Regeling vervallen per 01-01-2019

Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2018

Geldend van 16-11-2017 t/m 27-02-2018

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van 7 november 2017,pzh-2017-616190143 (DOS 2013-0010135) tot vaststelling van het Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2018 (Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2018) (Prov. Blad 2017, 5259)

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland,

Gelet op artikel 1.3 van de Uitvoeringsregeling POP- 3 Zuid-Holland;

Overwegende dat het wenselijk is dat jonge boeren na bedrijfsovername kunnen investeren in verduurzaming van hun bedrijven, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan een verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, landschap, ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit;

Besluiten:

Vast te stellen het Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2018

Artikel 1 begripsbepaling

In dit openstellingsbesluit wordt onder uitvoeringsregeling de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland verstaan.

Artikel 2 Aanvraagperiode

  • 1. Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in paragraaf 2.3 van de uitvoeringsregeling kan worden ingediend in de periode van 4 december 2017 tot en met 15 januari 2018.

  • 2. Een aanvraag is tijdig ingediend indien deze binnen de in het eerste lid genoemde periode is ontvangen.

  • 3. Per landbouwbedrijf wordt slechts één aanvraag om subsidie in behandeling genomen.

Artikel 3 Deelplafond

  • 1. Het deelplafond voor dit openstellingsbesluit bedraagt € 550.000,-.

  • 2. Het deelplafond bestaat voor 50% uit ELFO middelen en voor 50% uit provinciale middelen.

Artikel 4 Lijst van fysieke investeringen gericht op verduurzaming van landbouwbedrijven

De fysieke investeringen gericht op verduurzaming van landbouwbedrijven, bedoeld in artikel 2.3.1 van de uitvoeringsregeling, zijn de fysieke investeringen opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage 1.

Artikel 5 aanvraagvereiste

Een aanvraag om subsidie heeft maximaal betrekking op drie investeringen.

Artikel 6 Accountantsverklaring

De accountantsverklaring, bedoeld in artikel 2.3.4, tweede lid, van de uitvoeringsregeling, betreft een rapport van feitelijke bevindingen (COS 4400) over gegevens van het eigen vermogen van het landbouwbedrijf en de verdeling daarvan onder de bedrijfshoofden.

Artikel 7 Peildatum eigen vermogen

De peildatum voor het bepalen van de verdeling in het eigen vermogen, bedoeld in artikel 2.3.8, derde lid, van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland, is 31 december 2016, 30 april 2017 of 30 juni 2017.

Artikel 8 Wijze van verdeling

  • 1. Voor de rangschikking, bedoeld in artikel 1.13 van de uitvoeringsregeling wegen de investeringen, bedoeld in artikel 4, even zwaar.

  • 2. Indien een aanvraag als bedoeld in artikel 2, eerste lid betrekking heeft op meerdere investeringen wordt de duurzaamheidsscore van de aanvraag bepaald op basis van de gemiddelde duurzaamheidsscore van de investeringen.

Artikel 9 verplichtingen

  • 1. In afwijking van artikel 1.14, tweede lid, onder e, van de uitvoeringsregeling is de subsidieontvanger niet verplicht om binnen twee maanden na ontvangst van de beschikking tot subsidieverlening te starten met de uitvoering van de activiteit.

  • 2. In afwijking van artikel 1.14, eerste lid, onder i, van de uitvoeringsregeling is de subsidieontvanger niet verplicht om eenmaal per jaar een verslag omtrent de voortgang van de activiteiten in te dienen.

Artikel 10 voorschotten

In afwijking van artikel 1.19 en artikel 1.21 van de uitvoeringsregeling verstrekken Gedeputeerde Staten geen voorschot.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin dit besluit is geplaatst.

Artikel 12 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2018.

Den Haag 7 november 2017,

Drs. J. Smit, voorzitter

Drs. J.H. de Baas, Secretaris.

