Inrichtingsplan voor de maandagmarkt en de donderdagmarkt in Veendam

Geldend van 15-03-2017 t/m heden

Intitulé

Inrichtingsplan voor de maandagmarkt en de donderdagmarkt in Veendam

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam;

gelet op artikel 160 van de gemeentewet, artikel 3 van de Marktverordening Veendam 2017 en de Algemene wet bestuursrecht;

B E S L U I T :

vast te stellen het volgende

Inrichtingsplan voor de maandagmarkt en de donderdagmarkt in Veendam

Dit inrichtingsplan bestaat uit de volgende onderdelen:

 • 1.

  Algemene bepalingen

 • 2.

  Branchering

 • 3.

  Bepalingen over vergunningen

 • 4.

  Slotbepalingen

Het inrichtingsplan is gedurende markttijden op het marktterrein of in de nabije omgeving van het marktterrein aanwezig en in te zien, alsook digitaal op de website van de gemeente Veendam.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Marktdagen en -tijden

 • a. De markt in Veendam vindt op maandag en donderdag plaats, behalve op officiële feestdagen zoals gesteld in artikel 3 van de Algemene termijnenwet.

 • b. De maandagmarkt begint om 13:00 uur en eindigt om 17:00 uur. De donderdagmarkt begint om 10:00 uur en eindigt om 17:00 uur.

 • c. Het college van burgemeester en wethouders kan bepalen dat een markt tijdelijk plaats zal vinden op een andere dag, tijd of locatie.

Artikel 2 Locatie

De locatie van de maandagmarkt is op het Museumplein te Veendam.

De locatie van de donderdagmarkt is op het Raadhuisplein te Veendam.

Zie bijlage 1 voor de kaart van de maandagmarkt en de donderdagmarkt.

Artikel 3 Inrichting van de markt

 • 1. Het college bepaalt ten aanzien van de maandagmarkt en de donderdagmarkt het volgende:

  • a.

   de opstelling van de markten geschiedt overeenkomstig met de bij dit inrichtingplan behorende en als zodanig gewaarmerkte tekeningen;

  • b.

   per vergunninghouder van een vaste-standplaats mag maximaal één marktkraam per standplaats worden ingenomen;

  • c.

   marktkramen dienen technisch inpasbaar te zijn. Onder technisch inpasbaar wordt verstaan, dat het eigen materiaal binnen de vergunde ruimte inpasbaar moet zijn, waarbij eventueel naastgelegen kramen hiervan geen hinder mogen ondervinden;

  • d.

   de locatie van verschillende standplaatsen kan op grond van afwezigheid van andere vaste-standplaatshouders, door de marktmeester worden gewijzigd, om compacte opzet van de markt te waarborgen;

  • e.

   de opzet en indeling van de markt wordt ingedeeld door de door het college aangewezen marktmeester. Elke vergunninghouder dient de aanwijzingen van de marktmeester op te volgen.

Hoofdstuk 2 Branchering

Artikel 4 Branchering

 • 1. Per markt en per (sub)-branche (bijvoorbeeld de branche Poeliers- en vleeswaren) wordt niet meer dan één vergunning afgegeven voor een vaste-standplaats.

 • 2. Met uitzondering van het bepaalde in artikel 5, mag de vergunninghouder slechts in één (sub)-branche actief zijn. Deze (sub)-branche wordt vermeld op de vergunning. Vermenging van (sub)-branches is niet toegestaan.

 • 3. Meelopen is alleen toegestaan binnen vrijgevallen plaatsen binnen een branche die niet reeds vertegenwoordigd is op de markt.

Artikel 5 Branche-overschrijdende waren of goederen

 • 1. Indien een product of artikel bij meer dan één van de (sub)-branches kan worden ondergebracht is de meest specifieke (sub)-branche van toepassing.

