Regeling vervallen per 01-01-2024

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent parkeren (Algemene voorwaarden parkeergarages Spijkenisse 2018)

Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2022

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent parkeren (Algemene voorwaarden parkeergarages Spijkenisse 2018)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard;

gelet op artikel 160, eerste lid, aanhef en onder a en e, van de Gemeentewet;

besluit de volgende regeling vast te stellen:

Algemene voorwaarden parkeergarages Spijkenisse 2018.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Toepassingsbereik

 • 1. De begrippen die in deze algemene voorwaarden worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis als in de Wegenverkeerswet 1994 en de daarop gebaseerde voorschriften.

 • 2. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst met de gemeente Nissewaard voor het parkeren van een motorvoertuig in Spijkenisse in:

  • a.

   de Boekenberggarage, gelegen aan de Karel Doormanstraat 1;

  • b.

   de City Plazagarage, gelegen aan de Dr. J.M. den Uyllaan 1;

  • c.

   de Kolkpleingarage, gelegen aan de Sluisstraat 20;

  • d.

   de Kopspijkergarage, gelegen aan de Oostkade 22;

  • e.

   de Stadhuisgarage, gelegen aan de Raadhuislaan 104;

  • f.

   de Theatergarage, gelegen aan de Gorsstraat 22.

Artikel 1.2 De parkeerovereenkomst

 • 1. De gemeente stelt voor het parkeren van een motorvoertuig een willekeurig gelegen parkeervak in een parkeergarage ter beschikking. De gemeente bewaakt het motorvoertuig niet en houdt geen toezicht op personen of zaken die zich in een parkeergarage of op het hierbij behorend terrein bevinden.

 • 2. De overeenkomst komt tot stand:

  • a.

   door bij de inrit van een parkeergarage de automaat waaraan de slagboom is verbonden, te bedienen en de door de automaat vervaardigde parkeerkaart uit te nemen;

  • b.

   door bij de gemeente een elektronische parkeerkaart aan te schaffen;

  • c.

   door bij de afdeling Stadswinkel van de gemeente:

   • 1.

    een dagkaart, te gebruiken met een parkeerkaart op de wijze als bedoeld onder a, aan te schaffen;

   • 2.

    een parkeerabonnement aan te schaffen.

 • 3. Een parkeer- en dagkaart en een parkeerabonnement worden in deze algemene voorwaarden ook aangeduid als parkeerbewijs

 • 4. In afwijking van het tweede lid komt een overeenkomst tot stand met een weggebruiker of een persoon die zich verplaatst met behulp van een voorwerp, niet zijnde een voertuig, die zonder een parkeerbewijs gebruik maakt of heeft gemaakt van een parkeergarage of het hierbij behorend terrein.

 • 5. Een persoon die een motorvoertuig wil parkeren, en een gebruiker als bedoeld in het vierde lid, zijn voor het gebruik van een parkeergarage een geldsom verschuldigd, die moet worden voldaan volgens deze algemene voorwaarden.

 • 6. Na de aanschaf van een parkeerbewijs kan de gemeente tijdelijk een parkeervak ter beschikking stellen in een andere parkeergarage, als dat noodzakelijk is wegens het plegen van onderhoud, een bedrijfsstoring of onvoorziene omstandigheden.

Artikel 1.3 Toegang met geldig parkeerbewijs

 • 1. Een parkeergarage mag alleen worden gebruikt met een geldig parkeerbewijs. Een parkeerbewijs geldt voor het parkeren van één motorvoertuig.

 • 2. Een parkeerbewijs, met uitzondering van een elektronische parkeerkaart, blijft eigendom van de gemeente. Bij het beëindigen van het gebruik van een parkeergarage moet dit parkeerbewijs direct worden teruggegeven.

 • 3. Een gebruiker als bedoeld in artikel 1.2, vierde lid, is verplicht in de parkeergarage bij de betaalautomaat een dagkaart aan te schaffen voor elke dag of deel daarvan waarop hij een parkeergarage gebruikt of heeft gebruikt.

