Ondermandaatbesluit ambtelijk opdrachtgever hoofd bureau Ontwikkeling 2018

Geldend van 03-01-2018 t/m heden

Intitulé

Besluit van 19 december 2017 van het hoofd van het bureau Ontwikkeling in diens rol als ambtelijk opdrachtgever, PZH-2017-632835759 (DOS-2015-0007878), tot vaststelling van het ondermandaat ten behoeve van de onder hem ressorterende ambtelijk opdrachtnemers (Ondermandaatbesluit ambtelijk opdrachtgever hoofd bureau Ontwikkeling 2018)

Het hoofd van bureau Ontwikkeling;

Gelet op;

  • -

    het mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de provinciale organisatie 2018 van 12 december 2017 (Provinciaal blad 2017, 5831), en

  • -

    het ondermandaatbesluit van de secretaris voor de provinciale organisatie 2018 van 15 december 2017 (Provinciaal blad 2017, 5927),

Besluit:

vast te stellen het Ondermandaatbesluit ambtelijk opdrachtgever hoofd bureau Ontwikkeling 2018.

Artikel 1 Ondermandaat

Aan de ambtelijk opdrachtnemer van de hierna te noemen opgave worden de bevoegdheden behorende bij de mandaatnummers AAA16, AAA22, AAA33 toegekend, voor zover ze betrekking hebben op de desbetreffende opgave:

·Programma gebiedsontwikkeling Zuidplaspolder

Artikel 2 Intrekking ondermandaatbesluiten

Het Ondermandaatbesluit ambtelijk opdrachtgever hoofd bureau ontwikkeling (Proviniaal blad 2016, 7041) wordt ingetrokken.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaatbesluit ambtelijk opdrachtgever hoofd bureau Ontwikkeling 2018.

Den Haag, 19 december 2017

J.de Jong