 • 2. Indien het kernassortiment tot één bepaalde (sub)-branche behoort, doch één van de producten of artikelen van het kernassortiment, althans een klein aantal daarvan, daarnaast ook bij een andere (sub)-branche kan worden ondergebracht, dan worden die producten of artikelen geacht tot dezelfde (sub)-branche te behoren als de producten of artikelen in het kernassortiment.

Artikel 6 Branchewijziging

Indien een vaste-standplaatshouder een assortimentswijziging c.q. branchewijziging wenst, dient hij dit schriftelijk aan het college kenbaar te maken. Het college beslist over het verzoek.

Hoofdstuk 3 Bepalingen over vergunningen

Artikel 7 Inhoud vaste standplaatsvergunning

 • 1. Een vaste standplaatsvergunning vermeldt in ieder geval:

  • a.

   de naam en voornamen, de geboortedatum en –plaats, het adres, en de woonplaats van de vergunninghouder, alsmede het telefoonnummer waarop de vergunninghouder bereikbaar zal zijn;

  • b.

   een duidelijke omschrijving van de toegewezen standplaats met vermelding van de afmeting daarvan;

  • c.

   de kraam of andere verkoopmaterialen die de vergunninghouder bij het innemen van de standplaats mag gebruiken;

  • d.

   het soort artikelen dat de vergunninghouder mag verhandelen of de branche waartoe de vergunninghouder behoort;

  • e.

   de datum waarop aan de vergunninghouder voor het eerst vergunning is verleend;

  • f.

   het wel, of niet, door de vergunninghouder afnemen van elektriciteit van de gemeente voor het exploiteren van zijn standplaats gedurende markttijden.

 • 2. Aan de vergunning wordt een middel ter identificatie gehecht.

Artikel 8 Nadere bepaling vergunningen

 • 1. Indien de vergunninghouder bakt of frituurt in olie of vet, is het gebruik van een bakwagen verplicht.

 • 2. Elke vergunninghouder dient tijdens de markt zelf zijn afval, afvalwater en smeltwater, verpakkingsmaterialen en dergelijk in te zamelen en na afloop van de markt zelf af te voeren.

 • 3. Elke vergunninghouder dient zelf zorg te dragen voor de inzameling en afvoer van zijn afval en het veegschoon opleveren van zijn standplaats na afloop van de markt.

 • 4. Een vergunninghouder die handel drijft in een artikel van een branche waaruit zou kunnen voortvloeien dat de ondergrond en omgeving van zijn standplaats vervuild raakt dient maatregelen te treffen om dit te voorkomen. De te treffen maatregelen dienen ter goedkeuring aan de marktmeester te worden voorgelegd.

Artikel 9 Anciënniteitsstelsel

Ten aanzien van invulling van vrijgekomen standplaatsen is het anciënniteitsstelsel van toepassing op zowel de maandagmarkt als de donderdagmarkt. Zie hiervoor artikel 5 van de Marktverordening Veendam 2017.

Artikel 10 Wachtlijststelsel

Voor het verlenen van standplaatsen aan nieuwe vaste-standplaatshouders op zowel de maandagmarkt als de donderdagmarkt is het wachtlijststelsel van toepassing. Zie hiervoor artikel 6 van de Marktverordening Veendam 2017.

Artikel 11 Inschrijving op de wachtlijst

Het college schrijft een aanvrager op zijn verzoek in op de wachtlijst, indien hij voldoet aan de in artikel 3 van de Marktverordening Veendam 2017 gestelde eisen, maar aan hem geen vaste standplaats kan worden toegewezen.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 12 Inwerkingtreding

Dit inrichtingsplan treedt in werking op de dag ná de dag waarop het is bekendgemaakt.

Artikel 13 Citeertitel

Dit inrichtingsplan wordt aangehaald als: Inrichtingsplan voor de maandagmarkt en de donderdagmarkt in Veendam.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 7 maart 2017

De Burgemeester, De secretaris,

S.B. Swierstra A. Castelein

Bijlage 1: Kaart van de maandagmarkt en de donderdagmarkt in Veendam

Kaart van de maandagmarkt en de donderdagmarkt in Veendam