Regeling vervallen per 18-01-2018

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent nadere regels asbestverwijdering Asbestregeling 2017

Geldend van 16-11-2017 t/m 17-01-2018

Intitulé

Asbestregeling 2017

Het college van de gemeente Lelystad,

gelet op artikel 13 van de Asbestverordening 2017

B E S L U I T:

de navolgende nadere regels vast te stellen

Nadere Regels Stimuleringslening Asbestverwijdering Gemeente Lelystad 2017

Artikel 1 Begrippen

 • 1. Onder verordening in deze regeling wordt de Asbestverordening 2017 verstaan.

 • 2. Definities opgenomen in artikel 1 van de verordening zijn onverkort van toepassing op deze regeling en zijn met een hoofdletter geschreven.

Artikel 2 Aangewezen categorie

 • 1. Gelet op artikel 1 onder b van de Asbestverordening 2017 is als categorie aangewezen een particuliere woningeigenaar die maximaal twee Woningen in eigendom heeft en waarbij de particuliere woningeigenaar één van beide Woningen zelf bewoont en de andere Woning :

  • a.

   gelegen is in de gemeente Lelystad, en

  • b.

   leeg staat in afwachting van verkoop, of;

  • c.

   leeg staat na aankoop, of;

  • d.

   wordt verhuurd met een vergunning ingevolge de Leegstandswet, of;

  • e.

   gehuurd dan wel in bruikleen gebruikt wordt door een bloedverwant in eerste of tweede graad van de eigenaar.

Artikel 3 Duurzaamheidsmaatregelen

Tot de Duurzaamheidsmaatregelen zoals bedoeld in de verordening en in deze regeling, worden gerekend maatregelen, technieken en voorzieningen ten behoeve van:

 • a.

  energiebesparing, binnenklimaat en warmteterugwinning,

 • b.

  waterbesparing,

 • c.

  duurzame opwekking van energie,

 • d.

  biodiversiteit,

en zijn opgesomd en omschreven in de Lijst van maatregelen, technieken en voorzieningen, behorende bij deze regeling.

Artikel 4 Stimulering Duurzaamheidsmaatregelen

Gereserveerd

Artikel 5 Aanvraag

 • 1. Voor het indienen van een aanvraag moet gebruik gemaakt worden van een door de SVn vastgestelde aanvraagformulier Stimuleringslening.

 • 2. Bij de aanvraag legt de Aanvrager in ieder geval de volgende gegevens over:

  • a.

   een omschrijving van de te treffen Stimuleringsmaatregelen;

  • b.

   indien van toepassing de te treffen Duurzaamheidsmaatregelen vergezeld van bewijsstukken waarmee wordt aangetoond dat deze aan de gestelde eisen en voorwaarden voldoet zoals bedoeld in artikel 3 en/of 4;

  • c.

   de Werkelijke kosten van het treffen van de Stimuleringsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave onderbouwd met bewijsstukken;

  • d.

   een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 6 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1. Het College bevestigt de ontvangst van een aanvraag binnen twee weken.

 • 2. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het College voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het College Aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van maximaal vier weken aan te vullen.

 • 3. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn volledig is aangevuld, laat het College de aanvraag buiten behandeling.

 • 4. Het College handelt complete aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5. Het College neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een besluit mee aan Aanvrager.

 • 6. De Stimuleringslening Asbestverwijdering wordt aangegaan door middel van een overeenkomst met de SVn, conform de door de SVn opgestelde procedure, productspecificaties en uitvoeringsregels.

 • 7. Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de Aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 7 Afwijzen aanvraag

Onverminderd het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de verordening wordt een aanvraag in ieder geval afgewezen indien:

 • a.

  de omgevingsvergunning, voor zover deze is vereist, niet is of zal worden verleend;

 • b.

  er een besluit tot aanschrijving, op grond van de Woningwet is uitgevaardigd voor de Woning en deze ook in het kadaster staat ingeschreven;

 • c.

  er geen positief kredietadvies is afgegeven door de SVn;

 • d.

  er beslag ligt op de Woning.

Artikel 8 Verplichtingen

 • 1. De werkzaamheden dienen doelmatig te worden uitgevoerd.

 • 2. Zodra aannemelijk is dat:

  • a.

   de activiteiten, waarvoor de Stimuleringslening Asbestverwijdering is verstrekt, niet of niet geheel zullen worden verricht, of

  • b.

   niet of niet geheel aan de verplichtingen die aan de beschikking tot toewijzing van de Stimuleringslening Asbestverwijdering zijn verbonden zal worden voldaan

  doet de Aanvrager hiervan onverwijld schriftelijk melding aan het College.

 • 3. Binnen 2 jaar na de toewijzing van de Stimuleringslening, doch uiterlijk 31 december 2023, dienen de activiteiten, waarvoor de Stimuleringslening Asbestverwijdering is verstrekt, te zijn afgerond en gedeclareerd bij SVn.

Artikel 9 Hardheidsclausule

 • 1. Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze nadere regels naar het oordeel van het College zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het College afwijken van het bepaalde in deze nadere regels.

 • 2. Toepassing van het vorige lid wordt gemotiveerd in de toewijzingsbeschikking.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1. Deze nadere regels treden in werking gelijktijdig met de inwerkingtreding van de verordening.

