Regeling vervallen per 01-11-2023

Verordening van gemeente Achtkarspelen houdende Participatieverordening

Geldend van 01-07-2017 t/m 31-10-2023

Intitulé

Verordening van gemeente Achtkarspelen houdende Participatieverordening

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Gemeente Achtkarspelen

Participatieverordening Gemeente Achtkarspelen 2017

Juni 2017

Gemeente Achtkarspelen

De raad van de gemeente Achtkarspelen:

overwegende dat:

de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers, en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze gewezen zelfstandigen hebben de gemeenteraad opdracht gegeven om bij verordening regels te stellen met betrekking tot het ondersteunen bij arbeidsinschakeling en participatie;

gelezen het voorstel van het College d.d…….

tevens kennis genomen hebbend van het advies van de Cliëntenraad Werk en Bijstand;

gelet op:

 • ·

  artikel 108, tweede lid jo. artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet;

 • ·

  artikel 6, tweede lid van de Participatiewet;

 • ·

  artikel 8a, eerste lid, onderdelen a,c,d en e en tweede lid, en 10b vijfde lid en zevende lid van de Participatiewet.

BESLUIT: De Participatieverordening gemeente Achtkarspelen 2017 als volgt vast te stellen:  

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1. Begrippen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Participatiewet of overige in deze verordening aangehaalde wetten.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   de wet: Participatiewet;

  • b.

   het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Achtkarspelen;

  • c.

   de raad: de gemeenteraad van de gemeente Achtkarspelen;

  • d.

   doelgroep: personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a, van de wet, met uitzondering van personen als bedoeld in artikel 7, derde lid van deze wet;

  • e.

   ondersteuning: ondersteuning als bedoeld in artikel 7, eerste lid, aanheft en onderdeel a, van de wet, inclusief het bepalen en aanbieden van door het college noodzakelijk geachte voorzieningen;

  • f.

   persoon of personen: persoon die tot de doelgroep van deze verordening behoort;

  • g.

   nugger: niet-uitkeringsgerechtigde als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel a van de wet, die niet of minder dan 12 uren per week werkt en meer dan 12 uren per week wil werken;

  • h.

   pva: plan van aanpak als bedoeld in artikel 44a van de wet;

  • i.

   loonwaarde: loonwaarde als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel g van de wet;

  • j.

   IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

  • k.

   IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandige.

  • l.

   doelgroep loonkostensubsidie: personen als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel e van de wet;

  • m.

   participatie: alle activiteiten waaraan een persoon in de samenleving mee doet.

  • n.

   mantelzorg: hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen, opvang, jeugdhulp, het opvoeden en opgroeien van jeugdigen en zorg en overige diensten als bedoeld in de Zorgverzekeringswet, die rechtstreeks voortvloeit uit een tussen personen bestaande sociale relatie en die niet wordt verleend in het kader van een hulpverlenend beroep.

  HOOFDSTUK 2BELEID EN FINANCIERING  Artikel 2. Beleid Het bieden van ondersteuning gebeurt met in achtneming van de bepalingen van de wet en deze verordening.

Artikel 3 Toepassingsbereik Deze verordening richt zich op het bieden van ondersteuning bij het participeren van personen die tot de doelgroep behoren, met als doel het voor de individuele persoon hoogst haalbare niveau.

Artikel 4. Opdracht college

 • 1.

  Het college biedt personen ondersteuning aan bij participatie voor zover deze ondersteuning door het college noodzakelijk wordt geacht.

 • 2.

  Het college maakt een afweging van de individuele mogelijkheden en capaciteiten van een persoon, om de ondersteuning zodanig vorm te kunnen geven dat de beoogde mate van participatie zo doelmatig mogelijk wordt gerealiseerd.

 • 3.

  Bij de toepassing van het tweede lid besteedt het college in ieder geval aandacht aan de afstand tot de arbeidsmarkt en de wijze waarop rekening wordt gehouden met de zorgtaken, waaronder begrepen de opvang van ten laste komende kinderen tot vijf jaar en het verrichten van mantelzorg.

 • 4.

  In geval van een niet - uitkeringsgerechtigde kan het college:

  • a.

   een eigen bijdrage instellen; of

  • b.

   nadere voorwaarden vaststellen, waarbij een inkomens - of vermogensgrens kan worden gehanteerd; of

  • c.

   zowel een eigen bijdrage instellen als nadere voorwaarden vaststellen, waarbij een inkomens- of vermogensgrens kan worden gehanteerd.

 • 5.

  Het college kan, bij het bepalen van de wijze waarop de ondersteuning wordt vormgegeven prioriteiten stellen in verband met de financiële mogelijkheden en maatschappelijke, economische en conjuncturele ontwikkelingen.

HOOFDSTUK 3 PARTICIPATIE ALGEMEEN   Artikel 5. Aanspraak op ondersteuning Een persoon heeft geen recht op ondersteuning als er een voorliggende voorziening voorhanden is welke naar oordeel van het college voldoende bijdraagt aan het behalen van de voor de persoon hoogst haalbare participatietrede.

Artikel 6. De ondersteuning

 • 1.

