Regeling vervallen per 01-01-2019

Gewijzigde beleidsregels studietoeslag 2018

Geldend van 01-01-2018 t/m 31-12-2018

Intitulé

Gewijzigde beleidsregels studietoeslag 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten,

gelet op artikel 36a van de Participatiewet;

gelet op de verordening individuele studietoeslag gemeente Dronten 2015;

overwegende dat het college bevoegd is beleidsregels vast te stellen met betrekking tot de uitvoering van de verordening;

B E S L U I T:

Vast te stellen de hierna volgende Gewijzigde beleidsregels studietoeslag 2018

Artikel 1. Recht op studietoeslag

Het college verleent een persoon op verzoek studietoeslag indien deze voldoet aan de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 36 b van de Participatiewet, de verordening individuele studietoeslag gemeente Dronten 2015 en deze beleidsregels.

Artikel 2. Beoordeling verdienen wettelijk minimumloon

  • a.

    Het college beoordeelt of een persoon in staat is tot het verdienen van het wettelijk minimumloon en mogelijkheden heeft tot arbeidsparticipatie.

  • b.

    Bij deze beoordeling neemt het college in aanmerking of er sprake is van beperkingen van lichamelijke, verstandelijke, psychische of andere aard die naar verwachting leiden tot een arbeidsprestatie met een loonwaarde tussen 20% en 80% van het wettelijk minimumloon.

  • c.

    Voor de beoordeling als bedoeld onder b. maakt het college gebruik van het meetinstrument SZeebra (Matchcare) om de loonwaarde van een persoon vast te stellen,

echter zónder de beoordeling op de werkplek.

Artikel 3. Intrekken beleidsregels

De beleidsregels studietoeslag 2016 worden ingetrokken

Artikel 4. Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als: Gewijzigde beleidsregels studietoeslag 2018.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2018.

Dronten, 12 december 2017

Namens het college van Dronten,

mr. D.G.C. van der Spek mr. A.B.L. de Jonge

secretaris burgemeester

Toelichting

De studietoeslag is bedoeld voor mensen met een arbeidshandicap die volgens de regering een extra steuntje in de rug nodig hebben om te gaan studeren, omdat het voor deze mensen moeilijk is om de studie te combineren met een bijbaan.

In de verordening individuele studietoeslag is de hoogte en de periodiciteit van de betaling geregeld. In deze beleidsregels wordt nu aangegeven op welke wijze het college beoordeeld of een persoon behoort tot de doelgroep.

Veranderingen ten opzichte van de vorige beleidsregels

·Op grond van de verordening individuele studietoeslag gemeente Dronten 2015 is het niet mogelijk dat de vaststelling van de loonwaarde geschiedt op basis van de reeds beschikbare gegevens van het UWV, eerdere medische keuringen of vanuit het netwerk. We mogen alleen gebruik maken van Szeebra (Matchcare).

Artikelsgewijze toelichting

Enkel de bepalingen die nadere toelichting behoeven worden hier behandeld.

Artikel 1

Het verlenen van een studietoeslag is een bevoegdheid van het college. In dit artikel is geregeld dat het college aan deze bevoegdheid uitvoering geeft op het moment dat een persoon aan de voorwaarden voldoet die zijn gesteld in de Participatiewet, de verordening individuele studietoeslag gemeente Dronten 2015 en deze beleidsregels.

Artikel 2

In dit artikel is vastgelegd op welke wijze het college vaststelt of iemand al dan niet in staat is tot het verdienen van het wettelijk minimumloon en mogelijkheden heeft tot arbeidsparticipatie.

Artikel 3 Intrekken beleidsregels

Geen nadere toelichting.

Artikel 4 Citeertitel

Geen nadere toelichting.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Geen nadere toelichting.