Beleidsnotitie voor bedrijvigheid aan huis gemeente Pekela 2013

Geldend van 18-07-2013 t/m heden

Intitulé

Beleidsnotitie voor bedrijvigheid aan huis gemeente Pekela 2013

Wanneer een aanvraag voor het starten van een bedrijf aan huis wordt ingediend, moet deze in eerste instantie worden getoetst aan het bestemmingsplan. Wanneer deze in strijd is met de regels van het bestemmingsplan, dient een afweging gemaakt te worden of het college van B&W een omgevingsvergunning in afwijking van de bestemmingsplanregels kan verlenen. In deze notitie zijn uitgangspunten opgesomd in de vorm van criteria waaraan een bedrijf aan huis tenminste dient te voldoen. Deze notitie dient als afwegingskader en geeft daarmee een basis voor het beoordelen van een aanvraag voor een bedrijf aan huis.

Wanneer een aanvraag niet past binnen de omschreven criteria, dan is altijd een nadere afweging mogelijk.

Een verdere uitleg over de beleidsnotitie en de toepassing er van is opgenomen in de bij deze beleidsnotitie opgestelde toelichting.

Afwijkingsregels voor het strijdige gebruik:

 • a.

  Burgemeester en wethouders kunnen in afwijking van de (gebruiks)regels van het bestemmingsplan omgevingsvergunning verlenen ten behoeve van een aan huis verbonden bedrijf voor kleinschalige activiteiten, met dien verstande dat voor het gebruik van een deel van de woning voor de uitoefening van aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten de volgende criteria in acht dienen te worden genomen:

  • 1.

   de woonfunctie moet in overwegende mate worden gehandhaafd, dit betekent dat:

   • a.

    de woonfunctie in ruimtelijke en visuele zin primair moet blijven;

   • b.

    de aan huis verbonden activiteiten ten behoeve van het bedrijf uitsluitend inpandig mogen worden verricht;

   • c.

    maximaal 40% van de aanwezige bebouwing mag worden gebruikt voor de aan huis verbonden activiteiten ten behoeve van het bedrijf met een maximum van 50 m²;

   • d.

    degene die het aan huis verbonden bedrijf uitoefent ook bewoner van de woning dient te zijn;

  • 2.

   het gebruik mag geen onevenredige hinder voor het woonmilieu opleveren, dan wel mag geen afbreuk doen aan het woonkarakter van de wijk of de buurt. Dit betekent dat:

   • a.

    de ruimtelijke uitstraling van de activiteiten qua aard, omvang, uitstraling en intensiteit verenigbaar moet zijn met het karakter van de omringende woonomgeving;

   • b.

    geen omgevingvergunning in afwijking van het bestemmingsplan wordt verleend aan bedrijven die vergunningplichtig zijn krachtens de milieuwetgeving;

   • c.

    bedrijfsactiviteiten uitsluitend zijn toegestaan indien deze voorkomen in het bij deze regels behorende overzicht (bijlage 1) of daarmee zijn gelijk te stellen;

   • d.

    geen detailhandel mag plaatsvinden, behoudens een beperkte verkoop in het klein, in direct verband met het aan huis verbonden bedrijf;

   • e.

    uitstalling en bezichtigen van goederen niet is toegestaan;

   • f.

    buitenopslag van goederen niet is toegestaan;

   • g.

    het gebruik geen nadelige invloed mag hebben op de verkeersafwikkeling en de parkeersituatie ter plaatse;

   • h.

    het bedrijfsmatig parkeren plaats dient te vinden op het eigen terrein;

   • i.

    reclame-uitingen niet zijn toegestaan met uitzondering van de vergunningsvrije vormen.  

 • b.

  Burgemeester en wethouders kunnen in afwijking van de regels van het bestemmingsplan omgevingsvergunning verlenen voor de vestiging van bedrijven genoemd in categorie 1 zoals staat vermeld in de brochure “bedrijven en milieuzonering, editie 2009” van de VNG.

Bijlage 1. lijst toegestane bedrijven aan huis

 • -

  kapsalons in de vorm van een eenmanszaak

 • -

  schoonheidssalons

 • -

  zonnestudio’s

 • -

  kantoren

 • -

  tekenbureaus

 • -

  adviesbureaus

 • -

  installatiebedrijven

 • -

  kinderopvang -

 • -

  fietsreparatie - mits geen detailhandel

 • -

  computerservice

 • -

  cateringbedrijven

 • -

  autorijscholen

 • -

  het geven van cursussen/workshops

 • -

  internetwinkels - er mag echter geen sprake zijn van detailhandel, waar bijvoorbeeld klanten langskomen om artikelen/goederen te kopen.

 • -

  bed and Breakfast

 • -

  theeschenkerij

 • -

  pedicuresalons

 • -

  massagesalons

Toelichting Beleidsnotitie voor bedrijvigheid aan huis Pekela 2013