  Het college doet een persoon een aanbod voor ondersteuning bij participatie dat in overeenstemming is met de bepalingen van deze verordening en de op deze verordening gebaseerde beleidsregels.

 • 2.

  De elementen waaruit de ondersteuning bestaat worden nader uitgewerkt in een op de specifieke situatie van de persoon toegespitst plan van aanpak (pva).

 • 3.

  In geval van personen van 27 jaar of ouder, doch jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd wordt het pva als bijlage toegevoegd aan de beschikking waarin het aanbod als bedoeld in het eerste lid van dit artikel wordt bekend gemaakt.

 • 4.

  In geval van personen beneden de 27 jaar wordt het pva overeenkomstig artikel 44, vierde lid van de wet als bijlage toegevoegd aan de beschikking waarin naast de toekenning van algemene bijstand, mede het in het eerste lid van dit artikel bedoelde aanbod voor ondersteuning bij participatie bekend wordt gemaakt.

 • 5.

  Het college kan, in aanvulling op de verplichtingen die zijn verbonden aan de inkomensvoorziening waar een persoon aanspraak op maakt, nadere verplichtingen verbinden aan een aan deze persoon aangeboden voorziening.

  Artikel 7. Verplichtingen aan het recht op ondersteuning

 • 1.

  Een persoon die deelneemt aan een voorziening moet voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de inkomensvoorziening waar de persoon aanspraak op maakt, en aan de verplichtingen die het college aan de aangeboden voorziening heeft verbonden.

 • 2.

  Als een persoon die deelneemt aan een voorziening niet voldoet aan de verplichtingen als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, kan het college de aangeboden voorziening beëindigen.

 • 3.

  Het college verlaagt de uitkering van de persoon conform de wet of de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Achtkarspelen 2015 indien de persoon die deelneemt aan een voorziening niet voldoet aan de verplichtingen als bedoeld in het eerste lid van dit artikel.

Artikel 8. Vergoedingen

Aan personen die in aanmerking komen voor ondersteuning kan een vergoeding voor gemaakte kosten worden verstrekt gedurende de looptijd van de overeenkomst of het pva, voor zover er geen aanspraak is op een voorliggende voorziening.

  HOOFDSTUK 4. BEPALINGEN MET BETREKKING TOT IN DE WET OPGENOMEN VOORZIENINGEN

Artikel 9. Proefplaatsing

 • 1.

  Het college kan een proefplaatsing verstrekken aan werkgevers die voornemens zijn een arbeidsovereenkomst te sluiten met een persoon die behoort tot de doelgroep uit artikel 7, lid 1 onderdeel a van de wet.

 • 2.

  De proefplaatsing duurt maximaal 3 maanden en er is een intentie tot een arbeidsovereenkomst zonder proeftijd. De arbeidsovereenkomst is voor de duur van minimaal 6 maanden.

Artikel 10. Loonkostensubsidie Het college kan een loonkostensubsidie verstrekken aan werkgevers die een arbeidsovereenkomst sluiten met een werknemer die behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel e van deze wet.

Artikel 11. Vaststelling doelgroep loonkostensubsidie

 • 1.

  Het college stelt vast of een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie.

 • 2.

  Hierbij neemt het college de volgende criteria in acht:

  • a.

   een persoon behoort tot de doelgroep zoals omschreven in artikel 7, eerste lid onderdeel a, van de wet of als bedoeld in artikel 10d, tweede lid, van de wet;

  • b.

   de persoon is niet in staat met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon te verdienen, en

  • c.

   de persoon heeft mogelijkheden tot arbeidsparticipatie.

Artikel 12. Vaststelling loonwaarde doelgroep loonkostensubsidie

 • 1.

  Het college stelt de loonwaarde vast van een persoon die tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort.

 • 2.

  Het college maakt gebruik van een gevalideerde loonwaardemeting.

 • 3.

  In opdracht van het college adviseert het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen of de regionale pool loonwaardemeting het college met betrekking tot de vaststelling van de loonwaarde van een persoon.

 • 4.

  Forfaitaire loonkostensubsidie biedt het college aan als secondaire optie als de reguliere werkwijze naar verwachting onsuccesvol lijkt.

 • 5.

  Het college biedt een flexibele termijn voor de frequentie van de loonwaarde bepaling van maximaal eens per 6 maanden en minimaal eens per vijf jaar.

Artikel 13. Beschut werk

 • 1.

  Een persoon met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking, dan wel een combinatie van genoemde beperkingen, die een zodanige mate van begeleiding op en aanpassingen van de werkplek vereist dat van een reguliere werkgever in redelijkheid niet mag worden verwacht dat hij deze persoon in dienst neemt, biedt het college de participatievoorziening beschut werk aan als bedoeld in artikel 10b van de wet.

 • 2.

  Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen adviseert het college overeenkomstig artikel 10b, tweede lid van de wet in verband met de beoordeling of een persoon slechts mogelijkheden heeft tot arbeidsparticipatie in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden.

 • 3.

  Het college biedt de volgende op arbeidsinschakeling gerichte voorzieningen aan om de in artikel 10b, eerste lid van de wet bedoelde werkzaamheden mogelijk te maken:

  • a.

   fysieke aanpassingen van de werkplek of de werkomgeving;

  • b.

   uitsplitsing van taken of aanpassingen in de wijze van werkbegeleiding, werktempo of arbeidsduur.

 • 4.

  Voor zover nodig worden aan personen van wie is vastgelegd dat zij uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben, tot het moment van aanvang van de dienstbetrekking, bedoeld in artikel 10b, eerste lid, van de wet, daarnaast maatwerk voorzieningen aangeboden ter voorbereiding op de dienstbetrekking.

 • 5.

  De dienstbetrekkingen worden gerealiseerd in volgorde van vaststelling dat een persoon uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden de mogelijkheid tot arbeidsparticipatie heeft.

Artikel 14. Scholing

 • 1.

  Het college kan een persoon die behoort tot de doelgroep een scholingstraject aanbieden.

 • 2.

  Een scholingstraject voldoet in ieder geval aan de volgende eisen:

 • a.

  de scholing moet noodzakelijk zijn voor het slagen van de het plan van aanpak, en

 • b.

  de scholing moet kansen bieden op de arbeidsmarkt, en

 • c.

  de scholing dient bij voorkeur te worden ingezet voor het alsnog behalen van de startkwalificatie.

 • 3.

  Het eerste lid is niet van toepassing op personen als bedoeld in artikel 7, derde lid, onderdeel a van de wet.

Artikel 15. Persoonlijke begeleiding / jobcoaching Het college kan aan een persoon die behoort tot de doelgroep persoonlijke structurele begeleiding aanbieden ter ondersteuning bij het verrichten van de aan die persoon opgedragen taken als hij zonder persoonlijke begeleiding niet in staat is de aan hem opgedragen taken te verrichten. Artikel 16. Leerwerkplekken / werkervaringsplaats Het college kan een persoon die behoort tot de doelgroep een leerwerkplek aanbieden, gericht op arbeidsinschakeling.

 • 1.

  Het doel van de leerwerkplek is het opdoen van beroepsgerichte werkervaring

 • 2.

  Het college plaatst de persoon alleen indien door zijn plaatsing de concurrentieverhoudingen niet onverantwoord worden beïnvloed en indien door zijn plaatsing geen verdringing plaatsvindt.

 • 3.

  Het college sluit met de werkgever een schriftelijke overeenkomst waar in ieder geval wordt vastgelegd: het doel van de leerwerkplek, de wijze waarop de begeleiding plaatsvindt.

  Artikel 17. Ondersteuning bij leer-werktrajecten

Het college kan ondersteuning aanbieden aan een persoon als het college van oordeel is dat een leer-werktraject nodig is en het personen betreft:

 • a.

  van zestien of zeventien jaar van wie de leerplicht of de kwalificatieplicht, bedoeld in de Leerplichtwet 1969, nog niet is geëindigd, of

 • b.

  van achttien tot zevenentwintig jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald.

Artikel 18. Participatieplaats

 • 1.

  Het college kan een persoon van 27 jaar of ouder met recht op algemene bijstand overeenkomstig artikel 10a van de Participatiewet onbeloonde additionele werkzaamheden laten verrichten.

 • 2.

  Het college zorgt ervoor dat de te verrichten additionele werkzaamheden worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst die wordt ondertekend door het college, de werkgever en de persoon die de additionele werkzaamheden gaat verrichten.

 • 3.

  Het college verstrekt aan een persoon, die onbeloonde additionele werkzaamheden verricht conform artikel 10a, zesde lid van de Participatiewet, ambtshalve, als onderdeel van de schriftelijke overeenkomst, een premie. Voor de hoogte van de premie wordt aangesloten bij de KANS-regeling[1] opgenomen in het armoedebeleid “Iedereen van Waarde”. Het recht op een premie wordt elke zes maanden ambtshalve beoordeeld. De premie wordt geweigerd indien bij de beoordeling blijkt dat de persoon de aan de onbeloonde additionele werkzaamheden verbonden verplichtingen in de voorafgaande zes maanden heeft geschonden.

 • 4.

  Een premie als bedoeld in het derde lid, op basis van het gedachtegoed van de Participatieplaats, heeft voorrang boven de uitvoering van de Kans-regeling.

 • 5.

  Indien de persoon niet beschikt over een startkwalificatie wordt binnen 6 maanden na aanvang van de onbeloonde additionele werkzaamheden door het college bekeken in hoeverre scholing of opleiding kan bijdragen aan vergroting van de kans op inschakeling in het arbeidsproces.

 • 6.

  Het college betrekt het oordeel van degene in wiens opdracht de persoon de additionele werkzaamheden uitvoert en de scholingswens van de persoon bij de in lid 4 bedoelde beoordeling.

 • 7.

  Dit artikel is niet van toepassing op personen die jonger zijn dan 27 jaar.

Artikel 19. Persoonlijk re-integratie budget (PRB)

 • 1.

  Het college kan een persoon een PRB aanbieden.

 • 2.

  Een plan voor een PRB voldoet in ieder geval aan de volgende eisen:

 • a.

  Het is gericht op de meest passende weg naar betaalde arbeid;

 • b.

  Het plan van de persoon dient te zijn goedgekeurd door het college en onderdeel te zijn van het plan van aanpak (pva);

 • c.

