Regeling vervallen per 19-10-2023

Besluit van de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland voor de provinciale organisatie van 13 december 2017, inzake het verlenen van mandaat en volmacht (Mandaat- en volmachtbesluit van de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland voor de provinciale organisatie 2018)

Geldend van 01-01-2018 t/m 18-10-2023

Intitulé

Besluit van de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland voor de provinciale organisatie van 13 december 2017, inzake het verlenen van mandaat en volmacht (Mandaat- en volmachtbesluit van de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland voor de provinciale organisatie 2018)

De commissaris van de Koning, mede in de hoedanigheid van voorzitter van Gedeputeerde Staten;

Gelet op de artikelen 59a en 176 van de Provinciewet en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

vast te stellen het Mandaat- en volmachtbesluit van de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland voor de provinciale organisatie 2018

Artikel 1 Mandaat

 • 1.

  Aan het hoofd Kabinet, het hoofd Bestuurlijke Zaken en Toezicht , het hoofd Kaderstelling en Controle en de provinciearchivaris wordt mandaat verleend om namens de commissaris van de Koning besluiten te nemen overeenkomstig de bij dit besluit behorende mandaatlijst.

 • 2.

  Het mandaat betreft een beslissings- en ondertekeningsmandaat.

Artikel 2 Vervanging

Het mandaat kan mede worden uitgeoefend door de formele plaatsvervanger van de functionaris aan wie mandaat is verleend.

Artikel 3 Mandaatrapportage

De functionarissen aan wie mandaat is verleend brengen twee maal per jaar verslag uit over de uitoefening van het mandaat aan de commissaris van de Koning.

Artikel 4 Ondertekeningsmandaat

 • 1.

  De ondertekening van stukken die uitgaan van Gedeputeerde Staten en besluiten genomen door leden van Gedeputeerde Staten, wordt opgedragen aan de secretaris.

 • 2.

  De ondertekening van stukken die uitgaan namens Gedeputeerde Staten en van besluiten genomen namens Gedeputeerde Staten wordt opgedragen aan de ambtenaren die namens Gedeputeerde Staten de stukken laten uitgaan of de besluiten nemen.

Artikel 5 Vertegenwoordiging

 • 1.

  Op basis van het door Gedeputeerde Staten verleende mandaat machtigt de commissaris van de Koning betrokken gedeputeerden, ambtenaren en in voorkomend geval derden tot vertegenwoordiging van de provincie buiten rechte.

 • 2.

  De vertegenwoordiging geldt voor de besluiten die een gebondenheid van de provincie als rechtspersoon tot gevolg hebben.

Artikel 6 Actualisering

 • 1.

  De mandaatlijst kan aan het begin van ieder kalenderjaar en tussentijds indien daartoe voldoende aanleiding bestaat, worden geactualiseerd.

 • 2.

  De secretaris neemt dit besluit met bijbehorende mandaatlijst op in een mandaatregister.

Artikel 7 Intrekken oude mandaatbesluiten

Het Mandaatbesluit van de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland voor de provinciale organisatie 2016 (Provinciaal blad 2015, 8293) wordt ingetrokken.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van1 januari 2018.

Artikel 9 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaat- en volmachtbesluit van de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland voor de provinciale organisatie 2018.

Den Haag, 13 december 2017,

De commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland,

Drs. J. Smit

Mandaatlijst, behorende bij het Mandaat- en volmachtbesluit van de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland voor de provinciale organisatie 2018

Mandaatnr.

Bevoegdheid

Bevoegde functionaris

M01

Besluiten op het verzoek van de minister van Veiligheid en Justitie op grond van artikel 51, derde lid, Wet veiligheidsregio’s om bijstand door provinciale diensten in het geval van een brand, ramp of crisis of van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan.

Bureauhoofd Kabinet

M02

Bevoegdheden op grond van de Wet op de strandvonderij

Bureauhoofd Kabinet

M03

Bevoegdheden op grond van de Archiefwet betreffende de registratie en archivering van tot de commissaris van de Koning gerichte stukken, alsmede de toepassing van de Wet bescherming persoonsgegevens

Bureauhoofd BZT

M04

Advisering inzake Koninklijke onderscheidingen, predicaten of hofleveranciers

Bureauhoofd Kabinet

M05

Besluiten op grond van artikel 81Participatiewet.

Bureauhoofd Kaderstelling en Controle

M06

De afhandeling van verzoeken van burgers en maatschappelijke organisaties gericht aan de commissaris van de Koning.

Bureauhoofd Kabinet

M07

De afhandeling van correspondentie betreffende de bevoegdheden van de commissaris van de Koning op grond van artikel 61 en 61a van de Gemeentewet, waaronder de correspondentie over inlichtingen (binnen en buiten de provincie) en alle correspondentie in het kader van burgemeestersbenoemingen.

Bureauhoofd Kabinet

M08

Bevoegdheden van de commissaris van de Koning op grond van de Wet op de justitiële documentatie.

Bureauhoofd Kabinet

M09

Het stellen van beperkingen aan de openbaarheid van archiefbescheiden, alsmede het opheffen daarvan als bedoeld in artikel 15, lid 1 t/m 3 Archiefwet 1995.

Provinciearchivaris