Artikel 1.4 Toegang van personen en motorvoertuigen

 • 1. Een bestuurder mag een parkeergarage alleen inrijden als zijn motorvoertuig:

  • a.

   met inbegrip van de lading, niet langer is dan vijf meter;

  • b.

   met inbegrip van de lading, niet hoger is dan op het bord bij de ingang van de parkeergarage staat;

  • c.

   geen aanhangwagen voortbeweegt.

 • 2. Een voetganger mag een parkeergarage alleen via de daartoe bestemde in- en uitgangen betreden om een geparkeerd motorvoertuig te bereiken of te verlaten.

Artikel 1.5 Toegangstijden

 • 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder feestdag: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en beide Kerstdagen.

 • 2. Voor eenmalig parkeren zijn de hierna aangewezen parkeergarages op de volgende dagen en uren in te rijden, als er een parkeervak beschikbaar is:

   

  op zondag of een feestdag

  van maandag tot en met zaterdag, als een van deze dagen geen feestdag is

  de Boekenberggarage

  00.00 uur - 24.00 uur

  00.00 uur - 24.00 uur

  de City Plazagarage

  11.00 uur - 17.30 uur

  07.00 uur - 22.00 uur

  de Kolkpleingarage

  11.00 uur - 22.00 uur

  07.00 uur - 22.00 uur

  de Stadhuisgarage

  11.00 uur - 17.30 uur

  07.00 uur - 22.00 uur

  de Theatergarage

  00.00 uur - 24.00 uur

  00.00 uur - 24.00 uur

 • 3. Een houder van een parkeerabonnement kan de parkeergarage waarvoor het abonnement is overeengekomen te allen tijde inrijden, als er een parkeervak beschikbaar is.

 • 4. Elke parkeergarage is te allen tijde uit te rijden.

 • 5. De gemeente kan de toegangstijden wijzigen zonder voorafgaande aankondiging. Deze wijziging wordt bekendgemaakt bij de in- en uitgangen van de parkeergarage.

Artikel 1.6 Gebruik van een parkeergarage

 • 1. In een parkeergarage en op het hierbij behorend terrein zijn de Wegenverkeerswet 1994 en de daarop gebaseerde voorschriften van toepassing, met dien verstande dat de bestuurder van een motorvoertuig:

  • a.

   niet sneller mag rijden dan 15 kilometer per uur;

  • b.

   alleen de aangegeven rijrichting mag volgen;

  • c.

   zijn motorvoertuig alleen mag parkeren in een parkeervak.

  De bestuurder die een van deze gebruiksregels overtreedt, is een boete verschuldigd van € 100,00.

 • 2. De bestuurder van een motorvoertuig is verplicht bij het in- en uitrijden van een parkeergarage de nodige afstand tot een voorgaand motorvoertuig aan te houden. Hij moet wachten op zijn beurt om de automaat waaraan de slagboom bij de in- en uitrit is verbonden, te bedienen. Het is verboden om een parkeergarage in- of uit te rijden door direct achter een voorgaand motorvoertuig aan onder de slagboom door te rijden (treintje rijden).

  De bestuurder die deze gebruiksregel overtreedt, is een boete verschuldigd van € 300,00.

 • 3. Het is verboden om zaken, van welke aard dan ook, op te slaan. Hieronder wordt begrepen het parkeren van een motorvoertuig zonder een geldig parkeerbewijs.

  Onverminderd artikel 1.3, derde lid, is de bezitter of houder van een zaak of motorvoertuig bij overtreding van deze gebruiksregel een boete verschuldigd van € 25,00 per dag of deel daarvan.

 • 4. Als bezitter of houder van een motorvoertuig als bedoeld in het derde lid wordt aangemerkt:

  • a.

   degene die het voertuig heeft geparkeerd;

  • b.

   degene op wiens naam het voor het motorvoertuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het kentekenregister was ingeschreven.

 • 5. Het is verboden afval achter te laten, anders dan in de daartoe bestemde afvalbakken. Uitwerpselen van een dier moeten door de houder van dat dier direct worden verwijderd. Het is verboden om de natuurlijke behoefte te doen.

  Degene die een van deze gebruiksregels overtreedt is een boete verschuldigd van € 100,00.

 • 6. Het is in een parkeergarage of op het hierbij behorend terrein verboden:

  • a.

   werkzaamheden aan een motorvoertuig uit te voeren zonder toestemming van de gemeente;

  • b.

   reclame te maken zonder toestemming van de gemeente;

  • c.

   zich zonder redelijk doel op te houden;

  • d.

   alcoholhoudende drank of middelen als bedoeld in artikel 2 of 3 van de Opiumwet te gebruiken.

 • 7. Een parkeergarage en het hierbij behorend terrein mogen voor geen ander doel worden gebruikt dan waarvoor deze zijn bestemd. Hinder, gevaar, overlast of schade, anders dan hiervoor bedoeld, mag ook niet worden veroorzaakt.

 • 8. Aanwijzingen van het personeel van de gemeente en aanwijzingen die staan vermeld op het bij een parkeergarage behorend terrein, in een parkeergarage en op de daar opgestelde apparatuur moeten onmiddellijk worden opgevolgd.

 • 9. Om een parkeergarage te verlaten, kan hulp van het personeel van de gemeente worden gevraagd. Voor het verlenen van hulp tussen 22.30 uur en 07.00 uur worden kosten ad € 55,00 in rekening gebracht, tenzij hulpverlening noodzakelijk is wegens een bedrijfsstoring.

Artikel 1.7 Retentierecht, niet-nakoming

 • 1. De gemeente heeft het recht om de afgifte van een motorvoertuig op te schorten totdat de bezitter of houder, bedoeld in artikel 1.6, vierde lid, alles heeft voldaan wat volgens deze algemene voorwaarden voor het gebruik van een parkeergarage en het hierbij behorende terrein moet worden voldaan.

 • 2. Als een houder van een parkeerbewijs of een gebruiker als bedoeld in artikel 1.2, vierde lid, tekortschiet in de nakoming van enige verplichting die op hem rust, dan is de gemeente gerechtigd:

  • a.

   voor rekening en risico van de houder een wielklem aan het door hem gebruikte of te gebruiken motorvoertuig aan te brengen, het motorvoertuig binnen de parkeergarage te verplaatsen of daaruit te verwijderen;

  • b.

   de overeenkomst zonder schriftelijke ingebrekestelling onmiddellijk te ontbinden;

  • c.

   hem de toegang tot de parkeergarage en het hierbij horend terrein te ontzeggen.

 • 3. De houder of gebruiker is verplicht aan de gemeente alle schade en kosten te vergoeden die zij lijdt of heeft geleden als gevolg van de tekortkoming of de ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 1.8 Aansprakelijkheid

De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

 • a.

  schade aan eigendommen, waaronder diefstal of het verloren gaan van eigendommen, van een persoon;

 • b.

  lichamelijk letsel of enige andere schade van een persoon, direct of indirect veroorzaakt door of ten gevolge van het gebruik van een parkeergarage.

Hoofdstuk 2 Voorwaarden voor eenmalig parkeren

Artikel 2.1 Parkeren met een bij de inrit van een parkeergarage vervaardigde parkeerkaart

 • 1. Direct na de uitname van een parkeerkaart uit de automaat bij de inrit van een parkeergarage is parkeergeld verschuldigd, dat wordt samengesteld door de som van:

  • a.

   een starttarief, en

  • b.

   een tarief aan de hand van de werkelijke parkeertijd:

   • 1.

    tijdens de volgende dagtarieftijden:

    • a.

     op zondag of een feestdag tussen 12.00 uur en 17.00 uur;

    • b.

     van maandag tot en met zaterdag, als een van deze dagen geen feestdag is, tussen 7.00 uur en 21.00 uur;

   • 2.

    tijdens de nachttarieftijd, dat is de tijd tussen twee dagtarieftijden in.

 • 2. Het starttarief bedraagt € 1,00.

 • 3. Het tarief tijdens de dagtarieftijden bedraagt € 1,00 per uur.

 • 4. Het tarief tijdens de nachttarieftijden bedraagt € 1,00 per uur. Tijdens de nachttarieftijd wordt ten hoogste € 1,00 in rekening gebracht.

 • 5. Het berekende tarief wordt afgerond naar boven op eenheden van € 0,10.