BIJLAGE 1, behorend bij artikel 4 van dit besluit

Lijst van fysieke investeringen gericht op verduurzaming van landbouwbedrijven

Investeringscategorie

Score

1

Zonnepanelen

6

2

Windmolen

4

3

Vergister (inclusief mestverwerkingsinstallatie als extra mogelijke kosten, levert geen extra score op)

6

4

Warmte kracht werkend op biomassa

6

5

Warmte kracht werkend op fossiele brandstof

4

6

Kleine windturbine (zonder vergunning)

6

7

Systemen voor precisielandbouw betreffende plaats specifieke bemesting, plaats specifieke gewasbescherming of plaats specifieke bewatering inclusief GPS/GIS apparatuur

8

8

Mechanische mestscheidingsinstallatie (inclusief mestverwerkingsinstallatie, levert geen extra score op)

6

9

Machines voor niet kerende grondbewerking

10

10

Machine voor spitten en zaaien en poten/planten tegelijk

10

11

Voorzieningen voor weidegang

7

12

Koematras, waterbed

6

13

Varkensvriendelijke vloeren

6

14

Open water voorzieningen voor pluimvee, inclusief aanleg waterleidingen e.d.

6

15

Pad cooling in stallen voor veehouderij

5

16

Temperatuurregulatie door warmte wisselaars, warmtepompen of aardwarmtesystemen

6

17

Waterbeheer voorzieningen ter verlaging van risico’s van verontreiniging door erfafspoeling bij een veehouderij of door afvalwater uit de veehouderij, akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit-, vollegronds- of bedekte teelt

8

18

Spuitmachine met restvloeistof reductie in de akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit- of vollegrondteelt

9

19

Emissie arme vloeren voor stallen melkveehouderij

(urine en mest scheidende vloeren)

7

20

Biobed of biofilter

5

21

Fijnstof reducerende maatregelen pluimveestallen

8

22

Geautomatiseerd systeem voor afvoer van bovenmatig strooisel van de vloeren van de stal

6

23

Luchtwassystemen in de veehouderij

6

24

Omgekeerde osmose van spuiwater uit biologische luchtwassers

5

25

Potafdekinstallatie

5

26

Elektrische voertuigen, gericht op het uitoefenen van landbouwgerichte activiteiten.

6

27

Automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers

5

Toelichting

Deze openstelling is de derde openstelling waarmee we jonge landbouwers willen stimuleren om duurzaam te investeren in hun bedrijf. De regeling is vooral bedoeld om de aanschaf van modernere installaties en machines te stimuleren, waarmee de jonge landbouwer zijn bedrijf verder kan moderniseren.

De regeling voorziet in een behoefte, want landelijk is er sprake van een grote deelname in deze regeling. In deze openstelling is de investeringslijst wederom uitgebreid ten opzichte van eerdere openstellingen, waardoor een betere keuze voor de verschillende sectoren te maken is.

De modernisering moet bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks-en diergezondheid, landschap/ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit. Investeringen die alleen of hoofdzakelijk gericht zijn op verbetering van de rentabiliteit van bedrijven en vervanging door dezelfde goederen die al op het bedrijf aanwezig waren komen niet in aanmerking.

Gedeputeerde Staten stellen een lijst vast met duurzame investeringen. Op deze lijst zijn alleen investeringen opgenomen die voldoen aan de minimale bijdrage aan de duurzaamheidsdoelen. De score per investeringscategorie is bepaald op basis van de mate waarin de investering bijdraagt aan de duurzaamheid (gericht op milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, ruimtelijke kwaliteit en biodiversiteit) en de beleidsmatige voorkeur.

De aanvragen worden gerangschikt op de score van de investeringen. Deze score wordt bepaald aan de hand van de duurzaamheidscore zoals opgenomen in bijlage 1.

Indien een aanvraag uit meerdere investeringen bestaat wordt de duurzaamheidsscore bepaald op basis van de gemiddelde score. Dit wil zeggen dat de score van de individuele investeringen bij elkaar worden opgeteld en gedeeld door het aantal investeringen.

Investering

Toelichting

1

Zonnepanelen

Subsidiabel:

-Zonnepanelen

-Zonnecollectoren inclusief zonneboiler. Uiteraard zijn de kosten van de boiler niet subsidiabel zonder daadwerkelijke aanschaf van zonnecollectoren.

-Bijbehorende installatiekosten.

Niet subsidiabel:

-Kosten met betrekking tot het warmtenet (bijvoorbeeld de radiatoren of vloerverwarming).

* De opgewekte energie vanuit zonnepanelen moet gebruikt worden door de eigen landbouwonderneming. Het worden van energieleverancier door deze investering is niet subsidiabel.

2

Windmolen

Subsidiabel:

-Windmolen

-Bijbehorende installatiekosten.

