Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds houdende regels omtrent het vaststellen van een deskundigencommissie Reglement deskundigencommissie tender Subsidieregeling 2017-02

Geldend van 28-12-2017 t/m heden

Intitulé

Reglement deskundigencommissie tender Subsidieregeling 2017-02

Besluit van 15 december 2017 van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds tot vaststelling van een Reglement voor de tijdelijke commissie van advies subsidieaanvragen onder de subsidieregeling 2017-2 (brede thematische openstelling voor acht thema’s)

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds,

 • gelet op artikel 22, derde lid, van de gemeenschappelijke regeling;

 • gelet op de Algemene Subsidieverordening Waddenfonds 2017;

 • gelet op de subsidieregeling 2017 nr. 02;

besluit 

 • 1.

  tot instelling van een tijdelijke commissie van advies aan het dagelijks bestuur en

 • 2.

  daartoe het volgende reglement vast te stellen:

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Instelling en samenstelling
 • 1. Er is een tijdelijke adviescommissie ten behoeve van de rangschikking van subsidieaanvragen op basis van de Subsidieregeling 2017-01.

 • 2. De commissie bestaat uit zes leden, die geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van de bestuursorganen van de deelnemers 1 aan dan wel de bestuursorganen van de gemeenschappelijke regeling.

 • 3. De commissie bestaat uit deskundigen met inzicht en ervaring die relevant is voor projectbeoordeling aan de hand van de criteria zoals gesteld in de Subsidieregeling 2017-02. Bij de keuze van de deskundigen is rekening gehouden met voldoende uiteenlopende domeinkennis en kennis van de regionale situatie. Naast (technisch) inhoudelijke kennis en ervaring is ook (bedrijfs)economische kennis vertegenwoordigd.

Artikel 2 Taak
 • 1. De commissie rangschikt, met toepassing van de Algemene Subsidieverordening Waddenfonds 2017, het Uitvoeringsprogramma en de Subsidieregeling 2017-02, de voor subsidie in aanmerking komende aanvragen.

 • 2. De commissie brengt schriftelijk advies uit aan het dagelijks bestuur, door tussenkomst van de directeur van het Waddenfonds.

Artikel 3 Lidmaatschap
 • 1. Het dagelijks bestuur benoemt, schorst en ontslaat de voorzitter en overige leden van de commissie.

 • 2. Als leden worden benoemd:

  • a.

   mw. J.G. (Janny) Vlietstra (voorzitter)

  • b.

   mw. L.G. (Ina) Horlings

  • c.

   mw. Y. (Yttje) Feddes

  • d.

   dhr. C.J. (Kees) Vriesman

  • e.

   dhr. S. (Siem) Jansen

  • f.

   dhr. S.R.J. (Sjef) Jansen

 • 3. Benoeming vindt plaats voor een periode van ten hoogste 22 weken, te rekenen vanaf de sluitingsdatum van de openstelling.

 • 4. Het lidmaatschap van de commissie eindigt van rechtswege na het verstrijken van de termijn waarvoor benoeming heeft plaatsgevonden en voorts zoveel eerder:

  • a.

   op verzoek van het betrokken lid;

  • b.

   indien niet langer wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 1, tweede lid;

  • c.

   in het geval als bedoeld in artikel 4, derde lid; en

  • d.

   bij besluit van het dagelijks bestuur.

Artikel 4 Belangenverstrengeling
 • 1. De leden van de commissie vervullen hun taak zonder vooringenomenheid.

 • 2. Indien een lid op enigerlei wijze betrokken is bij een te beoordelen subsidieaanvraag, maakt dit lid deze betrokkenheid tijdig kenbaar aan het dagelijks bestuur.

 • 3. Indien een lid op enigerlei wijze betrokken is bij één subsidieaanvraag, wordt door de commissie over die aanvraag geadviseerd zonder inbreng van het betreffende lid. Indien een lid op enigerlei wijze betrokken is bij twee of meer aanvragen, treedt het betreffende lid terug.

