de DO ’s en/of WM8KTD.

Hoofdstuk 7 Arbeidsvoorwaardenregeling

B&W

DB

AD

M

T

Manager betreffende afdeling DO, dan wel manager betreffende teams Werkmij

Al naar gelang de zwaarte van het besluit/handeling dient de T in te schatten of mandaat door M of AD dient te worden uitgevoerd.

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

23.

Mandaat/machtiging

Besluiten en andere handelingen inzake suppletie tbv medewerkers van DO ’s en/of WM 8KTD.

Hoofdstuk 11a Arbeidsvoorwaardenregeling

B&W

DB

AD

M

T

Manager betreffende afdeling DO, dan wel manager betreffende teams Werkmij

Mandaat geldt niet voor het stellen van nadere regels.

24.

Mandaat

Besluiten tot opleggen van disciplinaire straffen tav medewerkers van de DO ’s en/of WM 8KTD.

Hoofdstuk 16 Arbeidsvoorwaardenregeling

B&W

DB

AD

M

Manager betreffende afdeling DO, dan wel manager betreffende teams Werkmij

Voor medewerkers DO’s vindt opleggen plaats obv advies van verantwoordelijk directeur DO.

25.

Besluit/machtiging/volmacht

Uitvoering Verhaalswet ongevallen ambtenaren voor medewerkers van de DO ’s en/of WM8KTD.

Verhaalswet ongevallen ambtenaren

B&W

DB

AD

M

T

Manager betreffende afdeling DO, dan wel manager betreffende teams Werkmij

26.

Mandaat

Besluiten tbv medewerkers WM8KTD en de DO’s ten aanzien van trajecten op grond van:

a.arbeidsongeschiktheid

b.reorganisatie

c.ongeschiktheid/onbekwaamheid

a.hoofdstuk 7 Arbeidsvoorwaardenregeling

b.hoofdstuk 10:d Arbeidsvoorwaardenregeling

c.hoofdstuk 10:d Arbeidsvoorwaardenregeling

B&W

DB

AD

M

T

Manager betreffende afdeling DO, dan wel manager betreffende teams Werkmij

Tav DO’s vindt opleggen traject plaats obv advies van de verantwoordelijke directeur DO.

Hoofdstuk 2 - DO T-diel

DO T-diel

Afdeling Beleid

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

Onderwijs

1.

Mandaat

Een gedeelte van een gebouw of terrein, dat tijdelijk niet nodig zal zijn voor de daar gevestigde school, te bestemmen voor huisvesting van een andere school, voor ander onderwijs (niet zijnde basis-, speciaal of voortgezet speciaal onderwijs), voor educatie dan wel voor andere culturele, maatschappelijke of recreatieve doeleinden.

Art. 107 lid 1 Wet op het primair onderwijs

Art. 105 lid 1 wet op de expertisecentra

B&W

AD

M

A

2.

Mandaat

Ten behoeve van het onderwijs in lichamelijke oefening, expressie-activiteiten, watergewenning en bewegingstherapie een (gedeelte van een) gebouw of terrein, dat niet nodig zal zijn voor de daar gevestigde school, te bestemmen als huisvesting voor een andere school of ander onderwijs (niet zijnde speciaal en voortgezet speciaal onderwijs), voor educatie dan wel voor andere culturele, maatschappelijke of recreatieve doeleinden.

Art. 107 lid 1 Wet op het primair onderwijs

Art. 105 lid 1 Wet op de expertisecentra

B&W

AD

M

A

3.

Mandaat

Toestemming verlenen voor verhuur aan een derde door een schoolbestuur van een gedeelte van een gebouw of terrein dat tijdelijk niet nodig is voor de daarin gevestigde, niet door de gemeente in stand gehouden school, voor andere doeleinden, zijnde geen woon- of bedrijfsdoeleinden zoals bedoeld in art. 1623, 2e lid en art 1624, 2e lid BW.

Art. 108 lid 1 Wet op het primair onderwijs

Art. 106 lid 1 Wet op de expertisecentra

B&W

AD

M

A

4.

Mandaat

Toekennen en weigeren van voorzieningen m.b.t. herstel en/of vervanging van schade aan een schoolgebouw, onderwijsleerpakket of leer- en hulpmiddelen en meubilair in bijzondere omstandigheden.

Art. 2 Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs

B&W

AD

M

A

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

5.

Mandaat

Na ontvangst van de offertes beslissen over het bedrag dat definitief beschikbaar wordt gesteld voor de uitvoering van de voorzieningen en over het tijdstip waarop de bekostiging een aanvang kan nemen.

Art. 15, lid 2 Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs

B&W

AD

M

A

6.

Mandaat

Aanwijzen GGD-inspecteurs als toezichthouder naleving kwaliteit kinderopvang.

Artikel 1.61 Wet Kinderopvang

B&W

AD

M

Aanwijzing wordt in de wet expliciet geregeld.

Mandaat voor aanverwante beslissingen en handelingen.

7.

Mandaat

Het nemen van besluiten tot vaststelling noodzaak van kinderopvang op grond van de in paragraaf 2 van de verordening aangegeven buitenwettelijke doelgroepen.

Paragraaf 2 Verordening Kinderopvang

B&W

AD

M

A

Subsidies

8.

Mandaat

Het nemen van besluiten m.b.t. het verlenen van subsidies, voorschotten en vaststellen van subsidies tot een bedrag van € 50.000,=,

Inclusief het, zonder voorafgaande subsidieverlening, vast stellen van subsidie tot een max. bedrag van

€ 5000,-

Titel 4.2 Subsidies Awb

Algemene Subsidie Verordening

Overige (deel)subsidieverordeningen en regelingen op het gebied van sport, muziekbeoefening, kunst en cultuur.

B&W

AD

M

A

Voor zo ver betrekking hebbend op taken, die tot het terrein van de afdeling Beleid behoren;

9.

Mandaat

Het nemen van besluiten m.b.t. het weigeren van de onder 8 genoemde subsidies bij overschrijding van het subsidieplafond, en/of o.b.v. aanvullende weigeringsgronden en/of te laat ingediende en/of niet binnen toepassingsbereik vallende subsidieaanvragen.

Titel 4.2 Subsidies Awb

Art. 7 Algemene Subsidie Verordening

Overige (deel)subsidieverordeningen en regelingen op het gebied van sport, muziekbeoefening, kunst en cultuur.

B&W

AD

M

Voor zo ver betrekking hebbend op taken, die tot het terrein van de afdeling Beleid behoren

10.

Mandaat

Het verstrekken van voorschotten vanaf € 50.000.

Titel 4.2 Subsidies Awb

B&W

AD

M

Voor zo ver betrekking hebbend op taken, die tot het terrein van de afdeling Beleid behoren

11.

Mandaat

Verlenen van subsidies voor groot onderhoud en exploitatie van dorpshuizen

Notitie Dorpshuizen in de gemeente Tytsjerksteradiel 2010

AD

M

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

Wet Inburgering (WI)

12.

Mandaat

Ontheffing (dan wel afwijzing aanvraag tot ontheffing) van de inburgeringsplicht i.v.m. een psychische of lichamelijke belemmering dan wel een verstandelijke handicap of op basis van voldoende inspanning.

Artikel 6, WI

B&W

AD

M

A

Na inwinnen van medisch advies of advies van onderwijsinstelling

13.

Machtiging

Het verstrekken van gegevens t.b.v. de vaststelling van de rijksbijdrage tezamen met de jaarrekening en accountantsverklaring.

Artikel 7.5, Besluit inburgering

B&W

AD

M

A

Planûntjouwing en Fêstguod

Divers

14.

Volmacht

Het in gebruik geven van stukjes grond, bermen, tuinen e.d.

art. 160 Gemeentewet

B&W

AD

M

A

15.

Mandaat

Het verlenen van vergunningen aan nutsbedrijven voor het leggen van kabels, buizen en leidingen in gemeentegrond bij nieuwe- en reconstructiewerken.

art. 5.2 Telecommunicatiewet

B&W

AD

M

A

NB: de wet spreekt van een gedoogverplichting

16.

Mandaat

Het beslissen op verzoeken om wijzigingen aan te brengen in de openbare verlichting.

art. 160 Gemeentewet

B&W

AD

M

A

Binnen normen openbare verlichting. Zie beleidsnotitie openbare verlichting.

Vastgoed

17.

Volmacht/Machtiging

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten van eigendomsovername (aankoop en/of verkoop) “om niet” van onroerende zaken en beperkte rechten.

art. 160 Gemeentewet

art. 171 Gemeentewet

B&W

B

AD

M

A

18.

Volmacht/Machtiging

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten tot vestiging van beperkte rechten.

art. 160 Gemeentewet

art. 171 Gemeentewet

B&W

B

AD

M

A

19.

Volmacht/Machtiging

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten tot koop en/of verkoop, huur en/of verhuren, pachten en/of verpachten of op enige andere wijze in gebruik geven van bij de dienst ondergebrachte gemeente-eigendommen.

art. 160 Gemeentewet

art. 171 Gemeentewet

B&W

B

AD

M

A

Tot een bedrag van € 25.000,-- per overeenkomst

20.

Volmacht/machtiging

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten tot huurontbinding en pachtontbinding.

art. 160 Gemeentewet

art. 171 Gemeentewet

B&W

B

AD

M

A

Tot een bedrag van € 25.000,-- per overeenkomst

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

21.

Volmacht/Machtiging

Het aangaan en ondertekenen van grondexploitatieovereenkomsten c.q. samenwerkingsovereenkomsten.

art. 160 Gemeentewet

jo. Exploitatieverordening

art. 171 Gemeentewet

art 6.24 Wro

B&W

B

AD

M

A

22.

Volmacht/Machtiging

Het aangaan en ondertekenen van intentie-overeenkomsten c.q. samenwerkingsovereenkomsten c.q. uitvoeringsovereenkomsten.

art. 160 Gemeentewet

art. 171 Gemeentewet

B&W

B

AD

M

A

Het sluiten van overeenkomsten geschiedt onder de ontbindende voorwaarde dat B&W met de overeenkomst instemmen.

23.

Volmacht/Machtiging

Het aangaan en ondertekenen van een één- of tweezijdige rechtshandeling tot beëindiging van erfpachtsrecht.

art. 160 Gemeentewet

art. 171 Gemeentewet

B&W

B

AD

M

A

24.

Volmacht/Machtiging

Het voeren van onderhandelingen, alsmede het sluiten van overeenkomsten betreffende overige transacties over onroerende zaken.

art. 160 Gemeentewet

art. 171 Gemeentewet

B&W

B

AD

M

A

Het sluiten van overeenkomsten geschiedt onder de ontbindende voorwaarde dat B&W met de overeenkomst instemmen.

25.

Volmacht/Machtiging

Het verlenen van opties, alsmede het verkopen van grond aan particulieren.

art. 160 Gemeentewet

art. 171 Gemeentewet

B&W

B

AD

M

A

Met inachtneming van vastgestelde kostprijsberekeningen.

26.

Volmacht

Het vertegenwoordigen van de gemeente bij het passeren van notariële akten.

art. 160 Gemeentewet

art. 171 Gemeentewet

B&W

B

AD

M

A

Medewerkers van het notariskantoor, welke door de burgemeester gevolmachtigd zijn *

* Onder voorwaarde dat de gemeente heeft ingestemd met de ontwerp-akte.

Verkeer

27.

Mandaat

De beslissing om tijdelijke verkeersmaatregelen te nemen in het kader van de uitvoering van werkzaamheden tot herstel of reconstructie van wegen.

art. 17 Wegenverkeerswet 1994 jo. art. 34 Besluit Administratieve Bepalingen Wegverkeer

B&W

AD

M

A

Na vooroverleg met politie en brandweer en in overleg tussen de afdelingen Beleid en Beheer

28.

Mandaat

Het verlenen van ontheffingen

-exceptioneel transport;

-incidentele transporten.

AMvB Voertuigenreglement o.g.v. WVW 1994

art. 87 RVV

B&W

AD

M

A

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

29.

Mandaat

Het verlenen van vrijstelling c.q. ontheffing van bepalingen van de Wegenverkeerswet betreffende:

-het aanwijzen van algemene gehandicapten-parkeerplaatsen;

-het plaatsen of gebieden voor het laden en lossen van voertuigen;

-het aanwijzen van plaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen;

-het aanwijzen van een taxi-standplaats;

-het aanwijzen van een bus/vrachtwagen- parkeerplaats

Art. 18 Wegenverkeerswet

B&W

AD

M

A

Romtlike Oardering

30.

Volmacht

Het verzoeken om adviezen en offertes aan stedenbouwkundigen (of andere bureaus) en het verstrekken van opdrachten, inclusief het tekenen van contracten.

art. 160 Gemeentewet

art. 171 Gemeentewet

B&W

B

AD

M

Tot maximaal € 25.000, --

31.

Mandaat

Het afhandelen van provinciale verzoeken om advies inzake ontgrondingsaanvragen.

Provinciale Ontgrondingsverordening

B&W

AD

M

A

32.

Mandaat

Het zorgdragen voorvooroverleg i.v.m. (de voorbereiding van de partiële herziening van) een bestemmings- of structuurvisie c.q. van wijzigings- en uitwerkingsplannen (de laatste twee plannen zover nodig).

Art. 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening

B&W

AD

M

A

33.

Mandaat

Het vaststellen van een uitwerkingsplan of wijzigingsplan conform de bij een bestemmingsplan afgegeven regels.

Art. 3.6 Wro

Raad

B&W

AD

M

A

Dit geldt voor zover in een bestemmingsplan is bepaald dat het college bevoegd is - nadat het college naar aanleiding van een concreet verzoek heeft ingestemd met de procedure.

N.B. bij uitwerkingen en wijzigingen die niet op een individueel perceel / geval betrekking hebben (dorpsuitbreidingen) zal het ontwerpplan voorgelegd worden aan het college waarbij de wijze van afhandeling afzonderlijk wordt voorgesteld.

34.

Mandaat

Het verzorgen van inspraakprocedures m.b.t..ruimtelijke plannen op grond van de Wet Ruimtelijke ordening.

Wet Ruimtelijke ordening

art. 2 Algemene inspraakverordening

B&W

AD

M

A

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

35.

Mandaat

Het weigeren/verlenen van medewerking (principe-aanvragen) aan het wijzigen van een bestemmingsplan.

art. 160 Gemeentewet

art. 11 WRO

art. 3.6 Wro

Raad

B&W

AD

M

A

Negatieve beschikking na bepaling van het standpunt in de Raad/het college (dan alleen ondertekeningsmandaat).

36.

Mandaat

Het in behandeling nemen van verzoeken om tegemoetkoming in planschade inclusief advies.

Het verzoeken om advies inzake schadevergoeding ex afdeling 6.1 Wro.

Art. 6.1.3.2 Bro + 6.1.1 Bro

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade

B&W

AD

M

A

Besluitvorming over het (advies van de adviseur) toekennen / afwijzen van het verzoek blijft bevoegdheid van het college.

37.

Mandaat

Uitvoerende werkzaamheden voortvloeiend uit de gemeentelijke veerpontverordening

Artikel 2, 4, 5, 6 en 15 Gemeentelijke Veerpontverordening

B&W

AD

M

A

DO T-diel

Afdeling Concern

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

1.

Mandaat/volmacht

Het doen van aanbestedingen, gunningen en het aangaan van financiële verplichtingen met betrekking tot leveringen van ICT (systemen, middelen en voorzieningen) ten behoeve van de gemeente(n)

voor zover het een bedrag van € 50.000,- niet te boven gaat .

Voor zo ver dit impliceert het sluiten van contracten wordt de vertegenwoordiging buiten rechte (= ondertekening contract namens gemeente) eveneens opgedragen (volmacht) aan gemandateerde.

art. 160 Gemeentewet

art. 171 Gemeentewet

B&W

B

AD

M

Mits passend binnen goedgekeurd budget

2.

Mandaat

Het verzenden van ontvangstbevestigingen in antwoord op bij het gemeentebestuur ingekomen aanvragen.

art. 2:17 Algemene wet bestuursrecht

Raad

B&W

B

AD

M

T

A

Zonodig door T en A uit de Werkmaatschappij, team informatiebeheer.

DO T-diel

Afdeling Beheer

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

Divers

1.

