Deelverordening specifieke jeugdverenigingen

Geldend van 30-04-2012 t/m 01-01-2022

Intitulé

Deelverordening specifieke jeugdverenigingen

Het doel van de “Deelverordening specifieke jeugdverenigingen” is het stimuleren van de maatschappelijke participatie van jeugd en jongeren en het bieden van een zinvolle vrijetijdsbesteding.

Grondslag

Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2012.

Soort subsidie

Meerjarige stimuleringssubsidie aan in de gemeente gevestigde vrijwilligersorganisaties met volledige rechtspersoonlijkheid.

Indienprocedure

Schriftelijk vóór 1 juni voorafgaand aan de subsidieperiode bij burgemeester en wethouders.

Beleidsdoelen

 • Het in verenigingsverband bevorderen van maatschappelijke participatie, maatschappelijk perspectief, sociale binding en sociale integratie door middel van het vergroten van kansen en het stimuleren van de eigen kracht van jongeren;

 • Signalering jeugd en jongeren die in de knel dreigen te komen vroegtijdig op te sporen en op een spoor te zetten richting regulier hulpaanbod;

 • Het versterken van een gevarieerd activiteitenaanbod (recreatief, informatief, educatief en/of algemeen vormend) voor jeugd- en jongeren in de kernen;

 • Het tegengaan van alcohol- en drugsgebruik;

 • Het bevorderen van de gezondheid en bewustwording gezonde leefstijl, verhogen van sport- en beweegparticipatie, terugdringen van overlast, bevorderen van sociale cohesie;

 • Jongeren naar vermogen en aangepast aan hun specifieke situatie mee laten beslissen over hun leefsituatie;

 • Een appèl doen op zelfwerkzaamheid en creativiteit van jongeren;

 • Jeugd laten kennismaken met vrijwilligerswerk.

Subsidiecriteria

 • De subsidieaanvrager biedt in verenigingsverband in de verenigingsaccommodatie wekelijks activiteiten aan jeugdigen;

 • De instelling heeft ten minste 15 leden woonachtig in de gemeente Maasgouw in de leeftijd t/m 17 jaar;

 • Peildatum bepaling aantal leden: 1 januari van het jaar voorafgaand aan de betreffende subsidieperiode.

Bijdrage

 • Per jeugdvereniging een bijdrage in de huur/energiekosten van 100% met een maximum van € 4.800,00;

 • Per jeugdvereniging een bijdrage per lid woonachtig in de gemeente Maasgouw in de leeftijd t/m 17 jaar van € 17,50.