Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent drank en horeca Drank- en horecaverordening gemeente Leiden 2017

Geldend van 23-12-2017 t/m heden

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent drank en horeca Drank- en horecaverordening gemeente Leiden 2017

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Drank- en Horecawet;

 • b.

  sterke drank: de drank die bij een temperatuur van 20 graden Celsius voor 15 of meer volumeprocent uit alcohol bestaat, met uitzondering van wijn;

 • c.

  alcoholvrije drank: alcoholvrije drank, alsmede de drank die bij een temperatuur van 20 graden Celsius voor minder dan 0,5 volumeprocent uit alcohol bestaat;

 • d.

  Drank- en horeca-inrichting: een inrichting in de zin van artikel 1 van de wet, waar het horecabedrijf wordt uitgeoefend;

 • e.

  alcoholvrije inrichting: niet zijnde een Drank- en horeca-inrichting, waar bedrijfsmatig alcoholvrije dranken voor gebruik ter plaatse worden verstrekt;

 • f.

  lokaliteit: een besloten ruimte, onderdeel uitmakend van een Drank- en horeca-inrichting of alcoholvrije inrichting;

 • g.

  terras: een buiten de lokaliteit van de alcoholvrije inrichting of de Drank- en horeca-inrichting liggend deel waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid of verstrekt.

 • h.

  leidinggevende: een leidinggevende zoals bedoeld in artikel 1 eerste lid van de wet.

Artikel 2 Toepassingsbereik

De artikelen 1, 3 en 4 van de Algemene Termijnenwet zijn op deze verordening van toepassing.

Paragraaf 2 Beperking verstrekking sterke drank

Artikel 3

 • 1.

  Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet sterke drank voor gebruik ter plaatse te verstekken in een Drank- en horeca-inrichting of een alcoholvrije inrichting:

 • a. waarin of in een onderdeel waarvan uitsluiten of in hoofdzaak geringe eetwaren, zoals belegde broodjes, patates frites en kroketten worden verkocht;

 • b. waarin onderwijs wordt gegeven;

 • c. die of waarvan een onderdeel uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij jeugdorganisaties of - instellingen en/of bij sportorganisaties of - instellingen;

 • d. die of waarvan een onderdeel in gebruik is als wachtruimte voor passagiers van een openbaar vervoerbedrijf;

 • e. die gelegen is op een kampeer- of caravanterrein.

Paragraaf 3 Het verstrekken van alcoholvrije drank

Artikel 4 Verbodsbepaling 

 • 1.

  Het is verboden zonder verlof van de burgemeester in een alcoholvrije inrichting of in een alcoholvrije inrichting waar softdrugs kunnen worden verkregen, bedrijfsmatig alcoholvrije drank voor gebruik ter plaatse te verstrekken.

 • 2.

  Het verbod in lid 1 geldt niet:

 • a. indien wordt gehandeld krachtens een vergunning ingevolge de wet tot het uitoefenen van een Drank- en horeca-inrichting;

 • b. indien deze verstrekking geschiedt als dienstverlening van bijkomstige aard aan personen, die zich in de alcoholvrije inrichting of in de alcoholvrije inrichting waar softdrugs kunnen worden verkregen, bevinden, anders dan voor het gebruik van consumpties;

 • c. voor legerplaatsen en aan het militair gezag onderworpen lokaliteiten;

 • d. voor middelen van vervoer tijdens hun gebruik als zodanig.

Artikel 5

 • 1.

  De aanvraag voor een verlof geschiedt met behulp van een door de burgemeester vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2.

  Bij de aanvraag dient een huur- of koopovereenkomst overgelegd te worden.

Artikel 6

 • 1.

  Aan een verlof kunnen beperkingen en/of voorschriften worden gesteld.

 • 2.

  Op een aanvraag voor een verlof wordt binnen 8 weken beslist.

 • 3.

