Educatief Beraad gemeente Terneuzen 2016 – 2020 + Lokale Educatieve Agenda 2016 – 2020

Geldend van 08-12-2016 t/m heden

Intitulé

Educatief Beraad gemeente Terneuzen 2016 – 2020 + Lokale Educatieve Agenda 2016 – 2020

Opzet van dit document

 • 1.

  Wat is het Educatief Beraad?

 • 2.

  Ambitie en visie samenwerkende partners in het Educatief Beraad.

 • 3.

  Afspraken ten aanzien van de samenstelling, onderwerpen, organisatie en frequentie

  van het overleg.

 • 4.

  Lokale Educatieve Agenda 2016 – 2020

Dit document is op 8 december 2016 vastgesteld in het Educatief Beraad van de gemeente Terneuzen.

Artikel 1 Educatief Beraad

De betekenis van de term ‘Educatief Beraad’ is drieledig en vastgesteld in 2012:

 • 1.

  Verzamelnaam voor alle partijen die samenwerken in het kader van de Lokale Educatieve Agenda, de convenantpartners.

 • 2.

  Overkoepelend overleg met alle besturen, dat ten minste één keer per jaar plaatsvindt.

Functie: - Bespreken voortgang LEA - Nieuwe ontwikkelingen op agenda plaatsen - Informatie delen, bijvoorbeeld aan de hand van thema’s - Besluitvorming VS/PO/MBO-overstijgende thema’s

 • 3.

  Alle overleg, niet zijnde het overkoepelend overleg, dat bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen in het kader van de Lokale Educatieve Agenda.

Artikel 2 Visie en ambitie Educatief Beraad

Wij willen alle jeugdigen gezond en veilig op laten groeien, hun talenten ontwikkelen en hen mee laten doen naar vermogen. Wij werken samen om de kansen van kinderen te vergroten op het gebied van het bestrijden van onderwijsachterstanden en voortijdig schoolverlaten, het bevorderen van synergie tussen jeugd- en onderwijsbeleid en het realiseren van toekomstbestendige voorzieningen voor opvang en onderwijs in onze ge- meente en de regio Zeeuws-Vlaanderen. Daarbij streven we naar een hoogwaardige dienstverlening op het gebied van educatie, opvang en zorg aan alle jeugdigen binnen de gemeente Terneuzen.

We hebben de ambitie om de krachten te bundelen en capaciteit, voorzieningen en mid- delen zo efficiënt mogelijk in te zetten. We nemen daarbij onze verantwoordelijkheid ten aanzien van het bereiken van de in gezamenlijkheid geformuleerde doelstellingen. We zijn bereid elkaar over de voortgang, resultaten en verwachtingen te informeren.

Wij voeren het overleg op basis van gelijkwaardigheid en met respect voor elkaars wette- lijke en maatschappelijke opdracht.

Artikel 3 Overleg

Samenstelling

Besturen van instellingen voor voorschoolse educatie, besturen van scholen in de gemeente en de gemeente Terneuzen maken deel uit van het Educatief Beraad. De portefeuillehouder Onderwijs vertegenwoordigd Burgemeester en Wethouders in het Educatief Beraad.

Partijen gaan een inspanningsverplichting aan en zijn bereid capaciteit ter beschikking te stellen voor deelname aan bijeenkomsten van het Educatief Beraad, voor deelname in evt. werkgroepen en incidenteel overleg.

Agenda / onderwerpen

De agenda van het 'Educatief Beraad' wordt enerzijds bepaald door wettelijk voorgeschreven onderwerpen en anderzijds door onderwerpen die in gezamenlijkheid worden vastgesteld. Het niveau waarop het overleg wordt gevoerd is afhankelijk van het onderwerp en is vastge- legd in punt 4: 'Lokale Educatieve Agenda 2016 – 2020’.

Organisatie overkoepelend overleg Educatief Beraad

 • 1.

  Elk bestuur levert één vaste vertegenwoordiger aan het Educatief Beraad. Daarnaast wordt om de continuïteit te waarborgen één vaste vervanger aangewezen.

 • 2.

  Derden kunnen, indien het Educatief Beraad dit wenst, deelnemen aan een overleg.

 • 3.

  Het Educatief Beraad functioneert primair als voortgangsoverleg van de Lokale

  Educatieve Agenda. Hier kunnen nieuwe onderwerpen op de gezamenlijke agenda worden geplaatst en onwikkelingen worden besproken. Er vindt besluitvorming plaats over gemeentebrede onderwerpen, waarbij alle besturen vertegenwoordigd zijn. Waar niet alle besturen een formele stem hebben (bijvoorbeeld bij het OOGO onderwijshuisvesting, wordt dit specifiek benoemd).

 • 4.

  Het Beraad kan zelfstandige beslissingen nemen, maar in de meeste gevallen zal het gaan om besluitvorming ter advisering in de richting van het college van Burgemeester en Wethouders en de besturen.

 • 5.

  Onderwerpen die specifiek van belang voor een gedeelte van het Educatief Beraad worden besproken in de daartoe ingerichte specifieke overlegvormen. Hier kan dan ook de besluitvorming plaatsvinden. Indien relevant vindt hierover terugkoppeling plaats naar het overkoepelend Educatief Beraad.

 • 6.

  De portefeuillehouder onderwijs fungeert als voorzitter van het Educatief Beraad.

 • 7.

  Het secretariaat van het Educatief Beraad wordt uitgevoerd door de gemeente. Dit houdt in dat de gemeente zorg draagt voor de uitnodigingen en de verslaglegging.

 • 8.

  Eventuele onderwerpen kunnen tot uiterlijk twee weken voorafgaand aan de datum van het overleg worden voorgedragen aan het secretariaat.

 • 9.

  Het Educatief Beraad komt ten minste jaarlijks bijeen. Op verzoek van de deelnemers of naar aanleiding van een specifiek thema kan het Educatief Beraad tussentijds bij elkaar komen.

 • 10.

  Op basis van evaluatie of nieuwe ontwikkelingen kan de Lokale Educatieve Agenda 2016 – 2020 door het Educatief Beraad worden bijgesteld.

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling