Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Edam-Volendam 2017

Geldend van 02-12-2017 t/m heden

Intitulé

Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Edam-Volendam 2017

De raad van de gemeente Edam-Volendam;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 september 2017;

gelet op artikel 8b van de Participatiewet, artikel 35, aanhef en onderdeel b, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, en artikel 35, aanhef en onderdeel b, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

B e s l u i t :

vast te stellen de navolgende:

Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Edam-Volendam 2017

Artikel 1. Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);

 • b.

  uitkering: bijstand op grond van de Participatiewet of het Bbz 2004, alsmede een uitkering op grond van de IOAW en de IOAZ.

Artikel 2. Fraudepreventie

 • 1. Het college zorgt voor een rechtmatige en doelmatige uitvoering van de wet, waaronder de bestrijding van fraude alsook van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet.

 • 2. Het college geeft informatie over de rechten en plichten die aan het ontvangen van een uitkering zijn verbonden alsmede over de consequenties van fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik middels de website, lokale media, brochures en correspondentie.

 • 3. Ter controle van de aanvraag voert het college bestandsvergelijkingen uit waarbij actuele gegevens worden gecontroleerd.

Artikel 3. Controle

 • 1. Het college doet stelselmatig onderzoek naar de rechtmatigheid van de uitkering en kan daarbij gebruik maken van huisbezoeken, bestandsvergelijkingen en samenloopsignalen die daaruit voortkomen. Daarnaast onderzoekt het college overige signalen en tips die mogelijk relevant zijn voor het recht op een uitkering.

 • 2. Het college doet onderzoek bij beëindiging van de uitkering en neemt op basis daarvan een besluit met betrekking tot de tussen het college en de belanghebbende resterende verplichtingen en de afhandeling daarvan.

Artikel 4. Opleggen bestuurlijke boete / aangifte bij het Openbaar Ministerie

Indien belanghebbende onjuiste, onvolledige of in het geheel geen inlichtingen verstrekt die van invloed zijn of kunnen zijn op het recht op uitkering, legt het college aan belanghebbende een bestuurlijke boete op dan wel doet het college aangifte bij het Openbaar Ministerie conform hetgeen hierover bij wet is bepaald, onverminderd de terugvordering van (een deel van) de uitkering.

Artikel 5. Intrekken oude verordeningen

De volgende verordeningen worden ingetrokken:

 • 1.

  Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Edam-Volendam;

 • 2.

  Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Zeevang.

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Edam-Volendam 2017.

Ondertekening

Aldus besloten door de gemeenteraad van Edam-Volendam in zijn openbare vergadering d.d. 16 november 2017,
mr. M. van Essen,
de griffier,
L.J. Sievers,
de voorzitter.