  Het verlof geldt uitsluitend voor een of meer in het verlof vermelde lokaliteiten en terrassen.

 • 4.

  Een verlof als bedoeld in artikel 7 lid 2 onder d wordt verleend voor bepaalde tijd.

 • 5.

  Een terras is niet toegestaan bij een inrichting als bedoeld in artikel 7 lid 2 onder d.

Artikel 7 Weigeringsgronden van een verlof en/of een leidinggevende(n) 

 • 1.

  1.De burgemeester kan het verlof, dan wel een leidinggevende(n), weigeren indien:

 • a. een natuurlijk persoon niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt;

 • b. een natuurlijk persoon niet voldoet aan de eisen, die bij of krachtens artikel 8, eerste lid, aanhef en onder b en c en het tweede lid van de wet, worden gesteld aan leidinggevenden.

 • 2.

  De burgemeester weigert het verlof indien:

 • a. aannemelijk is dat het woon-, leef- en winkelklimaat in negatieve zin beïnvloedt zal worden door activiteiten die plaatsvinden binnen de alcoholvrije inrichting;

 • b. het schenken van alcoholvrije drank op de betreffende locatie in strijd is met het bestemmingsplan en er geen omgevingsvergunning voor dat gebruik is verleend;

 • c. in een alcoholvrije inrichting buiten de singels softdrugs kunnen worden verkregen;

 • d. het aantal alcoholvrije inrichtingen waar softdrugs kunnen worden verkregen en waarvoor verlof is verleend 11 bedraagt in het gebied gelegen binnen de singels;

 • e. voor het perceel, waarvoor het verlof is aangevraagd, niet voordien al gedurende een onafgebroken periode een verlof ten behoeve van een alcoholvrije inrichting waar ook softdrugs kunnen worden verkregen was verleend.

 • 3.

  De burgemeester kan het verlof in ieder geval intrekken indien:

 • a. niet langer wordt voldaan aan de hiervoor in lid 1 genoemde eisen;

 • b. gedurende één jaar, anders dan wegens overmacht, geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van het verlof;

 • c. de bij de aanvraag verstrekte gegevens zodanig onjuist of onvolledig blijken, dat op de aanvraag een andere beslissing zou zijn genomen, als bij de beoordeling daarvan de juiste omstandigheden volledig bekend waren geweest;

 • d. zich in de alcoholvrije inrichting feiten hebben voorgedaan, die de vrees wettigen, dat het van kracht blijven van het verlof gevaar zou opleveren voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid;

 • e. een alcoholvrije inrichting waar softdrugs kunnen worden verkregen door de burgemeester definitief is gesloten.

 • 4.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste, het tweede en derde lid kan een verlof worden geweigerd of worden ingetrokken in het geval en onder voorwaarden, bedoel in artikel 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.

Artikel 8

Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op aanvragen op grond van deze verordening.

Paragraaf 4 Straf- en slotbepalingen

Artikel 9

Overtreding van het bij of krachtens deze verordening bepaalde, voor zover niet reeds strafbaar gesteld in de bijlage genoemd in artikel 44a eerste lid van de wet, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of een geldboete van de eerste categorie.

Artikel 10 Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door de burgemeester aangewezen personen.

Artikel 11

De Drank- en horecaverordening 2013 wordt ingetrokken.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  1. Ontheffingen en verloven die zijn verleend onder de werking van de Drank- en horecaverordening 2013 en die van kracht zijn op het moment van inwerkingtreding van deze verordening, worden aangemerkt als ontheffingen en verloven krachtens deze verordening.

 • 2.

  Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om een ontheffing of verlof op grond van de Drank- en horecaverordening 2013 is ingediend waarop nog niet is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

 • 3.

  Op bezwaarschriften gericht tegen een beschikking op een aanvraag voor ontheffing of verlof krachtens de Drank- en horecaverordening 2013 wordt beslist met toepassing van deze verordening.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Drank- en horecaverordening gemeente Leiden 2017.