Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018

Geldend van 01-01-2018 t/m 22-12-2018

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018

De raad van de gemeente Cuijk

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 november 2017;

gehoord het advies van de commissie Controle en onderzoek van 30 november 2017;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet;

besluit:

Vast te stellen de navolgende

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2018

(VERORDENING LEGES CUIJK 2018)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit
 • 1.

  Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

2.Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen
 • 1. Leges worden niet geheven voor diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend

 • 2. Leges worden voorts niet geheven voor:

  • a.

   collectevergunningen;

  • b.

   vergunningen voor het innemen van een standplaats op de weekmarkt;

  • c.

   een verklaring omtrent het gedrag voor meerderjarige gezinsleden van gastgezinnen ten behoeve van de Stichting Europa Kinderhulp.

  • d.

   toestemming voor het ophangen van spandoeken door de Nierstichting, het Reumafonds, de Lever- en Darmstichting, de Brandwondenvereniging, het Astmafonds dan wel andere instanties van vergelijkbare aard en doelstelling.

  • e.

   diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

  • f.

   diensten met betrekking tot een aanvraag voor mobiele onderkomens die tijdelijk worden geplaatst en uitsluitend worden gebruikt voor het doen van onderzoek van bevolkingsonderzoek als bedoeld in artikel 1, onder c. van de Wet op het bevolkingsonderzoek.

  • g.

   het in behandeling nemen van aanvragen om een evenementenvergunning voor middelgrote evenementen als bedoeld in titel 3 hoofdstuk 2van de tarieventabel voor een instelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard en waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven
 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota , digitale kennisgeving in geval van DigiD of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling
 • 1. In afwijking van artikel 9 , eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen dertig dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   onderdeel 1.4.2 (papieren verstrekking uit de basisregistratie persoonsgegevens);

  • 4.

   hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

  • 5.

   onderdeel 1.9 1.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 6.

   hoofdstuk 14 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht
 • 1. De “Verordening leges Cuijk 2017” vastgesteld bij raadsbesluit van 19 december 2016 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding
 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening leges Cuijk 2018”.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Cuijk in zijn openbare vergadering van 18 december 2017.

De raad voornoemd,

R.M. van der Weegen

Mr. W.A.G. Hillenaar

griffier

voorzitter

Inhoud legestarieventabel Cuijk 2018

Titel 1

Algemene dienstverlening

Hoofdstuk

1

Burgerlijke stand

2

Paspoorten en identiteitskaarten

3

Rijbewijzen

4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen (BRP)

5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

7

Vervallen

8

Vastgoedinformatie

9

Overige publiekszaken

10

Gemeentearchief

11

Leegstandwet

12

Gemeentegarantie

13

Winkeltijdenwet

14

Kansspelen

15

Vervallen

16

Kabels en leidingen

17

Verkeer en vervoer

18

Diversen

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk

1

Begripsomschrijvingen

2

Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

3

Omgevingsvergunning

4

Vermindering

5

Teruggaaf

6

Intrekking omgevingsvergunning

7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

9

In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk

1

Horeca

2

Evenementen c.a.

3

Prostitutiebedrijven

4

Brandveiligheid (vervallen per 1 januari 2018)

5

Afvalstoffen

6

Gastouderopvang

7

Algemene plaatselijke verordening (diversen)

8

Speelautomatenhal

9

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Bijlage 1

ROEB-lijst

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Tarief

2017 €

Tarief

2018 €

1.1.1

Voor het sluitenvan een huwelijk en voor deregistratievan een partnerschap op een andere tijd en wijze dan op grond van het reglement burgerlijke stand is bepaald, bedraagt het tarief bij het sluiten van het huwelijk of registratie van een partnerschap op:

1.1.1.1

maandag t/m donderdag

383,00

387,00

1.1.1.2

vrijdag

509,00

514,00

1.1.1.3

zaterdag en op dagen, waarop blijkens een voorafgaande openbare kennisgeving krachtens een besluit van burgemeester en wethouders de gemeentesecretarie gesloten zal zijn

750,00

757,00

1.1.1.4

In afwijking van het bepaalde in onderdeel 1.1.1 bedraagt het tarief, indien wordt gekozen voor korte en sobere ceremonie

150,00

151,50

1.1.1.5

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het voor een tweede en volgende keren verzetten van een reservering als bedoeld in de onderdelen 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.4

111,00

112,00

1.1.1.6

Het tarief bedraagt ter zake het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

1.1.1.7

maandag t/m donderdag

383,00

387,00

1.1.1.8

vrijdag

509,00

514,00

1.1.1.9

zaterdag en op dagen, waarop blijkens een voorafgaande openbare kennisgeving krachtens een besluit van burgemeester en wethouders de gemeentesecretarie gesloten zal zijn

750,00

757,00

1.1.1.10

Het tarief bedraagt voor het afgeven van een:

-trouwboekje of partnerschapsboekje in een normale uitvoering

27,90

28,20

-een duplicaat van een trouwboekje of partnerschapsboekje in een normale uitvoering

27,90

28,20

-trouwboekje of partnerschapsboekje in een luxe uitvoering

55,80

56,40

-een duplicaat van een trouwboekje of partnerschapsboekje in een luxe uitvoering

55,80

56,40

1.1.1.11

Indien partijen bij het sluiten van een huwelijk c.q. bij het bevestigen van een samenlevingsverband gebruik maken van een ambtelijke getuige wordt, boven het tarief verschuldigd ingevolge 1.1.1, per ambtelijke getuige een tarief berekend van

48,80

49,30

1.1.1.12

het tarief bedraagt voor een benoeming van een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (babs) voor één dag

nieuw

80,00

1.1.1.13

De regels over de openstelling voor, de vormen van en de locatie met betrekking tot het sluiten van een huwelijk of een registratie van een partnerschap zijn opgenomen in het Reglement Burgerlijke Stand 2017 (Gemeenteblad van 24 mei 2017, nummer 87807)

1.1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het ten behoeve van belanghebbende aanvragen van inlichtingen uit de registers van de burgerlijke stand in een andere gemeente in Nederland, alsmede afschriften van of uittreksels uit de akten van die registers, boven de kosten voor die inlichtingen, afschriften of uittreksels, per aanvrage aan één instantie

