Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Steenbergen

Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Intitulé

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Steenbergen

De raad van de gemeente Steenbergen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 oktober 2017 ;

overwegende dat de raad bij verordening regels dient te stellen over de wijze waarop de doelgroepen van de Wmo 2015 en de Jeugdwet of hun vertegenwoordigers dienen te worden betrokken bij het vormgeven van het beleid;

gelet op:

artikel 2.1.3, lid 3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

artikel 2.10 van de Jeugdwet

Artikel 149 van de Gemeentewet

besluit vast te stellen de volgende verordening;

Adviesraad Sociaal Domein gemeente Steenbergen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben de betekenis die de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) daaraan toekent.

In de verordening en daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • °

  Wmo 2015: de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

 • °

  Adviesraad Sociaal Domein gemeente Steenbergen: een onafhankelijke adviesraad voor het college bestaande uit leden benoemd op basis van deskundigheid en affiniteit met de doelstellingen van het Sociaal Domein. De Adviesraad adviseert over het brede sociaal domein. Hiertoe behoren niet alleen de beleidsterreinen van de Wmo 2015, de Jeugdwet, de Participatiewet, armoedebeleid en schuldhulpverlening, maar ook aanpalende beleidsterreinen voor zover deze een relatie hebben met (het bevorderen of stimuleren van) zelfredzaamheid en participatie van inwoners van de gemeente Steenbergen;

 • °

  Agendacommissie: voorzitter, secretaris en penningmeester van de Adviesraad Sociaal Domein.

 • °

  Belangenorganisatie: samenwerkingsverband van personen of organisaties die voor een gemeenschappelijk belang opkomen;

 • °

  Cliëntenraad ISD Brabantse Wal: orgaan van belangenbehartigers welke adviseert over beleidsontwikkelingen en verordeningen ten aanzien van de Participatiewet.

 • °

  Gemeente: de gemeente Steenbergen;

 • °

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen;

 • °

  Gemeenteraad: de gemeenteraad van de gemeente Steenbergen;

 • °

  Secretaris: een gekozen lid van de Adviesraad Sociaal Domein die verantwoordelijk is voor de verslaglegging, agendabeheer en het beheren van vergaderstukken.

 • °

  Selectiecommissie: een commissie bestaand uit twee leden van de Adviesraad Sociaal Domein en de verantwoordelijk portefeuillehouder die adviseren ten aanzien van een sollicitatieprocedure voor nieuwe leden.

 • °

  Sociaal domein: alle beleid, organisaties, diensten en voorzieningen samen die mensen ondersteunen, de leefbaarheid vergroten en de participatie bevorderen en terug te leiden zijn naar een basis in de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet.

Artikel 2 Adviesraad Sociaal Domein

 • 1.

  Het college draagt zorg voor de instelling en in stand houding van een Adviesraad Sociaal Domein gemeente Steenbergen (hierna Adviesraad Sociaal Domein te noemen).

 • 2.

  De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit tenminste 10 leden, te weten:

  • a.

   één door het college van burgemeester en wethouders te benoemen voorzitter;

  • b.

   de overige leden zijn geselecteerd uit het maatschappelijke veld van de gemeente Steenbergen waarbij gestreefd wordt naar vertegenwoordiging van de kernen van de gemeente Steenbergen en een samenstelling waarbij elke doelgroep van de bovengenoemde wetten is vertegenwoordigd;

  • c.

   de leden kiezen uit hun midden tenminste een secretaris en penningmeester.

 • 3.

  Onverenigbare functies op basis waarvan een persoon geen lid kan zijn van de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Steenbergen

  • a.

   leden van het college, de gemeenteraad of de raadscommissies van de gemeente;

  • b.

   ambtenaren van de gemeente;

  • c.

   werknemers en bestuurders van een onderneming of instelling die tegen betaling goederen of diensten aanbiedt verband houdend met de uitvoering van de in artikel 1 genoemde wetten;

  • d.

   zelfstandigen die activiteiten ontplooien als bedoeld in het vorige lid.

Artikel 3 Benoeming

 • 1. De leden worden door het college van burgemeester en wethouders benoemd op voordracht van de selectiecommissie, bestaand uit twee leden van de Adviesraad en de verantwoordelijk portefeuillehouder. Het college draagt zorg voor ambtelijke ondersteuning.

 • 2. De benoeming van de leden en de voorzitter geschiedt voor de duur van 3 jaar en gaat in op het moment waarop deze wordt aanvaard.

 • 3. Een lid, dan wel de voorzitter, kan slechts drie opeenvolgende periodes zitting hebben met een maximum van 9 jaar.

 • 4. Het college kan een lid waarvan het lidmaatschap door het bereiken van de maximale zittingsperiode van 9 jaar op grond van lid 5 sub a is beëindigd voor een periode van maximaal 3 jaar herbenoemen. De Adviesraad Sociaal Domein dient hiertoe een verzoek in bij het college.

 • 5. Het lidmaatschap van de Adviesraad Sociaal Domein eindigt:

  • a.

   door beëindiging van de zittingsperiode;

  • b.

   door overlijden;

  • c.

   op eigen verzoek;

  • d.

   op verzoek van de Adviesraad Sociaal Domein bij onvoldoende functioneren;

  • e.

   door het aanvaarden van een onverenigbare functie als genoemd in artikel 2, lid 3.

