Uitvoeringsregeling onvermijdbaar medisch afval Gemeente Hof van Twente 2017

Geldend van 01-11-2017 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsregeling onvermijdbaar medisch afval Gemeente Hof van Twente 2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente;

gelet op de verordening “Tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval gemeente Hof van Twente”;

overwegende dat;

de gemeenteraad van Hof van Twente heeft besloten om per 1 januari 2017 diftar in te voeren waarbij het aantal aanbiedingen van restafval invloed heeft op de hoogte van de afvalstoffenheffing;

het niet wenselijk is dat belastingplichtigen vanwege een chronische ziekte of medische beperking door invoering van “Afval scheiden loont” een aanslag afvalstoffenheffing ontvangen die hoger is dan gemiddeld;

aansluiting wordt gezocht bij de begripsomschrijving neergelegd in artikel 1 van de verordening “Tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval gemeente Hof van Twente”;

besluiten:

vast te stellen de volgende Uitvoeringsregeling onvermijdbaar medisch afval Gemeente Hof van Twente 2017

Artikel 1 Aanvraag

 • 1. De belastingplichtige die in aanmerking wil komen voor deze vermindering dient een daartoe strekkend verzoek in te dienen bij het college.

 • 2. Aanvragen dienen te worden ingediend vóór 1 oktober van het kalenderjaar waarvoor de tegemoetkoming wordt aangevraagd.

 • 3. Een aanvraag voor deze tegemoetkoming wordt eenmalig gedaan.

 • 4. Jaarlijks zal gecontroleerd worden of de gegevens actueel zijn.

 • 5. De belastingplichtige is verplicht tot het verlenen van medewerking zoals hiervoor is bepaald.

Artikel 2 Voorwaarden

 • 1.

  Een tegemoetkoming in de afvalstoffenheffing wordt toegekend indien:

  • a.

   de belastingplichtige een medische verklaring over legt van hemzelf en/of een belanghebbende, die behoort tot het huishouden van de belastingplichtige of

  • b.

   een factuur van de apotheek dan wel van de ziektekostenverzekeraar over legt waaruit blijkt dat hulpmiddelen worden afgenomen die leiden tot extra afval.

 • 2.

  Voor de belastingplichtige die voldoet aan het gestelde onder lid 1 van deze regeling, geldt dat de hier bedoelde tegemoetkoming als volgt wordt bepaald:

Betaalde

ledigingen

Tegemoetkoming

Betaalde ledigingen

30 liter OGC

1-46

47-122

123 en verder

140 liter minicontainer

1-8

9-24

25 en verder

240 liter minicontainer

1-9

10-19

20 en verder

 • 3.

  Het gemiddelde aantal aanbiedingen wordt jaarlijks bepaald door het gemiddelde aantal aanbiedingen in de eerste helft van het betreffende jaar te vermenigvuldigen met 2.

 • 4.

  Indien een belastingplichtige in aanmerking komt voor een tegemoetkoming bedraagt deze tegemoetkoming maximaal € 82,50.

 • 5.

  Het recht op tegemoetkoming ontstaat na overschrijding van het gemiddelde aantal ledigingen zoals opgenomen in de eerste kolom van de bovenstaande tabel.

 • 6.

  Als er vaker wordt aangeboden dan de gemiddelde aanbiedingen plus de tegemoetkoming dan moet voor het meerdere de normale ledigingskosten worden betaald.

 • 7.

  De tegemoetkoming geldt per belastingplichtige.

Artikel 3 Controle onvermijdbaar medisch afval

 • 1. In de periode van 1 oktober tot en met 31 december zullen steekproefsgewijs aanvragers of rechthebbenden benaderd worden om aan te tonen dat zij onvermijdbaar medisch afval hebben.

 • 2. Bij de aanvraag verklaart de aanvrager, middels het vastgestelde formulier, dat hij/zij onvermijdbaar medisch afval heeft.

 • 3. Op het moment dat het college bij deze controle constateert dat de gegevens niet meer actueel zijn zal de tegemoetkoming naar rato worden verrekend.

Artikel 4 Uitbetalen/Verrekening tegemoetkoming

De tegemoetkoming zal worden uitbetaald in maart van het jaar volgend op het jaar waarvoor de tegemoetkoming van toepassing is.

Artikel 5 Overige bepalingen

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald worden als: “Uitvoeringsregeling onvermijdbaar medisch afval 2017”.

 • 2.

  Deze regeling is van kracht op de datum dat de Verordening tegemoetkoming medisch afval gemeente Hof van Twente in werking treedt.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,

de secretaris, de burgemeester,

drs. D. Lacroix drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

Bijlage Aanvraag formulier Medisch afval

Aanvraag formulier