17,90

18,10

1.1.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het ten behoeve van belanghebbende aanvragen van inlichtingen en bescheiden, betrekking hebbende op de burgerlijke stand in de gemeenten en plaatsen buiten Nederland gelegen, boven de kosten voor die inlichtingen en bescheiden, per aanvrage aan één instantie

17,90

18,10

1.1.3

Laissez passer voor lijken

1.1.3.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van uitstel tot begraven of cremeren

34,00

34,30

1.1.4

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaarten

Tarief

2017 €

Tarief

2018 €

1.2

het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.2.1

van een nationaal paspoort:

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

64,75

65,30

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

51,45

52,00

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattend dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

64,75

65,30

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

51,45

52,00

1.2.3

van een reisdocument en behoeve van een persoon die op grond van de wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander worden behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

64,75

65,30

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

51,45

52,00

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

51,45

52,00

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

50,65

51,00

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

28,60

29,00

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in de onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

47,55

47,55

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Tarief

2017 €

Tarief

2018 €

1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.3.1.1

Tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een Nieuw Rijbewijs Document

38,95

39,45

1.3.1.2

Het tarief genoemd in subonderdeel 1.3.1.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

34,10

34,10

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen (BRP)

Tarief

2017 €

Tarief

2018 €

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd. Onder één verstrekking wordt mede verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

16,50

16,70

1.4.3

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

22,40

22,60

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.4.1

Tot de afgifte van een bewijs van opneming in de basisregistratie personen

16,50

16,70

1.4.4.2

Tot de afgifte van een bewijs van opneming in de basisregistratie personen betrekking hebbend op meerdere personen (gezinsuittreksel)

16,50

16,70

1.4.4.2

Tot de afgifte van een BRP-persoonslijst

20,00

20,20

1.4.5

Tot het verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap niet bestemd tot reispapier

16,50

16,70

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.6.1

Tot het verstrekken van lijsten met gegevens, welke verkregen zijn op basis van de door de aanvrager opgegeven selectiecriteria, waarvoor de basisregistratie personen dient te worden doorlopen

22,00

22,20

1.4.7

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid van het Besluit basisregistratie personen (maximumtarief)

7,50

7,50

Hoofdstuk 5 Kiezersregister

Tarief

2017 €

Tarief

2018 €

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

16,50

16,70

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (wettelijk maximum)

Tarief

2017 €

Tarief

2018 €

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

0,23

0,23

met een maximum per bericht van

5,00

5,00

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina’s

22,50

22,50

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

5,00

5,00

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

22,50

22,50

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de subonderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

4,50

4,50

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken (vervallen, informatie is digitaal algemeen beschikbaar).

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Tarief

2017 €

Tarief

2018 €

1.8.1.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in 1.18.1.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan worden tarieven geheven zoals opgenomen in Titel 1, hoofdstuk "Diversen" van deze tarieventabel.

1.8.1.2

Voor het in behandeling van een aanvraag tot het verstrekken van een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in subonderdeel 1.18.1.1 structuurplan of stadsvernieuwingsplan worden tarieven geheven zoals opgenomen in Titel 1 hoofdstuk "Diversen" van deze tarieventabel.

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift:

1.8.2.1

uit de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen als bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, per adres of object

9,15

9,25

1.8.2.2

uit de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

9,15

9,25

1.8.2.3

van een inschrijving in het rijksmonumentenregister die aan de gemeente verzonden is, als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid, van de Erfgoedwet

9,15

9,25

1.8.2.4

uit het gemeentelijk erfgoedregister, bedoeld in artikel 3.16 van de Erfgoedwet, per aangewezen cultureel erfgoed

9,15

9,25

1.8.2.5

uit het register bedoeld in artikel 57, eerste lid van de Woningwet

9,15

9,25

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (WKPB):

1.8.3.1

voor het verstrekken van een uittreksel uit het WKPB-beperkingenregister, per uittreksel:

17,00

17,20

1.8.3.2

voor het verstrekken van een uittreksel uit de WKPB-registratie, per uittreksel:

17,00

17,20

1.8.3.3

voor het verstrekken van een onbelastverklaring uit het WKPB beperkingenregister, per verklaring:

17,00

17,20

1.8.4

voor het in behandeling nemen van een verzoek om informatie uit het Kadastraal register via Kadaster On-Line: de door het kadaster in rekening gebrachte legeskosten

1.8.5.1

een toeslag voor het verstrekken van informatie uit en over de niet gemeentelijke beperkingen per kwartier

22,40

22,60

1.8.5.2

voor het in behandeling nemen van een verzoek om andere informatie dan de in de productencatalogus gemeente Cuijk beschreven informatie, per kwartier

22,40

22,60

1.8.5.3

voor het in behandeling nemen van een verzoek om toelichting op het ter inzage verleende dossier, per kwartier

22,40

22,60

1.8.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling van een aanvraag:

1.8.6.1

tot het toekennen en/of vernummeren van een huisnummer

55,30

55,90

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Tarief

2017 €

Tarief

2018 €

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.1.1

Tot afgifte van een verklaring omtrent het gedrag (maximum wettelijk vastgesteld tarief)

41,35

41,35

1.9.1.2

Tot afgifte van alle andere verklaringen, tot welker afgifte het gemeentebestuur op verlangen van particulieren bevoegd is, een en ander voor zover niet begrepen in enige andere paragraaf van deze verordening en daarbij behorende tabel

7,80

7,90

1.9..1.3

Tot het uitreiken van de hiervoor genoemde verklaringen, indien deze door andere instanties zijn afgegeven

5,50

5,60

1.9.2.1

Tot het legaliseren van een handtekening

7,80

7,90

1.9.2.2

Tot het ter legalisatie zenden van stukken naar een andere gemeente in Nederland, in het persoonlijk belang van de aanvrager

7,80

7,90

1.9.2.3

Tot het afgeven van een verklaring, dat het portret op een stuk, het portret is van degene, te wiens name het stuk is gesteld of van degene, die in dat stuk wordt bedoeld

