Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018

Geldend van 14-12-2017 t/m 01-01-2019

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 september 2017.

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet;

besluit:

vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2018

(VERORDENING LEGES GRAVE 2018)

De raad van de gemeente Grave

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit
 • 1. Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

   een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • 1.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • 2.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • 3.

  het in behandeling nemen van aanvragen om een verklaring omtrent het gedrag voor meerderjarige gezinsleden van gastgezinnen ten behoeve van de Stichting Europa Kinderhulp en de Stichting Kinderhulp Bosnië;

 • 4.

  het in behandeling nemen van aanvragen om een evenementenvergunning als bedoeld in titel 3 hoofdstuk 2van de tarieventabel voor een instelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard en waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers;

 • 5.

  het in behandeling nemen van aanvragen om een collectevergunning;

 • 6.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • 7.

  het in behandeling nemen van aanvragen om een aanlegvergunning als bedoeld in onderdeel 2.3.2.1 van de tarieventabel voor zover het de navolgende werkzaamheden betreft:

  • -

   afgraven, ophogen, vergraven, egaliseren van gronden;

  • -

   aanleg, verbreden of verbeteren van sloten en greppels;

  • -

   aanbrengen van houtgewas

met welke uitvoering van de werkzaamheden wordt bijgedragen aan (kleinschalige) natuurontwikkeling.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven
 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing
 • 1. De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota, digitale kennisgeving in geval van DigiD of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 • 2. In afwijking in zoverre van het eerste lid worden de leges op grond van onderdeel 1.18.1 van de bij deze verordening behorende tarieventabel geheven bij wege van voldoening op aangifte.

Artikel 7 Termijnen van betaling
 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen dertig dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. In afwijking in zoverre van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van de kennisgeving is vermeld.

 • 3. De leges op grond van onderdeel 1.18,1 van de bij deze verordening behorende tarieventabel moeten overeenkomstig de aangifte worden betaald op het tijdstip waarop de ontheffing wordt verleend.

 • 4. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het vorige leden gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, als de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen)

  • 4.

   hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

  • 5.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 6.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

één en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht
 • 1. De “Verordening leges Grave 2017” vastgesteld bij raadsbesluit van 8 november 2016 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding
 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening leges Grave 2018”.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Grave in zijn openbare vergaderingvan 7 november 2017.

De raad voornoemd,

mr. M.L.A. Vermaaten

A.M.H. Roolvink MSc

plv. griffier

voorzitter

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Grave 2018

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen (BRP)

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7 Vervallen

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 Kabels en leidingen

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 19 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Beoordelen aanvraag vooroverleg

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning en buiten behandeling stellen aanvraag

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9 Sloopmelding en paraplusloopvergunning

Hoofdstuk 10 Procedure vaststelling hogere grenswaarde Wet Geluidhinder

Hoofdstuk 11 In deze titel niet benoemde beschikkingen

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen en overige APV-vergunningen

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 7 Reclamevoertuigen

Hoofdstuk 8 Kinderopvang

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Bijlage 1ROEB-lijst Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Tarief

2017 €

Tarief

2018 €

1.1.1

Voor het sluitenvan een huwelijk en voor deregistratievan een partnerschap op een andere tijd en wijze dan op grond van het reglement burgerlijke stand is bepaald, bedraagt het tarief voor het sluiten van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

1.1.1.1

maandag tot en met donderdag

246,50

249,00

1.1.1.2

vrijdag

294,00

297,00

1.1.1.3

zaterdag en op dagen, waarop blijkens een voorafgaande openbare kennisgeving krachtens een besluit van burgemeester en wethouders het stadhuis gesloten zal zijn

688,00

695,00

1.1.2

V ervallen

1.1.3

Bij voltrekking van een huwelijk buiten het stadhuis als bedoeld in het besluit van de gemeenteraad van 4 juli 2006 wordt boven het tarief verschuldigd onder 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.3 een bedrag geheven van

205,50

207,50

1.1.3.1

In afwijking van het bepaalde in onderdeel 1.1.1 bedraagt het tarief, indien wordt gekozen voor korte en sobere ceremonie:

150,00

151,50

1.1.3.2

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het voor een tweede en volgende keren verzetten van een reservering als bedoeld in de onderdelen 1.1.1. tot en met 1.1.2

111,00

112,00

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het door of vanwege het gemeentebestuur beschikbaar stellen van gemeenteambtenaren als getuige bij een huwelijk of registratie van een partnerschap, per getuige en per kwartier

20,30

20,50

1.1.5

Bij omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk met een voor een huwelijksvoltrekking gebruikelijke ceremonie wordt het tarief zoals verschuldigd onder 1.1.1.1 tot en met 1.1.3 geheven.

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

1.1.6.1

een trouwboekje of een bewijs van registratie van het partnerschap

45,40

45,80

1.1.6.2

een duplicaat van een trouwboekje of een bewijs van registratie van het partnerschap

45,40

45,80

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het van gemeentewege versieren van de lokaliteit waarin de huwelijksvoltrekking of de registratie van het partnerschap plaatsvindt

84,20

85,00

1.1.8

het tarief bedraagt voor een benoeming van een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (babs) voor één dag:

nieuw

80,00

1.1.9

De regels over de openstelling voor, de vormen van en de locatie met betrekking tot het sluiten van een huwelijk of een registratie van een partnerschap zijn opgenomen in het Reglement Burgerlijke Stand 2017 (Gemeenteblad van 24 mei 2017, nummer 87782)

1.1.10

Laissez passer voor lijken:

1.1.10.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van uitstel tot begraven of cremeren