* De opgewekte energie moet gebruikt worden door de eigen landbouwonderneming. Het worden van energieleverancier door deze investering is niet subsidiabel.

3

Vergister (inclusief mestverwerkingsinstallatie als extra mogelijke kosten, levert geen extra score op)

Subsidiabel:

-Mestvergister

-Vergister

-Alle mestverwerkingsinstallaties voor de verdere verwerking van de vergiste mest zodat de afzetmogelijkheden van het eindproduct worden vergroot. Deze kosten van de mestverwerkingsinstallatie zijn niet subsidiabel zonder daadwerkelijke aanschaf van een mestvergisting-installatie.

-Bijbehorende installatiekosten

Een mogelijk ook aan te sluiten mestscheidingsinstallatie hoort hier niet bij, dat is een aparte investering.

4

Warmte kracht werkend op biomassa

Subsidiabel:

-Warmtekrachtinstallatie op biomassa (o.a. Bio-WKK met verbrandingsmotor). Het gelijktijdig opwekken van warmte én mechanische of elektrische energie door verbranding van biomassa of uit biomassa verkregen gasvormige of vloeibare energiedragers.

-Bijbehorende installatiekosten.

* De opgewekte energie of warmte moet gebruikt worden door de eigen landbouwonderneming. Het worden van een leverancier door deze investering is niet subsidiabel.

5

Warmte kracht werkend op fossiele brandstof

Subsidiabel:

-Warmtekrachtinstallatie op fossiele brandstof waarmee efficiënt energie wordt opgewekt (o.a. WKK met verbrandingsmotor). Het gelijktijdig opwekken van warmte én mechanische of elektrische energie door verbranding van fossiele brandstof.

-Bijbehorende installatiekosten.

* De opgewekte energie of warmte moet gebruikt worden door de eigen landbouwonderneming. Het worden van leverancier door deze investering is niet subsidiabel.

6

Kleine windturbine (zonder vergunning)

Subsidiabel:

-Windturbine, waarvoor geen vergunning nodig is.

-Bijbehorende installatiekosten.

* De opgewekte energie moet gebruikt worden door de eigen landbouwonderneming. Het worden van energieleverancier door deze investering is niet subsidiabel.

7

Systemen voor precisielandbouw betreffende plaats specifieke bemesting, plaats specifieke gewasbescherming of plaats specifieke bewatering inclusief GPS/GIS apparatuur

De bedoelde systemen precisie bemesting zijn onder andere:

-systemen voor het gericht emissiearm, in de juiste dosering, zonder overlapping in de bodem toedienen van vloeibare stikstofhoudende meststoffen bij het planten, zaaien, aanaarden of het moment dat het gewas er aantoonbaar om vraagt;

-systemen om vloeibare meststoffen via druppelslangen in de juiste dosering en op het juiste moment toe te dienen aan het gewas;

-systemen voor het meten van het stikstofgehalte van de toegediende mest met NIRS indien dit meteen wordt door vertaald in het doseren;

-systemen voor rijenbemesting met dierlijke mest bij maïs

Subsidiabel:

-Alle soorten precisiebemesters.

-Alle soorten gewasbeschermingssystemen voor precisielandbouw.

-Alle soorten bewateringssystemen voor precisielandbouw.

-GPS/GIS apparatuur, inclusief bodemkaart, voor beide systemen. GPS en GIS apparatuur voor deze systemen is alleen subsidiabel in combinatie met aanschaf systeem.

-Samenstelkosten van de digitale bodemkaart ten behoeve van de GPS en GIS apparatuur voor deze systemen

-Bijbehorende installatiekosten.

Niet subsidiabel:

-De tractor waaraan wordt gekoppeld of zelfrijders. Enkel het systeem wat kan worden aangekoppeld is subsidiabel.

-Abonnementen op software updates.

Let op: enkel het systeem wat kan worden aangekoppeld en de onderdelen die betrekking hebben op precisiebemesting/ gewasbescherming zijn subsidiabel

8

Mechanische mestscheidingsinstallatie (inclusief mestverwerkingsinstallatie, levert geen extra score op)

Subsidiabel:

-Mestscheidingsinstallatie: Mechanische mestscheidingsapparatuur voor mest.

-Alle mestverwerkingsinstallaties voor de verdere verwerking van de gescheiden mest zodat de afzetmogelijkheden van het eindproduct worden vergroot.