7,80

7,90

1.9.3

Laissez passez voor lijken

1.9.3.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van uitstel tot begraven of cremeren

25,20

25,50

1.9.4

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot verlening van het Nederlanderschap gelden de tarieven zoals opgenomen in artikel 3 van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 of zoals dit besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Tarief

2017 €

Tarief

2018 €

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de in het gemeente archief berustende stukken door een ambtenaar van het gemeentearchief per kwartier

22,40

22,60

1.10.2

Onverminderd het bepaalde in 1.10.1, worden voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een afschrift van een in het gemeentearchief berustend stuk tarieven geheven zoals opgenomen in subonderdeel 1.18 van deze tarieventabel

Hoofdstuk 11 Leegstandwet

Tarief

2017 €

Tarief

2018 €

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.11.1

Tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

144,00

145,50

1.11.2

Tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

144,00

145,50

1.11.3

Indien aanvragen als bedoeld in de subonderdelen 1.11.1 en 1.11.2 gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die subonderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven.

(Dit geldt ook als het gaat om een geheel van huurwoningen bestemd voor sloop of renovatie waarvoor gelijktijdig aanvragen worden ingediend.)

Hoofdstuk 12 Gemeentegarantie

Tarief

2017 €

Tarief

2018 €

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.12.1

Tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

38,10

38,50

Hoofdstuk 13 Winkeltijdenwet

Tarief

2017 €

Tarief

2018 €

1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.13.1

Tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

52,50

53,00

1.13.2

Tot het wijzigen van een in onderdeel 1.13.1 bedoelde ontheffing

52,50

53,50

Hoofdstuk 14 Kansspelen

Tarief

2017 €

Tarief

2018 €

1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.14.1

Tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

49,80

50,30

1.14.2

Tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30b van de Wet op de kansspelen (wettelijk maximum op grond van artikel 3 Speelautomatenbesluit):

a.voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

56,50

56,50

b.voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten:

-voor de eerste kansspelautomaat

56,50

56,50

-voor ieder volgende kansspelautomaat

34,00

34,00

1.14.3

De tarieven als bedoeld onder 1.14.2 a. en 1.14.2 b. zijn van overeenkomstige toepassing indien het een aanvraag betreft tot het verlenen van een vergunning geldend voor een tijdvak korter dan 12 maanden, met dien verstande dat het bedrag naar evenredigheid wordt berekend, waarbij bij de berekening van het tarief een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt aangemerkt.

1.14.4

Artikel 1.14.2 is van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat voor de toepassing van subonderdeel a in plaats van € 56,50 een bedrag van € 226,50 en voor de toepassing van subonderdeel b in plaats van € 56,50 een bedrag van € 226,50 en in plaats van € 34,00 een bedrag van € 136,00 geldt.

Hoofdstuk 15 Kinderopvang (vervallen)

1.15

Op dit onderdeel waren tariefbepalingen opgenomen voor het verstrekken van inlichtingen uit het kinderopvangregister. Dat is een landelijk register geworden, dat voor iedereen via internet te raadplegen is. De tariefbepalingen zijn daardoor een dode letter geworden en geschrapt. In titel 3 zijn vanaf 2012 legestarieven opgenomen voor aanvragen voor exploitatie van gastouderopvang.

Hoofdstuk 16 Kabels en Leidingen

Tarief

2017 €

Tarief

2018 €

1.16

Aanvraag/Melding voor instemming/vergunning voor werkzaamheden aan kabels en/of leidingen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verlenen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4 eerste lid Telecommunicatiewet, dan wel een aanvraag voor een vergunning voor het aanleggen van overige kabels en/of leidingen, gezamenlijk benoemd in artikel 4 eerste en tweede lid van de AVOI

332,00

335,00

1.16.1.1

Het bedrag genoemd in 1.16.1 wordt, bij aaneengesloten graafwerkzaamheden over een lengte van 25 meter of meer, voor het uitvoeren van coördinatie en toezicht met een toeslag over de bemeten sleuflengte per strekkende meter sleuf verhoogd met

1,07

1,08

1.16.1.2

Het bedrag genoemd in 1.16.1 wordt, indien overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

71,00

71,70

1.16.1.3

Het bedrag genoemd in 1.16.1 wordt, indien de aanvrager verzoekt om inhoudelijke afstemming bij de beoordeling, of het bijwonen van een bouwvergadering per vergadering verhoogd met

71,00

71,70

1.16.1.4

Het bedrag genoemd in 1.16.1 wordt, indien met betrekking tot een aanvraag/melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college is opgesteld.

1.16.1.5

Indien een begroting als bedoeld in 1.16.1.4 is uitgebracht, wordt een aanvraag/melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

1.16.2

Indien het betreft werkzaamheden van niet ingrijpende aard bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van de melding de helft van het bedrag genoemd in 1.16.1.

166,00

168,00

1.16.2.1

Indien het betreft de melding voor een proefsleuf wordt het legesbedrag verrekend met de aanvraag of melding waartoe deze proefsleuf dient, indien en zodra de aanvraag of melding wordt ingediend conform 1.16.1.

1.16.3

Indien het betreft spoedeisende werkzaamheden dan wel calamiteiten bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van de melding de helft van het bedrag genoemd in 1.16.1.

166,00

168,00

1.16.4

Het tarief genoemd onder 1.16.1 en 1.16.2 wordt vermeerderd met een bedrag per strekkende meter over de totaal bemeten sleuflengte. Dit bedrag is als volgt

opgebouwd:

1.16.4.1

tot 2.500 m1, per strekkende meter sleuflengte

1,07

1,08

1.16.4.2

vanaf 2.500 m1 wordt een begroting opgesteld van de kosten voor de te

voeren procedure. Deze kosten worden inclusief onderbouwing, voorafgaand

aan de aanvraagbehandeling, schriftelijk medegedeeld aan de aanvrager. Indien

een begroting is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op

de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is

gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 17 Verkeer en vervoer

Tarief

2017 €

Tarief

2018 €

1.17

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.17.1

Tot het afgeven van een ontheffing of een vrijstelling op grond van artikel 87 van het "Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990" (incidentele ontheffing/vrijstelling)

31,00

31,30

1.17.3

Tot het verlenen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) waarbij een keuring plaatsvindt op basis van (medische) stukken

29,40

29,70

1.17.4

Tot het verlenen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) waarbij een standaardkeuring (spreekuur) plaatsvindt.