34,00

34,30

1.1.11

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaarten

Tarief

2017 €

Tarief

2018 €

1.2

het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag (wettelijk maximum):

1.2.1

van een nationaal paspoort:

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

64,75

65,30

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

51,45

52,00

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattend dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

64,75

65,30

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

51,45

52,00

1.2.3

van een reisdocument en behoeve van een persoon die op grond van de wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander worden behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

64,75

65,30

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

51,45

52,00

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

51,45

52,00

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

50,65

51,00

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

28,60

29,00

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in de onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

47,55

47,55

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Tarief

2017 €

Tarief

2018 €

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs (wettelijk maximum)

38,95

39,45

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

34,10

34,10

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen (BRP)

Tarief

2017 €

Tarief

2018 €

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

11,10

11,20

1.4.2.2

tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid van het Besluit basisregistratie personen (maximum tarief)

7,50

7,50

1.4.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

1.4.3.1

tot de afgifte van een BRP-persoonslijst

20,00

20,20

1.4.3.2

tot de afgifte van een bewijs van opneming in de basisregistratie personen

11,10

11,20

1.4.3.3

tot de afgifte van een bewijs van opneming in de basisregistratie personen betrekking hebbend op meerdere personen (gezins- c.q. adresuittreksel)

20,00

20,20

1.4.3.4

tot de afgifte van een lijst met niet tot personen herleidbare gegevens, waarvoor op basis van door de aanvrager verstrekte selectiecriteria de basisregistratie personen moet worden doorlopen (leeftijdsopbouw en andere tellingen) per lijst

20,00

20,20

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

20,00

20,20

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Tarief

2017 €

Tarief

2018 €

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

11,10

11,20

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Tarief

2017 €

Tarief

2018 €

1.6.1

Het (wettelijk vastgesteld) tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, als het afschrift bestaat uit:

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

0,23

0,23

met een maximum per bericht van

4,50

4,50

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina’s

22,50

22,50

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

4,50

4,50

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

22,50

22,50

1.6.2

Als voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

4,50

4,50

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken (vervallen: informatie is algemeen beschikbaar)

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Tarief

2017 €

Tarief

2018 €

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

1.8.1.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, per adres of object

11,10

11,20

1.8.1.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

11,10

11,20

1.8.1.3

een inschrijving in het rijksmonumentenregister die aan de gemeente verzonden is, als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid, van de Erfgoedwet

11,10

11,20

1.8.1.4

het gemeentelijk erfgoedregister, bedoeld in artikel 3.16 van de Erfgoedwet, per aangewezen cultureel erfgoed

11,10

11,20

1.8.1.5

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

11,10

11,20

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Tarief

2017 €

Tarief

2018 €

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van:

1.9.1

een verklaring omtrent het gedrag (maximum wettelijk vastgesteld tarief)

41,35

41,35

1.9.2

een bewijs van Nederlanderschap

11,10

11,20

1.9.3

een legalisatie van een handtekening

11,10

11,20

1.9.4

alle andere verklaringen, tot welker afgifte het gemeentebestuur op verlangen van particulieren bevoegd is, één en ander voor zover niet begrepen in deze tarieventabel, per stuk

11,10

11,20

1.9.5

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot verlening van het Nederlanderschap gelden de tarieven zoals opgenomen in artikel 3 van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 of zoals dit besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

1.9.6

Geen tarief is verschuldigd als het verzoek tot naturalisatie betreft van een minderjarige, mits het verzoek deel uitmaakt van het verzoek van zijn vader en/of moeder (medenaturalisatie) of van een persoon die ingevolge de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld dan wel er op grond van artikel 4 Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 ontheffing van de verplichting tot betaling is verleend.

1.9.7

Laissez passez voor lijken

1.9.7.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van uitstel tot begraven of cremeren

20,15

20,35

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Tarief

2017 €

Tarief

2018 €

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, daaronder begrepen bouwvergunningendossiers en bestemmingsplannen, ongeacht het resultaat van die nasporingen, voor zover deze diensten niet in deze tarieventabel of in andere belastingverordeningen van de gemeente dan wel in andere rechtsregels zijn genoemd, voor elk daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan:

20,30

20,50

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet (gereserveerd)

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Tarief

2017 €

Tarief

2018 €

1.12

1.12.1.1

1.12.1.2

1.12.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

Indien aanvragen als bedoeld in de subonderdelen 1.12.1.1 en 1.12.1.2 gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw,

zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die subonderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven.

(Dit geldt ook als het gaat om een geheel van huurwoningen bestemd voor sloop of renovatie waarvoor gelijktijdig aanvragen worden ingediend.)

55,20

11,10

55,75

11,20

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Tarief

2017 €

Tarief

2018 €

1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.13.1

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

293,80

296,75

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

Tarief

2017 €

Tarief

2018 €

1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.14.1

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:18 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het innemen of hebben van een standplaats ter uitoefening van de handel op of aan de weg dan wel op een vanaf de weg onmiddellijk bereikbare plaats (zogenaamde standplaatsvergunning) voor elke dag of gedeelte daarvan, waarvoor de vergunning geldt

21,95

22,15

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

Tarief

2017 €

Tarief

2018 €

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.15.1

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

34,30

34,70

1.15.2

tot het wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

20,00

20,20

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Tarief

2017 €

Tarief

2018 €

1.16.1

Het (wettelijk vastgesteld) tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

56,50

56,50

1.16.1.2

1.16.1.3

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, voor de eerste speelautomaat

56,50

56,50

en voor iedere volgende speelautomaat

34,00

34,00

1.16.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een wijziging van een vergunning als bedoeld in dit onderdeel

11,10

11,20

1.16.2

De tarieven onder 1.16.1.1 tot en met 1.16.1.3 zijn van overeenkomstige toepassing als het een aanvraag betreft tot het verlenen van een vergunning geldend voor een tijdvak korter dan twaalf maanden, met dien verstande dat het bedrag naar evenredigheid wordt berekend, waarbij bij de berekening van het tarief een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt.

