Regeling vervallen per 18-01-2018

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent asbestverwijdering Asbestverordening 2017

Geldend van 16-11-2017 t/m 17-01-2018

Intitulé

Asbestverordening 2017

De raad van de gemeente Lelystad,

op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 27 juni 2017;

B E S L U I T:

 • 1.

  de Verordening Stimuleringslening Asbestverwijdering Gemeente Lelystad 2017 vast te stellen waarin

  • A.

   het college de mogelijkheid geboden wordt bij de toewijzing van een Stimuleringslening Asbestverwijdering rentekorting toe te kennen indien meer dan 10% van de leensom geïnvesteerd wordt in duurzaamheidsmaatregelen;

  • B.

   enkele wijzigingen ten opzichte van de Verordening Stimuleringslening Asbestverwijdering Gemeente Lelystad 2016 doorgevoerd zijn;

 • 2.

  de Verordening Stimuleringslening Asbestverwijdering Gemeente Lelystad 2017 van kracht te laten worden op de dag na publicatie, onder gelijktijdige intrekking van de Verordening Stimuleringslening Asbestverwijdering Gemeente Lelystad 2016;

 • 3.

  de kosten als gevolg van het verstrekken van Stimuleringsleningen Asbestverwijdering te dekken uit de hiervoor begrote middelen;

 • 4.

  in verband met de extra kosten van rentekorting, de mogelijkheid van toekenning van rentekorting te bespreken in een separaat voorstel bij de begroting 2018.

 • 5.

  als uitgangspunt vast te stellen dat meedoen voor iedereen mogelijk moet worden gemaakt. Vervolgens daartoe:

  • A.

   Het college op te dragen om uiterlijk december 2017 een faciliteit te ontwikkelen waardoor het voor iedere particuliere huiseigenaar met een asbestdak mogelijk wordt om deel te nemen aan collectieve saneringsprojecten, waarbij het uitgangspunt is dat de kosten uiteindelijk wel door de huiseigenaar worden gedragen.

  • B.

   Van het college ook een inschatting van de financiële risico’s voor de gemeente tegemoet te zien, zo nodig vergezeld van een voorstel voor het instellen van een risicovoorziening in de begroting, en/of een voorstel voor toepassing van een kleine extra rente opslag voor asbestleningen, en/of andere manieren om de risico’s te dekken.

Verordening Stimuleringslening Asbestverwijdering Gemeente Lelystad 2017

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  woning: woonruimte, die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning en een eventueel bij deze woonruimte behorend bijgebouw of aanbouw, mits dit bijgebouw of deze aanbouw op niet bedrijfsmatige wijze in gebruik is;

 • b.

  aanvrager: een particuliere woningeigenaar, die een aanvraag voor een Stimuleringslening Asbestverwijdering doet, die

  • o

   tevens bewoner is, of

  • o

   een particuliere eigenaar die binnen een door het college bij nadere regel aangewezen categorie valt;

  Bij twee of meer eigenaren gelden de gezamenlijke eigenaren als aanvrager;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad;

 • d.

  Stimuleringslening Asbestverwijdering: een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan een aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten;

 • e.

  stimuleringsmaatregelen: onderhoudsmaatregelen bestaande uit het verwijderen of vervangen van een asbestdak;

 • f.

  duurzaamheidsmaatregelen: door het college bij nadere regel aangewezen energiebesparende en duurzame maatregelen en voorzieningen.

 • g.

  werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van stimuleringsmaatregelen en duurzaamheidsmaatregelen, eventueel vermeerderd met de kosten van een bouwkundig advies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Stimuleringslening Asbestverwijdering en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van deze stimuleringsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten;

 • h.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, gevestigd te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647;

 • i.

  revolverend fonds: fonds waaruit de gemeente Stimuleringsleningen Asbestverwijdering kan toewijzen en waarin de rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort.

Artikel 2 Beleidsdoel

Het beschikbaar stellen van Stimuleringsleningen Asbestverwijdering heeft als doel

 • 1.

  het voor de aanvrager mogelijk te maken tijdig te voldoen aan het verbod “asbesthoudend materiaal voorhanden te hebben toegepast als dakbedekking” (Artikel 10, ontwerpbesluit houdende wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005) dat naar verwachting op 1 januari 2024 ingaat;

 • 2.

  Het stimuleren van het treffen van duurzaamheidsmaatregelen gelijktijdig met het vervangen van asbesthoudende dakbedekking.

Artikel 3 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op woningen, gelegen in de gemeente Lelystad.

Artikel 4 Revolverend fonds

 • 1. Er is een revolverend fonds ingesteld waaruit met inachtneming van het bepaalde in deze verordening Stimuleringsleningen Asbestverwijdering kunnen worden toegewezen.

 • 2. Het revolverend fonds is ondergebracht bij SVn.

 • 3. Uit het revolverend fonds kunnen slechts leningen worden toegewezen, voor zover de in dit fonds aanwezige middelen daarvoor toereikend zijn.

 • 4. Het college stelt het budget vast, dat beschikbaar is voor het verstrekken van Stimuleringsleningen Asbestverwijdering, en maakt dit op de gebruikelijke wijze bekend.

Artikel 5 Bevoegdheid college

Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Stimuleringslening Asbestverwijdering toe te wijzen. Het college kan aan een toewijzingsbesluit nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 6 Aanvraag en procedure

Een aanvraag voor een Stimuleringslening Asbestverwijdering wordt schriftelijk bij het college ingediend.