115,20

116,40

1.17.5

Tot het verlenen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) waarbij een keuring op het thuisadres plaatsvindt

115,20

116,40

1.17.6

Tot het verlenen van een gehandicaptenparkeerkaart waarbij geen sprake is van een herkeuring, zoals het geval is bij een duplicaat en het omwisselen van een gehandicaptenparkeerkaart

19,90

20,10

1.17.7

Om een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels 1990 (Stb. 459) voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

46,00

46,50

1.17.8

Om een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement (Stb. 1994, 450)

46,00

46,50

1.17.9

Tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

(tariefafspraak met Rijksdienst voor het wegverkeer)

30,00

30,00

Hoofdstuk 18 Diversen

Tarief

2017 €

Tarief

2018 €

1.18.1

Gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

7,20

7,30

1.18.2

Afschriften, doorslagen, fotokopieën, lichtdrukken

1.18.2.1

Afschriften, doorslagen, fotokopieën of lichtdrukken van stukken voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

-op formaat A4

1,65

1,65

-voor elke volgende pagina meer

0,26

0,26

-op formaat A4 (kleur) voor elk afschrift

3,10

3,15

-voor elke volgende pagina meer

1,65

1,65

-op formaat A3

2,50

2,55

-voor elke volgende pagina meer

0,45

0,45

-op formaat A3 (kleur) voor elk afschrift

6,15

6,20

-voor elke volgende pagina meer

3,00

3,05

-op formaat A2 per afschrift

8,90

9,00

-op formaat A1 per afschrift

11,80

11,90

-op formaat A0 en groter, per afschrift

23,00

23,20

1.18.2.2

Een abonnement op het regelmatig toezenden van fotokopieën (niet in kleur) gedurende de periode van één kalenderjaar:

-voor 100 fotokopieën A4

44,75

45,20

-voor 200 fotokopieën A4

73,60

74,30

-voor 500 fotokopieën A4

145,00

146,50

-voor 1.000 fotokopieën A4

249,00

252,00

1.18.2.3

Voor de toepassing van het bepaalde onder 1.18.2.2 hiervoor wordt één A3-kopie gelijkgesteld met twee A4-kopieën.

1.18.2.4

In afwijking van het bepaalde in subonderdeel 1.18.2.1 hiervoor bedraagt het tarief voor kopieën van stukken die de gemeente op grond van een wettelijke bepaling ter inzage moet leggen dan wel elektronisch moet bekendmaken, per kopie

enkelzijdig:

-op formaat A4

0,05

0,05

-op formaat A4 (kleur)

0,10

0,10

-op formaat A3

0,10

0,10

-op formaat A3 (kleur)

0,20

0,20

-op formaat A2

0,50

0,50

-op formaat A2 (kleur)

1,00

1,00

-op formaat A1

2,00

2,00

-op formaat A1 (kleur)

4,10

4,15

-op formaat A0 en groter

5,10

5,15

-op formaat A0 en groter (kleur)

8,20

8,30

dubbelzijdig:

-op formaat A4

0,10

0,10

-op formaat A4 (kleur)

0,20

0,20

-op formaat A3

0,20

0,20

-op formaat A3 (kleur)

0,40

0,40

1.18.2.5

In afwijking in zoverre van het onder 1.18.2.1 tot en met 1.18.2.4 hiervoor bepaalde worden geen leges in rekening berekend indien het totaal verschuldigde legesbedrag niet meer bedraagt dan € 9,00.

1.18.3

Een beschikking op een aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

16,20

16,40

1.18.4

Stukken of uittreksels, welke op verzoek van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

1,50

1,50

1.18.5

PublicatiekostenDe in in titel 1 genoemde bedragen worden verhoogd met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van een aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten van wettelijk verplichte openbare kennisgevingen, blijkende uit een begroting die terzake door af vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld. Voor de toepassing van deze rubriek wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van wettelijke verplichte openbare kennisgevingen aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

1.18.6

Inschakeling externe deskundigenDe in titel 1 genoemde bedragen worden verhoogd met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde externe advieskosten, blijkende uit een begroting die terzake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld. Voor de toepassing van deze rubriek wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de externe advieskosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht. Indien de werkelijke advieskosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

aanlegkosten:

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk of het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen], of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin begrepen.

2.1.1.2

bouwkosten:

Bij het bepalen van de hoogte van de bouwkosten wordt uitgegaan van de actuele prijzen per eenheid inclusief omzetbelasting zoals die jaarlijks worden vastgesteld door het ROEB (Regionaal Overleg Eindhoven Bouwtoezicht) en bij deze tarieventabel als bijlage I zijn opgenomen.

Indien de bouwkosten niet kunnen worden bepaald aan de hand van het hiervoor genoemde ROEB-overzicht, wordt onder bouwkosten verstaan:

de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012, Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, inclusief omzetbelasting. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs inclusief omzetbelasting die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag/principeverzoek

Tarief

2017 €

Tarief

2018 €

2.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

2.2.1

om vooroverleg in verband met het geven van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is worden geen leges geheven.