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

17,15

17,30

1.16.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 7b van de Wet op de kansspelen (winkelweekactievergunning)

17,15

17,30

Hoofdstuk 17 Kabels en leidingen

Tarief

2017 €

Tarief

2018 €

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verlenen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, Telecommunicatiewet, dan wel een aanvraag voor een vergunning voor het aanleggen van overige kabels en/of leidingen, gezamenlijk benoemd in artikel 4 eerste en tweede lid van de AVOI

366,75

370,50

1.17.1.1

Het bedrag genoemd in 1.17.1 wordt, bij aaneengesloten graafwerkzaamheden over een lengte van 25 meter of meer, voor het uitvoeren van coördinatie en toezicht met een toeslag over de bemeten sleuflengte per strekkende meter sleuf verhoogd met

1,19

1,20

1.17.1.2

Het bedrag genoemd in 1.17.1 wordt, indien overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd, met

78,60

79,40

1.17.1.3

Het bedrag genoemd in 1.17.1 wordt, indien de aanvrager verzoekt om inhoudelijke afstemming bij de beoordeling, of het bijwonen van een bouwvergadering per vergadering verhoogd met

78,60

79,40

1.17.1.4

Het bedrag genoemd in 1.17.1 wordt, indien met betrekking tot een aanvraag/melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college is opgesteld.

1.17.1.5

Indien een begroting als bedoeld in 1.17.1.4 is uitgebracht, wordt een aanvraag/melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

1.17.2

Indien het betreft werkzaamheden van niet ingrijpende aard bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van de melding de helft van het bedrag genoemd in 1.17.1.

183,25

185,00

1.17.2.1

Indien het betreft de melding voor een proefsleuf wordt het legesbedrag verrekend met de aanvraag of melding waartoe deze proefsleuf dient, indien en zodra de aanvraag of melding wordt ingediende conform 1.17.1

1.17.3

Indien het betreft spoedeisende werkzaamheden dan wel calamiteiten bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van de melding de helft van het bedrag genoemd in 1.17.1

1.17.4

Het tarief genoemd onder 1.17.1 en 1.17.2 wordt vermeerderd met een bedrag per strekkende meter over de totaal bemeten sleuflengte.

Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

1.17.4.1

tot 2.500 m1, per strekkende meter sleuflengte

1,19

1,20

1.17.4.2

vanaf 2.500 m1 wordt een begroting opgesteld van de kosten voor de te voeren procedure. Deze kosten worden inclusief onderbouwing, voorafgaand aan de aanvraagbehandeling, schriftelijk medegedeeld aan de aanvrager. Indien een begroting is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

Tarief

2017 €

Tarief

2018 €

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.18.1

tot het verlenen van een ontheffing parkeerschijfzone binnenstad, een duplicaat ontheffing parkeerschijfzone binnenstad of een vergunning als bedoeld in de Parkeerverordening Grave

46,90

47,40

1.18.2

zoals bedoeld in artikel 4:6e lid 2 Algemene Plaatselijke Verordening (routering)

29,30

29,60

1.18.3

zoals bedoeld in artikel 5:2 lid 4 Algemene Plaatselijke Verordening (parkeren voertuigen van autobedrijf e.d.)

29,30

29,60

1.18.4

zoals bedoeld in artikel 5:3 lid 2 Algemene plaatselijke verordening (te koop aanbieden van voertuigen)

29,30

29,60

1.18.5

tot het verlenen van een ontheffing zoals bedoeld in artikel 4:6d van de Algemene plaatselijke verordening ((Geluid)hinder door vrachtauto's)

29,30

29,60

1.18.6

tot het verlenen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) waarbij een keuring plaatsvindt op basis van (medische) stukken

71,00

71,70

1.18.7

tot het verlenen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) waarbij een standaardkeuring (spreekuur) plaatsvindt.

106,00

107,00

1.18.8

tot het verlenen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) waarbij een keuring op het thuisadres plaatsvindt

144,00

145,50

1.18.9

tot het verlenen van een gehandicaptenparkeerkaart waarbij geen sprake is van een herkeuring, zoals het geval is bij een duplicaat van een gehandicaptenparkeerkaart

20,00

20,20

1.18.10

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

34,25

34,60

1.18.11

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

(tariefafspraak met Rijksdienst voor het wegverkeer)

30,00

30,00

Hoofdstuk 19 Diversen

Tarief

2017 €

Tarief

2018 €

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.19.1.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:60 van de Algemene plaatselijke verordening (houden van hinderlijke of schadelijke dieren)

29,30

29,60

1.19.1.2

tot het verlenen van een ontheffing voor het veroorzaken van geluidshinder voor de omgeving als bedoeld in artikel 4:6 en 4:6a van de Algemene plaatselijke verordening, met een geldigheidsduur van:

1.19.1.2.1

één dag of gedeelte daarvan

11,10

11,20

1.19.1.2.2

langer dan één dag doch korter dan één week

45,50

46,00

1.19.1.2.3

langer dan één week doch niet langer dan één maand

169,50

171,25

1.19.1.2.4

langer dan één maand

734,15

741,50

1.19.1.3

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:34 van de Algemene plaatselijke verordening (stookverbod)

31,70

32,00

1.19.1.4

tot het verlenen van een vergunning geldig tot en met 31 december van het jaar van afgifte, voor één persoon vanaf 15 jaar tot het vissen in een water waarvan de gemeente rechthebbende is

