Marktverordening gemeente Edam-Volendam

Geldend van 30-11-2017 t/m heden

Intitulé

Marktverordening gemeente Edam-Volendam.

De raad van de gemeente Edam-Volendam;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 oktober 2017

gelet op de artikelen 149 van de Gemeentewet;

overwegende dat het wenselijk is om kaders te creëren waarmee markten zodanig worden georganiseerd dat de gemeentelijke belangen worden beschermd en dat deze tegelijkertijd aantrekkelijk blijven voor zowel consumenten als marktkooplieden en, voor zover de gemeente daar invloed op kan uitoefenen, dat er een divers aanbod van goede kwaliteit is;

B E S L U I T:

vast te stellen de volgende Marktverordening gemeente Edam-Volendam.

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Toepassingsgebied

Deze verordening is van toepassing op alle door het college ingestelde warenmarkten die in een geldend inrichtingsplan zijn aangewezen.

Artikel 2. Inrichtingsplan

 • 1. Voor elke markt stelt het college een inrichtingsplan vast, dat in elk geval bevat:

  • a.

   aanduiding van de dagen en de uren waarop en eventueel de periode waarin de markt wordt gehouden (markttijd);

  • b.

   een kaart van de markt.

 • 2. Op de kaart zijn aangegeven:

  • a.

   de grenzen van de markt;

  • b.

   de plaatsen of gebieden die bestemd zijn voor houders van een vaste-standplaatsvergunning;

  • c.

   voor zover van toepassing, de plaatsen of gebieden die bij voorrang zijn bestemd voor een of meer branches of artikelgroepen alsmede, indien van toepassing, de maximum aantallen vaste-standplaatsvergunningen die voor een of meer branches of artikelgroepen of combinaties daarvan kunnen worden afgegeven;

  • d.

   indien van toepassing, de plaatsen of gebieden die bij voorrang zijn bestemd voor houders van een dagplaatsvergunning;

  • e.

   indien van toepassing, de plaatsen of gebieden die bij voorrang zijn bestemd voor houders van een standwerkvergunning.

Artikel 3. Nadere regels

Het college kan nadere regels stellen over het bepaalde in deze verordening.

Artikel 4. Vergunningen

 • 1. Het is verboden, op een markt zonder vaste-standplaatsvergunning of dagplaatsvergunning van het college een standplaats voor het uitoefenen van markthandel in te nemen.

 • 2. Een vaste-standplaatsvergunning geldt voor onbepaalde tijd en voor de op de vergunning vermelde standplaats, tenzij de vergunning anders bepaalt. Het college kan in bijzondere gevallen een andere standplaats aanwijzen.

 • 3. Een dagplaatsvergunning geldt voor één dag en voor de op de vergunning vermelde standplaats.

 • 4. Het is verboden, op een markt zonder standwerkvergunning van het college als standwerker op te treden op een markt. Onder standwerker wordt verstaan iemand die publiek om zich heen verzamelt en dat door een aansprekende uiteenzetting probeert over te halen artikelen te kopen.

 • 5. Aan een vergunning kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden.

 • 6. Vergunning kan enkel worden verleend aan een handelingsbekwame natuurlijke persoon die gerechtigd is in Nederland arbeid te verrichten.

Artikel 5. Mandaatverboden

De bevoegdheid tot het vaststellen of wijzigen van inrichtingsplannen kan niet worden gemandateerd. Het verlenen of het intrekken van een vaste-standplaatsvergunning kan niet aan een toezichthouder worden gemandateerd.

HOOFDSTUK 2. VASTE-STANDPLAATSVERGUNNINGEN

Artikel 6. Vrijgekomen standplaats: plaatsverbetering volgens anciënniteitslijst

 • 1. Het college houdt een lijst bij van de houders van een vaste-standplaatsvergunning, met vermelding van de datum waarop de betrokkenen voor het eerst een vaste-standplaatsvergunning werd verleend en met vermelding van de branche waartoe zij behoren of de artikelen die zij verhandelen (anciënniteitslijst).

 • 2. Als een standplaats vrijkomt die werd ingenomen door de houder van een vaste-standplaatsvergunning, kan deze op aanvraag worden toegewezen aan de hoogstgeplaatste houder op de anciënniteitslijst in volgorde van de datum waarop hem voor het eerst een vaste-standplaatsvergunning werd verleend. Als de plaats bestemd is voor een specifieke branche of artikelgroep, komt alleen iemand in aanmerking die aan dat vereiste voldoet.

Artikel 7. Selectiestelsel

 • 1. Het college maakt bekend dat voor de markt een of meer vaste-standplaatsvergunningen kunnen worden verleend, voor welke branche of artikelgroep dit geldt en dat gegadigden voor een vergunning vóór de daarbij genoemde datum daarvoor een aanvraag kunnen indienen.

