Uitvoeringsregeling Hulp bij het huishouden onder regie van vitale gemeenschappen

Geldend van 22-12-2017 t/m heden

Intitulé

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS;

Gelet op de Algemene Subsidieverordening Peel en Maas;

Gelet op het bepaalde in het, door de Raad van de gemeente Peel en Maas d.d. 7-11-2017 vastgestelde, herziene beleidsnotitie hulp bij het huishouden als werking van vitale gemeenschappen;

Gelet op de ontwikkeling dat vitale gemeenschappen de regie nemen op hulp bij het huishouden;

Overwegende dat het gewenst is nieuwe vormen van thuisondersteuning te creëren;

Overwegende dat het gewenst is om vaart en richting te geven aan transformatie binnen de ondersteuning thuis;

Overwegende dat het gewenst is de sociale cohesie in de dorpen te stimuleren;

Overwegende dat het gewenst is om de keuzevrijheid van degene die hulp bij het huishouden nodig heeft niet te beperken;

Overwegende dat de Wmo 2015 beperkingen stelt aan het begrip ‘aanbieder, waardoor vitale gemeenschappen niet de gewenste speelruimte krijgen bij het realiseren van sociale ondersteuningsstructuren, die mensen hulp geven om langer in hun vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen;

Overwegende dat het daarom noodzakelijk en/of gewenst is om een regeling te maken op grond waarvan vitale gemeenschappen ondersteund worden bij het realiseren, versterken en in standhouden van sociale ondersteuningsstructuren;

Overwegende dat ook het nieuwe kabinet wil gaan experimenteren met de mogelijkheid om lokale verenigingen of buurtbewoners maatschappelijke voorzieningen van de overheid over te laten nemen en de bijbehorende functie voort te zetten;

BESLUITEN:

Vast te stellen de volgende uitvoeringsregeling:

Uitvoeringsregeling Hulp bij het huishouden onder regie van vitale gemeenschappen.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Subsidieverordening: de Algemene Subsidieverordening Peel en Maas;

 • b.

  Hulp bij het huishouden: ondersteuning van personen die niet in staat zijn zelfstandig een gestructureerd huishouden te voeren;

 • c.

  Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

 • d.

  Hulpvrager: iemand die behoort tot de Wmo doelgroep ;

 • e.

  Wmo doelgroep: zoals benoemd in de Wmo 2015 aangevuld met overbelaste mantelzorgers;

 • f.

  Overbelaste mantelzorger: Een mantelzorger is overbelast als in samenspraak met betrokkene en na raadpleging van een in de betreffende regio werkzame WMO-consulent of mantelzorgondersteuner vastgesteld is dat de draaglast (= belasting) en draagkracht (= belastbaarheid) in de zorgtaken voor een naaste niet meer in balans zijn. Dit kan op psychisch, fysiek of financieel vlak zijn;

 • g.

  Vitale gemeenschappen: gemeenschappen waarin inwoners maximaal deelnemen aan ontwikkelingen en activiteiten in de (lokale) samenleving die bijdragen aan het vergroten en verduurzamen van de kwaliteit van leven;

 • h.

  Sociale netwerk: personen uit de huiselijke kring of andere personen met wie de cliënt een sociale relatie onderhoudt;

 • i.

  Sociale ondersteuningsstructuren: (in)formele netwerken binnen vitale gemeenschappen die de samenlevende mensen zelf onderhouden ter borging van de kwaliteit van leven binnen de gemeenschap;

 • j.

  Kern: de 11 dorpen binnen de gemeente Peel en Maas.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze uitvoeringsregeling is enkel van toepassing op de verstrekkingen van subsidies door burgemeester en wethouders voor hulp bij het huishouden onder regie van vitale gemeenschappen, voorliggend aan de algemene voorziening en maatwerkvoorziening uit de Wmo 2015, en daarmee passend binnen het sociale netwerk.

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Activiteiten die bijdragen aan het realiseren en in standhouden van sociale ondersteuningsstructuren binnen vitale gemeenschappen in de gemeente Peel en Maas, gericht op hulp bij het zelf realiseren van een schoon en leefbaar huis.

Artikel 4 Doelgroep waaraan subsidie kan worden verleend

 • 1. Subsidie kan worden verleend aan rechtspersonen die opereren binnen de verschillende kernen, als collectiviteit van burgers, en die mede als doel hebben het realiseren en in standhouden van vitale gemeenschappen.

 • 2. Binnen een kern wordt slechts aan 1 rechtspersoon, zoals bedoeld in lid 1, die dit doel heeft gesteld subsidie verleend.

Artikel 5 Aanvullende weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 9 van de subsidieverordening kan subsidieverlening worden geweigerd als op grond van een andere regeling al subsidie is verleend voor deze activiteit.

Artikel 6 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. De subsidie voor activiteiten heeft uitsluitend betrekking op de directe en indirecte kosten die verband houden met het geven van hulp bij het zelf realiseren van een schoon en leefbaar huis en die resteren na aftrek van eigen bijdragen van deelnemers.

 • 2. De eigen bijdrage van deelnemers wordt berekend volgens de systematiek zoals vastgesteld door de gemeenteraad in de herziene beleidsnotitie hulp bij het huishouden.

Artikel 7 Subsidieverlening

 • 1. De gemeente vermeldt in het besluit tot verlening van de subsidie de wijze waarop de subsidie wordt berekend.

 • 2. In het besluit tot verlening wordt geen bedrag vermeld waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld.

Artikel 8 Bevoorschotting

 • 1. De gemeente verleent bij het besluit tot verlening van de subsidie ambtshalve een voorschot ter hoogte van 100% van een bedrag dat bestaat uit de begrote kosten verminderd met de geschatte eigen bijdragen.

 • 2. De gemeente betaalt het voorschot in gelijke maandelijkse delen.

 • 3. Op verzoek van de aanvrager of indien de aanvraag na afloop van de aanvraagtermijn is ingediend, kan de gemeente van het tweede lid afwijken.

Artikel 9 Verplichtingen

De subsidieontvanger zorgt ervoor dat:

 • a.

  de doelstellingen van de gesubsidieerde activiteiten op doelmatige wijze worden nagestreefd,

 • b.

  de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten op verantwoorde wijze wordt bestuurd en

 • c.

  de voor de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten benodigde middelen op verantwoorde wijze worden beheerd.

Artikel 10 Administratie

 • 1. De subsidieontvanger voert een zodanig ingerichte administratie, dat daarin altijd de voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde rechten en verplichtingen, betalingen en ontvangsten alsmede kosten en opbrengsten kunnen worden nagegaan.

 • 2. De administratie wordt op overzichtelijke, controleerbare en doelmatige wijze ingericht.

 • 3. De administratie en de daartoe behorende bescheiden worden gedurende tien jaren bewaard.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, ten gunste van de belanghebbende, afwijken van de bepalingen in deze uitvoeringsregeling, indien toepassing van deze regels tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 12 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1. Deze uitvoeringsregeling wordt aangehaald als “Uitvoeringsregeling Hulp bij het huishouden onder regie van vitale gemeenschappen”.

 • 2. De uitvoeringsregeling treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking.

Ondertekening

Ondertekening
Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van 11-12-2017
gemeentesecretaris/directeur, burgemeester
L.P.H. Breukers, W.J.G. Delissen-van Tongerlo