11,10

11,20

1.19.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

1.19.1.5.1

tot het verlenen van een ontheffing voor het plaatsen van driehoeksborden op basis van artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening

11,10

11,20

1.19.1.5.2

tot het verlenen van een ontheffing voor het plaatsen van overige roerende zaken op basis van artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening

20,00

20,20

1.19.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.19.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

6,70

6,75

1.19.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

1.19.2.2.1

voor de eerste geheel of gedeeltelijk bedrukte pagina

4,40

4,45

1.19.2.2.2

voor elke volgende pagina meer

0,10

0,10

1.19.2.3

kaarten, tekeningen, situatieschetsen en lichtdrukken of fotokopieën hiervan, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.19.2.1 en 1.19.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, startkosten voor de eerste pagina, ongeacht formaat

4,40

4,45

en voor elke volgende pagina:

1.19.2.3.1

per formaat A4 (210 x 297 mm)

3,90

3,95

1.19.2.3.2

per formaat A3 (297 x 420 mm)

5,65

5,70

1.19.2.3.3

per formaat A2 (420 x 594 mm)

8,95

9,05

1.19.2.3.4

per formaat A1 (594 x 841 mm)

18,30

18,50

1.19.2.3.5

per formaat A0 (841 x 1139 mm)

32,75

33,00

1.19.2.3.6

In afwijking in zoverre van het onder 1.19.2.3 tot en met 1.19.2.3,5 hiervoor bepaalde worden geen leges in rekening berekend indien het totaal verschuldigde legesbedrag niet meer bedraagt dan € 9,00.

1.19.2.4

1.19.2.5

tot het verlenen van kaartmateriaal in digitale vorm, per diskette of cd-rom:

tot het verzamelen, digitaliseren en mailen van kaart- en ander materiaal, voor elk daaraan besteed kwartier:

94,90

20,30

95,90

20,50

1.19.2.6

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tarieventabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

20,00

20,20

1.19.2.6.1

Het tarief zoals bedoeld onder 1.19.2.5 wordt verhoogd met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde externe advieskosten, blijkend uit een begroting die door de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet, is opgesteld.

1.19.2.6.2

Voor de toepassing van het in 1.19.2.6.1 gestelde wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de externe advieskosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht. Als de werkelijke advieskosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

1.19.2.7

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

6,70

6,75

1.19.2.8

kaarten, tekeningen, situatieschetsen, lichtdrukken of fotokopieën welke door een externe partij worden vervaardigd: de kosten die door de derde partij in rekening worden gebracht.

1.19.2.9

Voor het versturen van stukken of uittreksels per post worden, naast de op grond van deze tarieventabel verschuldigde bedragen, de portokosten in rekening gebracht.

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

aanlegkosten:

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk of het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen], of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

2.1.1.2

bouwkosten:

Bij het bepalen van de hoogte van de bouwkosten wordt uitgegaan van de actuele prijzen per eenheid exclusief omzetbelasting zoals die jaarlijks worden vastgesteld door het ROEB (Regionaal Overleg Eindhoven Bouwtoezicht) en bij deze tarieventabel als bijlage I zijn opgenomen.

Indien de bouwkosten niet kunnen worden bepaald aan de hand van het hiervoor genoemde ROEB-overzicht, wordt onder bouwkosten verstaan:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012, Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, exclusief omzetbelasting. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs exclusief omzetbelasting die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

2.1.1.3

Wabo:

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Beoordeling aanvraag vooroverleg

Tarief

2017

Tarief

2018 €

2.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

2.2.1

om vooroverleg in verband met het geven van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is wordt geheven.

40,30

40,70

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Tarief

2017 €

Tarief

2018 €

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1

Bouwactiviteiten

2.3.1.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.1.1.1

als de bouwkosten minder bedragen dan € 20.000:

6,20%

6,26%

van de bouwkosten, met een minimum van:

256,00

258,50

2.3.1.1.2

als de bouwkosten € 20.000 tot € 300.000 bedragen:

1.240,00

1.252,00

vermeerderd met:

van het bedrag waarmee die bouwkosten € 20.000 te boven gaan;

3,33%

3,36%

2.3.1.1.3

als de bouwkosten € 300.000 of meer bedragen:

10.564,00

10.660,00

vermeerderd met:

van het bedrag waarmee die bouwkosten € 300.000 te boven gaan.

1,91%

1,93%

2.3.1.2

Welstandstoets

2.3.1.2.1

Als de aanvraag betrekking heeft op bouwactiviteiten en hiervoor advies van de welstandscommissie moet worden ingewonnen, wordt het overeenkomstig artikel 2.3.1 berekende bedrag verhoogd met

84,85

85,70

2.3.1.2.2

Als voor een bouwplan als bedoeld in 2.3.1.2.1 meer dan één keer advies moet worden ingewonnen geldt voor ieder uit te brengen vervolgadvies een toeslag van

84,85

85,70

2.3.1.3

Verplicht advies Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen/Stichting Brabants Heem

2.3.1.3.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift of naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen nodig is en wordt beoordeeld:

623,60

630,00

2.3.1.3.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van Stichting Brabants Heem nodig is en wordt beoordeeld:

159,40

161,00

2.3.1.3.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1. bedraagt het tarief voor een advies van de adviescommissie toerisme en recreatie van de Stichting Toerisme en Recreatie over uitbreiding en/of nieuwvestiging van dag- en verblijfsrecreatiebedrijven in de GHS en AHS landschappen, als dit advies naar het oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijk is:

voor de beoordeling van de aanvraag bij niet-complexe initiatieven:

voor de beoordeling van de aanvraag bij complexe initiatieven:

waarbij de complexiteit wordt beoordeeld door de genoemde Stichting.

