Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Edam-Volendam 2018

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Intitulé

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Edam-Volendam 2018

De raad van de gemeente Edam-Volendam;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2017;

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Edam-Volendam 2018

Artikel 1 Kosten van bestaan

 • 1. In afwijking van artikel 16, tweede lid, onderdelen a en b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100%.

 • 2. In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van de in artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen bedoelde AOW-gerechtigde personen gesteld op 100% percent van de toepasselijke, in genoemd artikel 1a bedoelde netto AOW-bedragen.

Artikel 2 Kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 3 Belastingen waterschap

Bij het beoordelen van de betalingscapaciteit van een belastingschuldige wordt rekening gehouden met de opgelegde aanslagen van het waterschap, die worden genoemd in de kwijtscheldingsregeling van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Artikel 4 Uitsluiting kwijtschelding invorderingskosten

In het geval ter zake van de belastingaanslag waarvoor de kwijtschelding wordt aangevraagd

invorderingskosten zijn gemaakt, wordt kwijtschelding verleend onder de voorwaarde dat eerst de invorderingskosten moeten zijn voldaan.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De volgende verordeningen worden ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan:

  • -

   de “Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Edam-Volendam 2016” van de voormalige gemeente Edam-Volendam;

  • -

   de “Kwijtscheldingsregeling Zeevang” van de voormalige gemeente Zeevang.

 • 2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De ingangsdatum van dit besluit is 1 januari 2018.

 • 4. Dit besluit wordt aangehaald als “Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Edam-Volendam 2018”.

Ondertekening

Aldus besloten door de gemeenteraad van Edam-Volendam in zijn openbare vergadering d.d. 14 december 2017,
Mr. M. van Essen, de griffier,
L.J. Sievers, de voorzitter.