Volmacht

Het aanvragen van offertes betreffende aanschaf van materiaal, materieel en diensten t.b.v. de dagelijkse bedrijfsvoering.

art. 160 Gemeentewet

art. 171 Gemeentewet

B&W

B&W

AD

M

T

A

2.

Volmacht

Het verlenen van opdrachten tot levering van materiaal, materieel en diensten t.b.v. de dagelijkse bedrijfsvoering binnen de beschikbaar gestelde middelen/het goedgekeurde budget.

art. 160 Gemeentewet

B&W

AD

M

T

A

3.

Mandaat

Het verlenen van subsidies inzake de inzameling van oud papier door verenigingen e.d.

art. 2 Deelsubsidieverordening oud papier

B&W

AD

M

T

A

Op basis van de vastgestelde vergoeding per kilo.

4.

Mandaat

De beslissing om tijdelijke verkeersmaatregelen te nemen in het kader van de uitvoering van werkzaamheden tot herstel of reconstructie van wegen.

art. 17 Wegenverkeerswet 1994 jo. art. 34 Besluit Administratieve Bepalingen Wegverkeer

B&W

AD

M

T

A

Na vooroverleg met politie en brandweer en in overleg tussen de afdelingen Beleid en Beheer

5.

Volmacht

Het aangaan van overeenkomsten tussen de gemeente en daarvoor in aanmerking komende bedrijven in de gemeente tot het door de gemeente inzamelen van bedrijfsafval (kantoor-, winkel- en dienstenafval), één en ander zoals omschreven in de Notitie Bedrijfsafval van oktober 1998.

art. 160 Gemeentewet

art. 171 Gemeentewet

B&W

B

AD

M

T

A

Algemene plaatselijke verordening (Apv)

6.

Mandaat

Het verlenen van een vergunning t.b.v. het inzamelen en het verwijderen van onderscheidene afvalstoffen.

art. 2.3 en 2.4 Afvalstoffenverordening T-diel 2014

B&W

AD

M

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

7.

Mandaat

Het verlenen van een ontheffing t.b.v. het storten van afval of vuilnis buiten een daartoe bestemde verzamelplaats.

art. 16 Afvalstoffenverordening T-diel 2014

B&W

AD

M

A

8.

Mandaat

Het verlenen van een (omgevings)vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg

art. 2.11 , lid 3 onder b. Apv

B&W

AD

M

A

N.b.: Hieronder valt b.v. ook het dempen van sloten, leggen van dammen, duikers, ed. in sloten welke in eigendom c.q. beheer zijn bij de gemeente.

In overleg met het Wetterskip

9.

Mandaat

Het verlenen van toestemming voor het plaatsen van vaste of tijdelijke verwijsborden in bermen waarvan de gemeente eigenaar is.

Burgerlijk Wetboek

art. 160 Gemeentewet

B&W

AD

M

A

Plaatsing conform vastgesteld beleid – technisch medewerker.

10.

Mandaat

Het verlenen van een vergunning voor het plaatsen, hebben of aanbrengen van voorwerpen in openbaar water.

art. 5.24 Apv

B&W

AD

M

T

A

Wet milieubeheer c.a.

11.

Mandaat

De acceptatie van meldingen betreffende een voornemen een bouwstof op of in de bodem toe te passen.

Wet Milieubeheer

art. 32 Besluit bodemkwaliteit

B&W

AD

M

A

12.

Mandaat

Invullen en ondertekenen van begeleidingsbrieven voor het transport van (schone) grond van werken van de gemeente naar het gemeentelijk gronddepot te Sumar.

Art. 160 Gemeentewet

Art. 10.39 Wet Milieubeheer

Art. 6 Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen.

B&W

AD

M

T

A

Hoofdstuk 3 - DO 8K

DO Achtkarspelen

Afdeling Ruimte en Beheer

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

Beheer

1.

Mandaat/volmacht

Aansprakelijkstelling door de gemeente van derden wegens door de gemeente geleden schade aan gemeente-eigendommen

Gemeentewet

Burgerlijk Wetboek

B&W

B

AD

M

T

A

2.

Mandaat

Groenvoorzieningen c.q. -stroken, beoordelen of deze verkocht kunnen worden of in gemeentelijk beheer moeten blijven

Gemeentewet

Burgerlijk Wetboek

B&W

AD

M

T

A

3.

Mandaat

Huishoudelijke afvalstoffen: verlenen inzamelvergunning op grond van de Afvalstoffenverordening

Afvalstoffenverordening Achtkarspelen, art. 11

B&W

AD

M

T

A

4.

Mandaat

Huishoudelijke afvalstoffen: vaststellen dagen en tijden voor aanbieding op grond van de Afvalstoffenverordening

Afvalstoffenverordening Achtkarspelen, art. 11

B&W

AD

M

T

A

5.

Mandaat

Verlenen van vergunning voor het leggen van leidingen in gemeentegrond

Algemene Plaatselijke Verordening

Art. 2.11

B&W

AD

M

T

A

6.

Mandaat

Het uitoefenen van bevoegdheden van B&W als genoemd in de telecommunicatieverordening gemeente Achtkarspelen 1999

Telecommunicatieverordening Achtkarspelen 1999

B&W

AD

M

T

A

7.

Mandaat

Verlenen van instemming voor het uitvoeren van werkzaamheden in verband met de aanleg en instandhouding van kabels

Telecommunicatiewet, art. 5.2

B&W

AD

M

T

A

8.

Mandaat

Besluiten tot het nemen van tijdelijke verkeersmaatregelen

Wegenverkeerswet art. 17, juncto art. 34 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

B&W

AD

M

T

A

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

9.

Mandaat

Verlenen van vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg

Algemene Plaatselijke Verordening

Art. 2.11

B&W

AD

M

T

10.

Mandaat

Uitweg, verlenen vergunning voor het maken en veranderen van een + het aangaan van de daarbij behorende overeenkomsten

Algemene Plaatselijke Verordening

Art. 2.12

B&W

AD

M

T

A

11.

Mandaat

Weg, verlenen ontheffing voor het verontreinigen van de weg en van terreinen

Algemene Plaatselijke Verordening

Art. 16

B&W

AD

M

T

A

12.

Mandaat

Wegen, toezicht op goede staat van (wanneer onderhoudsplicht openbare weg bij particulier berust - Wegenwet)

Wegenwet

Art. 16

B&W

AD

M

T

A

13.

Mandaat/volmacht

Aangifte bij het Openbaar Ministerie van strafbare feiten met betrekking tot de Openbare Ruimte

Gemeentewet

Wetboek van Strafrecht en Strafvordering

B&W

B

AD

M

T

A

Mandaat voor het nemen van het besluit tot; volmacht voor het feitelijk doen van aangifte

14.

Mandaat/volmacht

Afrekening sporthalkantines

Burgerlijk Wetboek;

Beleidsnota ‘s sport

B&W

B

AD

M

A

Mandaat voor het nemen van het besluit; volmacht voor ondertekening van de daaruit voortvloeiende overeenkomst/nota

15.

Mandaat/volmacht

Verpachting en ingebruikgeving gemeentelijke, sporthallen, gymlokalen, sportterreinen, oefenhoeken

Burgerlijk Wetboek;

Beleidsnota‘s sport

B&W

B

AD

M

A

Mandaat voor het nemen van het besluit; volmacht voor ondertekening van de daaruit voortvloeiende overeenkomst/nota

16.

Mandaat/volmacht

Verhuur sport- en spel uitleen

Burgerlijk Wetboek;

Beleidsnota ‘s sport

B&W

B

AD

M

A

Mandaat voor het nemen van het besluit; volmacht voor ondertekening van de daaruit voortvloeiende overeenkomst/nota

DO Achtkarspelen

Afdeling Ontwikkeling

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

Subsidies

1.

Mandaat

Verlenen/weigeren van subsidies, toekennen voorschotten en vaststellen van subsidies

Art. 6, 7, 8, 10,13, 14, 15 en 16

Algemene subsidieverordening Achtkarspelen 2016

B&W

AD

M

A

2.

Mandaat

Uitoefening bevoegdheden B&W als genoemd in de Subsidieregeling Samenleving

Art. 1.4 e.v. Subsidieregeling Samenleving Achtkarspelen

B&W

AD

M

A

Geldt niet voor voorzieningen of besluiten bij onvoorziene omstandigheden als bedoeld in artikel art. 5.1 van de Subsidieregeling

3.

Mandaat

Verlenen subsidie ten behoeve van groot onderhoud van dorpshuizen

Regeling investeringen in groot onderhoud voor

dorpshuizen

B&W

AD

M

A

Onderwijs

4.

Mandaat

Besluiten inzake voorzieningen in huisvesting voor het onderwijs

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2008

B&W

AD

M

A

5.

Mandaat

Verdeling van de rijksmiddelen op grond van onderwijsachterstanden beleid (OAB)

Onderwijsachterstandenbeleid

B&W

AD

M

A

Betreft Beleidsnota Koers op Kansen II.

6.

Uitvoering besluiten inzake welzijnsaccommodaties

Beleidsnota ’s inzake welzijn/ welzijnsaccommodaties

B&W

AD

M

A

Vastgoed

7.

Verkoop groenvoorzieningen en/of groenstroken

Burgerlijk Wetboek; Gemeentewet

B&W

AD

M

A

Uitvoering cf. vastgesteld beleid

8.

Vertegenwoordiging gemeente bij de juridische levering van grond

Gemeentewet

art. 171

B

AD

M

A

9.

Verhuur genot van jacht

Flora- en faunawet

art. 34

B&W

B

AD

M

A

Mandaat omvat tevens volmacht burgemeester tot ondertekening overeenkomst

10.

Verstrekken van subsidies ter bevordering van aanleg van glasvezel op bedrijventerreinen

Art. 6 e.v. Algemene subsidie- verordening Achtkarspelen 2016

B&W

AD

M

A

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

11.

Ontheffingen, als bedoeld in artikel 3.6 lid 1 sub c en d

Wet Ruimtelijke Ordening

B&W

AD

M

A

12.

Aangaan overeenkomsten verhalen planschadekosten als bedoeld in artikel 6.4a

Wet ruimtelijke ordening

B&W

AD

M

A

13.

Verlenen opdracht aan adviseur of adviescommissie als bedoeld in artikel 2 van de Procedure verordening voor advisering tegemoetkoming in planschade

Art. 2 Procedure verordening voor advisering tegemoetkoming in planschade

B&W

AD

M

A

14.

Aanwijzen adviseur of adviescommissie als bedoeld in artikel 3 van de Procedure verordening voor advisering tegemoetkoming in planschade

Art. 3 Procedure verordening voor advisering tegemoetkoming in planschade

B&W

AD

M

A

15.

Het nemen van beslissingen op een verzoek om wraking van een adviseur of adviescommissie

Artikel 5, lid 3

Procedure verordening voor advisering tegemoetkoming in planschade

B&W

AD

M

A

16.

Het waarmerken van digitale ruimtelijke plannen/besluiten ten behoeve van het elektronisch beschikbaar stellen als bedoeld in artikel 1.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening

Besluit ruimtelijke ordening

B&W

AD

M

A

Hoofdstuk 4 - Griffie

 • a.

  Griffie Achtkarspelen

 • b.

  Griffie Tytsjerksteradiel

Griffie Achtkarspelen

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

1.

Mandaat

Uitoefening van de bevoegdheid te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten ter uitvoering van de specifiek aan de raad toegekende wettelijke taken en bevoegdheden.

Art. 160 Gemeentewet

B&W

Griffier

Op grond van artikel 10:4 Awb heeft de gemeenteraad toestemming verleend voor dit mandaat.

2.

Volmacht

Vertegenwoordiging bij ondertekening van overeenkomsten welke door hem krachtens mandaat van het college worden gesloten ter uitvoering van de specifiek aan de raad toegekende wettelijke taken en bevoegdheden.

Art. 171, lid 2 Gemeentewet

B

Griffier

3.

Mandaat

M.b.t. ambtenaren van de raadsgriffie: Uitoefenen bevoegdheden college van B&W als genoemd in de CAR-UWO, met inachtneming van de hieronder genoemde uitzonderingen en met uitzondering van het vaststellen van regelingen en het stellen van nadere regels (CAR-UWO)

Art. 7 Verordening op het presidium

Presidium (gedelegeerd door de raad)

Griffier

4.

Mandaat

M.b.t. ambtenaren van de raadsgriffie:aanstellen van medewerkers dan wel sluiten van arbeids-overeenkomsten (art. 2.1,art. 2.5 en art. 2.5.1 CAR-UWO)

Art. 7 Verordening op het presidium

Presidium (gedelegeerd door de raad)

Griffier

Uitsluitend overeenkomstig door het presidium goedgekeurde formatieplan voor de griffie

5.

Mandaat

M.b.t. ambtenaren van de raadsgriffie: ontslag en schorsing ambtenaren (hfdst. 8 CAR-UWO) anders dan op eigen verzoek

Art. 7 Verordening op het presidium

Presidium (gedelegeerd door de raad)

Griffier

Uitsluitend na voorafgaande toestemming van het presidium

Griffie Tytsjerksteradiel

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

Algemeen

1.

Mandaat

Uitoefening van de bevoegdheid te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten ter uitvoering van de specifiek aan de raad toegekende wettelijke taken en bevoegdheden.

Art. 160 Gemeentewet

B&W

Griffier

Op grond van artikel 10:4 Awb heeft de gemeenteraad toestemming verleend voor dit mandaat.

2.

Volmacht

Vertegenwoordiging bij ondertekening van overeenkomsten welke door hem krachtens mandaat van het college worden gesloten ter uitvoering van de specifiek aan de raad toegekende wettelijke taken en bevoegdheden.

Art. 171 lid 2 Gemeentewet

B

Griffier

Rekenkamercommissie

3.

Mandaat

Uitoefening van de bevoegdheid te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten ter uitvoering van de specifiek aan de (voorzitter van de) rekenkamercommissie toegekende wettelijke taken en bevoegdheden.

Art. 160 Gemeentewet

B&W

Griffier

Op grond van artikel 10:4 Awb heeft de gemeenteraad toestemming verleend voor dit mandaat.

4.

Volmacht

Vertegenwoordiging bij ondertekening van overeenkomsten welke door hem krachtens mandaat van het college worden gesloten ter uitvoering van de specifiek aan de (voorzitter van de) rekenkamercommissie toegekende wettelijke taken en bevoegdheden.

Art. 171 lid 2 Gemeentewet

B

Griffier

5.

Mandaat/Machtiging

Uitoefening van de aan de Rekenkamercommissie toekomende bevoegdheden als bedoeld in de artikelen 183 en 184 van de Gemeentewet

Art. 9 Verordening op de rekenkamercommissie (2015)

Rekenkamercommissie

Griffier

Personeel griffie

6.

Machtiging

Ten behoeve van de medewerkers van de Griffie uitoefenen van de arbeidsvoorwaardenregeling, voor zover dat in de dagelijkse uitvoering gebruikelijk is.

Art. 1, lid 4 Verordening werkgevers-commissie T-diel 2012

Werkgeverscommissie

Griffier

Hoofdstuk 5 – Werkmaatschappij

5.1 WM - Team Publieksdiensten

5. Onderdeel Burgerzaken (Burgerlijke stand aangelegenheden worden niet benoemd)

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

Burgerzaken

Burgerlijk Wetboek (BW)

1.

Mandaat

Aangifte geboorte. Wanneer de tot de aangifte bevoegde of verplichte personen ontbreken of nalaten de aangifte te doen, geschiedt deze door of vanwege de burgemeester van de gemeente alwaar de geboorteakte moet worden opgemaakt.

BW 1:19e lid 5

B

M

T

A

2.

Mandaat

Aangifte overlijden. Wanneer tot de aangifte bevoegde personen ontbreken of nalaten binnen de in de Wet op de lijkbezorging gestelde termijn voor de begraving of verbranding de aangifte te doen, geschiedt deze door of vanwege de burgemeester alwaar de akte van overlijden moet worden opgemaakt.

BW 1:19e lid 3

B

M

T

A

Wet op de lijkbezorging (Wlb)

3.

Mandaat

Het nemen van een besluit tot lijkbezorging van gemeentewege.

Art. 21 Wet op de lijkbezorging

Besluit op de lijkbezorging

B

M

T

A

4.

Mandaat

Het besluiten tot verhaal van de kosten van lijkbezorging op de nalatenschap van de overledene en op de aangewezen verwanten, alsook het verrichten van de werkzaamheden ter uitvoering daarvan.

Art. 22 Wet op de lijkbezorging

Art. 160 Gemeentewet

B&W

M

T

A

5.

Mandaat

Besluiten tot afwijking van de termijn voor lijkbezorging.

Art. 17 Wet op de lijkbezorging

B

M

T

A

6.

Mandaat

Het verlenen van verlof tot opgraving.

Art. 29 Wet op de lijkbezorging

B

M

T

A

7.

Mandaat

Afgifte van verloven tot ontleding.

Art. 68 Wet op de lijkbezorging

B

M

T

A

8.

Mandaat

Afgeven van laisser-passer voor lijken.

Int. Ovk. Vervoer lijken 26-10-19973, Trb 1975,95

Art. 11 en 12 Besl. Lijkbezorging

B

M

T

A

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

Huisnummering

Wet Basis Registratie Personen (BRP)

9.

Mandaat

Bijhouden van de BRP persoonsgegevens

Wet BRP

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

B&W

M

T

A

10.

Mandaat

Afgifte van gewaarmerkte afschriften uit de BRP persoonsgegevens.

Art. 3.4 ev Wet BRP

B&W

M

T

A

11.

Mandaat

Nemen van beslissingen over:

Niet of niet geheel gevolg geven aan een aangifte.;

Afwijken van gegevens betreffende de burgerlijke staat/niet aanmerken van een document als akte;

Niet opnemen gegevens nationaliteit;

Ambtshalve wijziging;

Onjuiste gegevens of strijd met openbare orde;

Niet voldoen aan een verzoek als bedoeld in artikelen 2.55 t/m 2.60 WET BRP

art 2.60 Wet BRP

B&W

M

T

A

12.

Mandaat

Beslissingen omtrent verzoeken tot verwijdering van gegevens, geheimhouding, verbetering, naamgebruik, inzage.

Art. 2.78 e.v. Wet BRP

B&W

M

T

A

13.

Mandaat

Verklaring onder ede of belofte.

art 2.8 lid 2, onder e. Wet BRP

B&W

M

T

A

Paspoortwet

14.

Mandaat

In ontvangst nemen van de aanvragen voor nationale paspoorten, reisdocumenten voor vluchtelingen en reisdocumenten voor vreemdelingen.

Verstrekken van nationale paspoorten, reisdocumenten voor vluchtelingen en reisdocumenten voor vreemdelingen.

Vaststellen identiteit aanvrager reisdocument

Uitreiking van reisdocumenten art. 26 .

Termijnverstrekking reisdocument

Weigering of vervallenverklaring van reisdocumenten

Inhouding van reisdocumenten

Art. 26 Paspoortwet

Art. 40 Paspoortwet

Art. 28 Paspoortwet

Art. 42 Paspoortwet

Art. 41 Paspoortwet

Art. 44 Paspoortwet

Art. 55 Paspoortwet

B

M

T

A

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

Nederlanderschap/naturalisatie

15.

Mandaat

Inwinnen van gegevens uit de algemene documentatieregisters i.v.m. een verzoek tot naturalisatie tot Nederlander.

Art. 5, eerste lid, Besluit inlichtingen justitiële documentatie

B

M

T

A

16.

Mandaat

In ontvangst nemen van verklaringen tot verkrijgen en afstand van het Nederlanderschap.

Adviseren betreffende verzoeken om naturalisatie.

Art. 21 Rijkswet op Nederlanderschap

Circulaire Staatssecretaris van Justitie 24-09-1987

B

M

T

A

17.

Mandaat

Het afgeven van bewijzen van Nederlanderschap.

Rijkswet op het Nederlanderschap.

B

M

T

A

Rijbewijzen

18.

Mandaat

Het afgeven en verlengen van (de geldigheidsduur van) rijbewijzen.

Art. 116, art. 117 (internationale rijbewijzen) Wegenverkeerswet 1994

B

M

T

A

19.

Mandaat

Ongeldigheidverklaring van een rijbewijs.

Art. 124 Wegenverkeerswet 1994

B

M

T

A

20.

Mandaat

Weigering tot afgifte van een rijbewijs.

Art. 112 Wegenverkeerswet 1994

B

M

T

A

Dienstplicht

21.

Mandaat

Het invullen van een staat van inlichtingen voor:

Vrijstelling wegens persoonlijke onmisbaarheid, geestelijk ambt, kostwinnerschap, broederdienst en bijzonder geval;

Vervroegd klein verlof c.q. groot verlof;

Zakenverlof

Buitengewoon verlof;

Overplaatsing;

Uitstel wegens studie;

Uitstel voor zakelijke redenen;

Omtrent proeftijd koopvaardijpersoneel;

Voor mobilisatie vrijstelling;

Voor bestemming tot buitengewoon dienstplichtige

Dienstplichtwet en de Inkwartieringswet en de op deze wetten steunende Koninklijke Besluiten en Ministeriële Beschikkingen

B

M

T

A

Uitvoering Dienstplichtwet en Inkwartieringswet is opgeschort.

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

22.

Mandaat

In verband met verzoek om vrijstelling of uitstel:

Verzoek om rapport over vervangingsmogelijkheden aan Gewestelijk Arbeidsbureau;

Opstellen van openbare kennisgeving waarbij uitslag verzoeken of uitstel bekend wordt gemaakt;

Opstellen van kennisgeving uitslag verzoek om vrijstelling of uitstel van het Gemeentelijk Arbeidsbureau:

Idem aan de Gemeentelijke Gezondheidsdienst;

Opstellen van geleidebrief bij beroepschrift;

Geven van inlichtingen omtrent vaartijd van koopvaardijpersoneel gericht aan verwanten van d dienstplichtige.

Dienstplichtwet en de Inkwartieringswet en de op deze wetten steunende Koninklijke Besluiten en Ministeriële Beschikkingen

B

M

T

A

Uitvoering Dienstplichtwet en Inkwartieringswet is opgeschort.

23.

Mandaat

I.v.m. mobiliteitsvoorbereidingen:

Toezending zakblad;

Terugzending zakblad wanneer wijzigingen moeten worden aangebracht.

Dienstplichtwet en de Inkwartieringswet en de op deze wetten steunende Koninklijke Besluiten en Ministeriële Beschikkingen

B

M

T

A

Uitvoering Dienstplichtwet en Inkwartieringswet is opgeschort.

24.

Mandaat

Afgeven van vervoersbewijzen.

Dienstplichtwet en de Inkwartieringswet en de op deze wetten steunende Koninklijke Besluiten en Ministeriële Beschikkingen

B

M

T

A

Uitvoering Dienstplichtwet en Inkwartieringswet is opgeschort.

25.

Mandaat

I.v.m. keuring motorrijtuigen en voorbereiding vordering:

lastgeving P en B vorderingen en geleidebrief;

intrekking lastgeving of wijziging P en B vordering;

opgaaf aan keurings- en vorderingscommissaris motorrijtuigen van wijzigingen in de keurings- en vorderingskaarten;

oproeping ter keuring van motorrijtuigen;

bewijs van ontvangst- en vorderingscommissaris motorrijtuigen.

Dienstplichtwet en de Inkwartieringswet en de op deze wetten steunende Koninklijke Besluiten en Ministeriële Beschikkingen

B

M

T

A

Uitvoering Dienstplichtwet en Inkwartieringswet is opgeschort.

Kieswet

26.

Mandaat

Afgeven volmachten en kiezerspassen.

Art. K4 en L6 Kieswet

B

M

T

A

27.

Mandaat

Afgeven verklaring tot deelname aan verkiezingen in andere lidstaten van de EU.

Art. Y6 Kieswet

B

M

T

A

28.

Mandaat

Doorgeven kennisgeving van min. Van Justitie van uitsluiting van kiesrecht.

Art B5 van de Kieswet

B

M

T

A

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

29.

Mandaat

Registratie van kiesgerechtigden in de gemeentelijke basisadministratie.

Art. D1 en Y 32 Kieswet

B&W

M

T

A

30.

Mandaat

Informatie over kiesgerechtigheid

Art. D4 Kieswet

B&W

M

T

A

31.

Mandaat

Openbare kennisgeving kandidaatstelling.

Art. H1 Kieswet

B

M

T

A

32.

Mandaat

In ontvangst nemen kandidatenlijsten.

Art. H1 Kieswet

B

M

T

A

33.

Mandaat

Controle van kiesgerechtigdheid ondertekenaars van verklaring van ondersteuning.

Art. H4 Kieswet

B

M

T

A

34.

Mandaat

Ter openbare kennis brengen van adressen van de stembureaus.

Art. J4 Kieswet

B

M

T

A

35.

Mandaat

Toezenden stempassen.

Art. J7 Kieswet

B

M

T

A

36.

Mandaat

Verstrekken duplicaat stempas.

Art. J8 Kieswet

B

M

T

A

37.

Mandaat

Openbare kennisgeving kandidatenlijsten.

Art. J9 Kieswet

B

M

T

A

38.

Mandaat

Vervanging stembureauleden bij feitelijke ontstentenis.

Art. J12 Kieswet

B&W

M

T

A

39.

Mandaat

Beschikbaarheid stembiljetten en formulieren voor proces-verbaal.

Art. J21 en J22 Kieswet

B

M

T

A

40.

Mandaat

Afgeven van volmachten en kiezerspassen.

Art. K8, L11, L13 Kieswet

B

M

T

A

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

41.

Mandaat

Openbare kennisgeving volmachtverzoeken.

Artikel L8 Kieswet

B

M

T

A

42.

Mandaat

Register bijhouden van kiezers met machtiging.

Art. L 12 Kieswet

B

M

T

A

43.

Mandaat

Ontvangst proces verbaal.

Art. N11 Kieswet

B

M

T

A

44.

Mandaat/machtiging

PV’s met opgave van door de burgemeester vastgesteld aantallen stemmen overbrengen naar hoofd stembureau

Art. N12-1 Kieswet

B

M

T

A

Burgemeester ondertekent

Ambtenaar brengt over

45.

Mandaat

Ter inzage legging afschrift PV’s van de stembureaus bij verkiezing EP.

Art. N12 Kieswet

B

M

T

A

Divers

46.

Mandaat

Afgeven van verklaringen betreffende legalisatie van handtekeningen.

Art. 160 Gemeentewet

B

M

T

A

47.

Mandaat

Advisering betreffende verzoeken om geslachtsnaamwijzigingen, c.q. geslachtsnaam-vaststelling.

Circulaire Staatssecretaris van Justitie 24-09-1987

B

M

T

A

48.

Mandaat

Het afgeven van bewijzen van in leven zijn.

Wet BRP

B

M

T

A

Onderdeel KCC/Balie

Vergunningen

49.

Mandaat

Besluiten inzake aanvragen om collectevergunningen.

Art. 5.2.1 Apv

B&W

DB

M

T

50.

Mandaat

Besluiten inzake aanvragen om ventvergunningen.

Art. 5.2.2. Apv

B&W

DB

M

T

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

51.

Mandaat

Het verlenen van een kansspelvergunning voor grote kansspelen (verlotingen e.d.).

Art. 1 jo. art. 3 Wet op de Kansspelen

B&W

DB

M

T

N.B.: Bevoegdheden nrs. 53 en 54 worden voor de gemeente Tytsjerksteradiel afgehandeld door Team Vergunningverlening (mandaat M/T)

52.

Mandaat

Het verlenen van toestemming voor het organiseren van kleine kansspelen (bingo e.d.)

Art. 7c Wet op de Kansspelen

B&W

DB

M

T

N.B.: Bevoegdheden nrs. 53 en 54 worden voor de gemeente Tytsjerksteradiel afgehandeld door Team Vergunningverlening (mandaat M/T)

53.

Mandaat

Besluiten inzake aanvragen om koek- en zopievergunningen.

Art. 5.2.3 Apv

B&W

DB

M

T

54.

Mandaat en machtiging

Nemen van besluiten op een aanvraag tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart, inclusief het afgeven van een parkeerkaart of een duplicaat daarvan.

Artikel 49 t/m 55 Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer

B&W

DB

M

T

A

Na inwinnen van medisch advies.

55.

Mandaat

Verlenen van ontheffing artikel 5 Reglement rijbewijzen ontheffingen voor zover het bestuurders betreft van een gehandicaptenvoertuig.

Art. 5 Reglement rijbewijzen

B&W

DB

M

T

A

LEEGSTANDSWET

56.

Mandaat

Nemen van een beslissing op aanvragen om vergunning voor de tijdelijke verhuur van woonruimte in kader van Leegstandwet

Artikel 15 Leegstandswet

B&W

DB

M

T

A

5.2 WM - Team Informatiebeheer

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

Basisregistraties

1.

Mandaat

Het beheren van de basisregistraties adressen en gebouwen

Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

B&W

M

T

A

2.

Mandaat

Het opstellen van ambtelijke verklaringen in daartoe krachtens de Wet BAG aangewezen gevallen, behalve het opmaken van schriftelijke verklaringen strekkende tot het signaleren van wijzigingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de gebouwenregistratie en die niet in een ander krachtens de Wet BAG aangewezen brondocument zijn opgenomen

Wet BAG

B&W

M

T

A

3.

Mandaat

Het toetsen van (overige) brondocumenten aan de vereisten voor inschrijving ingevolge artikel 11 van de Wet BAG

Art. 11 Wet BAG

B&W

M

T

A

4.

Mandaat

Het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers

Wet BAG

B&W

M

T

A

5.

Mandaat

Het op grond van het bepaalde in artikel 10, tweede lid, van de Wet BAG inschrijven van de in of op grond van artikel 10, eerste lid, van de Wet BAG aangewezen brondocumenten in het adressenregister dan wel het gebouwenregister

Art. 10 Wet BAG

B&W

M

T

A

6.

Mandaat

Het ingevolge artikel 9 van de Wet BAG verzorgen van een zodanige opzet van het adres-senregister en het gebouwen-register, dat de inhoud daarvan duurzaam kan worden bewaard en te allen tijde binnen een redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbaar is

Art. 9 Wet BAG

B&W

M

T

A

7.

Mandaat

Het ingevolge artikel 14 van de Wet BAG zorg dragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de adressen-registratie respectievelijk de gebouwenregistratie

Art. 14 Wet BAG

B&W

M

T

A

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

8.

Mandaat

Het op basis van de bron-documenten opnemen van gegevens in de adressen-registratie en de gebouwen-registratie overeenkomstig de

voorschriften uit de artikelen 14A en 15 van de Wet BAG

Art. 14A en 15 Wet BAG

B&W

M

T

A

9.

Mandaat

Het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen zoals bedoeld in artikel 37 en verzoeken zoals bedoeld in artikel 38 van de Wet BAG, inclusief de verwerking daarvan zoals bedoeld in de artikelen 31, 39, 40 en 41 van de Wet BAG

Art. 37 e.v. Wet BAG

B&W

M

T

A

10.

Mandaat

Het onderhouden dan wel doen onderhouden van het berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening basisregistraties adressen en gebouwen zoals bedoeld in artikel 31 van de Wet BAG

Art. 31 Wet BAG

B&W

M

T

A

11.

Mandaat

Het op verzoekaan een ieder verlenen van inzage in het adressenregister, het gebouwenregister, de adressenregistratie en de gebouwenregistratie, alsmede het aan eenieder verstrekken van de in de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie opgenomen gegevens zoals bedoeld in artikel 32, eerste lid, onder a, van de Wet BAG

Art. 32 Wet BAG

B&W

M

T

A

12.

Mandaat

Het bevorderen van de nakoming van de gemeentelijke verplichtingen in het kader van de Wet BAG, met inbegrip van de inrichting van de processen, de conformiteit van het gebruikte informatiesysteem en de beveiligingsmaatregelen alsmede het rapporteren over die nakoming daarvan aan burgemeester en wethouders

Wet BAG

B&W

M

T

A

13.

Mandaat

Het vaststellen van de definitieve geometrie van panden en verblijfsobjecten als bedoeld in artikel 8 van de Wet BAG

Art. 8 Wet BAG

B&W

M

T

A

14.