2.060,00

4.120,00

2.080,00

4.160,00

2.3.1.4

Achteraf ingediende aanvraag

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 wordt het tarief, als de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit, verhoogd met:

331,00

334,00

2.3.1.5

Advieskosten

Het tarief voor een beschikking op een aanvraag tot het verlenen van een van een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een bouwactiviteit, als bedoeld onder 2.3.1.1.1 tot en met 2.3.1.1.3 wordt verhoogd met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag, aan de aanvrager medegedeelde kosten van externe advieskosten, blijkend uit een begroting door of namens het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Voor de toepassing van dit artikel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de externe advieskosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht. Indien de werkelijke advieskosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

2.3.1.6

Afwijkende bepaling legesberekening bouwactiviteiten onderdeel 2.3.1.1

Het tarief dat voortvloeit uit de berekening in onderdeel 2.3.1.1 hiervoor wordt verminderd met 10 % wanneer de aanvraag mede dient te worden getoetst aan een bestemmingsplan/beheersverordening waarvoor niet is voldaan aan de verplichting uit artikel 3.1, lid 2 en/of artikel 3.38, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening.

2.3.2

Aanlegactiviteiten

2.3.2.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

275,50

278,25

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik

2.3.3.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten;

als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

194,50

196,50

2.3.3.2

als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking art. 3.23 Wro):

2.3.3.2.1

als de aanlegkosten of bouwkosten minder bedragen dan € 15.000

275,50

278,25

2.3.3.2.2

als de aanlegkosten of bouwkosten € 15.000 bedragen of méér

551,00

556,50

2.3.3.3

bij onrechtmatige bewoning van een recreatiewoning

2.3.3.3.1

als artikel 3 van de Wet vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen wordt toegepast

275,50

278,25

2.3.3.3.2

als artikel 4 van de Wet vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen wordt toegepast

275,50

278,25

2.3.3.4

als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking art. 3.10 Wro):

2.3.3.4.1

als de aanlegkosten of bouwkosten minder bedragen dan € 20.000:

6.750,00

6.817,00

2.3.3.4.2

als de aanlegkosten of bouwkosten € 20.000 bedragen of meer, maar minder dan € 300.000:

7.406,00

7.480,00

2.3.3.4.3

als de aanlegkosten of bouwkosten € 300.000 bedragen of meer:

7.406,00

7.480,00

vermeerderd met

0,477%

0,482%

van de aanlegkosten of bouwkosten;

2.3.3.5

als artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

194,50

196,50

2.3.3.6

als de aanvraag betrekking heeft op een werk of werkzaamheid ten aanzien waarvan artikel 3.6, lid 1 onder a van de Wro wordt toegepast

4.581,00

4.627,00

2.3.3.7

als de aanvraag betrekking heeft op een werk of werkzaamheid ten aanzien waarvan artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking art. 3.22 Wro)

275,50

278,25

2.3.3.8

het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.3.1 wordt, als de aanvraag betrekking heeft op een werk of werkzaamheid ten aanzien waarvan:

2.3.3.8.1

toetsing aan een exploitatieplan dient plaats te vinden, verhoogd met

275,50

278,25

2.3.3.8.2

een ontheffing als bedoeld in artikel 6.12 lid 6 van de Wro wordt verleend

275,50

278,25

2.3.4

(Gereserveerd)

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, voor een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte van:

2.3.5.1

-minder dan 100 m2

288,75

291,75

2.3.5.2

-100 m2 of meer, doch minder dan 500 m2

288,75

291,75

vermeerderd met 1,598 per m2 van de gebruiksoppervlakte boven de 100 m2

1,583

1,598

2.3.5.3

-500 m2 of meer, doch minder dan 2.000 m2

921,95

930,95

vermeerderd met € 0,597 per m2 van de gebruiksoppervlakte boven de 500 m2

0,591

0,597

2.3.5.4

- 2.000 m2 of meer, doch minder dan 5.000 m2

1.808,45

1.826,45

vermeerderd met € 0,148 per m2 van de gebruiksoppervlakte boven de 2.000 m2

0,147

0,148

2.3.5.5

- 5.000 m2 of meer, doch minder dan 50.000 m2

2.249,45

2.270,45

vermeerderd met € 0,039 per m2 van de gebruiksoppervlakte boven de 5.000 m2

0,039

0,039

2.3.5.6

-50.000 m2 of meer

4.004,85

4.025,45

vermeerderd met € 0,015 per m2 van de gebruiksoppervlakte boven de 50.000 m2

0,015

0,015

2.3.5.7

Het verschuldigde bedrag berekend op basis van het tarief als vermeld onder 2.3.5.1 tot en met 2.3.5.6 wordt afgerond op hele euro’s naar beneden.

2.3.5.8

Als de aanvraag zoals bedoeld onder 2.3.5.1 betrekking heeft op een wijziging van een bestaande vergunning waarbij het een uitbreiding van een bouwwerk betreft, met dien verstande dat de uitbreiding ten minste 10% van de oorspronkelijke gebruiksoppervlakte beslaat, dan bedraagt het legestarief conform het gestelde onder 2.3.5.1 tot en met 2.3.5.6, waarbij het legestarief uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding.

2.3.5.9

Als de aanvraag zoals bedoeld onder 2.3.5 betrekking heeft op een wijziging van een bestaande vergunning waarbij het een herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik van een bouwwerk betreft, met dien verstande dat de herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik ten minste 10% van de oorspronkelijke gebruiksoppervlakte beslaat, dan bedraagt het legestarief conform het gestelde onder 2.3.5.1 tot en met 2.3.5.6, waarbij het legestarief uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding.