  Het resultaat van het plan dient binnen de afgesproken termijn behaald te zijn;

 • d.

  De termijn als bedoeld onder sub c wordt vastgelegd in het pva;

 • e.

  De persoon dient zich tijdens de periode van het pva naar vermogen beschikbaar te houden voor betaalde arbeid.

 • f.

  Het eerste lid is niet van toepassing op personen als bedoeld in artikel 7, derde lid, onderdeel a, van de wet.

Artikel 20. Preventie Het college kan de voorziening preventie inzetten ter voorkoming van een uitkering in het kader van de Participatiewet bij onder andere voortijdig schooluitval, problematische schulden en/of het verlies van zelfredzaamheid op één of meer leefgebieden.

 • 1.

  De voorziening preventie betreft één of meer kortdurende activiteiten.

 • 2.

  Preventie wordt bij voorkeur uitgevoerd in eigen beheer of via samenwerking met ketenpartners.

HOOFDSTUK 5. INNOVATIE   Artikel 21. Innovatie

 • 1.

  Het college kan, als experiment in het kader van het onderzoeken en toepassen van mogelijkheden om de participatie te bevorderen, afwijken van het bepaalde in deze verordening en voor zover van toepassing, de beleidsregels Participatie.

 • 2.

  De duur van een experiment als bedoeld in het eerste lid is ten hoogste drie jaar.

 • 3.

  Indien het experiment noodzaakt tot bijstelling van de Participatieverordening en de Beleidsregels Participatie, kan de periode zoals genoemd in het tweede lid worden verlengd tot aan het moment van inwerkingtreding van de bijstelling.

 • 4.

  Indien het college gebruik wil maken van de bevoegdheid als bedoeld in het eerste lid wordt dit voornemen voorgelegd aan de cliëntenraad.

HOOFDSTUK 6. SLOTBEPALINGEN Artikel 22. Uitvoering

 • 1.

  Het college draagt zorg voor de uitvoering van deze verordening.

 • 2.

  Het college stelt voor de uitvoering van deze verordening beleidsregels vast.

Artikel 23. Hardheidsclausule

Het college kan, indien de toepassing van bepalingen in deze verordening

in de individuele situatie tot onbillijkheden van overwegende aard leiden

voor zover het de bevoegdheid betreft die voortvloeit uit deze verordening, afwijken van deze verordening.

Artikel 24. Citeertitel Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Participatieverordening gemeente Achtkarspelen 2017’.

Artikel 25. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2017.

 • 2.

  De participatieverordening gemeente Achtkarspelen 2015, vastgesteld in de raadsvergadering van 4 juni 2015 wordt ingetrokken met ingang van 1 juli 2017.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Achtkarspelen van @ 2017

.

De Raad voornoemd,

de griffier de voorzitter

mw. J. van Hoppe MPM G. Gerbrandy

Algemene toelichting

Contourennotitie Participatiewet

Met het vaststellen van de Contourennotitie Participatiewet op 16 april 2015 is het kader voor de uitvoering van de Participatiewet vastgesteld. De Participatieverordening is opgesteld op basis van de in de Contourennotitie Participatiewet beschreven visie en ambitie voor Werk & Inkomen, de beleidsuitgangspunten, de klantgroepindeling en Sociaal Maatschappelijk Agenda (kantelingsgedachte) in relatie tot de beschikbare middelen.

Onze ambitie is:

 • 1.

  Iedereen doet mee, op basis van gelijkwaardigheid zowel in de samenleving als op de arbeidsmarkt.

 • 2.

  We gaan uit van de kracht en talenten van de burger.

 • 3.

  We spreken burgers aan op hun kracht en verantwoordelijkheid.

 • 4.

  Waar nodig bieden wij, in samenwerking met de ketenpartners, ondersteuning op het gebied van werk, inkomen, voorzieningen, opvoeding, inburgering en sociale problematiek.

 • 5.

  Er is een nauwe samenwerking met lokale werkgevers en andere partners met als doel het verhogen van (arbeids)participatie.

Er is gekozen voor een contourenverordening met daarin opgenomen de algemene instrumenten en enkele lokale instrumenten. Deze keuze heeft te maken met de aard van de opdracht die de raad heeft gekregen; het beleid van de gemeente ten aanzien van haar participatietaak in een verordening vastleggen. In deze taak moet onder andere een evenwichtige verdeling en aandacht zijn voor de verschillende doelgroepen. Deze opdracht leent zich niet tot het formuleren van gedetailleerde regels die op iedere situatie van toepassing zijn. Immers, participatie is maatwerk. Het is helemaal afhankelijk van iemands mogelijkheden en beperkingen wat in het concrete geval een passend participatietraject is. Bij de keuze van de mogelijkheden van ondersteuning en het aanbieden van voorzieningen maakt het college een afweging, waarbij wordt gekeken of de ondersteuning of de voorziening, gelet op de mogelijkheden en capaciteiten van de werkzoekende, het meest doelmatig is met het oog op inschakeling in de arbeid. Daarom wordt aan het college de bevoegdheid gegeven om op een aantal punten eigen afwegingen te maken en worden in de verordening de instrumenten genoemd die het college in ieder geval kan inzetten.