Mandaat

Het opmaken van een proces-verbaal van constatering van een situatie zoals bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder b, van de Wet BAG

Art. 10 Wet BAG

B&W

M

T

A

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

15.

Mandaat

Het opmaken van schriftelijke verklaringen strekkende tot het signaleren van wijzigingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de gebouwenregistratie en die niet in een ander krachtens de Wet BAG aangewezen brondocument zijn opgenomen

Wet BAG

B&W

M

T

A

16.

Mandaat

Het nemen van besluiten tot het toekennen van nummeraanduidingen aan adresseerbare objecten

Art. 6 Wet BAG

B&W

mits Raad dit heeft gedelegeerd

M

T

A

17.

Mandaat

Het nemen van besluiten tot het wijzigen of intrekken van nummeraanduidingen van objecten

Art. 6 Wet BAG

B&W

mits Raad dit heeft gedelegeerd

M

T

A

18.

Mandaat

Het nemen van besluiten tot het vaststellen, wijzigen of intrekken van (namen van) openbare ruimtes

Art. 6 Wet BAG

B&W

mits Raad dit heeft gedelegeerd

Alleen voor 8K: Alvorens het college geheel nieuwe woonplaatsen en straten vaststelt wordt de raad van de voorgenomen naamgeving in kennis gesteld

19.

Mandaat

Het nemen van besluiten tot het vaststellen, wijzigen of intrekken van een standplaats

Art. 6 Wet BAG

B&W

mits Raad dit heeft gedelegeerd

20.

Mandaat

Het nemen van besluiten tot het vaststellen, wijzigen of intrekken van een ligplaats

Art. 6 Wet BAG

B&W

mits Raad dit heeft gedelegeerd

21.

Mandaat

Het nemen van besluiten tot het vaststellen van de afbakening van panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen

Art. 6 Wet BAG

B&W

mits Raad dit heeft gedelegeerd

M

T

A

22.

Mandaat

Toekennen, intrekken en wijzigen van huisnummers

Artikel 160 Gemeentewet

B&W

M

T

A

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

Archief

1.

Mandaat

Uitoefenen bevoegdheden op grond van de Archiefwet 1995 en Archiefverordening,

Beheer gemeentelijke archiefbewaarplaats.

Art. 32, lid 1 Archiefwet 1995 jo.

-Archiefverordening Achtkarspelen 2006 (uitgezonderd artikel 6)

-Archiefverordening Tytsjerksteradiel 2007

B&W

AD

M

T

A

N.B.: Beheerstaken worden uitgevoerd door de Werkmij. onder verantwoordelijkheid van het betreffende college, resp. de gemeentesecretaris

2.

Mandaat

Toezicht op het beheer van archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats .

Archiefverordening Achtkarspelen 2006; Archiefverordening Tytsjerksteradiel 2007

AD

M

T

A

* Zie nr. 1

3.

Mandaat

Uitoefenen bevoegdheden op grond van de Archiefwet 1995 en Archiefverordening WM8KTD 2016 (zorg voor bewaring en beheer archiefbescheiden van het openbaar lichaam)

Archiefwet 1995;

Art. 32 GR WM8KTD;

Archiefverordening WM8KTD 2016

DB

Leidinggevenden als genoemd in artikel 32 van de GR WM8KTD

T

A

N.B.: Als plaats voor de permanente bewaring van de archiefbescheiden van de WM8KTD is aangewezen: de archiefbewaarplaats van de gemeente T-diel

5.3 WM - Team Toezicht, handhaving en veiligheid

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

Algemeen

Mandaat

Afhandelen van handhavingsverzoeken

Algemene wet bestuursrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet milieubeheer

Wegenverkeerswet

Drank- en Horecawet

Algemene Plaatselijke verordening & op de omgeving betrekking hebbende verordeningen

B&W

DB

AD

M

T

Bij (politiek) gevoelige kwesties voorafgaand aan besluit overleg met de betrokken portefeuillehouder(s).

Mandaat/machtiging

Aangifte bij het Openbaar Ministerie van strafbare feiten met betrekking tot de Openbare Ruimte

Wetboek van Strafrecht

Wetboek van Strafvordering

B&W

DB

B

V

AD

M

T

A

Mandaat m.b.t. het nemen van het besluit tot aangifte; machtiging m.b.t. het vertegenwoordigen van het betreffende bestuursorgaan bij het doen van aangifte

Ruimtelijke ordening en bouwen

3.

Mandaat

Het uitzetten van rooilijnen in plangebieden.

Bouwbesluit, art. 1.24

B&W

AD

M

A

4.

Mandaat

Bestuursrechtelijke handhaving (toepassen bestuursdwang/opleggen last onder dwangsom en daarmee verband houdende besluiten; opschorten, intrekken, verhogen, invorderen, etc.).

Gemeentewet, art. 125

Algemene wet bestuursrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Woningwet

Bouwverordening

B&W

DB

M

T

A (*)

(*) Bij afwezigheid van M en T

Kinderopvang en peuterspeelzalen

5.

Mandaat

Opdrachtverstrekking tot inspectie van kindercentra of gastouderbureaus.

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen,

B&W

AD

M

A

Betreft incidentele inspecties.

Als permanent toezichthouder Wet Kinderopvang is aangewezen de directeur publieke gezondheid van GGD-Fryslân, onderdeel van Veiligheidsregio Fryslân

6.

Mandaat

Het besluiten tot een herstellend traject bij het niet voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen,

B&W

DB

M

T

A (*)

(*) Bij afwezigheid van M en T

7.

Mandaat

Uitoefening bevoegdheden m.b.t. register kinderopvang en het geven van schriftelijke aanwijzingen aan kindercentra en gastouderbureaus

Wet Kinderopvang,

art. 46 ; resp. art. 65, lid 1 en 2

B&W

DB

M

T

A

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

Algemene Plaatselijke Verordening

Afvalstoffenverordening

Bomen verordening (8K)

8.

Mandaat

Bestuursrechtelijke handhaving (toepassen bestuursdwang/opleggen last onder dwangsom en daarmee verband houdende besluiten; opschorten, intrekken, verhogen, invorderen, etc.).

Gemeentewet, art. 125

Algemene wet bestuursrecht

Algemene Plaatselijke Verordening

Afvalstoffenverordening

B&W

DB

M

T

A (*)

Bij (politiek) gevoelige kwesties voorafgaand aan besluit overleg met de portefeuillehouder handhaving. Deze kan besluiten dat er over de kwestie advisering aan het college dient plaats te vinden.

(*) Bij afwezigheid van M en T

9.

Mandaat

Opleggen bestuurlijke strafbeschikking inzake overtredingen APV en Afvalstoffenverordening

Art. 257ba Wetboek van Sv

B&W

DB

B

V

M

T

10.

Mandaat

Het nemen van een besluit tot het opleggen van een herplant- en/of een instandhoudingsplicht, waaronder ook het voornemen daartoe en het toekennen van een schadevergoeding in verband met het opleggen van een herplant- en/of een instandhoudingsplicht.

Art. 4:11 e Apv (T-diel)

Art. 4:11 f Apv (T-diel)

Art. 13 Bomenverordening (8K)

Art. 14 Bomenverordening (8K)

B&W

DB

M

T

A (*)

Bij (politiek) gevoelige kwesties voorafgaand aan voornemen overleg met portefeuillehouder Handhaving. Bij relevante zienswijzen opnieuw overleg.

(*) Bij afwezigheid van M en T

11.

Mandaat

Het nemen van besluiten op grond van de APV in het kader van de handhaving, zoals verwoord in de hiernaast vermelde artikelen van de APV (aanwijzingen, beoordelingen en handelingen als bedoeld in de hiernaast genoemde artikelen van de APV)

Artt. 2:57, 2:58, 2:59, 2:60, 2:62, 2:63, 2:76, 2:77, 4:13, 5:6, 5:8, 5:12 Apv

+ 5:27c, 5:27d Apv T-diel

B&W

DB

M

T

A (*)

Bij (politiek) gevoelige kwesties voorafgaand aan voornemen overleg met portefeuillehouder Handhaving. Bij relevante zienswijzen opnieuw overleg.

(*) Bij afwezigheid van M en T

12.

Mandaat

Het nemen van besluiten in het kader van de bestrijding van de iepziekte.

Art. 4:11 g Apv (T-diel)

Art. 15 Bomenverordening (8K)

B&W

DB

M

T

A (*)

(*) Bij afwezigheid van M en T

13.

Mandaat

Stoppen laden en lossen schip in verband met veroorzaken gevaar of verontreiniging voor de omgeving.

Art. 5:27 g Apv (T-diel)

B&W

DB

M

T

A (*)

(*) Bij afwezigheid van M en T

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

Drank en horecawet

14.

Mandaat

Bestuursrechtelijke handhaving (toepassen bestuursdwang/opleggen last onder dwangsom en daarmee verband houdende besluiten; opschorten, intrekken, verhogen, invorderen, etc.).

Gemeentewet, art. 125

Algemene wet bestuursrecht

Drank- en horecawet

B&W

DB

M

T

A (*)

(*) Bij afwezigheid van M en T

Milieu

15.

Mandaat

Aanschrijvingen om aan verplichtingen op grond van de hiernaast genoemde (milieu)wetgeving te voldoen (bv. indienen melding Activiteitenbesluit, indienen keuringsbewijzen, uitvoeren bodemonderzoek, etc.)

Algemene wet bestuursrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet milieubeheer en andere milieuwetgeving, waaronder Activiteitenbesluit, Activiteitenregeling, Wet bodembescherming, etc.

B&W

DB

M

T

A (*)

(*) Bij afwezigheid van M en T

16.

Mandaat

Bestuursrechtelijke handhaving (toepassen bestuursdwang/opleggen last onder dwangsom en daarmee verband houdende besluiten; opschorten, intrekken, verhogen, invorderen, etc.).

Gemeentewet, art. 125

Algemene wet bestuursrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet milieubeheer en andere milieuwetgeving, waaronder Activiteitenbesluit, Activiteitenregeling, Wet bodembescherming, etc.

B&W

DB

M

T

A (*)

Bij (politiek) gevoelige kwesties voorafgaand aan opleggen bestuursrechtelijke dwangmaatregelen overleg met de portefeuillehouder handhaving. Deze kan besluiten dat er over de kwestie advisering aan het college dient plaats te vinden.

(*) Bij afwezigheid van M en T

Veiligheid

17.

Mandaat

Het opleggen van een verblijfsontzegging aan een bepaalde persoon.

Algemene wet bestuursrecht

Algemene Plaatselijke Verordening, art. 2:1a

B

M

T (*)

T (*) bij afwezigheid van AD en M

18.

Mandaat

Het opleggen van een gebiedsverbod aan een bepaalde persoon.

Algemene wet bestuursrecht

Gemeentewet, art. 172a

B

M

T (*)

T (*) bij afwezigheid van AD en M

19.

Mandaat

Het nemen van het besluit tot het opleggen van een huisverbod.

Art. 3 lid 1 Wet tijdelijk huisverbod

B

De hulpofficier van justitie

De hulpofficier neemt de beslissing en informeert de burgemeester onverwijld na het opleggen van een huisverbod.

20.

Machtiging

Ingeval van kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan, alvorens te besluiten tot het wel of niet opleggen van een huisverbod, overleg te plegen met Bureau Jeugdzorg.

Art. 3 lid 1, juncto art. 2 lid 3 Wet tijdelijk huisverbod

B

De hulpofficier van justitie

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

21.

Machtiging

In een dermate spoedeisende situatie dat het huisverbod niet tevoren op schrift kan worden gesteld, het huisverbod mondeling aan te zeggen aan de uit huis te plaatsen persoon.

Art. 3 lid 1, juncto art. 2 lid 7 Wet tijdelijk huisverbod

B

De hulpofficier van justitie

22.

Machtiging

Het meedelen van het huisverbod en de consequentie van niet naleven, aan de huisgenoten van de uithuisgeplaatste, de aangewezen instantie voor advies en/of hulpverlening en Bureau Jeugdzorg (ingeval van kindermishandeling of een vermoeden daarvan).

Art. 3 lid 1, juncto art. 2 lid 8 Wet tijdelijk huisverbod

B

De hulpofficier van justitie

23.

Machtiging

Het binnen 24 uur regelen van juridische bijstand voor de uithuisgeplaatste nadat hij/zij hiertoe de eventuele wens te kennen heeft gegeven en wel voor de duur van de behandeling van het verzoek voor een voorlopige voorziening bij de Rechtbank.

Art. 3 lid 1, juncto art. 5 lid 1 Wet tijdelijk huisverbod

B

De hulpofficier van justitie

24.

Mandaat

Aanwijzen van alle voor piketdienst crisisbeheersing in aanmerking komende functionarissen.

Regeling ‘Officier van Dienst Bevolkingszorg 2016’

B&W

AD

M

De regeling geeft de mogelijkheid tot jaarlijks aanwijzen. Aanwijzing vindt echter eenmalig plaats en wordt stilzwijgend verlengd.

25.

Machtiging

Opstellen dienstrooster voor piketdienst crisisbeheersing

Regeling Officier van Dienst Bevolkingszorg 2016’

B&W

AD

M

A (= beleidsmedewerker integrale veiligheid)

Dienstrooster wordt in overleg met de voor piketdienst aangewezen ambtenaren opgesteld.

26.

Machtiging

Het wijzigen c.q. aanpassen van het crisisplan en deelplannen op details in het kader van het operationeel houden van de crisisorganisatie.

Wet veiligheidsregio ’s

Besluit veiligheidsregio ’s

B&W

AD

M

A

Aanpassingen en wijzigingen zoals na gehouden oefeningen, conform/rekening houdend met inhoud rampenbestrijdings- en crisisbeheersingsplan. Wijzigingen vinden plaats na overleg met portef.houder en beleidsmedewerker integrale veiligheid

A = beleidsmedewerker integrale veiligheid, procesverantwoordelijke medewerkers (“trekkers”) draaiboeken

26a.

Mandaat

Het aanwijzen van personen die een rol hebben in de crisisorganisatie

15:1:11 CAR-UWO

Wet veiligheidsregio’s

B&W

AD

M

A

Zie 26

A = beleidsmedewerker integrale veiligheid

27.

Mandaat

Het aangaan van een overeenkomst met de Veiligheidsregio Fryslân, voortvloeiend uit het Aanwijsbesluit Deelnemers Expertteam Bevolkingszorg.

Art. 160 Gemeentewet

Art. 2.1.3 van het Besluit Veiligheidsregio ‘s

B&W

AD

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

28.

Mandaat

Informatieverstrekking en privacytoetsing in verband met deelname van de gemeentelijke diensten in het lokale team

Convenant ten behoeve van Bestuurlijke en Geïntegreerde aanpak georganiseerde criminaliteit, bestrijding handhavingsknelpunten en bevordering integriteitsbeoordelingen

B

A

Dit betreft een RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum)-onderzoek

A = beleidsmedewerker integrale veiligheid

(zonodig in afstemming met juridisch adviseur team Advies&Control)

29.

Mandaat

Informatieverstrekking en privacytoetsing in verband met deelname aan het scenarioteam

Protocol (dreiging) maatschappelijke onrust

B

A

A = beleidsmedewerker integrale veiligheid

(zonodig in afstemming met juridisch adviseur team Advies&Control)

30

Mandaat/Machtiging

Gegevens/ informatie ontvangen m.b.t. Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ)

Artikel 11a Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens

B

A

Functionarissen (A) worden aangewezen middels een aanwijzingsbesluit

31.

Mandaat

Verlenen van subsidies

-Art. 6, 8, 10, 13 en 14 Algemene Subsidie Verordening 2016

B&W

M

T

A

Met betrekking tot het takenpakket van de beleidsmedewerker integrale veiligheid

(o.a. Tûmba; Slachtofferhulp; Halt)

32.

Mandaat

Het aangaan van verplichtingen of het doen van uitgaven tot een bedrag van € 10.000,- voor de uitoefening van taken door de gemeentelijke kolom bevolkingszorg in het kader van incidenten GRIP 0 of hoger

Wet veiligheidsregio ‘s

B&W

AD

TL*

Zie hieronder

*TL = (teamleider deelproces Coördinator opvang Officier van Dienst Bevol- kingszorg

33.