 • 6. Ten behoeve van het werven van de leden wordt een open wervingsprocedure gevolgd door middel van het plaatsen van een advertentie, in een ter plaatse verschijnend dag- en/of weekblad en van toepassing zijnde social media, waarin onder meer:

  • a.

   een profielschets van de kandidaat-leden is opgenomen;

  • b.

   belangstellenden worden uitgenodigd om zich kandidaat te stellen.

Hoofdstuk 2 Taken en bevoegdheden

Artikel 4 Doelstelling

De doelstelling van de Adviesraad Sociaal Domein: het verwoorden van specifieke behoeften van inwoners van de gemeente Steenbergen binnen het sociaal domein door advisering, signalering en het doen van voorstellen aan het college over beleid op het gebied van de Wmo 2015, de Jeugdwet, inkomen en arbeid/zinvolle dagbesteding. De Adviesraad Sociaal Domein heeft een signalerende rol met betrekking tot de Participatiewet. Verordeningen en beleidsplannen die voortvloeien uit de Participatiewet worden van advies voorzien door de cliëntenraad ISD Brabantse Wal.

Artikel 5 Taken en bevoegdheden Adviesraad

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert niet op basis van individuele klachten en in het kader van bezwaarschriften.

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert uiterlijk binnen zes weken nadat daarom is gevraagd. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, wordt het college schriftelijk geïnformeerd.

Voor het uitbrengen van een advies door de Adviesraad Sociaal Domein moet ten minste een meerderheid van de leden instemmen met het advies.

Adviezen worden schriftelijk opgesteld en ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de Adviesraad Sociaal Domein.

De leden van de Adviesraad Sociaal Domein houden zich in voorkomende gevallen aan een opgelegde c.q. afgesproken embargoperiode, zowel waar het formele beleidsnotities betreft als waar het (informeel) overleg betreft.

Artikel 6 Taken en bevoegdheden gemeentebestuur

 • 1. Het college vraagt aan de Adviesraad Sociaal Domein advies over beleidsontwikkelingen en verordeningen op het gebied van de Wmo 2015 en de Jeugdwet alvorens besluiten te nemen aangaande die beleidsontwikkelingen dan wel voorstellen aan de gemeenteraad voor te leggen.

 • 2. De gemeente betrekt de Adviesraad tijdig en daar waar mogelijk in een vroeg stadium, te weten: vanaf de eerste ideevorming bij beleidsontwikkeling.

 • 3. Het college reageert binnen zes weken schriftelijk op een (on)gevraagd advies van de Adviesraad Sociaal Domein.

 • 4. Indien het college voornemens is om af te wijken van een (on)gevraagd advies wordt de motivatie ter kennis van de Adviesraad Sociaal Domein gebracht.

 • 5. Indien het college in een voorstel aan de gemeenteraad afwijkt van het gevraagde dan wel ongevraagde advies van de Adviesraad Sociaal Domein, wordt dit bij het voorstel vermeld. Hierbij wordt tevens aangegeven op welke gronden van het advies is afgeweken.

Artikel 7 Vergaderingen

 • 1. De Adviesraad Sociaal Domein vergadert ten minste 6 keer per jaar.

 • 2. De vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein zijn in de regel openbaar tenzij besloten is om één of meerdere onderwerpen in beslotenheid te behandelen. De Adviesraad Sociaal Domein besluit hier in ieder geval toe indien het college met betrekking tot een door hen gevraagd advies daarom heeft verzocht.

 • 3. De vergadering wordt niet gehouden als daarvoor niet tenminste de helft van het aantal leden is opgekomen.

 • 4. De voorzitter bepaalt de orde tijdens de vergadering.

 • 5. Ieder lid kan één stem uitbrengen. Bij staken van stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.

Artikel 8 Ondersteuning, vergoedingen en informatie

 • 1. Het college zorgt ervoor dat de Adviesraad Sociaal Domein betrokken wordt bij de beleidsontwikkeling.

 • 2. Het college stelt een beleidsmedewerker aan als beleidsondersteuner voor de Adviesraad Sociaal Domein.

 • 3. De beleidsondersteuner is het ambtelijk aanspreekpunt voor de Adviesraad Sociaal Domein en adviseert de Adviesraad Sociaal Domein over aan de orde zijnde agendapunten.

 • 4. De Adviesraad Sociaal Domein kan voor het houden van vergaderingen kosteloos gebruik maken van vergaderruimte(n), apparatuur en andere gemeentelijke faciliteiten benodigd voor het naar behoren kunnen functioneren van de Adviesraad Sociaal Domein.

 • 5. Het college stelt voor opleidings-, administratie- en overige kosten, noodzakelijk voor het functioneren van de Adviesraad Sociaal Domein, jaarlijks een budget vast.

 • 6. Jaarlijks voor 1 april stuur de Adviesraad Sociaal Domein een jaarverslag, jaarrekening en begroting aan het college ter goedkeuring toe.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 9 Evaluatie functioneren

De Adviesraad Sociaal Domein toetst ten minste elk derde jaar de resultaten van zijn functioneren aan zijn doelstelling en informeert het gemeentebestuur hierover.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1.

  De huidige door het college benoemde leden van de Adviesraad Sociaal Domein blijven hun rol als lid vervullen bij het in werking treden van de verordening. Lopende adviesaanvragen worden afgewikkeld conform de verordening die op dat moment van kracht is.

 • 2.

  Deze verordening kan aangehaald worden als “Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Steenbergen”.

 • 3.

  Deze verordening treedt per 1 januari 2018 in werking.

Ondertekening

De raad voornoemd,
de griffier de voorzitter
drs. E. P.M. van der Meer R.P. van den Belt, MBA