2.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een principeverzoek voor het verlenen van planologische medewerking opgesteld voor een plan dat niet binnen het bestemmingsplan past:

2.2.2.1

voor een enkelvoudige afwijking op het gebied van bouwen als bedoeld in in artikel 2.12, lid 1 sub a onderdeel 2 van de Wabo, juncto artikel 4, lid 1 tot en met 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor)

166,00

168,00

2.2.2.2

voor een complexe c.q. meervoudige afwijking, waaronder wordt verstaan een verzoek om een afwijking ten aanzien van het gebruik van een bouwwerk en complexe bouwzaken en werken of werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 2.12, lid 1 sub a onderdeel 2 van de Wabo, juncto artikel 4 lid 5 tot en met 10 van bijlage II van het Bor en artikel 2.12, lid 1 sub a, onderdeel 3 van de Wabo

389,00

393,00

2.2.2.3

In afwijking van het bepaalde in subonderdeel hoofdstuk 4, subonderdeel 2.4.1 worden de onder 2.2.2.1 of 2.2.2.2 berekende leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3 indien:

2.2.2.3.1

de omgevingsvergunning met daarin de plannen waarop een positief besluit op het principeverzoek is genomen ongewijzigd en binnen een jaar na de datum van dit besluit wordt aangevraagd of

2.2.2.3.2

het advies behorend bij het besluit op het principeverzoek wordt opgevolgd en de gewijzigde aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning binnen een jaar na de datum van dit besluit wordt ingediend

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Tarief

2017 €

Tarief

2018 €

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1

Bouwactiviteiten

2.3.1.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tariefbedrag dan wel het percentage van de bouwkosten, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

a.

indien deze minder dan € 4.000 bedragen:

102,50

103,50

b.

indien deze € 4.000 of meer doch minder dan € 1.000.000 bedragen:

2,54%

2,56%

c.

indien deze € 1.000.000 of meer doch minder dan € 2.000.000 bedragen:

2,27%

2,29%

d.

indien deze € 2.000.000 of meer doch minder dan € 3.000.000 bedragen:

1,91%

1,93%

e.

indien deze € 3.000.000 of meer doch minder dan € 5.000.000 bedragen:

1,55%

1,57%

f.

indien deze € 5.000.000 of meer doch minder dan € 10.000.000 bedragen:

1.45%

1.47%

g.

indien deze € 10.000.000 of meer doch minder dan € 15.000.000 bedragen:

1,35%

1,36%

h.

indien deze € 15.000.000 of meer bedragen

1,25%

1,26%

i.

in afwijking van onderdeel h. hiervoor worden indien de bouwkosten meer dan € 30.000.000 bedragen over de bouwkosten boven de € 30.000.000 geen leges berekend (maximumtarief)

Extra welstandstoets

2.3.1.2

Het van toepassing zijnde tarief op grond van subonderdeel 2.3.1 wordt niet verhoogd indien zich tijdens de beoordeling van de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

Verplicht advies agrarische commissie

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie wordt beoordeeld:

102,50

103,50

Achteraf ingediende aanvraag

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

150%

150%

Beoordeling aanvullende gegevens

2.3.1.5

Voor het beoordelen van aanvullende gegevens als gevolg van een onvolledige aanvraag worden geen aanvullende leges geheven.

2.3.2

Aanlegactiviteiten

2.3.2.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten.

227,40

229,70

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

227,40

230,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

596,00

602,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

1.884,00

1.903,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

600,00

606,00

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

227,40

230,00

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

202,00

204,00

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

404,00

408,00

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

227,40

230,00

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

227,40

230,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

596,00

596,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

1.870,00

1.870,00

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

596,00

596,00

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

227,40

230,00

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

202,00

204,00

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

404,00

408,00

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

227,40

230,00

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, voor een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte van:

2.3.5.1

-minder dan 100 m2

384,00

388,00

2.3.5.2

-100 m2 of meer, doch minder dan 500 m2

384,00

388,00

vermeerderd met 0,850 per m2 van de gebruiksoppervlakte boven de 100 m2

0,842

0,850

2.3.5.3

-500 m2 of meer, doch minder dan 1.000 m2

721,00

728,00

vermeerderd met € 0,427 per m2 van de gebruiksoppervlakte boven de 500 m2

0,423

0,427

2.3.5.4

- 1.000 m2 of meer, doch minder dan 2.500 m2

932,50

941,50

vermeerderd met € 0,320 per m2 van de gebruiksoppervlakte boven de 1.000 m2

0,317

0,320

2.3.5.5

- 2.500 m2 of meer, doch minder dan 5.000 m2

1.408,00

1.421,50

vermeerderd met € 0,235 per m2 van de gebruiksoppervlakte boven de 2.500 m2

0,233

0,235

2.3.5.6

- 5.000 m2 of meer

1.990,50

2009,00

vermeerderd met € 0,120per m2 van de gebruiksoppervlakte boven de 5.000 m2

0,119

0,120

2.3.5.7

Het verschuldigde bedrag berekend op basis van het tarief als vermeld onder 2.3.5.1 tot en met 2.3.5.1.6 wordt afgerond op hele euro’s naar beneden.

2.3.5.8

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een gebruiksvergunning afwijkend van c.q. aanvullend op een eerder afgegeven gebruiksvergunning, wordt voor wat betreft het gewijzigde c.q. aanvullende gedeelte berekend volgens de onder 2.3.5.1 tot en met 2.3.5.7 vermelde tarieven. Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is dat in feite van een nieuwe gebruiksvergunning dient te worden gesproken.

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of de gemeentelijke erfgoedverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

281,00

284,00

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

281,00

284,00

2.3.6.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of de gemeentelijke erfgoedverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

281,00

284,00

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

2.3.7.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten.

198,00

200,00

2.3.7.2

Asbesthoudende materialen

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.7.1 bedraagt het tarief, indien de in die onderdelen bedoelde aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarin asbest of een asbesthoudend product aanwezig is:

262,00

264,00

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of het provinciaal wegenreglement of de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

203,00

205,00

2.3.9

Uitweg/inrit

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of het provinciaal wegenreglement of de de Algemene plaatselijke verordening, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten kan worden volstaan met een melding.

2.3.10

Vellen van houtopstanden (kappen)

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met de provinciale bomenverordening ofde Algemene plaatselijke verordening of de gemeentelijke bomenverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

21,20

21,40

2.3.11

Opslag van roerende zaken

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder j of k, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken

101,50

102,50

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen:

203,00

205,00

2.3.12

Natura 2000-activiteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

33,75

34,00

2.3.13

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

67,30

68,00

2.3.14

Andere activiteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten.