Mandaat

Het aangaan van verplichtingen of het doen van uitgaven vanaf € 10.000,- voor de uitoefening van taken door de gemeentelijke kolom bevolkingszorg in het kader van incidenten GRIP 0 of hoger

Wet veiligheidsregio ‘s

B&W

AD

H*

L*

*H = Hoofd Taakorganisatie

*L= Leider Team Bevolkingszorg

5.4 WM - Team Administratie en belastingen

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

BELASTINGEN

1.

Mandaat

Het afhandelen van brieven betrekking hebbend op gemeentebelastingen in het algemeen, voorzover deze brieven een informatief karakter hebben en niet worden aangemerkt als besluit en/of reactie op bezwaarschrift.

art. 160 Gemeentewet

B&W

DB

M

T

A

2.

Attributie

Heffing en invordering Onroerende Zaak Belasting

art. 220 e.v. Gemeentewet

art. 230 t/m 257 Gemeentewet

Verordening Onroerende Zaak Belasting

Heffingsambtenaar

Invorderingsambtenaar

= T A&B

A

De heffingsambtenaar (HA) en invorderingsambtenaar (IA) worden door het college aangewezen (artikel 231 lid 2 Gemeentewet).

De teamopbouwer Administratie en Belastingen van de Werkmaatschappij 8KTD is aangewezen (T A&B).

De HA/IA kan mandateren aan ambtenaar

3.

Attributie

Heffing en invordering Toeristenbelasting

art. 224 Gemeentewet

art. 230 t/m 257 Gemeentewet

Verordening toeristenbelasting

Heffingsambtenaar

Invorderingsambtenaar

= T A&B

A

Zie 2.

4.

Attributie

Heffing en invordering riool(rechten), eenmalig aansluitrecht, afvalstoffen en reinigingsrechten

art. 229 Gemeentewet

art. 230 t/m 257 Gemeentewet

Diverse verordeningen

Heffingsambtenaar

Invorderingsambtenaar

= T A&B

A

Zie 2.

5.

Attributie

Heffing en invordering Begraafrechten

art. 229 Gemeentewet

art. 230 t/m 257 Gemeentewet

Verordening Begrafenisrechten

Heffingsambtenaar

Invorderingsambtenaar

= T A&B

A

Zie 2.

6.

Attributie

Heffing en invordering Schutgelden

art. 229 Gemeentewet

art. 230 t/m 257 Gemeentewet

Verordening Schutgelden

Heffingsambtenaar

Invorderingsambtenaar

= T A&B

A

Zie 2.

7.

Attributie

Heffing en invordering Haven-, kade- en opslaggelden

art. 229 Gemeentewet

art. 230 t/m 257 Gemeentewet

Verordening haven-, kade- en opslaggeld

Heffingsambtenaar

Invorderingsambtenaar

= T A&B

A

Havenmeester

Zie 2.

Havenmeester: heffing & inning via cashbetaling

Overige door A

8.

Attributie

Heffing en invordering Marktgelden

art. 229 Gemeentewet

art. 230 t/m 257 Gemeentewet

Verordening marktgelden

Heffingsambtenaar

Invorderingsambtenaar

= T A&B

A

Marktmeester

Zie 2.

Marktmeester: heffing & invordering

Dwanginvordering en overige door A

9.

Mandaat

Verrichten van betalingen op grond van Budgetbeheer

Budgetbeheer

B&W

DB

A

De opdracht wordt klaargezet door de ambtenaar van Schuldhulpverlening

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

10.

Mandaat

Toepassen hardheidsclausule.

Verlenen (gedeeltelijke) kwijtschelding bij beschikking opgelegde bestuurlijke boete.

Artikel 63 en 66, AWR

Artikel 231 Gemeentewet

B&W

M

T

11.

Mandaat

De belasting geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren.

Art. 255, lid 5 Gemeentewet

Invorderingswet

B&W (artikel 255 lid 5 GemW)

M

Voor precariobelasting tot € 50.000,- gemandateerd.

12.

Attributie

Het (op verzoek) verlenen van kwijtschelding.

Artikel 26 Invorderingswet

Artikel 255 GemW

Artikel 231 GemW

Invorderingsambtenaar

= T A&B

A

Zie 2.

De IA kan mandateren aan ambtenaar.

13.

Attributie

Het beslissen op bezwaar

Art. 230, 231 Gemeentewet

Hoofdstuk 5, AWR (25f)

Verordeningen genoemd onder punten 2 t/m 9

Heffingsambtenaar

= T A&B

M

A

Zie 2.

14.

Attributie

Het beslissen op verzoeken om vrijstelling, vermindering, ontheffing en teruggaaf

Art. 242 t/m 244 Gemeentewet

Verordeningen genoemd onder punten 2 t/m 9

Heffingsambtenaar

= T A&B

A

Zie 2.

De HA kan mandateren aan ambtenaar

Wet Onroerende Zaken

15.

Mandaat

WOZ-beschikking

Wet Onroerende Zaken (WOZ)

B&W

DB

M

T

A

16.

Mandaat

Verstrekken van gegevens aan de Waarderingskamer.

art. 4, tweede lid, WOZ

B&W

DB

M

T

A

17.

Mandaat

Voorleggen van geschil met afnemers aan de Waarderingskamer.

art. 11, eerste lid, WOZ

B&W

DB

M

T

A

18.

Mandaat

Inlichtingen vragen bij afnemers voor juiste uitvoering Wet WOZ.

art. 32, WOZ

B&W

DB

M

T

A

19.

Mandaat

Zorg voor gegevensbeheer (verzamelen, opslaan, verstrekken van gegevens, betreffende binnen de gemeente gelegen onroerende zaken en de waarde daarvan), voor zover noodzakelijk voor uitvoering Wet WOZ.

art. 38, WOZ

B&W

DB

M

T

A

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

FINANCIËN

20.

Volmacht

Het afsluiten van moedercontracten en het afspreken van condities en tarieven met banken in het kader van de uitvoering van de bedrijfsvoering.

Art.160 Gemeentewet

Wet Fido

B&W

DB

AD

M

T

21.

Volmacht

Het aangaan van geldleningovereenkomsten op grond van een besluit tot het aangaan van een langlopende lening (langer dan 1 jaar)

Art. 160 Gemeentewet

Art. 171 Gemeentewet

B&W

DB

AD

M

T

A

Na overleg met de portefeuillehouder

Zie treasurystatuut.

22.

Volmacht

Opnemen en uitzetten van kasmiddelen in de vorm van rekening-courant of kasgeldleningen (korter dan 1 jaar)

Art. 160 Gemeentewet

Art. 171 Gemeentewet

B&W

DB

AD

M

T

A

Zie treasurystatuut.

23.

Volmacht

Afsluiten van deposito’s in het kader van schatkistbankieren

Art. 160 Gemeentewet

Art. 171 Gemeentewet

B&W

DB

AD

M

T

A

24.

Machtiging

Verstrekken van leningen/garanties aan derden uit hoofde van de publieke taak

Art. 160 Gemeentewet

B&W

DB

AD

M

T

A

25.

Volmacht

Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen.

Art. 160 Gemeentewet

Wet Fido

B&W

DB

AD

M

T

A

Zie treasurystatuut.

26.

Machtiging

Het voorbereiden en uitvoeren van betalingsopdrachten.

Art. 212 Gemeentewet

B&W

DB

M

T

A

27.

Machtiging

Het stellen en innen van vorderingen, niet zijnde belastingen.

Art. 212 Gemeentewet

B&W

DB

M

T

A

Zie aanwijzingsbesluit.

28.

Machtiging

Het afhandelen van verzoeken om uitstel van betaling op vorderingen, niet zijnde belastingen.

Art. 212 Gemeentewet

B&W

DB

M

T

A

Zie aanwijzingsbesluit.

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

PERSONEELS- EN SALARISADMINISTRATIE

29.

Machtiging/mandaat

Het doorvoeren van mutaties en het opnemen in een besluit van individuele aangepaste salaris- en verlofberekeningen (o.a. bij ouderschapsverlof, korting bij ziekte).

CAR-UWO

B&W

DB

AD

M

T

A

30.

Mandaat

Het uitvoeren van de Uitkerings- en pensioenverordening wethouders.

Uitkerings- en pensioenverordening wethouders

B&W

M

T

A

31.

Mandaat/volmacht

De uitvoering van bepalingen in de gemeentelijke hypotheekregelingen ten behoeve van ambtenaren.

Gemeentelijke hypotheekregeling

B&W

M

T

A

Het betreft alleen nog lopende gevallen (uitsterfsysteem)

5.5 WM - Team Interne Diensten

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

Vooralsnog geen onderwerpen opgegeven

Vooralsnog geen onderwerpen opgegeven

5.6 WM - Team Advies & Control

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

Financiën

1.

Machtiging/mandaat

Doorvoeren van begrotingswijzigingen.

Art. 156 en art. 189 Gemeentewet

Raad

AD

M

T

Dit geldt alleen voor wijzigingen die geen invloed hebben op de outcome, de output, reservemutaties en/of het begrotingssaldo. De Raad wordt periodiek hierover geïnformeerd.

2.

Mandaat

Het nemen van besluiten over tussentijdse (niet beleidsrelevante) vervangingsinvesteringen tot een maximaal bedrag aan jaarlijkse kapitaallasten van

€ 15.000,-

Art. 189 Gemeentewet

Raad

B&W

AB

DB

AD

M

T

Juridisch Domein

3.

Mandaat

De verplichting tot het schriftelijk bevestigen van de ontvangst van een bezwaarschrift.

Art. 6:14 Awb

Raad

B&W

AD

B

V

AD

M

T

A

4.

Mandaat

De bevoegdheid tot het verdagen van de beslissing op een bezwaarschrift.

art. 7:10 lid 3 Awb

Raad

B&W

DB

B

V

AD

M

T

A

5.

Mandaat

Stellen termijn voor herstellen verzuim in bezwaar

Art. 6:6 Awb

Raad

B&W

DB

B

V

AD

M

T

A

6.

Machtiging

Bezwaarschrift doorzenden

Art. 6:15 Awb

Raad

B&W

DB

B

V

AD

M

T

A

7.

Mandaat

Nemen van een beslissing op een bezwaarschrift:

-dat ‘kennelijk niet-ontvankelijk’ of ‘kennelijk ongegrond is’;

-waarover de Commissie Bezwaarschriften een advies heeft uitgebracht om het ‘ongegrond’ of ‘niet-ontvankelijk’ te verklaren.

Awb

B&W

B

DB

V

AD

M

T

Met uitzondering van bezwaarschriften die betrekking hebben op raadsbesluiten en besluiten van team Advies & Control.

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

7a

Mandaat

Nemen van een beslissing op een bezwaarschrift dat volgens de commissie bezwaarschriften en de betreffende vakafdeling gegrond is en de beslissing op bezwaar in het voordeel van belanghebbende is.

Awb

B&W

B

DB

V

AD

M

T

Met uitzondering van bezwaarschriften die betrekking hebben op raadsbesluiten en besluiten van team Advies & Control.

Geldt met name voor besluiten in het sociaal domein. Te denken valt aan een boetebedrag dat lager uitvalt bij een herberekening of afzien van terugvorderen.

Er wordt door A&C altijd een afweging gemaakt of het besluit in mandaat kan worden genomen.

8.

Mandaat/machtiging

Voorbereiden, behandelen en afdoen van klachten.

Hfd. 9 Awb

B&W

DB

B

V

AD

M

T

A

Klachten worden in eerste instantie op de informele wijze, conform de Klachtenregeling, opgepakt.

Klachten tegen raadsleden en collegeleden worden voorgelegd aan de Algemene Kamer van de Commissie Bezwaarschriften

Secretariaat

(Koninklijke Onderscheidingen)

9.

Machtiging

Behandelen van een aanvraag om een Koninklijke onderscheiding, en het daarvoor opvragen van informatie.

Reglement op de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau

B

A

10.

Machtiging

Opvragen van justitiële gegevens voor de behandeling aanvraag KO.

Art. 30 Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens

B

T

A

11.

Machtiging

Opvragen van politiële gegevens voor de behandeling aanvraag KO.

Art. 4:3 Besluit politiegegevens

B

T

A

 • 5.

  7 WM - Team Sociaal Domein Publieksdiensten

 • 5.

  8 WM - Team Sociaal Domein Administratie

 • 5.

  9 WM - Team Sociaal Domein Verstrekkingen & Voorzieningen

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

Participatiewet (PW)

1.

Mandaat

Het nemen van besluiten, waaronder ook die ter voorbereiding en de tenuitvoerlegging daarvan, tot vaststelling en herziening van aanspraken en (betalings)verplichtingen, in een individueel geval, die voortvloeien uit de Participatiewet, inclusief de bevoegdheid tot het leggen van conservatoir beslag, met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften

Art. 160 Gemeentewet

Verordeningen o.g.v. art 8, 8a en 8b Participatiewet (Pw) en de artikelen

6b, 7, 9, 9a, 10a, 10b, 10c, 10d, f, 16, 18, 18a, 18b, 27, 28, 41, 43, 52, 54, 55, 57, 58, 60 Pw

B&W

DB

M

T

A

Bij ingrijpende beslissingen dienen de portefeuillehouders van de gemeenten Achtkarspelen en/of Tytsjerksteradiel zo mogelijk vooraf te worden geïnformeerd.

2.

Mandaat/machtiging

Het verrichten van overige werkzaamheden waaronder het nemen van besluiten, betrekking hebbend op een individueel geval, voor wat betreft de betaling van bijstand en de uitvoering van de inlichtingenplicht door derden en de gegevens uitwisseling met derden.

Artikelen 45, 63, 64, 66, 67 en 68 Pw

B&W

DB

M

T

A

3.

Mandaat

Het nemen van besluiten, waaronder ook die ter voorbereiding en de tenuitvoerlegging daarvan, tot vaststelling en herziening van aanspraken en (betalings)verplichtingen, die voortvloeien uit de onderhoudsplicht zoals omschreven in het burgerlijk wetboek in samenhang met de verhaalsartikelen in de PW en de bepalingen over terugvordering in de PW.,

Dit betekent ook het besluiten om over te gaan tot verhaal in rechte, het indienen van een verzoekschrift en het vertegenwoordigen in rechte.

Het geven van opdracht tot het opleggen van conservatoire maatregelen.

Art. 160 Gemeentewet, Verordeningen ogv 8b Pw en de paragrafen 6.4 en 6.5 Pw;

B&W

DB

M

T

A

4.

Mandaat

Het nemen van het besluit inzake deelname aan projecten van het Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding (RCF)

Gemeentewet, Pw, IOAW

B&W

DB

M

Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004)

5.

Mandaat

Het nemen van besluiten, waaronder ook die ter voorbereiding en de tenuitvoerlegging daarvan, tot vaststelling en herziening van aanspraken, (betalings)verplichtingen en boetes, in een individueel geval, die voortvloeien uit de Bbz 2004, met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften.

Art. 35 e.v.; 44 e.v. Bijstandsbesluit zelfstandigen 2004,

Art. 18a Pw

B&W

DB

Gemeente Leeuwarden

resp. de door deze gemeente gemandateerde medewerkers

6.

Mandaat/Machtiging

Het verrichten van overige werkzaamheden waaronder het nemen van besluiten, betrekking hebbend op een individueel geval, voor wat betreft de betaling van de bijstand en de uitvoering van de inlichtingenplicht.

Art. 18 t/m 34 Bijstandsbesluit zelfstandigen 2004

B&W

DB

Gemeente Leeuwarden

resp. de door deze gemeente gemandateerde medewerkers

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

7.

MandaatHet nemen van besluiten, waaronder ook die ter voorbereiding en de tenuitvoerlegging daarvan, tot vaststelling en herziening van aanspraken en (betalings)verplichtingen, in een individueel geval, die voortvloeien uit de IOAZ, inclusief de bevoegdheid tot het leggen van conservatoir beslag, met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften

Verordeningen o.g.v. art 35 IOAZ en de artikelen 15, 17, 17a, 20, 20a, 25, 28, 29, 37a, 38, 38a IOAZ.

B&W

DB

Gemeente Leeuwarden

resp. de door deze gemeente gemandateerde medewerkers

8.