klantgroepen

We kennen twee klantgroepen:

Voor een verfijning van de klantgroepbepaling gaan we uit van de arbeidsparticipatie van de werkzoekende. We kennen de werkzoekende arbeidsparticipatie en de werkzoekende maatschappelijke participatie. Met als speciale groep de jongeren tot 27 jaar.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Begrippen Begrippen die al zijn omschreven in de Participatiewet, Algemene wet bestuursrecht of de Gemeentewet worden niet afzonderlijk gedefinieerd in deze verordening. Deze zijn vanzelfsprekend van toepassing op deze verordening. DoelgroepDe doelgroep wordt gevormd door personen zoals bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a, van de Participatiewet. Het betreft:

 • -

  personen die algemene bijstand ontvangen;

 • -

  personen als bedoeld in artikel 34a, vijfde lid onderdelen b en c, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (hierna: WIA), artikel 35, vierde lid, onderdelen b en c, van de WIA en artikel 36, derde lid, onderdelen b en c, van de WIA tot het moment dat het inkomen uit arbeid in dienstbetrekking gedurende twee aaneengesloten jaren ten minste het minimumloon bedraagt en ten behoeve van die persoon in die twee jaren geen loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d van de Participatiewet is verleend;

 • -

  personen als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Participatiewet;

 • -

  personen met een nabestaanden- of wezenuitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (hierna: ANW);

 • -

  personen met een uitkering ingevolge de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (hierna: IOAW);

 • -

  personen met een uitkering ingevolge de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (hierna: IOAZ);

 • -

  personen zonder uitkering;

en, die voor de arbeidsinschakeling zijn aangewezen op een door het college aangeboden voorziening.

Artikel 2. Beleid Dit artikel behoeft geen nadere toelichting Artikel 3. Toepassingsbereik Dit artikel behoeft geen nadere toelichting Artikel 4. Opdracht college Het college biedt personen ondersteuning aan bij arbeidsinschakeling voor zover het college dat noodzakelijk vindt.

De uitgangspunten voor het uitvoeren van de participatietaak zijn:

 • -

  Integraal beleid binnen het sociaal domein

 • -

  Voorkoming instroom en inzet op uitstroom

 • -

  Een baan boven een uitkering

 • -

  Participeren is voor iedereen en kan iedereen!

 • -

  Optimaal benutten van kansen en talenten met als doel een inclusieve arbeidsmarkt.

 • -

  De arbeidsmarkt is leidend

 • -

  Participatiebudget inzetten voor re-integratie.

In dit artikel is ook geregeld dat het college bevoegd is aan niet-uitkeringsgerechtigden een eigen bijdrage te vragen en / of nadere voorwaarden te stellen waarbij een inkomens of vermogensgrens kan worden gehanteerd.

Artikel 5. Aanspraak op ondersteuning Dit artikel behoeft geen nadere toelichting. Artikel 6. De vorm van ondersteuning Dit artikel geeft het kader aan waarlangs het plan van aanpak vorm wordt gegeven. Uitgangspunt hierbij is dat de ondersteuning gericht moet zijn op aanvaarding van algemeen geaccepteerde arbeid of het behalen van de voor de persoon hoogst haalbare participatietrede.   Artikel 7. Verplichtingen aan het recht op ondersteuning Het college kan nadere verplichtingen verbinden aan het pva. Dit kan bijvoorbeeld zijn het verplicht meewerken aan een traject van derden zoals het GGZ, het Veiligheidshuis of schulddienstverlening. Daarnaast biedt dit artikel de verbinding met de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Achtkarspelen 2015 wanneer een persoon niet aan zijn of haar verplichtingen voldoet.   Artikel 8. Vergoedingen Aan een persoon kan een vergoeding voor reiskosten worden verleend of andere vergoedingen die bijdrage aan het welslagen van de overeenkomst of het pva. Hierbij valt te denken aan de kosten van kinderopvang, verhuiskosten, aanschaf werkkleding etc.   Artikel 9. Proefplaatsing Ter beoordeling of een persoon geschikt is voor een functie bij een werkgever kan het college de werkgever een proefplaatsing bieden. De proefplaatsing wordt alleen ingezet bij een beschikbare vacature en duurt maximaal 3 maanden. Na afloop van de proefplaatsing is er een intentie tot het aangaan van een reguliere arbeidsovereenkomst zonder inachtname van een proeftijd.

Artikel 10. Loonkostensubsidie Gesubsidieerde arbeid kan als één van de voorzieningen worden ingezet om de arbeidsinschakeling te bevorderen. In de wet is geregeld dat alle voorzieningen moeten dienen om een persoon uiteindelijk aan regulier werk te helpen. Compensatie Het doel van de loonkostensubsidie is het bieden van compensatie voor het feit dat voor een persoon ten minste het wettelijk minimumloon moet worden betaald, terwijl de werkgever een persoon (nog) niet ten volle kan inzetten. Zo kan het college een loonkostensubsidie aan de werkgever verstrekken om tijdelijk het verschil in arbeidsproductiviteit te compenseren en zo de re-integratie van de persoon te bewerkstelligen.

