Regeling vervallen per 22-11-2017

Eerste wijziging Rotterdamse coffeeshopbeleid 2013

Geldend van 22-11-2017 t/m 21-11-2017

Intitulé

Eerste wijziging Rotterdamse coffeeshopbeleid 2013

De burgemeester van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van de directeur Veiligheid van 15 november 2017 en gehoord de beraadslaging in de driehoek van 15 november 2017, gelet op de artikelen 174 Gemeentewet, 13b Opiumwet en artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht en de Aanwijzing Opiumwet;

overwegende, dat het gelet op het onderzoeksrapport ‘De markt voor coffeeshops in de gemeente Rotterdam 2016—2021’ en de burgemeestersbrief van 1 november 2017 (met kenmerk 17bb8936) noodzakelijk is Het Rotterdamse coffeeshopbeleid 2013 te wijzigen;

besluit vast te stellen:

Eerste wijziging van Het Rotterdamse coffeeshopbeleid 2013

Artikel I

Het Rotterdamse coffeeshopbeleid 2013 wordt als volgt gewijzigd.

A

De tekst van paragraaf 4.2.1, tot aan het opschrift ‘Uitzondering’ wordt vervangen door:

4.2 Stedelijke gedoogcriteria

4.2.1 Stedelijke afstandscriteria

Aanleiding

Rotterdamse coffeeshops dienen zich aan zowel de landelijke als de lokale gedoogcriteria te houden. Onderdeel van de lokale gedoogcriteria is het afstandscriterium dat 85 procent van de steden met één of meer coffeeshop heeft ingevoerd.

Het afstandscriterium houdt in dat een coffeeshop niet binnen een straal van 200 meter hemelsbreed gevestigd mag zijn én op minimaal 250 meter loopafstand van een school voor voortgezet onderwijs/middelbaar beroepsonderwijs gevestigd moet zijn. De coffeeshop mag bovendien niet in de directe nabijheid van speciaal basisonderwijs gevestigd zijn. Het afstandscriterium is in 2007 ingevoerd om enerzijds het belang van het woon- en leefklimaat te beschermen door het terugbrengen van het aantal coffeeshops en anderzijds om (kwetsbare) jongeren te beschermen. Dit beleid heeft erin geresulteerd dat het aantal coffeeshops sinds 2007 is gedaald van 62 in 2007 naar 36 exploiterende coffeeshops in 2017. Er zijn op dit moment geen exploiterende coffeeshops meer in de buurt van de hiervoor genoemde soorten scholen gevestigd.

Medio 2017 is in opdracht van de gemeente Rotterdam onderzoek verricht naar het aantal benodigde coffeeshops in Rotterdam. Uit dit onderzoek komt naar voren dat Rotterdam bij benadering 34 coffeeshops nodig heeft om aan de vraag van de Rotterdamse gebruiker te voldoen. Dit betekent dat er bij het huidige aantal coffeeshops van 36 min of meer sprake is van een balans tussen vraag en aanbod. Bovendien zijn er momenteel geen coffeeshops meer die zich in de directe omgeving van een van de hiervoor bedoelde soorten scholen hebben gevestigd. Er is daarmee sprake van een andere situatie dan in 2007.

Gezien het bestaande verplaatsingsverbod en het feit dat met de invoering van het afstandscriterium er zich geen coffeeshops meer in de buurt van scholen bevinden, kan zich nu enkel nog de situatie voordoen dat een bestaande coffeeshop geconfronteerd wordt met een school die zich (nieuw) in de buurt van een coffeeshop vestigt.

Om de balans tussen vraag en aanbod van softdrugs in de stad, zoals deze thans heerst, te houden is daarom in 2017 besloten het geldende afstandscriterium aan te passen. Het beschermen van de schoolgaande jeugd staat hierbij nog steeds centraal.

Het gewijzigde beleid houdt in dat een coffeeshop niet langer geheel gesloten hoeft te worden als een school zich in de buurt (binnen de afstandscriteria) van een bestaande coffeeshop vestigt. Uitgangspunt van het gewijzigde beleid is dat het de coffeeshop is toegestaan om, op de momenten dat de school gesloten is, geopend te zijn. Het is de coffeeshop tijdens zijn (beperkte) openingstijden toegestaan om als coffeeshop herkenbaar te zijn. Als de school open is, dient de coffeeshop gesloten te zijn en niet als coffeeshop herkenbaar te zijn.

De coffeeshop krijgt hiermee de keuze om ofwel zijn openingstijden en bedrijfsvoering aan te passen aan de komst van de school in de buurt (binnen de afstandscriteria) of om alsnog de coffeeshop geheel te sluiten en voortaan als reguliere horeca-inrichting te exploiteren. Op deze manier wordt een bijdrage geleverd aan het belang om de schoolgaande jeugd te beschermen, terwijl tegelijkertijd oog wordt gehouden voor het belang van een balans in het aantal coffeeshops in de stad. Deze uitgangspunten worden als volgt ingevuld:

Bij het bepalen van de (beperkte) openingstijden van een coffeeshop in de buurt van een school, wordt rekening gehouden met het ‘ritme’ van de school in de buurt. De beperkte openingstijden van de coffeeshop worden in de exploitatievergunning opgenomen.

Voor het bepalen van de beperkte openingstijden van de coffeeshop zal in de exploitatievergunning worden aangesloten bij de reguliere roostertijden van de betrokken school. Bij het einde van de roostertijden wordt een half uur opgeteld om tot de openingstijden van de coffeeshop te komen. Leerlingen gaan over het algemeen binnen een half uur na het einde van de lessen naar huis.

Beperkte openingstijden voor een coffeeshop in de buurt van een school

De stedelijke afstandscriteria zien er als volgt uit:

wanneer een school voor speciaal basisonderwijs zich vestigt in de directe nabijheid van een coffeeshop,

of

wanneer een school voor voortgezet onderwijs of een school voor middelbaar beroepsonderwijs zich vestigt binnen een straal van 200 meter hemelsbreed én 250 meter loopafstand van de coffeeshop,

gelden per direct de volgende regels:

  • De coffeeshop moet voor het publiek gesloten zijn op het moment dat de school voor het volgen van regulier onderwijs open is.

  • Dit houdt concreet in dat:

    • de coffeeshop van maandag tot en met vrijdag geopend mag zijn vanaf een half uur na het laatste lesuur van de school tot 22.00 uur of tot 24.00 uur.

    • De coffeeshop op zaterdag, zondag en officieel erkende feestdagen geopend mag zijn van 10.00 uur tot 22.00 uur of tot 24.00 uur.

    • De coffeeshop tijdens de vakanties die de school hanteert op alle dagen geopend mag zijn, van 10.00 uur tot 22.00 uur of van 10.00 uur tot 24.00 uur.

  • De gemeente Rotterdam stelt op basis van jaarlijks door de school aan te leveren informatie vast wat de roostertijden en vakantieperiodes zijn. De op basis hiervan door de gemeente Rotterdam vastgestelde (beperkte) openingstijden van de coffeeshop in de buurt van de school, worden in de exploitatievergunning opgenomen.

  • Tijdens de periode dat de coffeeshop gesloten is voor publiek, dient deze niet als coffeeshop herkenbaar te zijn.

Op het moment dat een coffeeshop getroffen wordt door de afstandscriteria, wordt de exploitant schriftelijk over de gevolgen van de afstandscriteria geïnformeerd.

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat verplaatsing van een door het afstandscriterium getroffen coffeeshop niet mogelijk is.

B

De tekst van paragraaf 2.1, onderdeel 3, wordt vervangen door:

Beschermen van kwetsbare groepen, met name jongeren.

Uitgangspunt is om het softdrugsgebruik door jongeren te voorkomen door strikte handhaving van de minimumleeftijd in coffeeshops, het beperken van de openingstijden van coffeeshops in de nabijheid van scholen, het beperken van de herkenbaarheid van coffeeshops in de nabijheid van scholen en het geven van voorlichting over de risico’s van drugsgebruik. De voorlichting vindt plaats op school en door de coffeeshopexploitanten en –beheerders in de coffeeshop. Het verbinden van consequenties aan de openingstijden van coffeeshops in de nabijheid van scholen ziet toe op de bescherming van de jeugd. Hiermee wordt de boodschap uitgedragen dat het gebruik van softdrugs niet normaal is.

De tekst van bijlage 1 op pagina 17, onderdeel 9 en 10 wordt vervangen door:

Onderdeel 9

Wanneer een school voor speciaal basisonderwijs zich vestigt in de directe nabijheid van een coffeeshop of wanneer een school voor voortgezet onderwijs of een school voor middelbaar beroepsonderwijs zich vestigt binnen een straal van 200 meter hemelsbreed én 250 meter loopafstand van de coffeeshop, gelden er flexibele openingstijden. Vuistregel hierbij is dat de coffeeshop gesloten is op het moment dat de school geopend is.

Onderdeel 10

Wanneer een school voor speciaal basisonderwijs zich vestigt in de directe nabijheid van een coffeeshop of wanneer een school voor voortgezet onderwijs of een school voor middelbaar beroepsonderwijs zich vestigt binnen een straal van 200 meter hemelsbreed én 250 meter loopafstand van de coffeeshop, mag de coffeeshop buiten de voor hen geldende beperkte openingstijden niet als coffeeshop herkenbaar te zijn.

Artikel II Overgangsrecht

Coffeeshops die in 2017 zijn gesloten wegens het feit dat er zich een school in de buurt van de coffeeshop heeft gevestigd, krijgen tot 1 januari 2018 de gelegenheid om een nieuwe vergunning voor hun oorspronkelijke locatie aan te vragen. Onderdeel van het vergunningverleningstraject is een BIBOB-toets.

Artikel III Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na publicatie in het Gemeenteblad.

Artikel IV Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Eerste wijziging van Het Rotterdamse coffeeshopbeleid 2013.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 15 november 2017.

burgemeester

Ing. A. Aboutaleb

Dit gemeenteblad 2017, nummer 152, is uitgegeven op 20 november 2017 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halve Maanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)