 • 2. Bij de beoordeling van de aanvragen voor een vaste-standplaatsvergunning betrekt het college de volgende aspecten:

  • a.

   of het assortiment van de gegadigde een gewenste toevoeging aan het marktassortiment vormt;

  • b.

   de uitstraling van de uitstalling;

  • c.

   het marktverleden van de gegadigde en de indruk die hij maakt;

  • d.

   of bij de gegadigde sprake is van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Artikel 8. Overschrijven vaste-standplaatsvergunning

 • 1. Wenst de houder van een vaste-standplaatsvergunning niet langer zelf gebruik te maken van de vergunning of is hij overleden of onder curatele gesteld, dan kan het college op aanvraag van de vergunninghouder, zijn erven of zijn curator devergunning overschrijven op naam van zijn echtgenoot, geregistreerde partner of andere persoon met wie hij duurzaam samenwoonde, of zijn kind.

 • 2. Kan deze weg niet worden gevolgd, dan kan de vergunning op aanvraag worden overgeschreven op een door de vergunninghouder, zijn erven of zijn curator voorgedragen gegadigde. In dat geval kan het college de overschrijving weigeren als de gegadigde naar hun oordeel niet voor een vaste-standplaatsvergunning in aanmerking komt gelet op de in artikel 7, tweede lid, genoemde factoren.

 • 3. In geval van overlijden of ondercuratelestelling van de vergunninghouder wordt de aanvraag tot overschrijving binnen twee maanden nadien ingediend.

 • 4. Het college kan van het vorenstaande afwijken voor zover de toepassing daarvan voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de bepalingen te dienen doelen.

 • 5. De aanvraag tot overschrijving wordt alleen geweigerd als niet wordt voldaan aan de uit dit artikel voortvloeiende eisen of aan een eis waaraan een houder van een vaste-standplaatsvergunning volgens deze verordening moet voldoen.

 • 6. Als de nieuwe vergunninghouder reeds over een vaste-standplaatsvergunning voor de betrokken markt beschikt, wordt deze ingetrokken.

Artikel 9. Intrekking en vervallen vaste-standplaatsvergunning

 • 1. Het college trekt een vaste-standplaatsvergunning in:

  • a.

   op schriftelijke aanvraag van de vergunninghouder; of

  • b.

   twee maanden na diens overlijden of ondercuratelestelling, tenzij een aanvraag tot overschrijving is ingediend overeenkomstig artikel 8.

 • 2. Het college kan een vaste-standplaatsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd intrekken:

  • a.

   als de vergunninghouder ter verkrijging van de vergunning onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt;

  • b.

   als de vergunninghouder, degene die hem vervangt of een persoon die hem bijstaat zich op de markt schuldig heeft gemaakt aan wangedrag of bedrog of een bij of krachtens deze verordening gestelde bepaling heeft overtreden;

  • c.

   als van de vergunning gedurende ten minste vier wekenper kalenderjaar geen gebruik is gemaakt; of

  • d.

   als de vergunninghouder niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet.

 • 3. In geval van intrekking voor bepaalde tijd kan tevens worden bepaald dat de toegewezen standplaats vervalt.

 • 4. Als de vergunninghouder of zijn overeenkomstig artikel 10 aangewezen vervanger zijn standplaats niet uiterlijk een uur na aanvang van de markttijd heeft ingenomen, kan de vergunning voor de rest van de dag vervallen.

Artikel 10. Persoonlijk innemen standplaats; vervanging

 • 1. De houder van een vaste-standplaatsvergunning neemt de hem toegewezen standplaats persoonlijk in.

 • 2. In geval van vakantie of van bijzondere omstandigheden kan het college toestaan dat de standplaats wordt ingenomen door een vervanger.

 • 3. De vervanger treedt op namens de vergunninghouder. De rechten – behalve die tot vervanging ingevolge het vorige lid – en verplichtingen die bij of krachtens deze verordening gelden voor de vergunninghouder, zijn van overeenkomstige toepassing op de vervanger.

HOOFDSTUK 3. DAGPLAATSEN, STANDWERKERS

Artikel 11. Dagplaatsvergunning; loting

 • 1. Een dagplaatsvergunning kan worden verleend voor het innemen van een standplaats voor het uitoefenen van markthandel op een markt op plaatsen die daarvoor ingevolge het inrichtingsplan in aanmerking komen en op plaatsen die niet zullen worden ingenomen door de houder van een vaste-standplaatsvergunning omdat voor de plaats geen vergunning geldt, de vergunning is vervallen of omdat de vergunninghouder niet in staat is de plaats in te nemen en niet is voorzien in vervanging overeenkomstig artikel 10.