203,00

205,00

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

134,60

136,00

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

67,30

68,00

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft:

134,60

136,00

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

102,50

103,50

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

280,00

283,00

2.3.16.3

voor de beoordeling van een ander hiervoor niet genoemd rapport

102,50

103,50

2.3.17

Advies

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van eenomgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.18

Publicatiekosten

De in titel 2 genoemde bedragen worden verhoogd met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van een aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten van wettelijk verplichte openbare kennisgevingen, blijkende uit een begroting die ter zake door af vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld. Voor de toepassing van deze rubriek wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van wettelijke verplichte openbare kennisgevingen aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

2.3.19

Verklaring van geen bedenkingen

2.3.19.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

2.3.19.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

404,00

408,00

2.3.19.1.2

als een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.19.1.3

Als een begroting als bedoeld in 2.3.19.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.20

Procedure vaststelling hogere grenswaarde Wet Geluidhinder

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek tot het starten van een procedure ter vaststelling van een hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet Geluidhinder

657,00

664,00

Hoofdstuk 4 Vermindering

Tarief

2017 €

Tarief

2018 €

2.4.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een vooroverleg als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de eventueel ter zake van het vooroverleg geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

2.4.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen, publicaties of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.16, 2.3.18, 2.3.19 en 2.3.20. De vermindering bedraagt:

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

3%

3%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

6%

6%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten:

9%

9%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Tarief

2017 €

Tarief

2018 €

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van eenomgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan

60%

60%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken en binnen 8 weken na het in behandeling nemen ervan

55%

55%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

2.5.1.3

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 8 weken en binnen 26 weken na het in behandeling nemen ervan

50%

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 3 jaren na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

40%

40%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

40%

40%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in subonderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

Het minimumbedrag voor teruggaaf bedraagt

102,50

103,50

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies, publicatiekosten of verklaring van geen bedenkingen

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.16, 2.3.17, 2.3.18, 2.3.19 en 2.3.20 wordt geen teruggaaf verleend.

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is worden geen leges geheven.

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Tarief

2017 €

Tarief

2018 €

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

2.7.1

2,54 % van de bouwkosten

2,54%

2,56%

2.7.2

met een minimum van

102,50

103,50

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Tarief

2017 €

Tarief

2018 €

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

1.604,00

1.620,00

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

840,00

848,00

2.8.3

Beoordeling rapport

Indien krachtens voorschrift voor een in subonderdeel 2.8.1 of 2.8.2 bedoelde aanvraag een rapport wordt beoordeeld bedraagt het tarief:

2.8.3.1

voor de beoordeling van een geluidrapport

280,00

283,00

2.8.3.2

voor de beoordeling van een archeologisch rapport

280,00

283,00

2.8.3.3

voor de beoordeling van een ander hiervoor niet genoemd rapport

102,50

103,50

2.8.4

Advies

2.8.4.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van eenomgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.8.4.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.8.4.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde beschikking

Tarief

2017 €

Tarief

2018 €

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

102,50

103,50

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Tarief

2017 €

Tarief

2018 €

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.1.1

Tot het verlenen van een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid van de Drank- en Horecawet

661,00

667,00

3.1.2

Tot het wijzigen van een aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid van de Drank- en Horecawet

93,40

94,30

3.1.3

Tot het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

185,80

187,60

3.1.4

Tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

28,90

29,20

3.1.5

Tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4 van de Drank- en Horecawet

28,90

29,20

Hoofdstuk 2 Evenementen c.a.

Tarief

2017 €

Tarief

2018 €

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening:

3.2.1.1

Voor een vergunning voor een middelgroot evenement

414,00

418,00

3.2.1.2

Voor een vergunning voor een groot evenement

1.450,00

1.465,00

3.2.1.3

Bij aanvragen die voldoen aan de door burgemeester en wethouders vastgestelde en bekendgemaakte criteria voor meerjaren- en jaarvergunningen voor evenementen wordt het tarief als bedoeld in de onderdelen 3.2.1.1 en 3.2.1.2 hiervoor verhoogd met 50%.

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.2.2.1

Tot het verlenen van een ontheffing van het verbod als bedoeld in artikel 4:6 van de Algemene plaatselijke verordening om toestellen of geluids- of lichtapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluid- of lichthinder wordt veroorzaakt

25,20

25,50

3.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.2.3.1

Tot het verlenen van een ontheffing van het verbod als bedoeld in artikel 2:29 van de Algemene plaatselijke verordening (ontheffing sluitingsuur) voor elk uur of gedeelte daarvan

20,30

20,50

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Tarief

2017 €

Tarief

2018 €

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.3.1.1

Tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3:3 van de Algemene plaatselijke verordening (seksinrichting of escortbedrijf)

675,00

682,00

3.3.1.2

Tot het wijzigen van een vergunning als bedoeld in 3.3.1.1

136,00

137,50

Hoofdstuk 4 Brandveiligheidsverordening (vervallen per 1 januari 2018)

Tarief

2017 €

Tarief

2018 €

3.4.1.

Op 1 januari 2018 treedt het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen in werking (Stb. 2017, 373 en 391). Door het vervangen van de vergunningplicht door een meldingsplicht vervalt de mogelijkheid om leges te heffen.

Hoofdstuk 5 Afvalstoffen

Tarief

2017 €

Tarief

2018 €

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.5.1.1

Tot het verlenen van een vergunning, bedoeld in het eerste lid van artikel 11 van de "Afvalstoffenverordening Land van Cuijk en Boekel", voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en grof huisafval door anderen dan de inzameldienst

24,80

25,00

3.5.1.2

Tot het verlenen van een ontheffing, bedoeld in artikel 25 van de Afvalstoffenverordening Land van Cuijk en Boekel voor het op zodanige wijze op of in de bodem brengen of houden van stoffen, dat daardoor het milieu nadelig kan worden beïnvloed

50,00

50,50

Hoofdstuk 6 Gastouderopvang

Tarief

2017 €

Tarief

2018 €

3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum, gastouderbureau of voorziening voor gastouderopvang op grond van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen:

3.6.1.1

voor een buitenschoolse opvang (BSO), een kinderdagverblijf (KDV) of een peuterspeelzaal (PSZ)

766,00

774,00

3.6.1.2

voor een gastouderbureau (GOB)

480,00

485,00

3.6.1.3

voor een gastouderopvang (GO) worden geen leges geheven.