Deze kosten zijn niet subsidiabel zonder daadwerkelijke aanschaf van een mestscheidingsinstallatie.

-Bijbehorende installatiekosten.

9

Machines voor niet kerende grondbewerking

Systemen / werktuigen die gericht zijn op ondiepe bodembewerking en gewasresten oppervlakkig vermengen al dan niet in combinatie met direct zaaien, poten of planten en kunstmest toedienen.

Te denken valt aan spitten (met krukas), rotoreggen, schoffels, grondwoelers, woelers, schijveneggen, cultivatoren. Zaai, plant en poot machines welke in dezelfde werkgang gebruikt worden..

Subsidiabel:

-Machines t.b.v. niet kerende grondbewerking.

-GPS/GIS apparatuur voor het systeem. GPS en GIS apparatuur voor dit systemen is alleen in combinatie met het systeem subsidiabel.

-Bijbehorende installatiekosten.

Niet subsidiabel:

-Ploegen en maaiapparaten

-Spit-zaai machine met roterende as

10

Machine voor spitten en zaaien en poten/planten tegelijk

Subsidiabel:

-Machines die werkgangen combineren door tegelijk te spitten én te zaaien / poten/ planten

-Bijbehorende installatiekosten.

11

Voorzieningen voor weidegang

Subsidiabel:

-Alle soorten GPS systemen voor koeien (mogelijke doelen: tracking in veld of stal, bijhouden gezondheid koe, bijhouden afgifte melk etc.)

-Automatische selectiepoorten voor koeien voor toegang richting de weide (alleen in combinatie met GPS-systeem)

-Aanschaf van materialen voor een oversteekplaats (w.o. koetunnel)

-Bijbehorende installatiekosten.

Niet subsidiabel:

-computersoftware, laptops/ computers, tablets etc. voor het ontvangen/ invoeren/sturen van GPS gegevens.

-De aanlegkosten van de oversteekplaats

12

Koematras, waterbed

Subsidiabel:

-Matrassen voor koeien om op te rusten

-Waterbedden voor koeien om op te rusten

-Montagekosten voor matrassen of waterbedden voor koeien

Niet subsidiabel:

-Een stal met diepstrooiselinrichting of zandbedden.

-Alle andere varianten op rustmogelijkheden voor dieren.

-De stal of plek waar de matrassen of waterbedden in komen.

13

Varkensvriendelijke vloeren

Varkensvriendelijke vloeren definities:

Dichte vloer volgens Besluit Houders van dieren, omschrijving dichte vloer, artikel 2.18.6 :

Een vloer of een gedeelte daarvan, die is voorzien van gierdoorlatende openingen, wordt als dicht beschouwd indien:

a.het totaal aan gierdoorlatende openingen niet meer bedraagt dan 5% van de totale oppervlakte van het dichte deel van de vloer, en

b.de breedte van gierdoorlatende spleten ten hoogste 10 mm en de doorsnede van ronde gierdoorlatende openingen ten hoogste 20 mm bedraagt.

Harde dichte vloer is bijvoorbeeld beton/composietvloer of een metalen plaat.

Zachte dichte vloer is bijvoorbeeld geplastificeerd metaal of rubbercoating.

Subsidiabel:

-Verblijfvloer / stalvloer voor guste en dragende zeugen; Een dichte vloer met een oppervlak van minimaal 1,50 m2 van per guste of dragende zeug.

-Vloer voor ligplaats voor kraamzeugen; Een dichte vloer van minimaal 1,40 meter Lengte en 0, 60 meter breedte per zeug. (De dichte vloer mag ingestrooid worden, maar dat is niet verplicht).

-Verblijfvloer / stalvloer voor gespeende biggen; Een dichte vloer met een oppervlakte van minimaal 0,20 m2 per gespeende big.

-Verblijfvloer / stalvloer voor vleesvarkens; Een dichte vloer met een oppervlakte van minimaal 0,40 m2 per vleesvarken.

-Vloeruitvoering mestplaats vleesvarkens roosters; Een vloer voor een mestplaats voor vleesvarkens bestaande uit betonroosters of composietroosters.

Niet subsidiabel zijn gietijzeren roosters, geprofileerde metaalroosters of kunststof roosters

-Vloeruitvoering mestplaats vleesvarkens harde dichte vloer; Een vloer voor een mestplaats voor vleesvarkens van dichte beton/composietvloer met gierafvoer en dagelijkse mestverwijdering. (De dichte vloer mag ingestrooid worden, maar dat is niet verplicht).