2.3.5.10

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een verklaring van overdracht van een gebruiksvergunning aan een nieuwe gebruiker bedraagt:

84,25

85,10

2.3.5.11

Als, na het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in 2.3.5 vóór verlening van de vergunning de aanvraag wordt ingetrokken of als de vergunning wordt geweigerd, dan wordt teruggave van leges gegeven van:

van de leges geheven onder 2.3.5.1 tot en met 2.3.5.6

50%

50%

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of de gemeentelijke erfgoedverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

194,45

196,40

2.3.6.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of de gemeentelijke erfgoedverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

88,35

89,25

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

2.3.7.1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

88,35

89,25

2.3.7.2

Onverminderd het in dit onderdeel bepaalde bedraagt het tarief voor het toetsen van een sloopveiligheidsplan

52,30

52,80

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of het provinciaal wegenreglement of de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

43,90

44,30

2.3.9

Uitweg/inrit

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of het provinciaal wegenreglement of de de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

38,60

39,00

2.3.10

Kappen

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met de provinciale bomenverordening ofde Algemene plaatselijke verordening of de gemeentelijke bomenverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

43,90

44,30

2.3.11

Opslag van roerende zaken

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de gemeente, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder j of k, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken:

43,90

44,30

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen:

85,80

86,70

2.3.12

Natura 2000-activiteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

43,90

44,30

2.3.13

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

43,90

44,30

2.3.14

Reclamevergunning

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, waarvoor ingevolge artikel 4:16 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, en als niet tevens sprake is van een activiteit als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1 (bouwactiviteit), bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten.

133,50

135,00

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

193,00

195,00

2.3.17

Archeologische aanvragen

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor een aanvraag waarbij archeologische controle, toetsing en archief wordt verricht:

2.3.17.1

voor bureauonderzoek

509,80

515,00

2.3.17.2

voor inventariserend veldonderzoek (booronderzoek)

509,80

515,00

2.3.17.3

voor proefsleuvenonderzoek, incl. voorafgaand programma van eisen

509,80

515,00

2.3.17.4

bij definitieve opgraving, inclusief voorafgaand programma van eisen en plan van aanpak

509,80

515,00

2.3.18

Advies

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door of namens het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Het tarief gaat een bedrag van niet te boven.

39.300,00

39.700,00

2.3.18.2

Als een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. Als de werkelijke advieskosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

2.3.19

Verklaring van geen bedenkingen

2.3.19.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

2.3.19.1.1

als de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

331,00

334,00

2.3.19.1.2

als een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.19.3

Als een begroting als bedoeld in 2.3.19.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.20

Publicatiekosten

2.3.20.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk wordt het tarief, voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag, verhoogd met

wegens publicatiekosten ingevolge art. 3.8 Wabo of enig ander wettelijke voorschrift, per publicatie.

45,45

45,90

Hoofdstuk 4 Vermindering

Tarief

2017

Tarief

2018

2.4.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18. De vermindering bedraagt:

2.4.1.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

5%

5%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

2.4.1.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

10%

10%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

2.4.1.3

bij 15 of meer activiteiten:

15%

15%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Tarief

2017 €

Tarief

2018 €

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze al in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

van de op grond van de onderdelen 2.3.1.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7 verschuldigde leges

50%

50%

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen één jaar na verlening van de vergunning in van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

25%

25%

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

van de op grond van de onderdelen 2.3.1.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7 verschuldigde leges.

25%

25%

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

Hoofdstuk 6 Intrekken omgevingsvergunning en buiten behandeling stellen aanvraag

Tarief

2017 €

Tarief

2018 €

2.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is

220,25

222,50

2.6.2

Als een aanvraag om een omgevingsvergunning incompleet is en de aanvrager, na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, de aanvraag niet of onvoldoende competeert, bedragen de leges in afwijking van het bepaalde onder 2.3.1 tot en met 2.3.18

106,10

107,20

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning

Tarief

2017 €

Tarief

2018 €

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

220,25

222,50

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Tarief

2017 €

Tarief

2018 €

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

2.8.1.1

voor de bouw van een woning of enig ander bouwwerk

5.997,00

6.057,00

2.8.1.2

voor de bouw van 2 t/m 10 woningen of andere bouwwerken

8.671,00

8.758,00

2.8.1.3

voor de bouw van 11 t/m 20 woningen of andere bouwwerken, of een complex met maximaal 49 woningen of bouwwerken

18.357,00

18.541,00

2.8.1.4

voor de bouw van 21 of meer woningen of andere bouwwerken, of een complex met 50 of meer woningen of bouwwerken

22.108,00

22.329,00

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen of uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a en b, van de Wet ruimtelijke ordening

4.514,00

4.559,00

2.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een principeverzoek voor een bestemmingswijziging zonder activiteit gericht aan:

2.8.3.1

het college van burgemeester en wethouders

275,50

278,25

2.8.3.2

de gemeenteraad

1.168,00

1.180,00

Hoofdstuk 9 (vervallen)

Hoofdstuk 10 Procedure vaststelling hogere grenswaarde Wet Geluidhinder

Tarief

2017 €

Tarief

2018 €

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het starten van een procedure ter vaststelling van een hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet Geluidhinder

704,00

711,00

Hoofdstuk 11 In deze titel niet benoemde beschikkingen

Tarief

2017 €

Tarief

2018 €

2.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking

11,20

11,30

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Tarief

2017 €

Tarief

2018 €

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het mogen exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening

59,00

59,60

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

58,00

58,60

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

26,60

26,90

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

11,70

11,80

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 3.1.1 of 3.1.2

19,90

20,10

3.1.6

Tot het verlenen van een ontheffing van het verbod als bedoeld in artikel 2:29 van de Algemene plaatselijke verordening (ontheffing sluitingsuur) voor elk uur of gedeelte daarvan

45,45

45,90

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen en overige APV-vergunningen

Tarief

2017 €

Tarief

2018 €

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning) met een verwacht aantal bezoekers tot 100

3.2.1.1

voor maximaal één dag

40,60

41,00

3.2.1.2

voor langer dan één dag

81,50

82,30

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning) met een verwacht aantal bezoekers tussen 100 en 500

3.2.2.1

voor maximaal één dag

53,80

54,30

3.2.2.2

voor langer dan één dag

107,10

108,20

3.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning) met een verwacht aantal bezoekers tussen 500 en 2.500

3.2.3.1

voor maximaal één dag

67,00

67,70

3.2.3.2

voor langer dan één dag

134,00

135,30

3.2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning) met een verwacht aantal bezoekers van meer dan 2.500

3.2.4.1

voor maximaal één dag

182,75

184,60

3.2.4.2

voor langer dan één dag

366,75

370,40

3.2.5.

Bij aanvragen die voldoen aan de door burgemeester en wethouders vastgestelde en bekendgemaakte criteria voor meerjaren- en jaarvergunningen voor evenementen wordt het tarief als bedoeld in de onderdelen 3.2.1 tot en met 3.2.4 hiervoor verhoogd met 50%.

3.2.6

Het tarief bedraagt voor het aanvragen van een wijziging van een evenementenvergunning

11,20

11,30

3.2.7

Het tarief bedraagt voor het aanvragen van een vergunning voor het ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk als bedoeld in artikel 2:72 APV

17,25

17,50

3.2.8

Het tarief bedraagt voor het aanvragen van een vergunning voor het tijdelijk vergroten van een bestaand terras of het plaatsen van een tijdelijk terras in verband met een evenement, per evenement

11,20

11,30

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Tarief

2017 €

Tarief

2018 €

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:3 van de Algemene plaatselijke verordening:

3.3.1.1

voor de exploitatie van een seksinrichting in de vorm van een club, privéhuis, parenclub, erotische massagesalon of een combinatie daarvan, per kalenderjaar of deel daarvan

1.058,00

1.069,00

3.3.1.2

voor de exploitatie van een seksinrichting uitsluitend in de vorm van een escortbedrijf, per kalenderjaar of deel daarvan

224,00

226,25

3.3.2

verlening van een wijziging van een vergunning als bedoeld onder 3.3.1.1 en 3.3.1.2

224,00

226,25

Hoofdstuk 4 (Splitsingsvergunning woonruimte, gereserveerd)

Hoofdstuk 5 (Leefmilieuverordening, gereserveerd)

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

Tarief

2017 €

Tarief

2018 €

3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening 2012

67,00

67,70

Hoofdstuk 7 Reclamevoertuigen

Tarief

2017 €

Tarief

2018 €

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:7 van de Algemene plaatselijke verordening (parkeren reclamevoertuigen)

29,50

30,00

Hoofdstuk 8 Kinderopvang

Tarief

2017 €

Tarief

2018 €

3.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van

een aanvraag tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum,

gastouderbureau of voorziening voor gastouderopvang op grond van

de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen:

3.8.1

voor buitenschoolse opvang (BSO), een kinderdagverblijf (KDV) of een peuterspeelzaal (PSZ)

765,00

772,00

3.8.2

voor een gastouderbureau (GOB)

485,50

490,00

voor een gastouderopvang (GO) worden geen leges geheven

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Tarief

2017 €

Tarief

2018 €

3.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

11,20

11,30

BIJLAGE 1 :

OVERZICHT PRIJZEN VOOR BEREKENEN EN TOETSEN VAN DE BOUWKOSTEN (ROEB-LIJST)

Vastgesteld in Regionaal Overleg Eindhoven Bouwtoezicht (ROEB)-overleg 13 september 2016

De vermelde prijzen gelden per eenheid zoals vermeld

excl. BTW

incl. 21% BTW

eenheid

(euro)

(euro)

1. WONINGEN

1.1 Rijtjeswoningen

196,00

237,16

per m3

1.2 Halfvrijstaande woningen

237,00

286,77

per m3

1.3 Vrijstaande woningen / appartementen

265,00

320,65

per m3

1.4 Bungalows

283,00

342,43

per m3

1.5 Woonwagens (nieuw en verplaatst)

178,00

215,38

per m3

1.6 (Tijdelijke) woonunit

178,00

215,38

per m3

1.7 Recreatiewoning

178,00

215,38

per m3

2. WONINGUITBREIDINGEN EN VERBOUWINGEN

2.1 Uitbreiding woonruimte / dakopbouw

269,00

325,49

per m3

2.2 Uitbreiding bergruimte / garage

119,00

143,99

per m3

2.3 Kelder

247,00

298,87

per m3

2.4 Serre

534,00

646,14

per m3

2.5 Verandering woonruimte (inpandig)

124,00

150,04

per m3

2.6 Dakkapel

1.021,00

1.235,41

per ml

2.7 Gevelwijziging

552,00

667,92

per m2

2.8 Nieuw dak

110,00

133,10

per m2

3. BIJGEBOUWEN

3.1 Berging/garage met plat dak

124,00

150,04

per m3

3.2 Berging/garage met kapconstructie

114,00

137,94

per m3

3.3 Carport / Overkapping

146,00

176,66

per m2

3.4 Tuinhuisje (prefab)

137,00

165,77

per m2

3.5 Zwembad

183,00

221,43

per m3

4. TUIN en STRAATMEUBILAIR

4.1 Houten schutting/pergola

64,00

77,44

per ml

4.2 Gemetselde tuinmuur

114,00

137,94

per ml

4.3 Schotelantenne

921,00

1.114,41

per st.