 • 6. Het starttarief en het daarbij op te tellen tarief dat wordt berekend aan de hand van de werkelijke parkeertijd bedraagt ten hoogste € 9,00 per kalenderdag.

 • 7. Een houder van een parkeerkaart kan een parkeergarage alleen uitrijden nadat hij het verschuldigde parkeergeld heeft betaald.

 • 8. Een houder kan alleen betalen bij de betaalautomaat in de parkeergarage. De door de automaat bepaalde gegevens zijn bindend voor partijen. De betaling vindt plaats door de volgende handelingen of gebeurtenissen:

  • a.

   eerst voert de houder de parkeerkaart in de daarvoor bestemde automaat in;

  • b.

   de automaat stelt het einde van de parkeertijd vast en berekent de parkeerduur en het daarvoor verschuldigde parkeergeld;

  • c.

   vervolgens betaalt de houder op de wijze als bij of op de automaat is vermeld.

 • 9. De na betaling uit de automaat te nemen parkeerkaart moet een bestuurder, om uit te rijden, bij de uitrit van de parkeergarage invoeren in de automaat waaraan de slagboom is verbonden. Hiervoor heeft hij gedurende een periode van vijftien minuten de gelegenheid.

 • 10. Als een bestuurder niet uitrijdt binnen vijftien minuten, dan is hij parkeergeld verschuldigd voor de tijd na de betaling van het parkeergeld, bedoeld in het achtste lid. Hij kan dit resterende parkeergeld alleen betalen door de parkeerkaart opnieuw in te voeren in de daarvoor bestemde betaalautomaat.

 • 11. Er kan ten hoogste op zeven aaneengesloten kalenderdagen onafgebroken worden geparkeerd. Met ingang van de dagtarieftijd, bedoeld in het eerste lid, van de achtste kalenderdag verliest de parkeerkaart zijn geldigheid, waarna een bestuurder alleen een parkeergarage kan uitrijden na betaling van het verschuldigde parkeergeld en van de boete zoals bedoeld in artikel 1.6, derde lid.

Artikel 2.2 Tijdelijke afwijking van de voorwaarden voor eenmalig parkeren

 • 1. In afwijking van artikel 1.2, vijfde lid, en van artikel 2.1, eerste tot en met derde lid, is voor het gebruik van een parkeergarage in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 geen starttarief verschuldigd, noch een tarief tijdens de volgende dagtarieftijden:

  • a.

   op zondag of een feestdag tussen 9.00 uur en 18.00 uur;

  • b.

   tijdens de koopavond op donderdag tussen 18.30 uur en 21.00 uur;

  • c.

   tijdens de extra koopavonden op dinsdag 1 december, woensdag 2 december en vrijdag 4 december tussen 18.30 uur en 21.00 uur;

  • d.

   tijdens de extra koopavonden op maandag 21 december, dinsdag 22 december en woensdag 23 december tussen 18.30 uur en 21.00 uur.

 • 2. Overeenkomstig artikel 1.2, vierde lid, komt tijdens de in het eerste lid bedoelde tijden een parkeerovereenkomst tot stand door over de detectielus in het wegdek bij de inrit te rijden, waardoor de slagboom omhoog gaat.

 • 3. In afwijking van artikel 1.3, eerste lid, mag tijdens de in het eerste lid bedoelde tijden een parkeergarage worden gebruikt zonder een parkeerbewijs.

 • 4. In afwijking van artikel 1.5, tweede lid, zijn de hierna aangewezen parkeergarages in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 op zondag of een feestdag in te rijden, als er een parkeervak beschikbaar is:

  • a.

   de City Plazagarage van 9.00 uur - 18.00 uur;

  • b.

   de Kolkpleingarage van 9.00 uur - 22.00 uur;

  • c.

   de Stadhuisgarage van 9.00 uur - 18.00 uur.

 • 5. In afwijking van artikel 2.1, zevende en negende lid, kan tijdens de in het eerste lid bedoelde tijden een bestuurder een parkeergarage uitrijden door over de detectielus in het wegdek bij de uitrit te rijden, waardoor de slagboom omhoog gaat.

