Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening winkeltijden Eijsden-Margraten 2017

Geldend van 24-11-2017 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening winkeltijden Eijsden-Margraten 2017

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

Artikel 2. Algemene vrijstelling voor zon- en feestdagen

 • 1. Voor de in artikel 2 van de Winkeltijdenwet vervatte verboden, voor zover betrekking hebbend op zon- en feestdagen, geldt van 10.00-14.00 uur een algemene vrijstelling.

 • 2. De in lid 1 genoemde vrijstelling geldt niet voor de winkels gevestigd in het Retailpark te Gronsveld. Deze winkels mogen, in afwijking van lid 1 geopend zijn van 12.00 tot 17.00 uur;

 • 3. In afwijking van het in lid 1 en 2 bepaalde geldt op de zondagen in december een algemene vrijstelling van 10.00 tot 17.00 uur.

 • 4. De in lid 1, 2 en 3 genoemde vrijstellingen gelden niet op Nieuwjaarsdag, eerste Paasdag, 4 mei na 19 uur (dodenherdenking), eerste Pinksterdag en eerste Kerstdag.

Artikel 3. Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor bijzondere situaties

 • 1. Het college kan voor wat betreft zondagen of feestdagen ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet genoemde verboden, ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen;

  • c.

   tentoonstellingen in kunstateliers en galeries.

 • 2. De ontheffing kan worden verleend in geval van feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen of beurzen.

 • 3. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 4. Algemene vrijstelling zon- en feestdagen en werkdagen voor straatverkoop voor evenementen.

 • 1. 1.Voor in de artikel 2 van de winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een algemene vrijstelling:

  • Voor straatverkoop van de voor directe consumptie geschikte eetwaren en dranken tijdens evenementen.

  • Voor winkels waar voor directe consumptie geschikte eetwaren en dranken worden verkocht en plegen te worden genuttigd.

 • 2. Als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door openstelling van de winkel, kunnen burgemeester en wethouders voorschriften en beperkingen stellen aan de openstelling.

Artikel 5. Individuele ontheffingen

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing ontlenen van de in artikel 2 van de Winkeltijdenwet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2. Een ontheffing kan enkel worden verleend voor bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard.

 • 3. Aan de ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden.

 • 4. De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel of de laats waar de bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard plaatsvindt op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door gebruik van de ontheffing.

Artikel 6. Beslistermijn

 • 1. Het college beslist op een aanvraag om een ontheffing binnen 8 weken.

 • 2. Het college kan de beslissing 8 weken verdagen.

Artikel 7. Intrekken of wijzigen ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten dit noodzakelijk maken inverband met het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een

  winkel gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en

  leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder dit aanvraagt.

Artikel 8. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 9. Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

Het college van burgemeester en wethouders kan bepalen dat de vrijstelling, bedoeld in artikel 12, eerste lid van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet niet geldt voor de gehele gemeente of voor een of meer delen van de gemeente.

Artikel 10. Campings en kampeerterreinen

Burgemeester en wethouders kunnen op daartoe strekkend verzoek ontheffing verlenen van de verboden vervat in artikel 2, eerste lid van de wet ten behoeve van winkels:

 • a.

  gelegen op een kampeerterrein in de gemeente Eijsden-Margraten;

 • b.

  gedurende het tijdvak van 1 april, of zoveel eerder Goede Vrijdag valt, tot 1 oktober:

 • c.

  op zon- en feestdagen van 10.00 tot 18.00 uur;

 • d.

  voor de verkoop van levensmiddelen en kampeerartikelen.

Artikel 11. Intrekking voorgaande regeling

De ‘Verordening inzake de winkeltijden Eijsden-Margraten 2014’ wordt ingetrokken.

Artikel 12. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking.

Artikel 13. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening winkeltijden Eijsden-Margraten 2017’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7 november 2017.
De griffier,
Mr. M.G.A.J.T. Verbeet 
De voorzitter,
D.A.M. Akkermans