Mandaat/MachtigingHet verrichten van overige werkzaamheden waaronder het nemen van besluiten, betrekking hebbend op een individueel geval, voor wat betreft de betaling van de uitkering en de uitvoering van de inlichtingenplicht door derden en de gegevens uitwisseling met derden.

Art. 12, 13, 21, 44, 45, 47, 48 IOAZ

B&W

DB

Gemeente Leeuwarden

resp. de door deze gemeente gemandateerde medewerkers

Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

9.

Mandaat

Het nemen van besluiten, waaronder ook die ter voorbereiding en ter uitvoerlegging daarvan, tot vaststelling en herziening van aanspraken en (betalings)verplichtingen in een individueel geval, die voortvloeien uit de IOAW inclusief de bevoegdheid tot het leggen van conservatoir beslag; met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften.

Verordeningen o.g.v. art 35 IOAW en de artikelen 15, 17, 17a, 20, 20a, 25, 28, 29, 37a, 38, 38a IOAW.

B&W

DB

M

T

A

Bij ingrijpende beslissingen dient de portefeuillehouder van de gemeenten Achtkarspelen en/of Tytsjerksteradiel vooraf te worden geïnformeerd.

10.

Mandaat/machtiging

Het verrichten van overige werkzaamheden waaronder het nemen van besluiten, betrekking hebbend op een individueel geval, voor wat betreft de betaling van de inkomensvoorziening en de uitvoering van de inlichtingenplicht door derden aan de gemeente en de gegevensuitwisseling met derden.

Art. 12, 13, 21, 44, 45, 47, 48 IOAW

B&W

DB

M

T

A

Minimabeleid

11.

Mandaat/machtiging

Het nemen van besluiten tot vaststelling van de aanspraak op collectieve ziektekostenverzekering in een individueel geval, tot herziening en intrekking daarvan en tot terug- en invordering van het onverschuldigd betaalde, met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften.

Collectieve ziektekostenverzekering (AV Frieso)

Art. 35 lid 3 Participatiewet (Pw)

B&W

DB

M

T

A

12.

Mandaat/machtiging

Het nemen van besluiten tot vaststelling van de aanspraak op maatschappelijke participatie in een individueel geval, tot herziening en intrekking daarvan en tot terug- en invordering van het onverschuldigd betaalde, inclusief de bevoegdheid tot het leggen van conservatoir beslag, met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften.

Art. 108 Gemeentewet;

Verordening maatschappelijke participatie Tytsjerksteradiel;

Verordening Topregeling Achtkarspelen.

B&W

DB

M

T

A

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

13.

Mandaat/machtiging

Het nemen van besluiten tot vaststelling van de aanspraak op bijzondere bijstand in een individueel geval, tot herziening en intrekking daarvan en tot terug- en invordering van het onverschuldigd betaalde, inclusief de bevoegdheid tot het leggen van conservatoir beslag , met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften.

Art. 35, lid 1 Pw

B&W

DB

M

T

A

14.

Mandaat/machtiging

Het nemen van besluiten tot vaststelling van de aanspraak op de individuele inkomenstoeslag in een individueel geval, tot herziening en intrekking daarvan en tot terug- en invordering van het onverschuldigd betaalde, inclusief de bevoegdheid tot het leggen van conservatoir beslag, met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften.

Art. 36 Pw

Verordening Individuele Inkomenstoeslag Tytsjerksteradiel;

Verordening Kansregeling Achtkarspelen

B&W

DB

M

T

A

15.

Mandaat/machtiging

Het nemen van besluiten tot vaststelling van de aanspraak op de individuele studietoeslag in een individueel geval, tot herziening en intrekking daarvan en tot terug- en invordering van het onverschuldigd betaalde, inclusief de bevoegdheid tot het leggen van conservatoir beslag, met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften.

Art. 36b Pw

Verordening Individuele Studietoeslag

B&W

DB

M

T

A

Leerlingenvervoer

16.

Mandaat

Leerlingenvervoer, uitoefening bevoegdheden B&W genoemd in de Verordening Leerlingenvervoer Tytsjerksteradiel resp. Verordening Leerlingenvervoer Achtkarspelen.

Verordening Leerlingenvervoer

B&W

DB

M

T

A*

* Geldt niet voor toepassing van de artikelen: ‘beslissing gevallen waarin de regeling niet voorziet’ en

‘afwijken van bepalingen van de verordening (hardheidsclausule)’.

De beslissing wordt in deze gevallen in mandaat genomen door T in overleg met portefeuillehouder.

Subsidie (Sport, kunst en cultuur)

17.

Mandaat

Het verlenen van subsidies, voorschotten en vaststellen van subsidies tot een bedrag van € 50.000,-,

Inclusief het, zonder voorafgaande subsidieverlening, vast stellen van subsidie tot een max. bedrag van

€ 5000,-

Titel 4.2 Subsidies Awb

Algemene Subsidie Verordening

Overige (deel)subsidieverordeningen en regelingen op het gebied van sport, muziekbeoefening, kunst en cultuur.

B&W

AD

M

T

A

Voor zo ver betrekking hebbend op taken, waarvan de uitvoering is opgedragen aan de Werkmaatschappij.

Geldt niet voor voorzieningen of besluiten bij onvoorziene omstandigheden.

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

18.

Mandaat

Het verstrekken van voorschotten vanaf € 50.000.

Titel 4.2 Subsidies Awb

Algemene Subsidie Verordening

Overige (deel)subsidieverordeningen en regelingen op het gebied van sport, muziekbeoefening, kunst en cultuur.

B&W

AD

M

T

Geldt alleen na subsidieverlening door B&W

19.

Mandaat

Het nemen van besluiten m.b.t. het weigeren van de onder 17 en 18 genoemde subsidies bij overschrijding van het subsidieplafond, en/of o.b.v. aanvullende weigeringsgronden en/of te laat ingediende en/of niet binnen toepassingsbereik vallende subsidieaanvragen.

Titel 4.2 Subsidies Awb

Art. 7 Algemene Subsidie Verordening

Overige (deel)subsidieverordeningen en regelingen op het gebied van sport, muziekbeoefening, kunst en cultuur.

B&W

AD

M

T

Voor zo ver betrekking hebbend op taken, waarvan de uitvoering is opgedragen aan de Werkmaatschappij.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

20.

Machtiging

Schriftelijk bevestigen van de ontvangst van de melding en zo spoedig mogelijk een afspraak maken.

Artikel 2.3.2 Wmo 2015

Artikel 2 Wmo-verordening 2015

B&W

DB

M

T

A

Cliëntondersteuner dorpenteam

Op basis van een vastgestelde opdracht ook een taak van het dorpenteam, conform artikel 2.6.4 Wmo 2015 (het college kan de uitvoering van deze wet, behoudens de vaststelling van de rechten en plichten van de cliënt, door derden laten verrichten).

21.

Machtiging

Cliënt op de hoogte brengen van de mogelijkheid van het indienen van een persoonlijk plan.

Artikel 2.3.2 lid 2 Wmo 2015

Artikel 4 Wmo-verordening 2015

B&W

DB

M

T

A

Cliëntondersteuner dorpenteam

Zie nummer 20.

22.

Machtiging

Cliënt en zijn mantelzorger voor het onderzoek wijzen op de mogelijkheid gebruik te maken van gratis cliënt- ondersteuning.

Artikel 2.3.2 lid 3 Wmo 2015

Artikel 3 lid 2 Wmo-verordening 2015

B&W

DB

M

T

A

Cliëntondersteuner dorpenteam

Zie nummer 20.

23.

Machtiging

Onderzoek uitvoeren n.a.v. een melding. Inclusief oproepen en bevragen van (betrokken) personen en deskundigen. Inclusief adviesinstantie om advies vragen.

Artikel 2.3.2 Wmo 2015

Artikel 6 en 7 Wmo-verordening 2015

B&W

DB

M

T

A

Cliëntondersteuner dorpenteam

Zie nummer 20.

24.

Machtiging

Bij het onderzoek meedelen aan cliënt dan wel diens vertegenwoordiger welke mogelijkheden bestaan om te kiezen voor de verstrekking van een persoonsgebonden budget. De cliënt dan wel diens vertegenwoordiger wordt in begrijpelijke bewoordingen ingelicht over de gevolgen van die keuze.

Artikel 2.3.2 lid 6 Wmo 2015

Artikel 6 lid 4 Wmo-verordening 2015

B&W

DB

M

T

A

Cliëntondersteuner dorpenteam

Zie nummer 20.

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

25.

Machtiging

Verstrekken aan de cliënt dan wel diens vertegenwoordiger van een schriftelijke weergave van de uitkomsten van het onderzoek, waaronder een verslag van het gesprek.

Artikel 2.3.2 lid 8 Wmo 2015

Artikel 6 lid 5 Wmo-verordening 2015

B&W

DB

M

T

A

Cliëntondersteuner dorpenteam

Zie nummer 20.

26.

Machtiging

Het toezichthoudend optreden in geval van meldingen en calamiteiten inzake de uitvoering van Wmo maatwerkvoorzieningen

Artikel 6 Wmo: Toezicht en Handhaving

B&W

DB

Extern aangewezen deskundige

27.

Mandaat

In spoedeisende gevallen na een melding als bedoeld in artikel 2.3.2 Wmo, eerste lid onverwijld beslissen tot verstrekking van een tijdelijke maatwerkvoorziening, in afwachting van het onderzoek.

Artikel 2.3.3 Wmo 2015

B&W

DB

M

T

A

28.

Machtiging

Bij het onderzoek de identiteit van de cliënt vaststellen aan de hand van een document

Artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht

Artikel 2.3.4 Wmo 2015

Artikel 5 Wmo-verordening 2015

B&W

DB

M

T

A

Cliëntondersteuner dorpenteam

Zie nummer 20.

29.

Mandaat

Beslissen op een aanvraag voor een maatwerkvoorziening.

Artikel 2.3.5 Wmo 2015

Artikel 2.3.6 Wmo 2015 (PGB)

B&W

DB

M

T

A

30.

Mandaat/Machtiging

Uitoefenen collegebevoegdheden in het kader van artikel 2.3.2, 2.3.3 en 2.3.4 indien er sprake is van een behoefte aan opvang of beschermd wonen of opvang (o.a. het ontvangen van meldingen en het doen van onderzoek).

Artikel 2.3.2, 2.3.3 en 2.3.4

Wmo 2015

B&W

DB

Directeur dienst Welzijn gemeente Leeuwarden

Op basis van afspraken tussen Rijk en VNG.

Directeur dienst Welzijn gemeente Leeuwarden is bevoegd ondermandaat en ondertekeningsmandaat te verlenen.

31.

Mandaat

Uitoefenen collegebevoegdheid tot het bepalen van de toegang tot een maatwerkvoorziening ten behoeve van opvang en beschermd wonen, waaronder begrepen het nemen van beslissingen tot (her)indicatie.

Artikel 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 en 2.3.9 Wmo 2015

B&W

DB

Directeur dienst Welzijn gemeente Leeuwarden

Zie nummer 30.

32.

Mandaat

Uitoefenen collegebevoegdheden in hetkader van artikel 2.3.5 ten aanzien van het beslissen op aanvragen om een maatwerkvoorziening ten behoeve van opvang en beschermd wonen.

Artikel 2.3.5 Wmo 2015

B&W

DB

Directeur dienst Welzijn gemeente Leeuwarden

Zie nummer 30.

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

33.

Mandaat

Uitoefenen collegebevoegdheden in het kader van 2.3.6 ten aanzien van het beslissen op aanvragen om een maatwerkvoorziening ten behoeve van opvang en beschermd wonen.

Artikel 2.3.6 Wmo 2015

B&W

DB

Directeur dienst Welzijn gemeente Leeuwarden

Zie nummer 30.

34.

Mandaat

Uitoefenencollegebevoegdheden in het kader van 2.3.8 tot en met 2.4.4 voor zover er sprake is van een beslissing inzake een maatwerkvoorziening ten behoeve van opvang en beschermd wonen.

Artikel 2.3.8 tot en met 2.4.4 Wmo 2015

B&W

DB

Directeur dienst Welzijn gemeente Leeuwarden

Zie nummer 30.

35.

Mandaat

Uitoefenen collegebevoegdheden in het kader van de verordening maatschappelijke ondersteuning voor zover het een maatwerkvoorziening beschermd wonen of opvang betreft

Artikel 2 t/m 7 Wmo-verordening 2015

B&W

DB

Directeur dienst Welzijn gemeente Leeuwarden

Zie nummer 30.

36.

Mandaat/machtiging

Uitsluitend voor zo ver betrekking hebbende op. maatwerkvoorzieningen ten behoeve van opvang en beschermd wonen: Voeren van rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratieve beroepsprocedures of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, voor zover het niet betreft het besluiten op bezwaarschriften en het besluiten tot het voeren van rechtsgedingen. Rechtsgedingen omvat ook het instellen van een kort geding, de voeging in strafzaken, de instelling van beroep, het verzoek tot schorsing van een aangevochten beslissing of het aanvragen van een voorlopige voorziening.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Artikel 160 en 171 Gemeentewet

B&W

DB

B

V

Directeur dienst Welzijn gemeente Leeuwarden

Zie nummer 30.

37.

Machtiging

Periodiek onderzoeken of er aanleiding is een beslissing als bedoeld in artikel 2.3.5 of 2.3.6 te heroverwegen.

Artikel 2.3.9 Wmo 2015

B&W

DB

M

T

A

Cliëntondersteuner dorpenteam

Zie nummer 20.

38.

Mandaat

Een beslissing als bedoeld in artikel 2.3.5 of 2.3.6 Wmo herzien of intrekken.

Artikel 2.3.10 Wmo 2015

B&W

DB

M

T

A

39.

Mandaat

Terugvorderen van de ten onrechte genoten maatwerkvoorziening of het ten onrechte genoten persoonsgebonden budget.

Artikel 2.4.1 Wmo 2015

B&W

DB

M

T

A

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

40.

Machtiging

Uitoefenen collegebevoegdheden ten aanzien van het noodzakelijkerwijs verwerken van persoonsgegevens van de cliënt, diens echtgenoot, ouders, inwonende kinderen en andere huisgenoten.

Artikel 5.1.1 lid 1 t/m 5, 5.2.1 lid 1, 5.2.5 lid 2 en 5.3.6 lid 1 Wmo 2015

B&W

DB

M

T

A

Cliëntondersteuner dorpenteam

Zie nummer 20.

Met inachtneming van de bepalingen van het (nog vast te stellen?)privacy-protocol.

Jeugdhulp

41.

Machtiging

Registratie van de ontvangst van de hulpvraag of verwijzing, het verzamelen van gegevens en het maken van een afspraak voor een gesprek.

Artikel 3.1, 3.2. en 3.3 beleidsregels Jeugdhulp gemeente Achtkarspelen 2015 en

Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Tytsjerksteradiel 2015.

B&W

DB

M

T

A

Gezinswerker jeugdteam

Op basis van een vastgestelde opdracht ook een taak van het jeugdteam, conform artikel 2.11 lid 1 Jeugdwet (het college kan de uitvoering van deze wet, behoudens de vaststelling van de rechten en plichten van de cliënt, door derden laten verrichten).

42.

Machtiging

Het verrichten van onderzoek op basis van een gezinsplan naar de hulpvraag, het gewenste resultaat en mogelijke oplossingsrichtingen.

Artikel 3.1 t/m 3.8 beleidsregels Jeugdhulp gemeente Achtkarspelen 2015

B&W

DB

M

T

A

Gezinswerker jeugdteam

Zie nummer 41.

43.

Machtiging

Het in overleg met de jeugdige/ouders afzien van een gesprek.

Artikel 3.3.3 beleidsregels Jeugdhulp gemeente Achtkarspelen 2015 en

Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Tytsjerksteradiel 2015.

B&W

DB

M

T

A

Gezinswerker jeugdteam

Zie nummer 41.

44.

Machtiging

Het opstellen van het gespreksverslag en (indien noodzakelijk) het gezinsplan en het verstrekken hiervan aan de jeugdige/ouders.

Artikel 3.4.1 beleidsregels Jeugdhulp gemeente Achtkarspelen 2015 en

Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Tytsjerksteradiel 2015.