-Verblijfvloer / stalvloer voor dekberen of ligplaatsen voor dekberen; Een dichte vloer met een oppervlakte van minimaal 76 % per dekbeer.

14

Open water voorzieningen voor pluimvee, inclusief aanleg waterleidingen e.d.

Subsidiabel:

-Open water voorziening voor pluimvee: een optimaal watersysteem voor een meer natuurgetrouwe vorm van watergebruik door pluimvee. Een natuurgetrouw watersysteem zorgt ervoor dat vogels kunnen poetsen, reinigen en drinken. Voorbeelden van open watersystemen zijn systemen met bijvoorbeeld ronddrinkers, drinkgoten, vogeldouches, vogelpoelen voor (ondiep) badderen.

-(Aanleg) waterleidingen voor de open water voorziening voor pluimvee.

-Bijbehorende installatiekosten.

Niet subsidiabel:

-Zwemvoorzieningen: Zwemwater is geen vereiste voor deze optimale watersystemen en daarmee zijn zwemvoorzieningen niet subsidiabel.

-Drinknippels en een daarbij horend waterleidingsysteem. Dit is geen optimaal natuurgetrouw watersysteem en daarmee niet subsidiabel.

* Een open water voorziening buiten de stal op landbouwgrond is niet toegestaan. De open water voorziening moet binnen de stal plaatsvinden. De open water voorziening in de stal moet aan de wettelijke hygiëne voorschriften voldoen. Voor wettelijke voorschriften moet u zelf de vereisten van de (lokale) overheid raadplegen.

15

Pad cooling in stallen voor veehouderij

Subsidiabel:

-Pad cooling systeem voor in stallen wat zorgt voor afkoeling van binnenkomende lucht via het verdampen van water in de binnenkomende lucht.

-Bijbehorende installatiekosten.

16

Temperatuurregulatie door warmte wisselaars, warmtepompen of aardwarmtesystemen

Subsidiabel:

-Warmte wisselaar inclusief onderdelen van het systeem voor het regelen van de temperatuur in stallen op basis van lucht-lucht of medium-lucht zoals water-lucht.

-Voorbeelden zijn verwarming waarbij gebruik wordt gemaakt van aardwarmte of warme stallucht om nieuwe verse lucht mee te warmen.

-Bijbehorende installatiekosten.

Niet subsidiabel:

-Reguliere verwarmingssystemen o.a. waarbij water moet worden opgewarmd met energie om de lucht te warmen. Dat wordt niet gezien als warmte wisselaar. Het is noodzakelijk om warmte of koelte te hergebruiken (wisselwerking) om te warmen of koelen.

17

Waterbeheer voorzieningen ter verlaging van risico’s van verontreiniging door erfafspoeling bij een veehouderij of door afvalwater uit de veehouderij, akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit-, vollegronds- of bedekte teelt

Subsidiabel:

-Een waterdichte opslagput voor de opvang van perssap, percolatiewater en afstromend water van kuilplaten, voerplein of koepad , waarmee erfafspoeling gescheiden blijft van regulier rioolsysteem. Inclusief de buizen, goten, richels voor afvoer van met voer- of mestresten vervuild water naar de daarvoor bestemde opslagput.

-Een waterdichte opvangput waarmee verontreinigd afvalwater van het bedrijf gescheiden blijft van regulier rioolsysteem. Inclusief de buizen, goten, richels voor afvoer.

-Waterveegmachine met opvangbak erfafspoeling of bedrijfsafvalwater.

-Veegmachine voor het schoonhouden van het erf ter voorkoming van erfafspoeling bij regen.

-Opvangsysteem van perssappen (onder sleufsilo’s).

-Bijbehorende installatiekosten

Let op enkel de opgesomde voorzieningen zijn subsidiabel gesteld.

Niet subsidiabel:

-Overkapping voor een voederopslag.

-Overkapping voor een mestopslag.

-Kosten voor herinrichting van het erf.

-Erfverharding.

-Hemelwatersysteem waaronder dakgoten, buizen voor afvoer en reguliere riolering.

-Spoelplaats (voor materieel e.d.)

-Kuilplaten of sleufsilo’s;

-Installaties of machines voor opvang van perssap of percolaat indien een overloopvoorziening is of wordt aangebracht naar het reguliere riool, de bodem of het oppervlaktewater.

-Waterzuiveringsinstallatie

18

Spuitmachine met restvloeistof reductie in de akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit- of vollegrondteelt

Spuitmachine bestemd voor:het toedienen van gewasbeschermingsmiddelen of vloeibare meststoffen aan gewassen in de akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit- of vollegrondteelt, waarbij het ontstaan van restvloeistof in de spuittank wordt voorkomen of met ten minste 50% wordt gereduceerd.

Subsidiabel:

-een spuitmachine met restvloeistofreductie van ten minste 50% door volledig gescheiden vloeistofsystemen voor schoon water en spuitvloeistof (gescheiden schoonwater- en spuitvloeistofcircuit).

-een spuitmachine met restvloeistofreductie van ten minste 50% doordat de gewasbeschermingsmiddelen op het laatste moment voor het spuiten op het gewas in de spuitleiding vermengd worden door een selectieve doseringseenheid

-Bijbehorende installatiekosten.

Niet subsidiabel:

-De tractor waaraan wordt gekoppeld of zelfrijders. Enkel het systeem wat kan worden aangekoppeld is subsidiabel.

Let op: het percentage restvloeistofreductie moet worden vermeld in het projectplan en op de offerte bij het betaalverzoek.

19

Emissie arme vloeren voor stallen melkveehouderij

(urine en mest scheidende vloeren)

Het aanleggen van een subsidiabel gestelde emissiearme vloer voor stallen in de melkveehouderij. Dit geldt voor nieuwe aanleg en voor vervanging van een bestaande vloer door de subsidiabel gestelde vloeren.

Subsidiabel:

-De vloerdelen van de volgende typen

oRundveevloer MDV type A1.9: BWL 2010.30.V3, ligboxenstal met roostervloer voorzien van een bolle rubber toplaag en afdichtflappen in de roosterspleten, met mestschuif

oRundveevloer MDV type A1.10: BWL 2010.31.V4, ligboxenstal met roostervloer voorzien van een bolle rubber toplaag, met mestschuif

oRundveevloer MDV type A1.13: BWL 2010.34.V5, ligboxenstal met roostervloer voorzien van cassettes in de roosterspleten en mestschuif

oRundveevloer MDV type A1.14: BWL 2010.35.V5, ligboxenstal met geprofileerde vlakke vloer met hellende sleuven, regelmatige mest afstorten voorzien van afdichtflappen, met mestschuif

oRundveevloer MDV type A1.21: BWL2013.01.V2, ligboxenstal met vlakke vloerplaten met tegelprofiel, hellende sleuven en regelmatige mest afstorten voorzien van afdichtflappen of -kleppen en mestschuif

oRundveevloer MDV type A1.23: BWL2013.04.V2, ligboxenstal met geprofileerde vloerplaten met sterk hellende langssleuven met urineafvoergat en hellende dwarsgroeven, aaneengesloten gelegd of gescheiden door mest afstorten voorzien van emissiereductiekleppen, met mestschuif

oRundveevloer MDV type A1.28: BWL2015.05 Ligboxenstal met roostervloer, voorzien van rubber matten en composiet nokken met een hellend profiel, kunststofcassettes met kleppen in de roosterspleten en met mestschuif .

-Bijhorend mestschuifsysteem voor genoemde typen vloeren.

-Kosten voor aanleg van de genoemde typen vloeren inclusief mogelijke sloopkosten oude vloer.

Niet subsidiabel:

-Fundering waarop vloer ligt.

-Mestkelder.

-Muren en dak stal.

-Mestkanaal.

20

Biobed of biofilter

Een biobed of een biofilter is een filterinstallatie voor luchtuitstoot vermindering door filterend materiaal wat uit de natuur komt, zoals houtsnippers of kokosschalen in combinatie met micro-organismen en schimmels.

Subsidiabel:

-Alle onderdelen van het biofilter of biobed voor luchtuitstoot vermindering door natuurlijk filtermateriaal zoals houtsnippers of kokosschalen in combinatie met micro organismen en schimmels.

-De bijhorende installatie die de te reinigen luchtstroom door het biobed of biofilter blaast of afzuigt.

-Bijbehorende installatiekosten

Niet subsidiabel:

-Een (biologische) luchtwasser waarin het bio filter kan worden gebruikt. Enkel het bio filter zelf is subsidiabel.

21

Fijnstof reducerende maatregelen pluimveestallen

Subsidiabel:

-oliefilmsysteem met drukleidingen; 54% emissiereductie fijn stof (BWL 2009.17)

-ionisatiesysteem met negatieve coronadraden; 49% emissiereductie fijn stof (BWL 2009.18)

-ionisatiefilter; 57% emissiereductie fijn stof (BWL 2011.01)

Niet subsidiabel:

-Olie

22

Geautomatiseerd systeem voor afvoer van bovenmatig strooisel van de vloeren in de pluimveestal

Subsidiabel:

-aanbrengen oliefilm in stallen met gedeeltelijk rooster door middel van een olierobot; 30% emissiereductie fijn stof (BWL 2015.02)

-strooiselschuif bij volièrehuisvesting; 20% emissiereductie fijn stof (BWL 2017.02)

Niet subsidiabel:

-Olie

23

Luchtwassystemen in de veehouderij

Dit zijn gecombineerde luchtwassers die naast ammoniak ook fijn stof en geur reduceren en vallen in de RAV-lijst.

Subsidiabel:

-gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser (BWL 2006.14.V5)

-gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter (BWL 2007.01.V6)

-gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL 2007.02.V4; BWL 2009.12.V2; BWL 2010.02.V4)

-gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie (BWL 2011.07.V3)

-gecombineerd luchtwassysteem 90% emissiereductie met een biologische en een chemische wasser en een biofilter (BWL 2011.08.V3)

24

Omgekeerde osmose van spuiwater uit biologische luchtwassers

bestemd voor: het verminderen van het waterverbruik van biologische luchtwassers met ten minste 60%, door met omgekeerde osmose het spuiwater te zuiveren, waarna het gezuiverde spuiwater opnieuw wordt gebruikt in de biologische luchtwasser en het resterende concentraat nuttig wordt toegepast,

Subsidiabel:

-een omgekeerde osmose-eenheid

-een opslagvoorziening voor het concentraat,

-een opslagvoorziening voor het te recirculeren waswater

-voorzieningen om het behandelde spuiwater geschikt te maken voor hergebruik, met uitzondering van een luchtwasser.

Niet subsidiabel:

-luchtwasser

25

Potafdekinstallatie

Bestemd voor: het in de boom-, vaste planten- of sierteelt tegengaan van de groei van onkruid in de potten, door het machinaal strooien van een afdeklaag bestaande uit los organisch materiaal op de bovenzijde van het substraat

Subsidiabel:

-een elevator,

-een doseersysteem,

-transportbanden en

-een trilsysteem.

26

Elektrische voertuigen, gericht op het uitoefenen van landbouwgerichte activiteiten.

a.Elektrische of hybride aangedreven mobiele machine bestemd voor het verrichten van werkzaamheden in de land- en tuinbouw, waarbij de aandrijving is voorzien van een elektromotor, waarbij voor de opslag van energie een of meerdere accu’s worden toegepast.

b.Oplaadpunt voor elektrische voer- of vaartuigen bestemd voor het elektrisch laden van accu’s van eigen voer- of vaartuigen, die zijn voorzien van een geheel of gedeeltelijke elektrische hoofdaandrijving, waarbij het oplaadpunt is opgesteld op het eigen bedrijfsterrein

Subsidiabel:

-een mobiele machine en al dan niet de onderdelen die technisch noodzakelijk zijn om met de mobiele machine te kunnen werken, een oplaadstation en een (wissel)accu.

-een oplaadsysteem en al dan niet de volgende onderdelen: een ontlaadsysteem, een meet- en regelsysteem, een lockerkast met een stroomafnamepunt per locker en een stekkerherkenningssysteem.

27

Automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers

Het meerdere keren per dag automatisch en gemengd voeren van ruwvoeders door middel van een elektrisch aangedreven

voerband die het voer bij de juiste groep dieren lost.

Subsidiabel:

-een voerkeuken,

-een voergrijper,

-een mineraal- en brok doseerinrichting,

-een besturingssysteem,

-een zelfstandig voortbewegende voerrobot,

-sensoren voor de routebepaling

-een geleiderail en

-een oplaadstation

-bijbehorende software

-Bijbehorende installatiekosten

Niet subsidiabel:

-krachtvoerautomaten

-krachtvoerinstallaties

-Voerbak