Artikel 2.3 Parkeren met een elektronische parkeerkaart in de Theatergarage

 • 1. Een elektronische parkeerkaart geldt voor het parkeren in de Theatergarage op de kalenderdag waarop een voorstelling of activiteit in Theater de Stoep te Spijkenisse plaatsvindt. Het tarief bedraagt € 3,00.

 • 2. Een elektronische parkeerkaart kan alleen met een kaart voor een voorstelling of activiteit worden aangeschaft in de webwinkel van Theater de Stoep, door de aanwijzingen op de website https://theaterdestoep.nl op te volgen. Na de betaling moet de parkeerkaart worden opgeslagen op een gegevensdrager in een formaat dat leesbaar is voor de automaat bij de in- en uitrit van de parkeergarage.

 • 3. Een houder van een elektronische parkeerkaart kan direct de Theatergarage in- en uitrijden door deze parkeerkaart bij de in- en uitrit te scannen bij de automaat waaraan de slagboom is verbonden.

 • 4. Artikel 2.1, elfde lid, is overeenkomstig van toepassing, met dien verstande dat ten hoogste op een kalenderdag onafgebroken kan worden geparkeerd en dat de parkeerkaart zijn geldigheid verliest met ingang van de dagtarieftijd op de kalenderdag daarna.

 • 5. Teruggave van parkeergeld wegens ongebruikte kaarten vindt niet plaats.

Artikel 2.4 Parkeren met een dagkaart

 • 1. Een dagkaart geldt voor het parkeren gedurende een kalenderdag. Het tarief bedraagt € 9,00.

 • 2. Voor de aanschaf van dagkaarten bij de afdeling Stadswinkel gelden de volgende voorwaarden:

  • a.

   de aanschaf betreft ten minste tien dagkaarten;

  • b.

   een dagkaart heeft een geldigheidsduur van ten hoogste een half jaar na de datum van afgifte;

  • c.

   het parkeergeld moet bij vooruitbetaling worden voldaan, hierbij worden administratiekosten ad € 10,00 in rekening gebracht.

 • 3. Een dagkaart kan worden aangeschaft bij de betaalautomaat in de parkeergarage. De betaling vindt plaats op de wijze als bij of op de automaat is vermeld. De na betaling uit de automaat te nemen dagkaart kan alleen worden gebruikt op de dag van aanschaf.

 • 4. Een houder van een dagkaart kan direct een parkeergarage uitrijden, door deze dagkaart bij de uitrit van de parkeergarage in te voeren in de automaat waaraan de slagboom is verbonden.

 • 5. Teruggave van parkeergeld wegens ongebruikte kaarten vindt niet plaats.

Artikel 2.5 Onbruikbaar geworden of verloren parkeerbewijs

Als een parkeerbewijs onbruikbaar is geworden of is verloren, dan kan een bestuurder alleen een parkeergarage uitrijden met een nieuwe dagkaart.

Artikel 2.6 Stempelautomaat

 • 1. Met de huur van een stempelautomaat van de gemeente kan het te betalen parkeergeld worden verminderd. Voor de huur wordt een afzonderlijke huurovereenkomst gesloten.

 • 2. Voor een stempelautomaat wordt per maand minimaal 70 uur tegen dagtarief in rekening gebracht, evenals een maandelijkse huurprijs ad € 11,40.

 • 3. Bij de aanvang van de huur van een stempelautomaat is een waarborgsom ad € 100,00 verschuldigd.

 • 4. Terugbetaling van de waarborgsom vindt plaats wanneer de stempelautomaat in ongeschonden staat wordt ingeleverd bij de afdeling Stadswinkel van de gemeente. Bij beschadiging, diefstal of verlies vindt geen terugbetaling plaats.

 • 5. Als de huurder bij de inlevering van de stempelautomaat nog parkeergeld of huur is verschuldigd aan de gemeente, dan wordt dit verrekend met de waarborgsom.