B&W

DB

M

T

A

Gezinswerker jeugdteam

Zie nummer 41.

45.

Machtiging

Inwinnen van advies bij specialisten t.b.v. de beoordeling aanvraag individuele jeugdhulpvoorziening of de voortgang hiervan.

Artikel 3.8 beleidsregels Jeugdhulp gemeente Achtkarspelen 2015 en

Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Tytsjerksteradiel 2015.

B&W

DB

M

T

A

Gezinswerker jeugdteam

Zie nummer 41.

46.

Mandaat

Het in een beschikking toekennen van een jeugdhulpvoorziening in de vorm van een voorziening in natura of een persoonsgebonden budget.

Artikel 2.3 e.v. en 8.1.1 Jeugdwet jo. artikel 4 lid 2, 5 lid 2 en 8 Verordening Jeugdhulp gemeente Achtkarspelen 2015 en

Verordening Jeugdhulp gemeente Tytsjerksteradiel 2015.

B&W

DB

M

T

A

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

47.

Mandaat

Het in een beschikking toekennen van verblijf bij rekest Ondertoezichtstelling in combinatie met Machtiging Uithuisplaatsing van de Raad voor de Kinderbescherming of het openbaar ministerie en het in een beschikking toekennen van verblijf bij rekest Machtiging Uithuisplaatsing van de gecertificeerde instelling, de Raad voor de Kinderbescherming of het openbaar ministerie.

Artikel 1:265b lid 2 Burgerlijk Wetboek jo. artikel 2.3 lid 1 Jeugdwet

B&W

DB

M

T

A

Zo mogelijk overleg tussen Raad voor de Kinderbescherming en gezinswerker jeugdteam conform afspraken in Samenwerkingsprotocol

Gemeenten in Friesland -

Raad voor de Kinderbescherming,

regio Noord Nederland.

48.

Mandaat

Het in een beschikking weigeren van een jeugdhulpvoorziening in natura of een persoonsgebonden budget.

Artikel 1.2 Jeugdwet

Artikel 3.7 en artikel 4.2 beleidsregels Jeugdhulp gemeente Achtkarspelen 2015 en

Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Tytsjerksteradiel 2015.

B&W

DB

M

T

A

49.

Machtiging

Het vooraf volledig, objectief, inlichten van de ouder over de gevolgen van de keuze voor een budget in plaats van een individuele voorziening in natura.

Artikel 8.1.6. Jeugdwet

B&W

DB

M

A

Gezinswerker jeugdteam

Zie nummer 41.

A = Coördinator CJG of procesleider

50.

Machtiging

Het informeren over de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 8.2.1 e.v. Jeugdwet

jo. artikel 3.3.2 beleidsregels Jeugdhulp gemeente Achtkarspelen 2015 en

Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Tytsjerksteradiel 2015.

B&W

DB

M

T

A

Gezinswerker jeugdteam

Zie nummer 41.

51.

Mandaat

Herziening en intrekking van de jeugdhulpvoorziening en terugvordering van ten onrechte betaalde pgb en/of de geldwaarde van de ten onrechte genoten individuele jeugdhulpvoorziening in natura.

Artikel 8.1.4 Jeugdwet jo. artikel 10 Verordening Jeugdhulp 2015 en

Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Tytsjerksteradiel 2015.

B&W

DB

M

T

A

52.

Mandaat/machtiging

Het periodiek onderzoeken of er aanleiding is een beslissing aangaande een persoonsgebonden budget (ambtshalve) te heroverwegen.

Artikel 8.1.3 Jeugdwet

B&W

DB

M

T

A

53.

Machtiging

Het doen van steekproefsgewijs onderzoek naar de bestedingen van pgb’s.

Artikel 10 lid 5 Verordening Jeugdhulp gemeente Achtkarspelen 2015 en

Verordening Jeugdhulp gemeente Tytsjerksteradiel 2015

B&W

DB

M

T

A

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

54.

Machtiging

Het verwijzen van de ouder en/of jeugdige naar een onafhankelijk vertrouwenspersoon.

Artikel 2.6 lid 2 Jeugdwet jo. artikel 13 Verordening Jeugdhulp gemeente Achtkarspelen 2015 en

Verordening Jeugdhulp gemeente Tytsjerksteradiel 2015

B&W

DB

M

T

A

Gezinswerker jeugdteam

Zie nummer 41.

55.

Machtiging

Overleg (zo nodig) met bevoegd gezag van de school ingeval er een individuele jeugdhulpvoorziening wordt getroffen.

Artikel 2.7 lid 1 Jeugdwet

B&W

DB

M

T

A

Gezinswerker jeugdteam

Zie nummer 41.

56.

Machtiging

Het indienen van een verzoek tot onderzoek bij de raad voor de kinderbescherming zodra het college tot het oordeel komt dat een maatregel met betrekking tot het gezag over een minderjarige die zijn woonplaats heeft binnen zijn gemeente overwogen moet worden.

Artikel 2.4 lid 1 Jeugdwet

B&W

DB

M

T

A

Gezinswerker jeugdteam

Zie nummer 41.

57.

Machtiging

Het indienen van een verzoek om advies of een verzoek tot raadsonderzoek voor het treffen van een kinderbeschermingsmaatregel bij de Raad voor de Kinderbescherming, vooreerst ter bespreking op de Jeugdbeschermingstafel.

Artikel 3.1 Jeugdwet

B&W

DB

M

T

A

Gezinswerker jeugdteam

Zie nummer 41.

58.

Machtiging

Het via de Collectieve opdracht routeervoorziening berichten versturen en notificaties ontvangen, ook in het kader van Kinderbeschermingsmaatregelen.

Artikel 2.4 Jeugdwet

B&W

DB

M

T

A

Gezinswerker jeugdteam

Zie nummer 41.

59.

Machtiging

Zorgmeldingen van de politie afhandelen via de Collectieve opdracht routeervoorziening.

Artikel 2.4 Jeugdwet

B&W

DB

Directeur Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

Directeur Veilig Thuis kan machtiging verlenen aan de onder hem ressor- terende functionarissen.

Op basis van afspraken tussen de gemeenten in Friesland en Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.

60.

Machtiging

Zorgmeldingen over vermoedens van kindermishandeling afhandelen via de Collectieve opdracht routeervoorziening.

Artikel 2.4 Jeugdwet

B&W

DB

Directeur Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

Directeur Veilig Thuis kan machtiging verlenen aan de onder hem ressor-terende functionarissen.

Alleen meldingen die vermoedens van kindermishandeling betreffen, vallen onder de wettelijke opdracht van Veilig Thuis.

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

61.

Mandaat/machtiging

Opstellen en ondertekenen van een verleningsbeslissing voor een (voorlopige) machtiging en een spoedmachtiging.

Artikel 6.1.2 e.v. Jeugdwet jo. artikel 3.1.2 beleidsregels Jeugdhulp gemeente Achtkarspelen 2015 en

Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Tytsjerksteradiel 2015.

B&W

DB

M

T

A

A = Coördinator of procesleider

62.

Mandaat/machtiging

(spoedaanvraag buiten kantoortijden)

Opstellen en indienen verzoek tot het verkrijgen van een machtiging, een spoedmachtiging en een voorwaardelijke machtiging voor gesloten jeugdhulp in vrijwillig kader

Artikel 6.1.2 e.v. Jeugdwet jo. artikel 3.1.2.e.v. beleidsregels Jeugdhulp gemeente Achtkarspelen 2015 en Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Tytsjerksteradiel 2015

B&W

DB

Aangewezen medewerker (gezins)-voogd / jeugdreclassering

van het Regiecentrum Bescherming en Veilig- heid (toegang via Spoed4Jeugd)

n.b.:

Voor T-diel: inclusief het mandaat om het bestuursorgaan te vertegenwoordigen bij de Rechtbank Noord-Nederland;

63.

Machtiging (voor gemeente Tytsjerksteradiel)

(spoedaanvraag en aanvraag binnen kantoortijden)

Opstellen verzoek tot het verkrijgen van een machtiging, een spoedmachtiging en een voorwaardelijke machtiging voor gesloten jeugdhulp in vrijwillig kader

Artikel 6.1.2 e.v. Jeugdwet jo. artikel 3.1.2.e.v. en Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Tytsjerksteradiel 2015

B&W

DB

Aangewezen medewerker (gezins)-voogd / jeugdreclassering

van het Regiecentrum Bescherming en Veilig- heid (toegang via Spoed4Jeugd)

64.

Machtiging (voor gemeente Achtkarspelen)

(spoedaanvraag en aanvraag binnen kantoortijden)

Opstellen verzoek tot het verkrijgen van een machtiging, een spoedmachtiging en een voorwaardelijke machtiging voor gesloten jeugdhulp in vrijwillig kader

Artikel 6.1.2 e.v. Jeugdwet jo. artikel 3.1.2.e.v. en beleidsregels Jeugdhulp gemeente Achtkarspelen 2015

B&W

DB

T

A

* Inclusief de machtiging aan de procesleider/coördinator, resp. de gezinswerkers van het Jeugdteam, om het bestuursorgaan te vertegenwoordigen bij de Rechtbank Noord-Nederland

A = Coördinator of procesleider

65.

Mandaat (voor gemeente Tytsjerksteradiel)

Ondertekenen verzoek tot het verkrijgen van een machtiging, een spoedmachtiging en een voorwaardelijke machtiging voor gesloten jeugdhulp in vrijwillig kader

Artikel 6.1.2 e.v. Jeugdwet jo. artikel 3.1.2.e.v. beleidsregels Jeugdhulp gemeente Achtkarspelen 2015 en Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Tytsjerksteradiel 2015

B&W

DB

T

A

Gezinswerker Jeugdteam

* Indiening verzoek vindt plaats door het Regiecentrum

A = Coördinator of procesleider

66.

Mandaat (voor gemeente Achtkarspelen)

Ondertekenen én indienen verzoek tot het verkrijgen van een machtiging, een spoedmachtiging en een voorwaardelijke machtiging voor gesloten jeugdhulp in vrijwillig kader

Artikel 6.1.2 e.v. Jeugdwet jo. artikel 3.1.2.e.v. beleidsregels Jeugdhulp gemeente Achtkarspelen 2015 en Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Tytsjerksteradiel 2015

B&W

DB

T

A

A = Coördinator of procesleider

67.

Machtiging

Gehoord worden door de kinderrechter ingeval van verlenen machtiging, spoedmachtiging of voorwaardelijke machtiging of ingeval van een vervallenverklaring o.g.v. artikel 6.1.7 Jeugdwet.

Artikel 6.1.10 Jeugdwet

B&W

DB

A

Gezinswerker jeugdteam

A = Coördinator of procesleider

De procesleider beoordeelt of de aanwezigheid van de gezinswerker noodzakelijk is.

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

68.

Mandaat

Het verlenen van instemming aan de

jeugdhulpaanbieder tot schorsing of intrekking van de schorsing van de machtiging (ivm gesloten jeugdhulp bij ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen).

Artikel 6.1.12 lid 5 Jeugdwet

B&W

DB

M

T

A

A = Coördinator of procesleider

69.

Mandaat/Machtiging

Het doen van mededeling (aan de Raad voor de Kinderbescherming) van het vervallen van de machtiging en van het besluit dat geen nieuwe machtiging wordt aangevraagd na afloop van de geldigheidsduur van het besluit.

Artikel 6.1.12 lid 6 Jeugdwet

B&W

DB

M

T

A

A = Coördinator of procesleider

70.

Machtiging

Voeren van overleg met de gecertificeerde instelling over welke jeugdhulp aangewezen is in het kader van jeugdreclassering of een kinderbeschermingsmaatregel.

Artikel 3.5 lid 1 Jeugdwet

B&W

DB

M

T

A

A = Coördinator of procesleider

71.

Machtiging

Het verstrekken van gegevens uit de Basisregistratie Personen aan de gecertificeerde instelling.

Artikel 3.5 Jeugdwet

B&W

DB

M

T

A

72.

Machtiging

Het verstrekken van gegevens aan Onze Ministers ten behoeve van de verwerking, bedoeld in artikel 7.4.1, eerste lid Jeugdwet.

Art. 7.4.1 en 7.4.2 Jeugdwet

B&W

DB

M

T

A

E

Leerplichtwet

73.

Mandaat

Uitoefening bevoegdheden op grond van de Leerplichtwet

Leerplichtwet 1969

B&W

DB

M

T

A

Geldt voor de situaties, waarin de leerplichtambtenaar niet een zelfstandige bevoegdheid heeft.

Administratie

74.

Het uitvoeren van betalingsopdrachten

Alle hierboven t.a.v. Teams Sociaal Domein genoemde wetten en verordeningen

B&W

DB

M

T

A

Alleen met betrekking tot uitvoering van taken/producten van teams Sociaal Domein

75.

Het innen van vorderingen

idem

B&W

DB

M

T

A

Alleen met betrekking tot uitvoering van taken/producten van teams Sociaal Domein

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

76.

Het afhandelen van verzoeken om uitstel van betaling op vorderingen

Alle hierboven t.a.v. Teams Sociaal Domein genoemde wetten en verordeningen

B&W

DB

M

T

A

Alleen met betrekking tot uitvoering van taken/producten van teams Sociaal Domein

77.

Het treffen van betalingsregelingen met debiteuren

idem

B&W

DB

M

T

A

Alleen met betrekking tot uitvoering van taken/producten van teams Sociaal Domein

78.

Staken van vruchteloos gebleken pogingen tot innen van vorderingen en voorstellen deze vorderingen als oninbaar op te nemen in de gemeenterekening

idem

B&W

DB

M

Alleen met betrekking tot uitvoering van taken/producten van teams Sociaal Domein

79.

Het verrichten van administratieve handelingen met betrekking tot de uitvoering van taken/producten van de Teams Sociaal Domein als hierboven genoemd

idem

B&W

DB

M

T

A

Schuldhulpverlening

80.

Het nemen van besluiten en het afgeven van beschikkingen in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

B&W

DB

M

T

A

Interne mandatering voor Achtkarspelen.

Voor Tytsjerksteradiel is schuldhulpverlening uitbesteed aan KBNL.

81.

Het indienen van een verzoek bij de rechtbank tot het toepassen van een schuldsaneringsregeling

Art. 284 lid 4 Faillissementswet

B&W

DB

M

T

A

Zie nr. 80

82.

Het afgeven van een verklaring als bedoeld in artikel 284

Art. 285 lid 1 sub f Faillissementswet

B&W

DB

M

T

A

Zie nr. 80

83.

Het uitvoeren van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de taken voortvloeiend uit het lidmaatschap NVVK

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

B&W

DB

M

T

A

Zie nr. 80

84.

Het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de schuldhulpverlening en budgetbeheer namens B&W van de gemeente Kollumerland c.a.

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

AD 8K (middels mandaat Kollumerland ca.)

DB

M

T

A

De mandatering geldt:

Per 1-9-2017 vwb reeds aangevangen werkzaamheden ikv schuldhulpverlening

Per 1-11-2017: vwb reeds aangevangen werkzaamheden ikv budgetbeheer.

De uitvoering geschiedt conform het beleid van de gemeente Kollumerland

5.10 WM - Team Vergunningverlening

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

WABO/Omgevingswet

1.

Mandaat

Voorbereidings- en procedurehandelingen en routinecorrespondentie over de in deze tabel genoemde gemandateerde bevoegdheden en taakvelden die op de afdeling liggen:

-o.a. verstrekken van informatie;

-mededeling of een omgevingsvergunning is vereist;

-beoordelen van vooroverleg;

-ontvangstbevestiging aanvraag;

-bericht van in behandeling nemen aanvraag;

-vragen van verplichte en facultatieve adviezen;

-vragen van een verklaring van geen bedenkingen bij een ander bestuursorgaan

-toezenden van aanvraag met bijbehorende stukken aan bestuursorgaan dat verklaring van geen bedenkingen moet afgeven;

-publicatie van aanvragen, procedures en besluiten

-afhandeling subsidie monumenten

Diverse bepalingen uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

B&W

DB

M

T

A

2.

Mandaat

Opvragen van aanvullende gegevens t.b.v. de ontvankelijkheid van een aanvraag

Het buiten behandeling laten als de benodigde gegevens niet of niet tijdig zijn ingediend

Art. 4:5 Awb en Ministeriële regeling OmgevingsRecht (MOR)

B&W

DB

M

T

A

3.