Om voor de doelgroep loonkostensubsidie in aanmerking te komen dient er sprake te zijn van een persoon met mogelijkheden tot arbeidsparticipatie, maar middels een verminderde loonwaarde.

Artikel 11. Vaststelling doelgroep loonkostensubsidie De loonkostensubsidie zoals beschreven in dit artikel kan uitsluitend worden ingezet als de persoon in kwestie behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie, als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel e, van de wet: personen met een arbeidsbeperking. Deze nieuwe vorm van loonkostensubsidie is niet per definitie tijdelijk, maar kan indien nodig voor een langere periode worden ingezet. Met dit instrument compenseert de gemeente werkgevers voor de verminderde productiviteit van de werknemer. Artikel 12. Vaststelling loonwaarde doelgroep loonkostensubsidie In artikel 10d, eerste lid, van de wet is bepaald dat als een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie en een werkgever voornemens is een dienstbetrekking aan te gaan met die persoon, het college de loonwaarde van die persoon vaststelt. De vastgestelde loonwaarde legt het college vast in een beschikking waartegen zowel de betrokken persoon als diens (potentiële) werkgever bezwaar en beroep kunnen instellen. Als een dienstbetrekking tot stand komt, verleent het college loonkostensubsidie aan de werkgever met inachtneming van artikel 10d van de wet.

We zetten forfaitaire loonkostensubsidie in als secondaire optie. Door deze extra optie kunnen we beter inspelen op de behoefte van de werkgever. De werkwijze houdt in dat de werkgever en kandidaat een arbeidscontract voor ten minste 12 maanden aangaan. De eerste 6 maanden ontvangt de werkgever standaard 50% loonkostensubsidie. Dan wordt de loonwaarde bepaling uitgevoerd en krijgt de werkgever voor het resterende half jaar loonkosten conform de loonwaardebepaling.

Het flexibiliseren van de termijnen is bij wet bepaald. In Fryslân bepalen wij aanvullend een min-max termijn.

Artikel 13. Beschut werk Het college biedt de voorziening beschut werk aan, aan een persoon van wie is vastgesteld dat deze alleen in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft. Stap 1: advies Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen adviseert het college met betrekking tot het oordeel of een persoon tot de doelgroep beschut werk behoort. Het uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen voert op basis van landelijke criteria een beoordeling uit (artikel 10b, tweede lid, van de Participatiewet). Stap 2: besluit gemeente Op basis van het advies van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen beslist de gemeente of iemand tot de doelgroep 'beschut werk' behoort. Alleen als sprake is van een onzorgvuldige totstandkoming van het advies van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, kan de gemeente besluiten het advies niet te volgen. Stap 3: dienstbetrekking 'beschut werk' Nadat is vastgesteld dat iemand tot de doelgroep 'beschut werk' behoort, zorgt de gemeente ervoor dat deze persoon in een dienstbetrekking onder beschutte omstandigheden aan de slag gaat (artikel 10b, derde lid, van de Participatiewet). Het kan dan gaan om een privaatrechtelijke of een publiekrechtelijke dienstbetrekking (artikel 6, eerste lid, onderdeel f, van de Participatiewet). Hoe de dienstbetrekking wordt georganiseerd, behoort tot de beleidsvrijheid van gemeenten. Een dienstbetrekking kan bijvoorbeeld worden georganiseerd via een gemeentelijke dienst, NV, BV of stichting. Ook kunnen personen (via detachering) in een beschutte omgeving bij reguliere werkgevers werken. Tevens is in deze verordening vastgelegd op welke wijze de gemeente de omvang van het aanbod van beschut werk, het aantal beschikbare plekken, vaststelt. Gemeenten kunnen het werk zelf organiseren via bijvoorbeeld een aan de gemeente gelieerd bedrijf zoals een SW-bedrijf. Ook kunnen zij afspraken maken met andere reguliere werkgevers over de voorwaarden waarop zij deze mensen een dergelijke dienstbetrekking aanbieden. Omvang beschut werk De gemeente krijgt elk jaar een wettelijke taakstelling voor het aantal in te vullen beschut werkplekken. De gemeente houdt zich aan deze taakstelling.

Als de behoefte aan beschut werk bestaat, zijn gemeenten verplicht om jaarlijks tenminste het aantal beschut werkplekken te realiseren op basis van de taakstelling. Er wordt van uitgegaan dat de behoefte aan beschut werk blijkt uit het aantal afgegeven positieve adviezen beschut werk door het UWV. Als er in een jaar minder positieve adviezen beschut werk door het UWV worden afgegeven dan waarmee in de ramingen rekening is gehouden, dan kan er van worden uitgegaan dat de behoefte lager is. In dat geval is het acceptabel dat in dat jaar minder beschut werkplekken worden aangeboden dan waar in de raming vanuit is gegaan. Als de behoefte aan beschutwerkplekken lager is en er minder beschut werkplekken worden gerealiseerd door de gemeente, dan heeft dit geen gevolgen voor de integratieuitkering sociaal domein die de gemeente heeft ontvangen.