 • 2. Voor een dagplaatsvergunning komen in aanmerkingdegenen die voor de aanvang van de markttijd bij de marktmeester een aanvraag hebben ingediend, voldoen aan een eventueel van toepassing zijnde branche- of artikelgroepvereiste en die niet zijn uitgesloten omdat zij gedurende een of meer van de voorafgaande vier marktdagen:

  • a.

   zich op de markt schuldig hebben gemaakt aan wangedrag of aan bedrog of een bij of krachtens deze verordening gestelde bepaling hebben overtreden, of

  • b.

   niet tijdig het verschuldigde marktgeld hebben voldaan dat wordt geheven op de grondslag van artikel 229 van de Gemeentewet.

 • 3. Het college kan ten aanzien van een gegadigde bepalen dat een uitsluitingsgrond niet geldt of dat voor de toepassing van het vorige lid een langere termijn in aanmerking wordt genomen.

 • 4. Een dagplaatsvergunning wordt door loting toegewezen aan een in aanmerking komende gegadigde. Gaat het om een bepaalde branche of artikelgroep, dan wordt per branche of artikelgroep geloot. De in aanmerking komende gegadigden worden uitgenodigd bij de loting aanwezig te zijn.

 • 5. Een dagplaatsvergunning kan niet worden overgedragen. De vergunninghouder kan zich niet laten vervangen.

Artikel 12. Standwerkvergunning

Een standwerkvergunning kan worden verleend met overeenkomstige toepassing van de artikelen 11 tweede tot en met vijfde lid.Een standwerkvergunning geldt voor de in de vergunning vermelde dag en plaats en voor de in de vergunning omschreven artikelen.

HOOFDSTUK 4. ALGEMENE BEPALINGEN VOOR VERGUNNINGHOUDERS

Artikel 13. Bijstand

De houder van een vaste-standplaatsvergunning of van een dagplaatsvergunning kan zich doen bijstaan door een of meer andere personen.

Artikel 14. Legitimatieplicht

Degene die een standplaats of een standwerkplaats wenst in te nemen of inneemt op een markt, is op eerste verzoek van een toezichthouder verplicht aan te tonen dat hij daartoe gerechtigd is.

Artikel 15. Markttijden in acht nemen

 • 1. Het is een vergunninghouder verboden meer dan twee uur voor de aanvang en meer dan twee uur na afloop van de markt ruimte in te nemen of te doen innemen op het marktterrein met een voertuig, met goederen of anderszins, of goederen aan- of af te voeren of te laten aan- of afvoeren.

 • 2. Een vergunninghouder neemt zijn standplaats in tot de sluitingstijd van de markt, behoudens op aanvraag door het college verleende ontheffing. Aan een ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden.

Artikel 16. Markt schoonhouden

 • 1. Een vergunninghouder is verplicht afval, waaronder verpakkingsmateriaal, dat tijdens de door hem uitgeoefende verkoop op zijn standplaats vrij komt zodanig te bewaren dat het marktterrein daardoor niet wordt verontreinigd. Hij voert het afval onmiddellijk na afloop van de markt af.

 • 2. Een vergunninghouder is verplicht de door hem ingenomen standplaats en de naaste omgeving daarvan na afloop van de markt veegschoon achter te laten.

HOOFDSTUK 5. HANDHAVING

Artikel 17. Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde zijn belast de door het college aangewezen marktmeester en de overige door hen aangewezen toezichthouders.

Artikel 18. Onmiddellijke verwijdering

Het college kan een vergunninghouder of iemand die hem bijstaat of vervangt gelasten zich onmiddellijk van de markt te verwijderen als deze zich op de markt schuldig heeft gemaakt aan wangedrag of aan bedrog of een bij of krachtens deze verordening gestelde bepaling heeft overtreden.

Artikel 19. Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening kan gestraft worden met geldboete van de tweede categorie of hechtenis van ten hoogste drie maanden.

HOOFDSTUK 6. SLOTBEPALINGEN

Artikel 20. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1. De ‘Marktverordening gemeente Edam-Volendam 2012’ en de ‘Marktverordening gemeente Zeevang 2007’ worden ingetrokken.

 • 2. De krachtens de ‘Marktverordening gemeente Edam-Volendam 2012’ of de ‘Marktverordening gemeente Zeevang 2007’ vastgestelde anciënniteitslijsten gelden als lijsten krachtens deze verordening.

 • 3. Een krachtens de ‘Marktverordening gemeente Edam-Volendam 2012’ of de ‘Marktverordening gemeente Zeevang 2007’ verleende vergunning of ontheffing geldt als vergunning of ontheffing verleend krachtens deze verordening. Het college kan deze ambtshalve vervangen door een vergunning of ontheffing krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 4. Aanvragen om vergunning of ontheffing die zijn ingediend onder de ‘Marktverordening gemeente Edam-Volendam 2012’ of de ‘Marktverordening gemeente Zeevang 2007’, maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 21. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking de eerste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Artikel 22. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Marktverordening gemeente Edam-Volendam.

Ondertekening

Aldus besloten door de gemeenteraad van Edam-Volendam in zijn openbare vergadering d.d.16 november 2017,
mr. M. van Essen,
de griffier,
L.J. Sievers,
de voorzitter.