Mandaat

Het aanhouden van een beslissing op een aanvraag als bedoeld in:

-artikel 3.3 Wabo (i.v.m. nieuwe planologie);

-artikel 3.4 (samenhang sloop);

-artikel 3.5 Wabo (exploitatieplan).

Art. 3.3 Wabo

Art. 3.4 Wabo

Art. 3.5 Wabo

B&W

DB

M

T

A

4.

Mandaat

Het verlengen van de beslistermijn op een aanvraag om een omgevingsvergunning

Artikel 3.9 lid 2 Wabo

B&W

DB

M

T

A

5.

Mandaat

Verlenen omgevingsvergunning reguliere procedure in overeenstemming met beleid / wet- en regelgeving en zonder zienswijzen

Wabo hoofdstuk 2 en 3

B&W

DB

M

T

A

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

6.

Mandaat

Verlenen omgevingsvergunning reguliere procedure in overeenstemming met beleid / wet- en regelgeving waarbij zienswijzen zijn ingediend

Wabo hoofdstuk 2 en 3

B&W

DB

M

T

A

In overleg met beleidsadviseur Romte en portefeuillehouder

7.

Mandaat

Besluiten op een aanvraag omgevingsvergunning in strijd met het bestemmingsplan of beheersverordening:

-met toepassing van de in het bestemmingsplan of verordening opgenomen afwijkingsregels;

Artikel 2.12 lid 1 onder a onder 1 Wabo en 3.6 lid 1 sub c Wro

B&W

DB

M

T

A

Bij weigering en zienswijzen in overleg met beleidsadviseur Romte en portefeuillehouder

8.

Mandaat

Besluiten op een aanvraag omgevingsvergunning in strijd met het bestemmingsplan of beheersverordening:

-met toepassing van artikel 4 van bijlage 2 van BOR (buitenplanse kruimelgevallen);

Artikel 2.12 lid 1 onder a onder 2 Wabo

B&W

DB

M

T

A

Voor toepassing eerst overleg met beleidsadviseur Romte

Bij zienswijzen in overleg met beleidsadviseur Romte en portefeuillehouder

9.

Mandaat

Besluiten op een aanvraag omgevingsvergunning in strijd met het bestemmingsplan of beheersverordening:

-indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat

Artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3 Wabo (uitgebreide procedure)

B&W

DB

Gemeenteraad (verklaring van geen bedenking)

M

T

A

Voor toepassing eerst goedkeuring ruimtelijke onderbouwing Romte en overleg portefeuillehouder.

Bij weigering en zienswijzen in overleg met beleidsadviseur Romte en portefeuillehouder en een voorstel naar raad (indien van toepassing) en B&W

10.

Mandaat

Besluiten op andere dan hiervoor genoemde aanvragen omgevingsvergunning die met een uitgebreide procedure moeten worden voorbereid (bv. omgevingsvergunning brandveilig gebruik, oprichten of veranderen of in werking hebben van inrichting, veranderen van monument)

Artikel 2.1 lid 1d, 1e en 2.2 lid 1b

Wabo

B&W

DB

M

T

A

Bij zienswijzen en weigering in overleg met portefeuillehouder

11.

Mandaat

Ontheffing van de bepalingen van de bouwverordening en het Bouwbesluit

Bouwverordening en Bouwbesluit

B&W

DB

M

T

A

12.

Mandaat

Bekendmaken van een beschikking van rechtswege (bij overschrijden van wettelijke beslistermijn)

Artikel 3.9 lid 4 Wabo en 4:20c Awb

B&W

DB

M

T

A

13.

Mandaat

Besluiten dat een beschikking onverwijld in werking treedt

Artikel 6.2 Awb

B&W

DB

M

T

A

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

14.

Mandaat

Intrekken van een gefaseerde omgevingsvergunning:

-in situaties dat de tweede fase niet binnen twee jaar nadat de beschikking onherroepelijk is geworden is ingediend;

-indien op een aanvraag met betrekking tot de andere fase negatief is beslist en niet binnen twee jaar nadat de beschikking onherroepelijk is geworden een nieuwe aanvraag is ingediend;

Artikel 2.5 lid 5 Wabo

B&W

DB

M

T

A

15.

Mandaat

Wijzigen van een gefaseerde omgevingsvergunning

Artikel 2.5 lid 6 Wabo

B&W

DB

M

T

A

16.

Mandaat

Geheel of gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning

Artikel 2.33 lid 1 en 2 Wabo en 3.15 Wabo

B&W

DB

M

T

A

Na overleg met portefeuillehouder

17.

Mandaat

Wijzigen van de (voorschriften van een) omgevingsvergunning

Artikel 2.31 Wabo

B&W

DB

M

T

A

18.

Mandaat

Afhandeling van (Wabo) meldingen waaronder:

-gebruiksmelding;

-sloopmelding;

-melding Activiteitenbesluit

-meldingsplicht dunning houtopstand

-ontheffing om zich van afvalstoffen (takhout, snoeiafval, loofresten, rietsluik) te ontdoen door deze buiten inrichting te verbranden

-meldingsplicht uitrit

-1.20 Bouwbesluit

-1.26 Bouwbesluit

-2.1 Bor en bijlage 1 Bor

-4.11d APV

-Wet milieubeheer en APV

-2.12 lid 3 APV

B&W

DB

M

T

A

NB.: Mandaat ‘Melding uitrit’ geldt alleen voor gebied van de gemeente Achtkarspelen

19.

Mandaat

Vaststellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder

Wet geluidhinder

B&W

DB

M

T

A

Meestal in combinatie met een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning in combinatie met uitgebreide procedure (in dat geval wordt de beslissing in het B&W voorstel meegenomen)

20.

Mandaat

De acceptatie van meldingen betreffende een voornemen een bouwstof op of in de bodem toe te passen

art. 32 Besluit bodemkwaliteit

B&W

DB

M

T

A

NB.: Dit geldt alleen voor meldingen in de gemeente Achtkarspelen

(taak wordt voor grondgebied van gemeente Tytsjerksteradiel uitgevoerd door afd. Beheer)

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

Vergunningen Algemene plaatselijke verordening

1.

Mandaat

Het verlenen van ontheffing voor het zich begeven of bevinden op wegen, weggedeelten en terreinen die zijn afgezet in het belang van de openbare veiligheid c.q. ter voorkoming van wanordelijkheden.

Art. 2:1 Algemene plaatselijke verordening (Apv)

B

V

M

T

2.

Machtiging

Het behandelen van een kennisgeving t.a.v. het houden van een betoging.

Art. 2:3 Apv

B

V

M

T

3.

Mandaat

Het verlenen van een vergunning voor het houden van publieke (muziek)vertoningen,(snuffel)markt, wedstrijden, feesten, opstijgingen van luchtvaartuigen e.d.

Art. 2:25 Apv

B

V

M

T

Indien op grond van het vierde lid van art. 2:25. Apv, artikel 10 Wegenverkeerswet van toepassing is, wordt bij intergemeentelijke wedstrijden namens de Burgemeester/de Voorzitter een verklaring van geen bezwaar afgegeven.

4.

Mandaat

Het verlenen van ontheffing van het verbod om op te treden als straatartiest, gids, tekenaar e.d. op door B&W daartoe aangewezen weg(gedeelten).

Art. 2:19 Apv

B

V

M

T

5.

Mandaat

Het verlenen van een vergunning voor het gebruik van de weg anders dan overeenkomstig de bestemming daarvan.

a) Art. 2:10, sub. a Apv

b) Art. 2:28, lid 9 Apv (terras)

a) B&W, DB

b) B, V

M

T

6.

Mandaat

Het verlenen van een vergunning voor het houden van een evenement.

Art. 2:25 Apv

B

V

M

T

Indien op grond van het vierde lid van art. 2:25 Apv, artikel 10 Wegenverkeerswet van toepassing is, wordt bij intergemeentelijke wedstrijden namens de Burgemeester/de Voorzitter een verklaring van geen bezwaar afgegeven.

7.

Mandaat

Het verlenen van een vergunning voor het exploiteren van een horecabedrijf.

Art. 2:28 Apv

B

V

M

T

8.

Mandaat

Het verlenen van een ontheffing voor het in afwijking van vastgestelde sluitingstijden open houden van een horeca-inrichting.

Art. 2:29 Apv

B

V

M

T

NB.: De gemeente Achtkarspelen heeft geen artikel 2:29 Apv (er gelden vrije sluitingstijden)

9.

Mandaat

Het verlenen van ontheffing van het verbod tot het houden van hinderlijke of schadelijke dieren binnen een door B&W daartoe aangewezen gebied.

Art. 2:60 Apv

B&W

DB

M

T

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

10.

Mandaat

Het verlenen van ontheffing van het verbod tot het houden van bijen.

Art. 2:64 Apv

B&W

DB0

M

T

11.

Mandaat

Het verlenen van vergunning voor een seksinrichting of escortbedrijf.

Art. 3:4 Apv

B&W

DB

M

T

12.

Mandaat

Het verlenen van toestemming voor het houden van een incidentele festiviteit.

Art. 4:3 Apv

B&W

DB

M

T

Toestemming d.m.v. een brief met vermelding hoeveel dagen nog een incidentele festiviteit mag worden gehouden

in de lopende periode.

13.

Mandaat

Het verlenen van ontheffing van het verbod tot het veroorzaken van geluidshinder.

Art. 4:6 Apv

B&W

DB

M

T

14.

Mandaat

Het accepteren van een melding voor het gebruik maken van een geluidsapparaat in de open lucht.

Art. 4:6 b Apv

B&W

DB

M

T

15.

Mandaat

Het verlenen van vergunning voor het maken van handelsreclame die zichtbaar is vanaf de weg of vanaf een andere voor het publiek toegankelijke plaats.

Art. 4:15 a Apv

B&W

DB

M

T

NB.: De gemeente Achtkarspelen heeft geen artikel 4.15 a Apv (geen vergunningsplicht handelsreclame).

16.

Mandaat

Het verlenen van standplaats-of uitstallingsvergunningen.

Art. 5:18 Apv

B&W

DB

M

T

17.

Mandaat

Het verlenen van een ontheffing voor het innemen van een ligplaats met een vaartuig.

Art. 5.:27 , lid 5 Apv

B&W

DB

M

T

NB.: De gemeente Achtkarspelen kent geen ontheffing ligplaats.

18.

Mandaat

Het verlenen van ontheffing van het verbod om in het openbaar vuur te stoken.

Art. 5:34 Apv

B&W

DB

M

T

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

19.

Mandaat

Het verlenen van een vergunning voor de uitoefening van een horecabedrijf of slijterij.

Art. 3 Drank- en Horecawet

B

V

M

T

20.

Mandaat

Het verlenen van ontheffing van het verbod om zeer tijdelijk en bij bijzondere gelegenheden zwak-alcoholhoudende dranken te verstrekken.

Art. 35 lid 1 Drank- en Horecawet

B

V

M

T

21.

Mandaat

Het opvragen van inlichtingen uit de Justitiële Informatiedienst resp. de politieregisters, ter uitvoering van de toetsing van de gestelde moraliteitseis.

Art. 8 Drank- en Horecawet jo. het bepaalde in het Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet jo. Art. 9 t/m 13 Wet justitiële - en strafvorderlijke gegevens, resp. Art. 13, lid 1/3 Besluit justitiële – en strafvorderlijke gegevens

B&W

DB

M

T

22.

Mandaat

Het verlenen van een kansspelvergunning voor grote kansspelen (verlotingen e.d.).

Art. 1 jo. art. 3 Wet op de Kansspelen

B&W

DB

M

T

NB.: Bevoegdheden nrs. 22 en 23 worden voor de gemeente Achtkarspelen afgehandeld door Team Publieksdiensten (mandaat M/T)

23.

Mandaat

Het verlenen van toestemming voor het organiseren van kleine kansspelen (bingo e.d.)

Art. 7c Wet op de Kansspelen

B&W

DB

M

T

NB.: Bevoegdheden nrs. 22 en 23 worden voor de gemeente Achtkarspelen afgehandeld door Team Publieksdiensten (mandaat M/T)

24.

Mandaat

Het verlenen van een vergunning tot het aanwezig hebben van speelautomaten.

Art. 30b Wet op de kansspelen

Speelautomatenbesluit

B

V

M

T

Diversen

25.

Mandaat

Het verlenen van een vrijstelling of ontheffing voor het overnachten in tentjes e.d. (bijv. bij een evenement).

Art. 4:18 Apv

Art. 8.2 b en Art. 13 Wet op de openluchtrecreatie

B&W

DB

M

T

26.

Mandaat

Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met het houden van optochten, betogingen, vertoningen en evenementen op de weg.

Art. 17 Wegenverkeerswet jo. Art. 34 Besluit algemene bepalingen inzake het wegverkeer

B&W

DB

M

T

Na overleg met de afdelingen Beleid,

DYM en Beheer

27.

Mandaat

Het verlenen van ontheffing van het verbod om op de weg wedstrijden te houden.

Art. 10 jo. Art. 148 Wegenverkeerswet

B&W

DB

M

T

Voorzover het wedstrijden uitsluitend binnen de gemeente betreft (waaronder puzzel- en oriënteringsritten).

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

28.

Mandaat

Het verlenen van ontheffing van het verbod tot het parkeren van voertuigen van autobedrijven e.d.

Art. 5:2 Apv

B&W

DB

M

T

Na overleg met politie.

29.

Mandaat

Het verlenen van ontheffing van het verbod tot het laten staan van caravans e.d.

Art. 5:6 Apv

B&W

DB

M

T

30.

Mandaat

Het verlenen van ontheffing van het verbod tot het parkeren van reclamevoertuigen of vaartuigen, met het kennelijk doel om daarmee handelsreclame te maken en/of het te koop of te huur aanbieden van een voertuig of vaartuig.

Art. 5:7 Apv

B&W

DB

M

T

31.

Mandaat

Het verlenen van ontheffing van het verbod tot het parkeren van grote voertuigen.

Art. 5:8 Apv

B&W

DB

M

T

In overleg met politie.

32.

Machtiging

Het verlenen van bijzondere toestemming voor het laden en lossen van consumentenvuurwerk klasse 1.4S en 1.4G met UN-nummers 0336 en 0337 op voor publiek toegankelijke plaatsen binnen de bebouwde kom.

(art. 22 Wet vervoer gevaarlijke stoffen, ADR (Europese overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg).

Art. 160 Gemeentewet

Art. 22 Wet vervoer gevaarlijke stoffen

ADR

B&W

DB

M

T

Er is door de gemeenteraad/-raden geen route gevaarlijke stoffen ingesteld. De verwachting is dat dit op korte termijn ook niet zal gebeuren. Er wordt dus geen ontheffing verleend op basis van art. 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, maar er wordt bijzondere toestemming gegeven op grond van het ADR.

33.

Mandaat

Ontheffing verbod openstelling winkel.

Art. 6 en 7 Winkeltijdenverordening Tytsjerksteradiel

B&W

DB

M

T

34.

Mandaat

Het verlenen van ontheffing van het verbod tot:

a)het innemen van een ligplaats

b)het aanleggen

c)het ankeren

d)het varen

Hoofdstuk 5, afdeling 6 Apv

Gem. Tytsjerksteradiel

-Art. 5:27

-Art. 5:24a

-Art. 5:27a

-Art. 5:27b

B&W

DB

M

T

NB.: Geldt niet voor grondgebied gemeente Achtkarspelen

(bepalingen niet opgenomen in Apv 8K)

35.

Machtiging

Het verlenen van verklaringen van geen bezwaar of het geven van bijzondere toestemmingen.

art. 160 Gemeentewet

B&W

DB

M

T

36.

Mandaat

Aanstellen van verkeersregelaars t.b.v. evenementen

Art. 56, lid 1 sub b Besluit algemene bepalingen inzake het wegverkeer

B

V

T

A

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

37.

Mandaat

Het verlenen van ontheffing van het verbod tot het schieten met carbid

Art. 2:73a Apv

B

V

M

T

NB.: Geldt (nog) niet voor het grondgebied van de gemeente Achtkarspelen. De Raad van die gemeente zal naar verwachting binnenkort besluiten om dit ook in de Apv op te nemen.