Verordening van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent ouderen Deelverordening Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO)

Geldend van 30-04-2012 t/m heden

Intitulé

Deelverordening Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO)

Het doel van de “Deelverordening Meer Bewegen voor Ouderen” is sociale (bewegings)participatie, preventie van zorg en integratie. Instandhouding van de bestaande Maasgouwse initiatieven en bevordering van bewegingsactiviteiten voor 55-plussers zijn hierbij leidend.

Grondslag

Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2012.

Soort subsidie

Meerjarige stimuleringssubsidie aan in de gemeente gevestigde initiatieven die bewegingsactiviteiten voor 55-plussers aanbieden. Overeenkomstig artikel 3 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2012, heeft het college besloten af te wijken van het gestelde in artikel 3 lid 1. Daarmee kan aan instellingen zonder volledige rechtsbevoegdheid of aan natuurlijke personen deze subsidie worden verleend.

Indienprocedure

Schriftelijk vóór 1 juni voorafgaand aan de subsidieperiode bij burgemeester en wethouders.

Beleidsdoelen

  • Door middel van bewegingsactiviteiten voor 55-plussers een positieve bijdrage leveren aan sociale (bewegings) participatie, preventie van zorg en integratie;

  • Het instandhouden van bestaande Maasgouwse initiatieven en bevordering van bewegingsactiviteiten voor 55-plussers;

  • Het bevorderen van het bewust maken van 55-plussers van het positief effect van bewegen.

Subsidiecriteria

  • Subsidie wordt uitsluitend verleend aan initiatieven die bewegingsactiviteiten voor 55-plussers organiseren onder begeleiding van een MBvO-docent(e) of vergelijkbaar;

  • Subsidie wordt uitsluitend verleend voor het deelnemen aan groepsactiviteiten;

  • De organisatie moet ten minste 10 cursisten woonachtig in de gemeente Maasgouw tellen;

  • Peildatum bepaling aantal cursisten: cursisten die op 1 januari voorafgaand aan de subsidieperiode de leeftijd van 55 of ouder hebben bereikt en die woonachtig zijn in de gemeente Maasgouw.

Bijdrage

Per initatiatief een bedrag per lid ad € 15,00 met een maximum van € 450,00 per groep per jaar.