Artikel 5 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 • 1. Het dagelijks bestuur vergewist zich er van dat het aan haar uitgebrachte advies naar inhoud en wijze van totstandkoming deugdelijk is.

 • 2. Het dagelijks bestuur kan gemotiveerd afwijken van het advies.

Artikel 6 Voorzitter

De voorzitter is verantwoordelijk voor het functioneren van de commissie en bewaakt de deugdelijkheid van de advisering in ruime zin. De voorzitter geeft leiding aan de vergadering en bewaakt de voortgang van de behandeling van de agenda. In de discussies zorgt de voorzitter er voor dat alle leden hun mening voldoende naar voren kunnen brengen. Na de discussie geeft de voorzitter een samenvatting van het uit te brengen advies, als basis voor de schriftelijke uitwerking.

Artikel 7 Secretariaat
 • 1. De directeur Waddenfonds draagt zorg voor de secretariële ondersteuning van de commissie.

 • 2. Het secretariaat draagt zorg voor de voorbereiding van de vergadering(en), verleent de commissie de nodige bijstand en ondersteunt de commissie bij het opstellen van het advies.

 • 3. Het secretariaat is bij de vergadering tegenwoordig.

Artikel 8 Vergoeding

De leden ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden en reiskosten, overeenkomstig de Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden van de provincie Fryslân 2011.

Hoofdstuk 2 De vergaderingen

Artikel 9 Openbaarheid, oproep en agenda
 • 1. De commissie vergadert en beraadslaagt in beslotenheid.

 • 2. De leden van de commissie nemen geheimhouding in acht ten aanzien van de aan hen overgelegde stukken en omtrent het in de vergadering behandelde. De geheimhouding wordt in acht genomen tot het moment waarop het dagelijks bestuur deze opheft.

 • 3. Ieder lid van de commissie die de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

 • 4. De commissie vergadert zo vaak de voorzitter dat nodig oordeelt.

 • 5. De voorzitter roept de leden schriftelijk ter vergadering op, onder vermelding van dag, tijdstip, plaats en onderwerpen.

 • 6. Indien de vergadering daartoe aanleiding geeft, kunnen overige deskundigen – die geen banden hebben met aanvragers – door de voorzitter worden uitgenodigd. Overige deskundigen hebben geen stemrecht. Het bepaalde in het tweede en derde lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 10 Toezending vergaderstukken

Het secretariaat draagt er zorg voor dat de stukken tenminste tien dagen voor de vergadering aan de leden worden gezonden.

Artikel 11 Beraadslaging en stemming
 • 1. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies. Het advies wordt gemotiveerd.

 • 2. Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt, indien die minderheid dat verlangt.

 • 3. De leden van de commissie kennen elk, in overeenstemming met de Subsidieregeling, een aantal punten toe per te beoordelen aanvraag. De rangschikking wordt bepaald door het totaal van het aantal punten per aanvraag, waarbij een aanvraag hoger wordt gerangschikt naarmate meer punten zijn toegekend. Indien een commissielid betrokken is bij een aanvraag, wordt in plaats van zijn/haar puntentoekenning het gemiddelde van de door de overige commissieleden toegekende punten aan die aanvraag toegekend.

 • 4. De commissie brengt schriftelijk advies uit, uiterlijk binnen 18 weken te rekenen vanaf de sluitingsdatum van de openstelling.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 12 Niet-voorzienbare gevallen

De commissie beslist in de gevallen waarin dit reglement niet voorziet.

Artikel 13 Citeertitel en inwerkingtreding
 • 1. Dit reglement wordt aangehaald als Reglement deskundigencommissie tender Subsidieregeling 2017-02.

 • 2. Dit reglement wordt bekendgemaakt in het door het Waddenfonds uitgegeven blad.

 • 3. Dit reglement treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het blad van het Waddenfonds.

Ondertekening

Dagelijks bestuur Waddenfonds,
Voorzitter
H.Staghouwer
Secretaris
D. Hamhuis

Noot
1

De provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland zijn de deelnemers aan de Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds