Regeling vervallen per 01-01-2016

Parkeerverordening 2007

Geldend van 24-05-2007 t/m 31-12-2015

Intitulé

Parkeerverordening 2007

De Raad van de Gemeente Enschede gelezen het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders van 24 april 2007,

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2 van de wegenverkeerswet 1994

b e s l u i t

vast te stellen

Parkeerverordening 2007

Afdeling I: definities en begripsomschrijving

Artikel A: Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  het RVV 1990: het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens van 26 juli 1990, Stbl. 459;

 • b.

  voertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990;

 • c.

  parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen danwel het onmiddellijk laden of lossen van goederen, op binnen de gemeente gelegen, voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan nietingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;

 • d.

  houder: degene die naar de omstandigheden als houder van een voertuig moet worden beschouwd, met dien verstande dat voor een motorvoertuig dat is ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 aangehouden register van opgegeven kentekens als houder wordt aangemerkt degene op wiens naam het voor het motorvoertuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het register was ingeschreven;

 • e.

  parkeerapparatuur: parkeermeters, parkeerautomaten met inbegrip van verzamelparkeermeters, centrale computer en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan;

 • f.

  parkeerapparatuurplaats: een parkeerplaats behorende bij parkeerapparatuur;

 • g.

  centrale computer: computer van bedrijven waarmee de Gemeente Enschede een overeenkomst heeft gesloten, bestemd voor de registratie van parkeerbewegingen in het kader van het verlenen van diensten op het gebied van betaald parkeren met gebruik van een telefoon;

 • h.

  belanghebbendenplaats: een parkeerplaats die:

  • a.

   is aangeduid met bord E 9 uit bijlage I van het RVV 1990, of

  • b.

   gelegen is binnen een zone aangeduid met bord E 9 uit bijlage I van het RVV 1990 met het opschrift ‘zone’, voorzover deze plaats niet is uitgezonderd;

 • i.

  vergunning: een door het College van Burgemeester en Wethouders verleende vergunning krachtens welke het is toegestaan een voertuig te parkeren op daartoe aangewezen parkeerapparatuur- of belanghebbendenplaatsen;

 • j.

  vergunninghouder: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie een vergunning is verleend;

 • k.

  bewonersvergunning: een vergunning zoals bedoeld is in Afdeling II, artikel C van de Parkeerverordening;

 • l.

  zakelijke vergunning: een vergunning zoals bedoeld is in Afdeling II, artikel D van de Parkeerverordening;

 • m.

  bezoekersvergunning: een vergunning zoals bedoeld is in Afdeling II artikel C en D, krachtens welke het een bezoeker van bewoners of een bedrijf van gebied B, als bedoeld in de tarieventabel, is toegestaan een voertuig te parkeren op daartoe aangewezen parkeerapparatuur of belanghebbendenplaatsen;

 • n.

  passe-partoutvergunning: een vergunning zoals bedoeld is in Afdeling II artikel E lid 1 met welke het is toegestaan te parkeren op alle parkeerapparatuur of belanghebbendenplaatsen;

 • o.

  nutsvergunning: een vergunning zoals bedoeld in afdeling II artikel E lid 2 met welke het is toegestaan te parkeren op alle parkeerapparatuur of belanghebbendenplaatsen;

 • p.

  overheidsvergunning: een vergunning zoals bedoeld in afdeling II artikel E lid 3 met welke het is toegestaan op maandag tot en met vrijdag te parkeren op alle parkeerapparatuur of belanghebbendenplaatsen;

 • q.

  gehandicapten parkeervergunning: een vergunning zoals bedoeld in afdeling II artikel E lid 4 met welke het is toegestaan zonder te betalen te parkeren op parkeerapparatuurplaatsen;

 • r.

  zone: een gebied binnen een vergunningentariefgebied, waar met een verleende vergunning op een parkeerapparatuur- en/of belanghebbendenplaats mag worden geparkeerd zoals aangegeven op de kaart, welke als bijlage 1 in deze verordening is opgenomen;

 • s.

  subzone: één of meerdere parkeerplaatsen binnen een zone zijnde een straatgedeelte, waar vergunningparkeren geldt.

 • t.

  krasvergunning: een vergunning zoals bedoeld is in Afdeling II artikel C lid 4, krachtens welke het een bezoeker van bewoners van gebied B als bedoeld in de tarieventabel, is toegestaan een voertuig te parkeren op daartoe aangewezen parkeerapparatuur of belanghebbendenplaatsen;

Afdeling II: parkeervergunningen

Artikel B parkeervergunningen; algemeen

 • 1. Burgemeester en Wethouders kunnen aan een vergunning voorschriften en beperkingen verbinden. Deze voorschriften en beperkingen strekken tot bescherming van het belang van een goede verdeling van de beschikbare parkeerruimte.

 • 2. Een vergunning wordt ten hoogste voor één kalenderjaar verleend.

  De vergunning bevat in ieder geval de volgende gegevens:

  • a.

   de periode waarvoor de vergunning geldt;

  • b.

   het gebied waarvoor de vergunning geldt;

  • c.

   de naam en/of het adres van de vergunninghouder of het kenteken van het motorvoertuig waarvoor de vergunning is verleend, met uitzondering van de krasvergunning;

 • 3. Burgemeester en Wethouders stellen in een “Besluit Uitgifte Vergunningen” het beleid vast op grond waarvan zij vergunningen verleent.

 • 4. Burgemeester en Wethouders kunnen, ter uitvoering van het in lid 2 bepaalde:

  • a

   algemene vergunningvoorwaarden vaststellen;

  • b

   de tijdstippen vaststellen waarop per soort vergunning, het parkeren is toegestaan;

  • c

   het maximum aantal uit te geven vergunningen naar soort per zone vaststellen;

  • d

   de regels met betrekking tot de beslistermijnen, over het al dan niet verlenen van vergunningen, vaststellen;

  • e

   de aanvraag op een wachtlijst plaatsen als op het moment van het aanvragen het maximaal aantal te verlenen vergunningen voor de betreffende zone is bereikt.

 • 5. Burgemeester en Wethouders kunnen in bijzondere gevallen een vergunning verlenen aan eigenaren of houders van een motorvoertuig die niet voldoen aan de in deze verordening genoemde criteria.

 • 6. Met een enkele krasvergunning kan voor maximaal twee uur worden geparkeerd. Er mogen aaneensluitend maximaal twee krasvergunningen worden gebruikt, waarmee dan maximaal vier uur geparkeerd kan worden.

Artikel C: vergunningen voor bewoners

 • 1 Burgemeester en Wethouders kunnen op een daartoe strekkende aanvraag aan een bewoner een vergunning verlenen voor het parkeren op een parkeerapparatuur- of belanghebbendenplaats gelegen in de zone waar de belanghebbende woont.

 • 2 Indien en zolang het maximale door Burgemeester en Wethouders vastgestelde aantal vergunningen in een zone, gelegen in het B-gebied, niet is overschreden, kunnen Burgemeester en Wethouders op aanvraag van een bewoner, een bezoekersvergunning voor de desbetreffende zone verstrekken.

 • 3 Burgemeester en Wethouders kunnen in bijzondere gevallen een vergunning voor een belanghebbendenplaats verlenen aan eigenaren of houders van een voertuig die niet voldoen aan de in het eerste lid genoemde voorwaarde.

 • 4 Burgemeester en Wethouders kunnen, op aanvraag van de bewoner binnen gebied B, per adres ten behoeve van het parkeren van bezoekers, meerdere krasvergunningen verlenen, waarmee voor een periode van maximaal 4 uur aaneengesloten geparkeerd kan worden. Het maximaal aantal uit te geven krasvergunningen wordt, bij openbaar te maken besluit, vastgesteld door het College van Burgermeester en Wethouders.

Artikel D: vergunningen voor zakelijke belanghebbenden

 • 1. Burgemeester en Wethouders kunnen op een daartoe strekkende aanvraag een vergunning verlenen voor het parkeren in twee zones: aan de eigenaar of houder van een voertuig, als deze een beroep of bedrijf uitoefent in een pand gelegen in een zone waar door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn, en aantoont dat het in het belang van zijn beroeps- of bedrijfsuitoefening noodzakelijk is in de desbetreffende zone een voertuig te parkeren. De vergunning voor de A-zone is tevens geldig in een door de aanvrager te kiezen, aangrenzende B-zone. De vergunning voor een B-zone is tevens geldig in een door de aanvrager te kiezen, aangrenzende B-zone.

 • 2. Indien en zolang het maximale door Burgemeester en Wethouders vastgestelde aantal vergunningen in een zone, gelegen in het B-gebied, niet is overschreden, kunnen Burgemeester en Wethouders op aanvraag van degene die een beroep of bedrijf uitoefent in een pand gelegen in het B-gebied, en die aantoont dat het in het belang van diens bedrijfsuitvoering noodzakelijk is bezoekers te kunnen ontvangen, één bezoekersvergunning per adres verlenen.

