Verordening winkeltijden gemeente Woensdrecht

Geldend van 21-12-2017 t/m heden

Intitulé

Verordening winkeltijden gemeente Woensdrecht

De raad van de gemeente Woensdrecht;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 oktober 2017;

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet;

overwegende dat het college heeft voorgesteld om de tijden en dagen waarop winkels open mogen zijn volledig vrij te geven;

overwegende dat de raad per amendement de openingstijden heeft vastgesteld tussen 06.00 uur en 22.00 uur;

BESLUIT:

De Verordening winkeltijden gemeente Woensdrecht als volgt nader vast te stellen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. feestdagen: Nieuwjaarsdag, eerste Paasdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, eerste Pinksterdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag;

b. winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

Artikel 2 Vrijstelling voor zon- en feestdagen

  • 1 Voor de in artikel 2, eerste lid van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een algemene vrijstelling.

  • 2 Het is verboden de winkel voor het publiek geopend te hebben voor 06.00 uur en na 22.00 uur.

Artikel 3 Individuele ontheffingen

  • 1 Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid van de Winkeltijdenwet vervatte verboden.

  • 2 De in het eerste lid genoemde ontheffing kan enkel worden verleend voor: feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen, beurzen en speciale (verkoop)acties.

  • 3 Aan de in het eerste lid genoemde ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden.

  • 4 De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing. 

Artikel 4 Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

a. ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

b. verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

c. de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

d. aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperking niet zijn of worden nagekomen;

e. de houder dit verzoekt.

Artikel 5 Beslistermijn

  • 1 Burgemeester en wethouders beslissen op een aanvraag om een ontheffing binnen vier weken.

  • 2 Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Artikel 6 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 7 Intrekking oude verordening

De ‘Verordening winkeltijden gemeente Woensdrecht’, vastgesteld op 26 september 2013, wordt ingetrokken.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1 Deze verordening treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.

  • 2 De verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening winkeltijden gemeente Woensdrecht’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld ter vergadering van 14 december 2017,
de raad van de gemeente Woensdrecht,
 
de griffier,           de voorzitter,