Beleidsregels automatische incasso gemeentelijke belastingen 2018

Geldend van 05-01-2018 t/m 11-12-2018

Intitulé

Beleidsregels automatische incasso gemeentelijke belastingen 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel; Gelet op het gestelde in de Invorderingswet 1990 en de belastingverordeningen;;

besluit:

vast te stellen de volgende:

Beleidsregels automatische incasso gemeentelijke belastingen 2018

Algemeen

Een belastingaanslag dient in beginsel te worden voldaan door het gehele aanslagbedrag voor de vervaldatum te betalen. Bij bepaalde heffingen is bij belastingverordening de mogelijkheid gegeven de aanslag te voldoen in ten hoogste tien termijnen door middel van automatisch incasso. Hierbij dienen de hieronder neergelegde richtlijnen in acht te worden genomen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor het toepassen van dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  incassant: de gemeente Capelle aan den IJssel;

 • b.

  belastingschuldige: natuurlijk of rechtspersoon, die is aangeslagen in één of meerdere belastingen van de gemeente Capelle aan den IJssel;

 • c.

  formele belastingschuld: het totale bedrag dat verschuldigd is aan belastingen die op een aanslagbiljet zijn verenigd;

 • d.

  automatische incasso: het automatisch incasseren van een termijnbedrag, ten laste van de rekening van de belastingbetaler, ten gunste van de rekening de gemeente Capelle aan den IJssel;

 • e.

  groene kaart: de kaart waarmee de belastingbetaler de gemeente machtigt om;

 • f.

  rode kaart: de kaart waarmee de automatische incasso kan worden beëindigd;

 • g.

  aanslag: een aanslag gemeentelijke belastingen;

 • g.

  vermindering/ontheffing: verlaging van de formele belastingschuld;

 • h.

  afschrijvingstijdvak: de periode verdeeld in maandtermijnen die begint op de dag waarop de eerste termijn wordt afgeschreven en eindigt op de dag dat de laatste termijn wordt afgeschreven;

 • I.

  executoriale maatregelen: executoriaal beslag op grond van artikel 14 of de vordering op grond van artikel 19 Invorderingswet 1990.

Artikel 2 Doel van de automatische incasso

De automatische incasso heeft tot doel de formele belastingschuld van de belastingschuldige te spreiden en door middel van maandelijkse termijnen automatisch te incasseren.

Artikel 3 Toepassingsbereik

Een machtiging tot automatische incasso kan slechts worden verleend voor de belastingen, welke op grond van de geldende belastingverordening, automatisch kunnen worden geïncasseerd.

Artikel 4 Deelname aan de automatische incasso

 • 1. Deelname aan de automatische incasso is mogelijk wanneer het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, meer is dan € 75,00 maar minder dan € 2.000,- bedraagt.

 • 2. Deelname aan de automatische incasso is mogelijk tot 10 maanden na dagtekening van het aanslagbiljet, mits er voor de aanslag geen executoriale maatregelen zijn getroffen.

Artikel 5 Aanmelding

Aanmelding voor de automatische incasso kan op de volgende wijzen worden gedaan: a. Op de website van de gemeente Capelle aan den IJssel www.capelleaandenijssel.nl door gebruik van de DigiD-code van de persoon op wiens naam het aanslagbiljet staat;

Artikel 6 Reikwijdte van de machtiging

 • 1. De machtiging tot automatische incasso is mede van toepassing op de daarvoor in aanmerking komende aanslagbiljetten, welke na aanmelding voor de automatische incasso aan de belastingschuldige worden toegezonden.

 • 2. Met de machtiging tot automatische incasso wordt toestemming verleend om de belastingaanslag in 10 termijnen van de opgegeven rekening te incasseren. Dit geldt tot wederopzegging.

 • 3. In afwijking op het gestelde in lid 2 wordt de aanslag in de nog resterende termijnen geïncasseerd, indien de machtiging niet binnen 1 maand na dagtekening van de aanslag door de incassant is geaccepteerd.

Artikel 7 Berekening termijnbedrag

 • 1.

  Het termijnbedrag wordt berekend over tien incassotermijnen.

 • 2.

  Het minimum termijnbedrag bij automatische incasso bedraagt € 7,50.

 • 3.

  Indien de machtiging niet binnen 1 maand na dagtekening van de aanslag door de incassant isgeaccepteerd, wordt het termijnbedrag berekend over de nog resterende incassotermijnen.

 • 4.

  De incassant heeft het recht, indien er tijdens hetafschrijvingstijdvak incassotermijnen nietworden geïncasseerd, het termijnbedrag te wijzigen, onder vermelding daarvan aan

  belastingschuldige.

 • 5.

  Met inachtneming van hetgeen is geregeld in het eerste lid, resulteren mislukte incassopogingenin een verhoging van het termijnbedrag.

 • 6.

  Met inachtneming van hetgeen is geregeld in het eerste lid, resulteren betalingen buiten deautomatische incasso, verminderingen en ontheffingen in een verlaging van het termijnbedrag.

 • 7.

  Met inachtneming van hetgeen is geregeld in het eerste lid, resulteren betalingen buiten deautomatische incasso, verminderingen en ontheffingen in een verlaging van het termijnbedrag.

Artikel 8 Tijdstip van afschrijving

 • 1.

  De eerste termijnincasso zal plaatsvinden een maand na dagtekening van het aanslagbiljet en elkvan de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt dat de incasso later zal plaatsvinden, indien de machtigingniet binnen 1 maand na dagtekening door de incassant is geaccepteerd.

 • 3.

  De incassant zal het termijnbedrag automatisch incasseren rond de24e van de maand.

Artikel 9 Ontbindende voorwaarden

De automatische incasso wordt beëindigd:

 • 1.

  Indien de automatische incasso gedurende twee pogingen niet slaagt, tenzij in dit reglement anders is aangegeven.

 • 2.

  Indien na de eerste poging blijkt dat een volgende incasso op voorhand onmogelijk is, hieronder wordt onder meer begrepen de verstrekte machtiging betreft een niet-bestaand rekeningnummer, een geblokkeerd rekeningnummer of een beëindigd rekeningnummer.

 • 3.

  Indien er anderszins omstandigheden worden geconstateerd die een regelmatig verloop van de incasso kunnen belemmeren.

Bij beëindiging van de automatische incasso dient het resterende invorderbare bedrag per omgaande door de belastingschuldige te worden voldaan.

Artikel 10 Overlijden

Overlijden van de belastingschuldige beëindigt de machtiging tot automatische incasso.

Artikel 11 Echtscheiding

1.Echtscheiding of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst van de belastingschuldigebeëindigt de automatische incasso niet.

2.Indien als gevolg van de echtscheiding of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst nietmeer kan worden geïncasseerd op het bestaande rekeningnummer dan dient de belastingschuldige

aan de incassant zo spoedig mogelijk schriftelijk een rekeningnummer mede te delen waarvan de automatische incasso kan plaatsvinden.

Artikel 12 Verhuizing

Verhuizing of vertrek uit de gemeente van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

Artikel 13 Wijziging incasso

Wijziging van de betreffende IBAN dienen zo spoedig mogelijk te worden gemeld aan de incassant. Dit kan via www.capelleaandeniissel.nl met gebruik van de DigiD van de persoon op wiens naam de machtiging staat of schriftelijk door de persoon op wiens naam de aanslag staat.

Artikel 14 Beëindiging van de incasso-overeenkomst

 • 1. De machtiging tot automatische incasso kan door de belastingschuldige te allen tijde worden opgeheven via de www.capelleaandeniissel.nl met behulp van DigiD van de persoon op wiens naam de aanslag staat. Of door een rode kaart in te leveren bij de incassant door de persoon op wiens naam de machtiging is afgegeven.

 • 2. Na beëindiging van de automatische incasso dient de belastingschuldige zelf zorg te dragen voor betaling van de nog openstaande belastingschuld. Dit bedrag dient binnen 14 dagen na het intrekken van de machtiging te worden betaald.

 • 3. Indien gedurende een periode van twee jaar ten behoeve van belastingschuldige geen automatische incasso heeft plaatsgevonden, wordt de automatische incasso door de incassant beëindigd.

Artikel 15 Bezwaar

Het indienen van een bezwaarschrift schort de automatische incasso niet op.

Artikel 16 Verantwoordelijkheid

Belastingschuldige blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor een goed verloop van de automatische incasso.

Artikel 17 Citeertitel

Dit reglement kan worden aangehaald als "Beleidsregels automatische incasso gemeentelijke belastingen 2018".

Artikel 18 Slotbepaling

 • 1.

  De Beleidsregels inzake automatische incasso 2017 van 20 december 2016 worden ingetrokken met ingang van de in het tweede lid bedoelde datum van inwerkingtreding van dit besluit. Zij blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Dit reglement treedt één dag na bekendmaking inwerking en is van toepassing op belastbare feiten die zich op of na 1 januari 2018 hebben voorgedaan.

Capelle aan den IJssel, 19 december 2017