Artikel E: overige vergunningen

 • 1. Burgemeester en Wethouders kunnen op aanvraag aan de eigenaar of houder van een voertuig, een passe-partoutvergunning verlenen;

 • 2. Burgemeester en Wethouders kunnen voertuigen van netwerkbedrijven (gas, water, elektriciteit, telefonie en kabel), lokale en regionale omroepen en daarmee vergelijkbare organisaties werkzaam voor het algemene nut waarmee structureel en regelmatig in het betaald parkeergebied werkzaamheden worden uitgevoerd, een nutsvergunning verlenen;

 • 3. Burgemeester en Wethouders kunnen aan voertuigen van de Gemeente Enschede zonder nadere voorwaarden en aan voertuigen van medewerkers van de gemeente waarmee structureel en regelmatig in het betaald parkeergebied werkzaamheden voor de Gemeente Enschede worden uitgevoerd, een overheidsvergunning verlenen;

 • 4. Burgemeester en Wethouders kunnen op aanvraag van houders van een geldige Gehandicaptenparkeerkaart, een vergunning verlenen.

Artikel F: intrekking of wijziging vergunning

 • 1. Burgemeester en Wethouders kunnen een vergunning intrekken of wijzigen:

  • 1.

   op verzoek van de vergunninghouder;

  • 2.

   wanneer de vergunninghouder het gebied waarvoor de vergunning is verleend, metterwoon verlaat of het daar uitgeoefende beroep of bedrijf beëindigd;

  • 3.

   wanneer er zich een wijziging voordoet in één van de omstandigheden die relevant waren voor het verlenen van de vergunning;

  • 4.

   wanneer voor het betreffende gebied het stelsel van vergunningen komt te vervallen;

  • 5.

   wanneer de vergunninghouder handelt in strijd met de aan de vergunning verbonden voorschriften;

  • 6.

   wanneer blijkt dat bij de aanvraag van de vergunning onjuiste gegevens zijn verstrekt;

  • 7.

   om redenen van openbaar belang.

Afdeling III verbodsbepalingen

Artikel G verkeerd gebruik

 • 1. Het is verboden enig voorwerp zijnde anders dan een voertuig, te plaatsen of te laten staan:

  • a.

   op een parkeerapparatuurplaats;

  • b.

   op een belanghebbendenplaats.

 • 2. Het is verboden een fiets, een bromfiets, of enig ander voorwerp op zodanige wijze tegen of bij parkeerapparatuur te plaatsen of te laten staan, dat daardoor een normaal gebruik ervan wordt belemmerd of verhinderd.

 • 3. Burgemeester en Wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel.

Artikel H wijze van betalen

Het is verboden parkeerapparatuur op andere wijze of met andere middelen dan wel met andere munten dan die welke in de kennisgeving op of bij de parkeerapparatuur staan aangegeven, in werking te stellen.

Artikel I parkeren met vergunning

 • 1. Het is verboden gedurende de tijden waarop het parkeren op een belanghebbendenplaats slechts aan vergunninghouders is toegestaan aldaar een voertuig te parkeren, danwel geparkeerd te houden;

  • a.

   zonder vergunning;

  • b.

   zonder dat het voertuig duidelijk zichtbaar is voorzien van een vergunning;

  • c.

   in strijd met de aan een vergunning verbonden voorschriften en beperkingen.

 • 2. Burgemeester en Wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel.

Afdeling IV strafbepalingen

Artikel J strafmaat

Overtreding van hetgeen in afdeling III van deze verordening is bepaald, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden, of een geldboete van de eerste categorie.

Artikel K opsporing

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening en met de opsporing van overtredingen van deze verordening, zijn behalve de in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering genoemde opsporingsambtenaren, de door het College van Burgemeester en Wethouders aangewezen personen belast.

Afdeling V slot- en overgangsbepalingen

Artikel L hardheidsclausule

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd, in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar zijn oordeel leidt tot onaanvaardbare gevolgen voor de betrokkene(n), ten gunste van de aanvrager af te wijken.

Artikel M inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1. De parkeerverordening 2004, vastgesteld bij Raadsbesluit van 11 mei 2004 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid van dit artikel vastgestelde datum van inwerkingtreding met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de omstandigheden die zich hebben voorgedaan voordat deze verordening in werking treedt.

 • 2. De op grond van de Parkeerverordening 2004 door Burgemeester en Wethouders genomen aanwijzings- en uitgiftebesluiten worden geacht mede op grond van deze verordening te berusten en blijven dus van kracht.

 • 3. De verordening treedt in werking op 1 juni 2007.

 • 4. Deze verordening kan worden aangehaald als: Parkeerverordening 2007.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 mei 2007

De voorzitter, De griffier,