 • 2. Met de inwerkingtreding van deze nadere regels, treden de Nadere Regels Stimuleringslening Asbestverwijdering Gemeente Lelystad 2016 buiten werking

Artikel 11 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als ‘Asbestregeling 2017’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld te Lelystad op 27 juni 2017.
Het college van de gemeente Lelystad,
de secretaris,
de burgemeester,

Bijlage

Lijst van maatregelen, technieken en voorzieningen zoals bedoeld in artikel 3 van de Nadere Regels Stimuleringslening Asbestverwijdering Gemeente Lelystad 2017

Energiebesparing, binnenklimaat en warmteterugwinning

 • 1)

  Energiebesparing door isolatie

  • a)

   Kierdichting

  • b)

   Dakisolatie met een R-waarde, die groter is dan 3,50 m2.K/W;

  • c)

   Vloerisolatie met een R-waarde, die groter is dan of gelijk aan 3,50 m2.K/W;

  • d)

   Gevelisolatie met een R-waarde, die groter is dan of gelijk aan 3,50 m2.K/W

  • e)

   Spouwmuurisolatie met een R-waarde, die groter is dan of gelijk aan 1,3 m2.K/W;

  • f)

   Isolerende beglazing (met Ugl-waarde die kleiner is dan 1,3 W/m2.K);

  • g)

   Isolerende buitendeuren (met een U-waarde die kleiner of gelijk is aan 2,0 W/m2.K);

  • h)

   Draaiend raam met thermische onderbreking, die samen met de beglazing een Uw- waarde (Uraam) heeft, die kleiner is dan of gelijk aan 1,7 W/m2.K;

  • i)

   Geïsoleerde buitendeur met een U-waarde die kleiner of gelijk is aan 2,0 W/m2.K;

  • j)

   Deuren, ramen en kozijnen van duurzaam geproduceerd hout (FSC keurmerk), van kunststof of van aluminium in combinatie met

   isolerende beglazing en/of isolerende buitendeuren;

  • k)

   Leidingisolatie verwarmingssysteem.

 • 2)

  Energiebesparing bij ruimteverwarming en/of het verwarmen van tapwater

  • a)

   Warmtepompen:

   • i.

    warmtepompboiler voor het verwarmen van tapwater, bestaande uit een warmtepomp en een warmteopslagvat;

   • ii.

    elektrische warmtepomp voor ruimteverwarming, in combinatie met b);

   • iii.

    gaswarmtepomp voor ruimteverwarming, in combinatie met b).

  • b)

   Lage temperatuur centraal verwarmingssysteem (LTV-systeem) waarvan de ontwerp aanvoertemperatuur (Taanvoer) maximaal 55° C bedraagt;

  • c)

   Microwarmtekracht systemen;

  • d)

   HR-(combi)ketel;

  • e)

   Thermostatische mengkraan voor de douche of bad.

 • 3)

  Warmteterugwinning

  • a)

   Installatie voor het terugwinnen van warmte uit ruimteventilatielucht, inclusief het daarbij behorende kanaalwerk en de luchtbehandelingskast, met een energetisch rendement van ten minste 80%;

  • b)

   Installatietechnische aanpassingen om warmte uit douchewater terug te winnen.

 • 4)

  Binnenklimaat

  • a)

   Ventilatie door een vraaggestuurd ventilatiesysteem met CO2- of vochtsensoren;

  • b)

   Zelfregulerende ventilatieroosters.

 • 5)

  Energiezuinige verlichting (energielabel A). Hieronder wordt verstaan het toepassen van:

  • a)

   (armaturen voor het gebruik van) spaarlampen;

  • b)

   (armaturen voor het gebruik van) LED lampen;

  • c)

   Hoog frequent (HF) verlichting;

  • d)

   Daglicht gestuurde verlichting;

  • e)

   Schakeling van verlichting door aanwezigheidsdetectie.

 • 6)

  Energiezuinige gelijkstroom pompen en ventilatoren (energielabel A).

Waterbesparing

 • 1)

  Waterbesparend toilet met maximaal 6 liter spoelbak met spoelonderbreker;

 • 2)

  Voorziening voor de opvang en gebruik van hemelwater voor toiletspoeling en/of de wasmachine;

 • 3)

  Waterdoorlatende verharding op het erf bij vervanging van gesloten verharding;

 • 4)

  Regenton met aansluiting op de regenpijp.

Duurzame opwekking van energie

 • 1)

  Zonnepanelen met fotovoltaïsche zonnecellen en de daarbij behorende spanningsomvormer(s);

 • 2)

  Kachel of ketel voor verbranding van houtpellets voor het verwarmen van CV-water, niet zijnde een open haard;

 • 3)

  Zonneboiler voor het verwarmen van tapwater met behulp van zonlicht, bestaande uit één of meerdere zonnecollectoren, eventueel een pomp en een warmteopslagvat;

 • 4)

  Combi-zonneboiler voor het verwarmen van tapwater en voor ruimteverwarming met behulp van zonlicht, bestaande uit één of meerdere zonnecollectoren, een pomp en een warmteopslagvat met een geïntegreerde CV-brander.

Biodiversiteit

 • 1)

  Vegetatiedak; dak waarop een laag substraat wordt gelegd, met daarop tenminste een begroeiing van vetplanten, kruiden (sedum), grassen, etc.

 • 2)

  Nestgelegenheid voor dieren (vleermuizen, vogels etc.). Hieronder vallen:

  • a)

   Vogelvide onder schuin dak;

  • b)

   Dakpannen of nestkasten voor gierzwaluw/huismus, mits de dakhelling en de zonoriëntatie voldoet (zie http://www.gierzwaluwbescherming.nl);

  • c)

   Ingemetselde neststenen voor vogels;

  • d)

   Ingemetselde vleermuisverblijven, al dan niet met doorgang naar de spouw.