Worden er door het UWV meer positieve adviezen beschut werk afgegeven dan waarmee in de raming rekening is gehouden? Dan zijn gemeenten in dat jaar niet verplicht om meer beschutte werkplekken aan te bieden. Het ligt dan in de rede om in het daaropvolgende jaar bij voorrang een beschutte werkplek aan te bieden aan personen met een positief advies beschut werk (wachtlijst). Dit is vastgelegd in artikel lid 5)

Artikel 14. Scholing In dit artikel is geregeld aan welke voorwaarden de inzet van dit instrument moet voldoen. De scholing of opleiding moet altijd onderdeel uitmaken van een pva. Wanneer een persoon niet beschikt over een startkwalificatie, staat dit veelal de arbeidsinschakeling in de weg. Studiefinanciering is een voorliggende voorziening. Jongeren tot 27 jaar die recht hebben op studiefinanciering moeten hier gebruik van maken. Startkwalificatie Onder startkwalificatie wordt verstaan een havo of VWO-diploma of een diploma van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), niveau twee. Scholing kan worden aangeboden aan personen met of zonder een dergelijke startkwalificatie. Vooral voor personen zonder startkwalificatie kan scholing noodzakelijk zijn voor de re-integratie. Artikel 15. Persoonlijke begeleiding / jobcoaching In artikel 16 wordt de voorziening persoonlijke ondersteuning nader geduid. Het gaat dan om een voorziening zoals een jobcoach, die op vaste tijden en gedurende een langere periode de werknemer met beperkingen bij het verrichten van zijn taken ondersteunt. Het moet dan ook gaan om een systematische ondersteuning. Daarnaast moet de ondersteuning noodzakelijk zijn in die zin, dat de werknemer zonder die ondersteuning in redelijkheid niet zijn werkzaamheden zou kunnen verrichten. Persoonlijke ondersteuning heeft tot doel dat een werknemer wordt begeleid naar een situatie dat hij uiteindelijk zonder begeleiding via een dergelijke voorziening bij een reguliere werkgever werkzaam kan zijn. Artikel 16. Leerwerkplekken / werkervaringsplaats De leerwerkplek is een werkplek, waarbij het met behoud van uitkering opdoen van beroepsgerichte werkervaring centraal staat en hiermee een bijdrage levert aan de arbeidsinschakeling van de persoon. Hoewel er geen wettelijk maximum is aan de duur van een leerwerkplek met behoud van uitkering, achten wij een periode van maximaal 6 maanden redelijkerwijs voldoende om de specifieke beroepsgerichte werkervaring op te doen.

Artikel 17. Ondersteuning bij leer-werktrajecten Personen uit de doelgroep kunnen in aanmerking komen voor de voorziening ondersteuning bij leer-werktrajecten. Het college moet dan wel van oordeel zijn dat een leer-werktraject nodig is en de ondersteuning nodig moet zijn voor het volgen van dat leer-werktraject. Dit is geregeld in artikel 10 en volgt uit artikel 10f van de Participatiewet. De voorziening ondersteuning bij leer-werktrajecten is inzetbaar voor jongeren van zestien of zeventien jaar oud die dreigen uit te vallen uit school, maar middels een leer/werktraject alsnog een startkwalificatie kunnen behalen. Om te voorkomen dat jongeren onnodig uitvallen, wordt de mogelijkheid geboden extra ondersteuning te bieden. Deze voorziening kan ook worden ingezet ter voorkoming van schooluitval bij jongeren van achttien tot 27 jaar die door een leer-werktraject alsnog een startkwalificatie kunnen behalen. Personen jonger dan 27 jaar die uit 's Rijks kas bekostigd onderwijs kunnen volgen, zijn uitgesloten van ondersteuning op grond van artikel 7, derde lid, onder a, van de Participatiewet. Voor de conclusie dat een jongere uit 's Rijks kas bekostigd onderwijs kan volgen is vereist dat de jongere uit 's Rijks kas bekostigd onderwijs volgt of daarvoor in aanmerking komt. In het kader van artikel 7, derde lid, onder a, van de Participatiewet betekent dit dat het college vanaf het moment dat de jongere uit 's Rijks kas bekostigd onderwijs volgt of kan volgen geen ondersteuning bij de arbeidsinschakeling kan bieden.

Artikel 18. Participatieplaats Een participatieplaats is bedoeld voor personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Voor personen jonger dan 27 jaar is ondersteuning in de vorm van een participatieplaats niet mogelijk (art 7, lid 3 Participatiewet).

Op een participatieplaats worden additionele werkzaamheden verricht. Niet de te verrichten werkzaamheden staan centraal maar het leren werken of het (opnieuw) wennen aan werken. Aspecten als omgaan met gezag, op tijd komen, werkritme en samenwerking met collega’s zijn allemaal zaken waaraan in een participatieplaats gewerkt kan worden. Ook kan hiermee worden beoordeeld of het werkterrein past bij de capaciteiten van de persoon, zodat een persoon bijvoorbeeld een opleiding op het betreffende terrein kan gaan volgen en daarmee voor zichzelf een duurzaam perspectief op arbeid kan realiseren. De duur van de participatieplaats is wettelijk beperkt tot maximaal twee jaar met een mogelijke verlenging van nogmaals twee jaar. Een participatieplaats kan eerder worden beëindigd.