Hoofdstuk 7 Algemene plaatselijke verordening (A.P.V.) : diversen

Tarief

2017 €

Tarief

2018 €

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.7.1.1

Tot het verlenen van een lichtreclamevergunning als bedoeld in artikel 4:27 van de A.P.V. (vergunningplicht lichtreclame op of aan een onroerende zaak). Tariefbepaling is vervallen: valt onder Titel 2 omgevingsvergunning

3.7.2.1

Tot het afgeven van een vergunning als bedoeld in artikel 2:10 van de A.P.V. voor zover het een activiteit betreft als bedoeld in artikel 2.2 eerste lid, onder j. of k. van de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning voor het aanbrengen van constructies, borden of andere voorwerpen bestemd of gebruikt tot commerciële reclame voor elke dag en per 10 constructies, borden of andere voorwerpen waarvoor de vergunning wordt gevraagd

6,80

6,85

3.7.2.2

Tot het afgeven van een vergunning als bedoeld in artikel 2:10 van de A.P.V. voor het aanbrengen van constructies, borden of andere voorwerpen bestemd of gebruikt tot niet-commerciële reclame voor elke dag en per 10 constructies borden of andere voorwerpen waarvoor de vergunning wordt gevraagd

1,82

1,84

3.7.2.3

De op grond van artikel 3.6.2.1 en 3.6.2.2 geheven leges worden maximaal vastgesteld op basis van 200 dagen.

3.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.7.3.1

Tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:29 van de A.P.V. ten behoeve van recreatief nachtverblijf met kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het bestemmingsplan is bestemd of mede bestemd

50,30

50,80

3.7.4

Tot het verlenen van een verkoopregister als bedoeld in artikel 2:67 van de A.P.V.

46,60

47,00

3.7.5

Tot het verlenen van een nachtverblijfregister als bedoeld in artikel 2:38 van de A.P.V.

31,50

31,80

3.7.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag, ontheffing of aanwijzing als bedoeld in artikel 5:18 van de A.P.V. :

3.7.6.1

Voor een verzorgingspost tijdens de Vierdaagsevrijdag

18,10

18,30

3.7.6.2

Voor een commerciële standplaats/uitstalling op de weg tijdens de Vierdaagsevrijdag

143,00

144,50

3.7.6.3

Voor het nachtelijk afmeren in de passantenhaven tijdens de Vierdaagseweek per vaartuig per nacht

15,00

15,00

3.7.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in artikel 5:18 van de A.P.V.:

3.7.7.1

tot de afgifte van een vergunning tot het in de gemeente innemen van een

standplaats, per standplaats gedurende een periode van:

3.7.7.2

een dag of een gedeelte daarvan

27,70

28,00

3.7.7.3

een maand of een gedeelte daarvan

111,80

113,00

3.7.7.4

een kwartaal of een gedeelte daarvan

167,75

169,50

3.7.7.5

een jaar of een gedeelte daarvan

335,50

339,00

3.7.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het mogen exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de A.P.V..

59,00

59,60

3.7.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot ontheffing van:

3.7.9.1

het verbod op het parkeren van reclamevoertuigen als bedoeld in artikel 5:7 A.P.V.         

28,90

29,20

3.7.9.2

het verbod om binnen een afstand van zes meter aan weerszijden van voor stroomgeleiding bestemde draden van bovengrondse hoogspanningslijnen voorwerpen, opgaand houtgewas of andere objecten, die niet zijn aan te merken als bouwwerken, hoger dan twee meter te plaatsen of te hebben (2:22 A.P.V.)

46,20

46,70

Hoofdstuk 8 Speelautomatenhal

Tarief

2017 €

Tarief

2018 €

3.8.1

Het tarief bedraag voor het in behandeling van een aanvraag om:

3.8.1.1

een exploitatievergunning als bedoeld in de Speelautomatenhalverordening waarbij er sprake is van een eerste aanvraag

2.015,00

2.035,00

3.8.1.2

een exploitatievergunning als bedoeld in de Speelautomatenhalverordening waarbij er sprake is van een aanvraag voor een speelautomatenhal waarvoor al eerder een exploitatievergunning is verleend

1.007,50

1.017,50

3.8.1.3

het aanbrengen van wijzigingen in de vergunning zoals het bijschrijven van een beheerder

93,40

94,50

3.8.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag of weigering vergunning

3.8.2.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een vergunning als bedoeld in onderdeel 3.8.1.1 intrekt, of als de gemeente de vergunning weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

50%

van de op grond van onderdeel 3.8.1.1 verschuldigde leges

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Tarief

2017 €

Tarief

2018 €

3.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

19,90

20,10

BIJLAGE 1 :

OVERZICHT PRIJZEN VOOR BEREKENEN EN TOETSEN VAN DE BOUWKOSTEN (ROEB-LIJST)

Vastgesteld in Regionaal Overleg Eindhoven Bouwtoezicht (ROEB)-overleg 13 september 2016

De vermelde prijzen gelden per eenheid zoals vermeld

excl. BTW

incl. 21% BTW

eenheid

(euro)

(euro)

1. WONINGEN

1.1 Rijtjeswoningen

196,00

237,16

per m3

1.2 Halfvrijstaande woningen

237,00

286,77

per m3

1.3 Vrijstaande woningen / appartementen

265,00

320,65

per m3

1.4 Bungalows

283,00

342,43

per m3

1.5 Woonwagens (nieuw en verplaatst)

178,00

215,38

per m3

1.6 (Tijdelijke) woonunit

178,00

215,38

per m3

1.7 Recreatiewoning

178,00

215,38

per m3

2. WONINGUITBREIDINGEN EN VERBOUWINGEN

2.1 Uitbreiding woonruimte / dakopbouw

269,00

325,49

per m3

2.2 Uitbreiding bergruimte / garage

119,00

143,99

per m3

2.3 Kelder

247,00

298,87

per m3

2.4 Serre

534,00

646,14

per m3

2.5 Verandering woonruimte (inpandig)

124,00

150,04

per m3

2.6 Dakkapel

1.021,00

1.235,41

per ml

2.7 Gevelwijziging

552,00

667,92

per m2

2.8 Nieuw dak

110,00

133,10

per m2

3. BIJGEBOUWEN

3.1 Berging/garage met plat dak

124,00

150,04

per m3

3.2 Berging/garage met kapconstructie

114,00

137,94

per m3

3.3 Carport / Overkapping

146,00

176,66

per m2

3.4 Tuinhuisje (prefab)

137,00

165,77

per m2

3.5 Zwembad

183,00

221,43

per m3

4. TUIN en STRAATMEUBILAIR

4.1 Houten schutting/pergola

64,00

77,44

per ml

4.2 Gemetselde tuinmuur

114,00

137,94

per ml

4.3 Schotelantenne

921,00

1.114,41

per st.

4.4 Hout + metselwerk tuinmuur

87,00

105,27

per ml

4.5 Gaashekwerk

46,00

55,66

per ml

5. BEDRIJFSHALLEN

Gemetselde wandconstructie:

geldt voor gehele pand (geen opsplitsing)

5.1 Bedrijfshal hoogte tot en met 3m

92,00

111,32

per m3

5.2 Bedrijfshal hoogte tussen 3 en 6 m

55,00

66,55

per m3

5.3 Tussenvloer in de hal extra

124,00

150,04

per m2

5.4 Bedrijfskantoor in de hal

187,00

226,27

per m3

Systeembouw:

geldt voor gehele pand (geen opsplitsing)

5.5 Hal hoogte tot en met 6m

55,00

66,55

per m3

5.6 Hal hoogte tussen 6 tot en met 9 m

46,00

55,66

per m3

5.7 Hal hoger dan 9 m, opp. Kleiner dan 5.000 m2

42,00

50,82

per m3

5.8 Hal hoger dan 9 m, opp. Tussen 5.000 en 10.000 m2

42,00

50,82

per m3

5.9 Hal hoger dan 9 m, opp. Tussen 10.000 en 20.000 m2

37,00

44,77

per m3

5.10 Hal hoger dan 9 m, opp. Groter dan 20.000 m2

37,00

44,77

per m3

5.11 Tussenvloer in de hal extra

78,00

94,38

per m2

5.12 Kantoorvloer in de hal extra

119,00

143,99

per m2

5.13 Open loods

119,00

143,99

per m2

5.14 Semi-permanente unit

187,00

226,27

per m3

5.15 Romneyloods

26,00

31,46

per m3

6. OVERIGE GEBOUWEN

6.1 Kantoor

265,00

320,65

per m3

6.2 Showroom

155,00

187,55

per m3

6.3 Winkel

265,00

320,65

per m3

6.4 Bouwmarkt

119,00

143,99

per m3

6.5 Horeca

242,00

292,82

per m3

6.6 Sporthal

237,00

286,77

per m3

6.7 Kleedgebouwen

219,00

264,99

per m3

6.8 Scholen / kinderdagverblijven

210,00

254,10

per m3

6.9 Noodscholen

174,00

210,54

per m3

6.10 Zorgfunctie (kleinschalig)

315,00

381,15

per m3

6.11 Interne wijzigingen overige gebouwen

92,00

111,32

per m3

6.12 Gevelwijzigingen overige gebouwen

556,00

672,76

per m2

7. TUINBOUWKAS

7.1 Verwarmde kas

42,00

50,82

per m2

7.2 Onverwarmde kas

28,00

33,88

per m2

8. VARKENSSTAL

8.1 Stal fokzeugen en biggen (traditioneel metselwerk)

365,00

441,65

per m2

8.2 Stal voor vleesvarkens ( traditioneel metselwerk)

338,00

408,98

per m2

8.3 Stal voor fokzeugen (groepshuisvesting op stro)

237,00

286,77

per m2

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

9. KOEIENSTAL

9.1 Stal voor vleeskalveren (traditioneel metselwerk)

329,00

389,09

per m2

9.2 Grupstal (traditioneel metselwerk)

265,00

320,65

per m2

9.3 Ligboxenstal (traditioneel metselwerk)

283,00

342,43

per m2

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

9.4 Gedeelte voor rnelkinrichting, installatie en tank

561,00

678,81

per m2

10. KIPPENSTAL

10.1 Vleeskuikens (traditioneel metselwerk)

274,00

331,54

per m2

10.2 Legkippen (traditioneel metselwerk)

292,00

353,32

per m2

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

10.3 Extra kosten legbatterijen/mestverwijdering

87,00

105,27

per m2

11. PAARDENSTAL

11.1 Paardenstal (traditioneel metselwerk)

552,00

667,92

per m2

11.2 Manege (rijhal) (traditioneel metselwerk)

269,00

325,49

per m2

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

12. OVERIGE ARGRARISCHE BEDRIJFSGEBOUWEN

12.1 Opslagloods agrarische (spouwmuur traditioneel)

196,00

237,16

per m2

12.2 Opslagloods (houten gevels)

105,00

127,05

per m2

12.3 Opslagloods (beton gevels)

105,00

127,05

per m2

12.4 Prefab werktuigen/opslagloods (stalen gevels)

87,00

105,27

per m2

12.5 Prefab veldschuur open (stalen gevels)

51,00

61,71

per m2

12.6 Aardappelloods (incl. kelderventilatie + inrichting)

301,00

364,21

per m2

12.7 Champignonkwekerij (incl. basisinrichting)

543,00

657,03

per m2

12.8 Nertsen

133,00

160,93

per ml

13. MEST SILO / KELDER

13.1 Bovengronds van staal en/of hout systeembouw

36,00

43,56

per m3

13.2 Mest kelder (losse kelder)

124,00

150,04

per m2

13.3 Sleufsilo

224,00

271,04

per ml

14. (PARKEER)KELDER

14.1 Gedeeltelijk boven- of ondergronds

160,00

193,60

per m3

14.2 Geheel ondergronds

215,00

260,15

per m3

14.3 Geheel bovengronds

101,00

122,21

per m3

14.4 (Parkeer)kelder onder gebouw

105,00

127,05

per m3

Behoort bij het raadsbesluit van 18 december 2017

Mij bekend,

De Griffier van de gemeente Cuijk,