4.4 Hout + metselwerk tuinmuur

87,00

105,27

per ml

4.5 Gaashekwerk

46,00

55,66

per ml

5. BEDRIJFSHALLEN

Gemetselde wandconstructie:

geldt voor gehele pand (geen opsplitsing)

5.1 Bedrijfshal hoogte tot en met 3m

92,00

111,32

per m3

5.2 Bedrijfshal hoogte tussen 3 en 6 m

55,00

66,55

per m3

5.3 Tussenvloer in de hal extra

124,00

150,04

per m2

5.4 Bedrijfskantoor in de hal

187,00

226,27

per m3

Systeembouw:

geldt voor gehele pand (geen opsplitsing)

5.5 Hal hoogte tot en met 6m

55,00

66,55

per m3

5.6 Hal hoogte tussen 6 tot en met 9 m

46,00

55,66

per m3

5.7 Hal hoger dan 9 m, opp. Kleiner dan 5.000 m2

42,00

50,82

per m3

5.8 Hal hoger dan 9 m, opp. Tussen 5.000 en 10.000 m2

42,00

50,82

per m3

5.9 Hal hoger dan 9 m, opp. Tussen 10.000 en 20.000 m2

37,00

44,77

per m3

5.10 Hal hoger dan 9 m, opp. Groter dan 20.000 m2

37,00

44,77

per m3

5.11 Tussenvloer in de hal extra

78,00

94,38

per m2

5.12 Kantoorvloer in de hal extra

119,00

143,99

per m2

5.13 Open loods

119,00

143,99

per m2

5.14 Semi-permanente unit

187,00

226,27

per m3

5.15 Romneyloods

26,00

31,46

per m3

6. OVERIGE GEBOUWEN

6.1 Kantoor

265,00

320,65

per m3

6.2 Showroom

155,00

187,55

per m3

6.3 Winkel

265,00

320,65

per m3

6.4 Bouwmarkt

119,00

143,99

per m3

6.5 Horeca

242,00

292,82

per m3

6.6 Sporthal

237,00

286,77

per m3

6.7 Kleedgebouwen

219,00

264,99

per m3

6.8 Scholen / kinderdagverblijven

210,00

254,10

per m3

6.9 Noodscholen

174,00

210,54

per m3

6.10 Zorgfunctie (kleinschalig)

315,00

381,15

per m3

6.11 Interne wijzigingen overige gebouwen

92,00

111,32

per m3

6.12 Gevelwijzigingen overige gebouwen

556,00

672,76

per m2

7. TUINBOUWKAS

7.1 Verwarmde kas

42,00

50,82

per m2

7.2 Onverwarmde kas

28,00

33,88

per m2

8. VARKENSSTAL

8.1 Stal fokzeugen en biggen (traditioneel metselwerk)

365,00

441,65

per m2

8.2 Stal voor vleesvarkens ( traditioneel metselwerk)

338,00

408,98

per m2

8.3 Stal voor fokzeugen (groepshuisvesting op stro)

237,00

286,77

per m2

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

9. KOEIENSTAL

9.1 Stal voor vleeskalveren (traditioneel metselwerk)

329,00

389,09

per m2

9.2 Grupstal (traditioneel metselwerk)

265,00

320,65

per m2

9.3 Ligboxenstal (traditioneel metselwerk)

283,00

342,43

per m2

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

9.4 Gedeelte voor rnelkinrichting, installatie en tank

561,00

678,81

per m2

10. KIPPENSTAL

10.1 Vleeskuikens (traditioneel metselwerk)

274,00

331,54

per m2

10.2 Legkippen (traditioneel metselwerk)

292,00

353,32

per m2

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

10.3 Extra kosten legbatterijen/mestverwijdering

87,00

105,27

per m2

11. PAARDENSTAL

11.1 Paardenstal (traditioneel metselwerk)

552,00

667,92

per m2

11.2 Manege (rijhal) (traditioneel metselwerk)

269,00

325,49

per m2

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

12. OVERIGE ARGRARISCHE BEDRIJFSGEBOUWEN

12.1 Opslagloods agrarische (spouwmuur traditioneel)

196,00

237,16

per m2

12.2 Opslagloods (houten gevels)

105,00

127,05

per m2

12.3 Opslagloods (beton gevels)

105,00

127,05

per m2

12.4 Prefab werktuigen/opslagloods (stalen gevels)

87,00

105,27

per m2

12.5 Prefab veldschuur open (stalen gevels)

51,00

61,71

per m2

12.6 Aardappelloods (incl. kelderventilatie + inrichting)

301,00

364,21

per m2

12.7 Champignonkwekerij (incl. basisinrichting)

543,00

657,03

per m2

12.8 Nertsen

133,00

160,93

per ml

13. MEST SILO / KELDER

13.1 Bovengronds van staal en/of hout systeembouw

36,00

43,56

per m3

13.2 Mest kelder (losse kelder)

124,00

150,04

per m2

13.3 Sleufsilo

224,00

271,04

per ml

14. (PARKEER)KELDER

14.1 Gedeeltelijk boven- of ondergronds

160,00

193,60

per m3

14.2 Geheel ondergronds

215,00

260,15

per m3

14.3 Geheel bovengronds

101,00

122,21

per m3

14.4 (Parkeer)kelder onder gebouw

105,00

127,05

per m3

Behoort bij raadsbesluit van 7 november 2017,

Mij bekend,

De griffier van de gemeente Grave,