De persoon die werkzaamheden verricht op een participatieplaats heeft recht op een premie voor het eerst na zes maanden en vervolgens iedere zes maanden na aanvang van de additionele werkzaamheden. Voorwaarde is dat de persoon naar het oordeel van het college voldoende heeft meegewerkt aan het vergroten van zijn kansen op de arbeidsmarkt. Daarnaast moet bij het bepalen van de hoogte van de premie ook de risico's van de armoedeval worden betrokken. Voor de hoogte van de premie wordt aangesloten bij de KANS-regeling zoals bedoeld in het armoedebeleid “Iedereen van Waarde”.  De KANS-regeling wordt ingezet als een instrument van armoedebeleid, maar ook als een instrument van re-integratie- en participatiebeleid. Deze regeling wordt naast de oorspronkelijke functie van het geven van een tegemoetkoming bij een langdurig laag inkomen, ook ingezet ter stimulering van werkzoekenden die naar vermogen en met gebruikmaking van hun krachten en bekwaamheden actief in de samenleving meedoen. Door aan te sluiten bij de KANS-regeling wordt stapeling van premies voorkomen en is het risico van de armoedeval ondervangen.

Arbeidsparticipatie gaat voor maatschappelijke participatie. Wanneer op basis van een re-integratietraject gebruik wordt gemaakt van de voorziening participatieplaats gelden de voorwaarden en uitvoeringsregels van deze voorziening en niet de uitvoeringsregels van de KANS-regeling.

Scholing in combinatie met participatieplaats

Wanneer een persoon die in aanmerking is gebracht voor een participatieplaats niet over een startkwalificatie beschikt, dient het college aan deze persoon scholing of opleiding aan te bieden. De inzet van scholing of opleiding geldt vanaf zes maanden na aanvang van de werkzaamheden op de participatieplaats. De scholing of opleiding moet zijn gericht zijn vergroting van de kansen op de arbeidsmarkt. Het college hoeft aan een persoon alleen geen scholing of opleiding aan te bieden als dergelijke scholing of opleiding naar zijn oordeel de krachten of bekwaamheden van de persoon te boven gaan of als naar zijn oordeel scholing of opleiding niet bijdraagt aan vergroting van de kans op inschakeling in het arbeidsproces van de persoon. Dit volgt uit artikel 10a, vijfde lid, van de Participatiewet. Over het dragen en/of verdeling van de kosten van de scholing wordt afstemming gezocht met de aanbieder van de participatieplaats. 

Artikel 19. Persoonlijk Re-integratiebudget (PRB) Als een persoon een voorziening nodig heeft, kan de gemeente ook een PRB aanbieden. Bij een PRB heeft de persoon keuzevrijheid bij het inzetten van de middelen bijvoorbeeld voor begeleiding of training. Een PRB kan een geschikt instrument zijn om maatwerk te leveren, maar is gericht op de meest passende weg naar betaald werk.

Inzet van PRB kan alleen met toestemming van het college en als onderdeel van het plan van aanpak (pva).

Voorbeelden waarvoor het PRB kan worden ingezet zijn inzet van een aantal uur begeleiding richting werk vanuit een gecertificeerde organisatie of het behalen van een Vca-certificaat (veiligheidschecklist aannemers).

Wanneer de persoon naast zijn inzet aan uren binnen het plan van het PRB en zorgtaken in de ogen van het college nog ruimte heeft voor het verrichten van (deeltijd)arbeid, dan dient de persoon hiervoor beschikbaar te zijn.

Het instrument Persoonlijk re-integratiebudget kan niet worden ingezet voor een jongere onder 27 jaar die uit ’s Rijks kas bekostigd onderwijs kan volgen.   Artikel 20. Preventie Preventie is per definitie een kortdurende en vaak snelle interventie, zoals bijvoorbeeld een VCA-opleiding van enkele dagen of bemiddeling naar werk. Preventie is niet alleen gericht op het voorkomen van werkeloosheid, maar kan ook gericht zijn op het voorkomen van maatschapelijke uitval, problematische schulden en voortijdig schooluitval. Met preventie wordt beoogd in een vroeg stadium zelfredzaamheid en participatie te behouden door een preventief instrument in te zetten. Artikel 21. Innovatie De gedachte bij dit artikel is dat het gaat om een project en niet om een individueel traject. Het college kan bij wijze van experiment afwijken van het bepaalde in deze verordening. De duur van een experiment is ten hoogste twee jaar. Na afloop van de twee jaar moet het college besluiten of zij het experiment stopt dan wel de afwijkende werkwijze borgt in de organisatie.

In het laatstgenoemde geval kan het noodzakelijk zijn dat de periode van afwijkende behandeling wordt verlengd. Ook daarin voorziet dit artikel.

  Artikel 22. Uitvoering De uitvoering van deze verordening berust bij het college. Het college stelt voor deze uitvoering nadere regels vast. Artikel 23. Hardheidsclausule Dit artikel heeft betrekking op de hardheidsclausule en maakt het mogelijk in het voordeel van de persoon af te wijken van wat in de verordening is vastgelegd. Het college beslist in gevallen waarin deze verordening onverhoopt niet voorziet. Artikel 24. Citeertitel Dit artikel behoeft geen nadere toelichting. Artikel 25. Inwerkingtreding Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.