Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent uitsluitend recht Collectieve Aanvullende Verzekering Verordening vestigen uitsluitend recht Collectieve Aanvullende Verzekering

Geldend van 30-12-2017 t/m heden

Intitulé

Verordening vestigen uitsluitend recht Collectieve Aanvullende Verzekering

De raad van de gemeente Schiedam;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 oktober 2017 nummer 17VR070, gelet op artikel 147 en 149 van de Gemeentewet, artikel 1.1 en 2a.14 lid 2 van de Aanbestedingswet 2012 en artikel 35 lid 3 van de Participatiewet besluit vast te stellen de volgende verordening;

Verordening vestigen uitsluitend recht Collectieve Aanvullende Verzekering

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder een uitsluitend recht: een recht dat bij wettelijk voorschrift of bij besluit van een bestuursorgaan aan een onderneming wordt verleend, waarbij voor die onderneming het recht wordt voorbehouden om binnen een bepaald geografisch gebied een dienst te verrichten of een activiteit uit te oefenen.

Artikel 2 Uitsluitend recht

Voor de uitvoering van de Collectieve Aanvullende Verzekering, zoals bedoeld in artikel 35 lid 3 van de Participatiewet, kan een uitsluitend recht worden toegekend aan een zorgverzekeraar.

Artikel 3 Bevoegdheid

Op grond van deze verordening wordt het uitsluitend recht verleend aan DSW zorgverzekeraar voor de uitvoering van een Collectieve Aanvullende Verzekering voor minima die woonachtig zijn in de gemeente Schiedam.

Artikel 4 Uitvoering

Aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS wordt de bevoegdheid toegekend om het op basis van deze verordening verleende uitsluitend recht verder uit te werken in een begunstigingsovereenkomst waarin in elke geval de toepasselijke voorwaarden en condities worden opgenomen.

Artikel 5 Inwerkingtreding en intrekking

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening vestigen uitsluitend recht Collectieve Aanvullende Verzekering”.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Schiedam van 28 november 2017 gemeenteraad.
de griffier,
J.W. Scherpenzeel
de voorzitter,
C.H.J. Lamers