Hoofdstuk 3 Voorwaarden voor het parkeren met een parkeerabonnement

Artikel 3.1 Bewonersabonnement

 • 1. Een bewonersabonnement kan alleen worden aangeschaft door een aanvrager:

  • a.

   die volgens de Wet basisregistratie personen ingezetene is met een woonadres in Spijkenisse in een gebied dat wordt begrensd door de Groene Kruisweg, Schenkelweg, Ruwaard van Puttenweg, Groenewoudlaan, Fietsenmaker, Ruwaard van Puttenweg en de Hekelingseweg (het reguleringsgebied belastingparkeren);

  • b.

   die kentekenhouder is van het motorvoertuig waarvoor hij het abonnement wil gebruiken.

 • 2. In afwijking van het eerste lid, onder a, kan een bewonersabonnement worden aangeschaft door een aanvrager die in het reguleringsgebied gaat wonen, als hij zijn toekomstig woonadres aantoont door overlegging van een koopcontract of een huurcontract voor een periode van ten minste drie maanden.

 • 3. In afwijking van het eerste lid, onder b, kan een bewonersabonnement worden aangeschaft voor een motorvoertuig dat de aanvrager voor een periode van ten minste drie maanden gebruikt, als hij dit gebruik aantoont door overlegging van een huur- of leaseovereenkomst of een verklaring van een werkgever.

 • 4. Een bewonersabonnement kan alleen worden aangeschaft voor het parkeren van het motorvoertuig, bedoeld in het eerste lid, onder b, in een parkeergarage naar keuze, voor het parkeren op alle dagen van de week.

 • 5. Een bewonersabonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar. De houder mag zijn abonnement niet gebruiken voor het parkeren van een ander motorvoertuig dan waarvoor het is aangeschaft.

 • 6. Het tarief voor een bewonersabonnement bedraagt € 679,25 per jaar.

Artikel 3.2 Particulierenabonnement

 • 1. Een ieder kan een particulierenabonnement aanschaffen voor het parkeren:

  • a.

   van een motorvoertuig in een of meer parkeergarages;

  • b.

   op twee, drie, vier of vijf vaste dagen per week, of op alle dagen van de week.

 • 2. In afwijking van het eerste lid kan een particulierenabonnement worden aangeschaft voor het parkeren in de Kolkpleingarage, de Kopspijkergarage of de Theatergarage, op verschillende dagen van de week.

 • 3. Een particulierenabonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar. De houder mag zijn abonnement niet gebruiken voor het parkeren van een ander motorvoertuig dan waarvoor het is aangeschaft.

 • 4. Het tarief voor een particulierenabonnement bedraagt:

  • a.

   € 815,05 per jaar voor het parkeren in de Kopspijkergarage;

  • b.

   € 1.146,15 per jaar voor het parkeren in een parkeergarage naar keuze, anders dan in de Kopspijkergarage;

  • c.

   € 1.375,40 per jaar voor het parkeren in twee of meer parkeergarages.

 • 5. Als een particulierenabonnement wordt overeengekomen voor een aantal dagen per week, dan worden de bedragen, genoemd in het vierde lid, vermenigvuldigd met een breuk, waarvan de teller gelijk is aan het aantal dagen waarvoor het abonnement is overeengekomen en de noemer gelijk is aan zes.

Artikel 3.3 In- en uitrijden parkeergarage: zenderset, bruikleenovereenkomst en waarborgsom

 • 1. Een houder van een parkeerabonnement kan een parkeergarage alleen in- en uitrijden door hiervoor een zenderset te gebruiken.

 • 2. De gemeente geeft bij de aanschaf van een parkeerabonnement een zenderset in bruikleen tegen betaling van een waarborgsom ad € 100,00. De waarborgsom kan alleen worden voldaan door betaling bij de afdeling Stadswinkel.

 • 3. De houder van het parkeerabonnement is verplicht te zorgen voor de bewaring en het behoud van de zenderset. Als de zenderset niet meer kan worden gebruikt, dan moet de houder dit onmiddellijk melden bij de afdeling Stadswinkel. Direct na de melding wordt een beschadigd, verloren of gestolen onderdeel geblokkeerd. Tegen betaling van € 100,00 kan een nieuwe zenderset worden verstrekt.

 • 4. Bij de beëindiging van het parkeerabonnement is de houder verplicht om de zenderset onmiddellijk in te leveren bij de afdeling Stadswinkel.

 • 5. De waarborgsom:

  • a.

   wordt terugbetaald als de zenderset in ongeschonden staat wordt ingeleverd bij de afdeling Stadswinkel;

  • b.

   wordt, als terugbetaling mogelijk is, verrekend met het abonnementsgeld dat de houder op de datum van inlevering van de zenderset nog verschuldigd is aan de gemeente;

  • c.

   wordt niet terugbetaald bij beschadiging, verlies of diefstal van de zenderset.

Artikel 3.4 Abonnementsperiode, wijziging en opzegging

 • 1. Een parkeerabonnement wordt alleen overeengekomen voor onbepaalde tijd. Het kan niet eerder ingaan dan de dag na die waarop het is overeengekomen.

 • 2. Een parkeerabonnement kan tussentijds worden gewijzigd. Een houder is verplicht elke wijziging in omstandigheden die van belang is voor de geldigheid van het abonnement onmiddellijk schriftelijk te melden bij de afdeling Stadswinkel.

 • 3. Een houder van een parkeerabonnement en de gemeente kunnen de overeenkomst alleen schriftelijk opzeggen per de eerste dag van de maand, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

Artikel 3.5 Betaalmogelijkheden en terugbetaling teveel betaald abonnementsgeld

 • 1. Het abonnementsgeld kan alleen worden betaald:

  • a.

   per maand, door middel van automatische incasso, of

  • b.

   per jaar, door girale betaling binnen dertig dagen na ontvangst van een factuur.

 • 2. Voor de berekening van het abonnementsgeld wordt een jaar verdeeld in twaalf maanden van dertig dagen.

 • 3. Als het abonnementsgeld per maand wordt betaald, dan wordt de eerste termijn berekend over de periode vanaf de ingangsdatum van het parkeerabonnement tot en met het einde van de maand waarin deze datum valt. Dit termijnbedrag wordt eerst geïncasseerd, waarna maandelijks een twaalfde deel van het tarief, bedoeld in artikel 3.1 of artikel 3.2, wordt geïncasseerd.

 • 4. Als het abonnementsgeld per jaar wordt betaald, dan wordt de eerste termijn berekend over de periode vanaf de ingangsdatum van het parkeerabonnement tot en met het einde van het jaar waarin deze datum valt. Dit termijnbedrag wordt eerst gefactureerd, waarna jaarlijks het tarief, bedoeld in artikel 3.1 of artikel 3.2, wordt gefactureerd.

 • 5. Na de beëindiging van de overeenkomst wordt het teveel betaalde abonnementsgeld terugbetaald.

Artikel 3.6 Wijziging, opzegging en terugbetaling

[vervallen]

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 4.1 Diverse bepalingen

 • 1. Op de parkeerovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 • 2. De gemeente kiest voor de uitvoering van de overeenkomst woonplaats aan de Raadhuislaan 106 te 3201 EL Spijkenisse.

 • 3. De in deze algemene voorwaarden genoemde tarieven zijn inclusief BTW.

Artikel 4.2 Wijziging algemene voorwaarden

 • 1. De gemeente behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen, onder meer:

  • a.

   voor de aanpassing van de in dit reglement genoemde tarieven;

  • b.

   als gevolg van ontwikkelingen van het parkeerbeleid in het reguleringsgebied belastingparkeren, bedoeld in artikel 3.1.

 • 2. Een wijziging van de algemene voorwaarden zal worden bekendgemaakt in het gemeenteblad.

 • 3. Een houder van een parkeerbewijs heeft na de inwerkingtreding van een wijziging veertien dagen de gelegenheid de overeenkomst op te zeggen. Als hij hiervan geen gebruik maakt, dan wordt hij geacht in te stemmen met de wijziging.

Artikel 4.3 Intrekking oude regeling

De Algemene voorwaarden parkeergarages Spijkenisse 2017 worden ingetrokken.

Artikel 4.4 Inwerkingtreding

Deze regeling wordt in het gemeenteblad geplaatst, en zij treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Artikel 4.5 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Algemene voorwaarden parkeergarages Spijkenisse 2018.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard van 19 december 2017.

De secretaris

M.L.M. Weerts

De burgemeester

M. Salet