Artikel 7 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 • a.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • b.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • c.

  de aanvraag bij hem wordt ingediend ná het treffen van de stimuleringsmaatregelen;

 • d.

  de aanvrager ouder is 75 jaar, of, bij twee of meer eigenaren, alle eigenaren ouder zijn dan 75 jaar, en de totale financiering van de woning (de bestaande hypotheek + de stimuleringslening asbestverwijdering) meer dan 90% van de WOZ-waarde van de woning bedraagt;

 • e.

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

Artikel 8 Te financieren maatregelen

 • 1. De verbetering van de woning omvat minimaal de verwijdering of vervanging van een asbestdak waarbij de werkelijke kosten van de verwijdering of vervanging van het asbestdak ten minste 80% van de leensom bedragen.

 • 2. Onder verwijdering of vervanging van het asbestdak valt tevens de eventuele vervanging van het dakbeschot en de daarbij behorende constructie en isolatie, en eventuele verwijdering van asbesttoepassingen elders aan de buitenkant van de woning inclusief de hieruit voortvloeiende vervang- en herstelwerkzaamheden.

 • 3. Indien tenminste 20% van de leensom geïnvesteerd wordt in duurzaamheidsmaatregelen bedraagt het in lid 1 opgenomen percentage 67%.

Artikel 9 Krediettoets, verstrekken en beheer Stimuleringslening Asbestverwijdering

 • 1. De toewijzing van een Stimuleringslening Asbestverwijdering geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 2. SVn verstrekt en beheert een toegewezen Stimuleringslening Asbestverwijdering.

Artikel 10 Voorwaarden SVn

Op Stimuleringsleningen Asbestverwijdering zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, de ‘Productspecificaties (Gemeentelijke) Stimuleringslening’, ‘Procedures Stimuleringslening’, ‘Uitvoeringsregels (Gemeentelijke) Stimuleringslening’, ‘Productspecificaties Bouwkrediet’ en ‘Toelichting op een Stimuleringslening’, zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Lelystad en SVn danwel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

Artikel 11 Kenmerken en voorwaarden Stimuleringslening Asbestverwijdering

 • 1. De leensom van de Stimuleringslening Asbestverwijdering zal nooit hoger zijn dan het bedrag dat door het college is aanvaard als werkelijke kosten.

 • 2. De leensom van de Stimuleringslening Asbestverwijdering bedraagt minimaal € 2.500 en kan nooit meer bedragen dan € 25.000.

 • 3. Indien de leensom van de Stimuleringslening Asbestverwijdering € 15.000 of minder bedraagt wordt een onderhandse akte opgemaakt. Indien het sluiten van een onderhandse akte niet mogelijk is wordt een hypothecaire akte opgemaakt.

 • 4. Indien de leensom van de Stimuleringslening Asbestverwijdering meer dan € 15.000 bedraagt wordt een hypothecaire akte opgemaakt.

 • 5. Indien de leensom van de Stimuleringslening Asbestverwijdering € 7.500 of minder bedraagt is de looptijd van deze lening maximaal 10 jaar.

 • 6. Indien de leensom van de Stimuleringslening Asbestverwijdering meer dan € 7.500 bedraagt is de looptijd van deze lening maximaal 15 jaar.

 • 7. De hoogte van het rentepercentage van de Stimuleringslening Asbestverwijdering wordt vastgesteld aan de hand van de SVn rentetarieven, te raadplegen op de website van de SVn.

 • 8. In aanvulling op het gestelde in lid 7 kan het college nadere regels vaststellen op basis waarvan een korting op het rentepercentage kan worden toegekend indien meer dan 10% van de leensom geïnvesteerd wordt in duurzaamheidsmaatregelen uit door het college aan te wijzen categorieën.

 • 9. Indien door bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van lid 5 of 6 van dit artikel naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college hiervan afwijken, met dien verstande dat de looptijd van de Stimuleringslening Asbestverwijdering nimmer langer zal zijn dan 30 jaar.

Artikel 12 Bouwkrediet

Een Stimuleringslening Asbestverwijdering komt via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen, die verband houden met de door het college toegekende werkelijke kosten.

Artikel 13 Nadere regels

Naast de reeds eerder in deze verordening opgenomen mogelijkheden voor het college om nadere regels te stellen, kan het college tevens nadere regels stellen ten aanzien van:

 • a.

  de uitvoering van deze verordening;

 • b.

  de wijze van indienen, het bijvoegen van gegevens en de wijze van afhandelen van de aanvraag;

 • c.

  welke categorieën particulieren eigenaren er zijn, alsmede wanneer een particuliere eigenaar valt onder een aangewezen categorie.

Artikel 14 Hardheidsclausule

 • 1. Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

 • 2. Toepassing van het vorige lid wordt gemotiveerd in de toewijzingsbeschikking.

Artikel 15 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die waarop deze op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt.

 • 2. Met de inwerkingtreding van deze verordening, treedt de Verordening Stimuleringslening Asbestverwijdering Gemeente Lelystad 2016 buiten werking.

Artikel 16 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Asbestverordening 2017”.

Ondertekening

Lelystad, 3 oktober 2017.
De raad van de gemeente Lelystad,
de griffier,
de voorzitter,