Kwaliteitskader Peuteropvang Capelle aan den IJssel

Geldend van 12-01-2018 t/m heden

Intitulé

Kwaliteitskader Peuteropvang Capelle aan den IJssel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel Overwegende dat:

door het Rijk en de VNG in 2016 bestuursafspraken zijn gemaakt met als doel om in gezamenlijkheid te stimuleren dat in 2021 alle peuters naar een voorschoolse voorziening kunnen gaan omdat goede voorschoolse voorzieningen bijdragen aan de ontwikkeling van peuters en aan een goede start op de basisschool;

ter uitvoering van deze bestuursafspraken de subsidieregeling peuteropvang 2018 is vastgesteld; het wenselijk is om aan de voorschoolse voorzieningen die voor subsidie in aanmerking willen komen ook eisen te stellen op het gebied van kwaliteit van de geboden peuteropvang, in aansluiting op landelijke eisen zoals vastgelegd in de Wet kinderopvang, de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang, het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie en uitgewerkt in inspectiekaders van de GGD;

het kwaliteitsniveau voor peuteropvang dat in de afgelopen jaren met rijks- en gemeentelijke middelen in Capelle aan den IJssel tot stand is gekomen ten minste dient te worden gehandhaafd;

besluit:

vast te stellen het volgende

Kwaliteitskader Peuteropvang Capelle aan den IJssel

In het Kwaliteitskader Peuteropvang wordt verstaan onder:

 • -

  CJG: het Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel.

 • -

  GGD: Gemeentelijke Gezondheidsdienst, toezichthouder op peuteropvang in Capelle aan den IJssel.

 • -

  IKC: integraal kindcentrum, een intensieve pedagogische samenwerking of samenvoeging van ten minste één onderwijs- en één kinderopvangorganisatie.

 • -

  LRK: landelijk register voor kinderopvang.

 • -

  NJI: Nederlands Jeugdinstituut.

 • -

  SISA: Samenwerkingsinstrument Sluitende Aanpak, in de gemeente gebruikt signaleringssysteem voor risico's in de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

 • -

  WE: voorschoolse educatie.

De volgende landelijke kwaliteitseisen worden in Capelle aan den IJssel met name van toepassing verklaard:

 • 1.

  De voorschoolse voorziening is geregistreerd in het LRK.

 • 2.

  De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het feitelijk aantal aanwezige peuters in een groep bedraagt ten minste één beroepskracht per acht kinderen. Een groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen.

 • 3.

  Aan iedere peuter wordt een mentor toegewezen.

 • 4.

  De ontwikkeling van peuters wordt structureel gevolgd.

 • 5.

  Er is een opleidingsplan.

 • 6.

  De houder heeft een meidcode kindermishandeling vastgesteld, handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik ervan.

 • 7.

  Er is voldoende en adequate buitenruimte beschikbaar.

Aan voorschoolse voorzieningen met een VVE-aanbod worden in Capelle aan den IJssel voorts de volgende eisen gesteld:

 • 1.

  Er wordt gewerkt met een VVE-programma dat is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJI en gericht is op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotioneel.

 • 2.

  Beroepskrachten voldoen aan de eisen van vakbekwaamheid: initiële opleiding en specifieke WE-scholing.

 • 3.

  Alle beroepskrachten beschikken over ten minste taalniveau 3F voor mondeling taalvaardigheid en spreekvaardigheid en 2F voor schrijfvaardigheid.

Aanvullend worden aan voorschoolse opvangvoorzieningen die gebruik willen maken van de Subsidieregeling Peuteropvang Capelle aan den IJssel de volgende eisen gesteld:

 • 1.

  Er wordt gewerkt met een observatiesysteem om de ontwikkeling van peuters te volgen op de domeinen sociaal-emotioneel, taal/geletterdheid en rekenen, gerelateerd aan de kerndoelen van het primair onderwijs.

 • 2.

  Er wordt per locatie gedurende ten minste vier uur per week een coach op HBO-niveau ingezet.

 • 3.

  Van alle peuters die de peuteropvang verlaten wordt de informatie die o.a. via het observatiesysteem is verzameld na toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) met de basisschool gedeeld. Er is een inspanningsverplichting voor een persoonlijke overdracht van peuters over wie zorgen bestaan.

 • 4.

  Als een voorschoolse voorziening deel uit maakt van een IKC worden alle peuters met een opvallende ontwikkeling persoonlijk overgedragen aan de betreffende basisschool.

 • 5.

  Beroepskrachten weten de juiste stappen te zetten als zij over de ontwikkeling van een peuter opvallende of afwijkende signalen krijgen. In dat geval heeft de voorziening een aantoonbare samenwerking met het CJG-team.

 • 6.

  Als een voorschoolse voorziening deel uit maakt van een IKC, wordt aangesloten bij de zorgstructuur van de basisschool.

 • 7.

  Voor het melden van signalen wordt actief gebruik gemaakt van het SISA-systeem.

 • 8.

  Ouders worden over het beleid en de activiteiten van opdrachtnemer minimaal geïnformeerd via de website van de houder, nieuwsbrieven, op haal- en brengmomenten en tijdens tienminutengesprekken of andere activiteiten en bijeenkomsten gericht op ouders.

Capelle aan den IJssel, 19 december 2017

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,